Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Særlig støtte

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, er en specialenhed under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, hvis væsentligste opgave er at rådgive og vejlede i forhold til inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner og skoler i Brøndby Kommune.

PPR er tværfagligt sammensat af tale/høre-konsulenter, børneergoterapeuter, psykologer og administrativt personale.

PPR medvirker til at understøtte Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik og er gennem en tværfaglig og forebyggende indsats med til at fremme børn og unges udvikling og trivsel ud fra et ønske om nærheds- og mindsteindgrebsprincippet.

Kontakt PPR

Du kan kontakte PPR på telefon: 43 28 28 30, mandag til onsdag 08.30-14.30, torsdag 08.30-17.30, fredag 08.30-12.00.
Og via e-mail: ppr@brondby.dk

Vi befinder os på adressen: PPR, Horsedammen 42 gang B, 2605 Brøndby

Målsætning for PPR

Tilgangen til arbejdet i PPR er primært konsultativ og tværfaglig.

Udgangspunktet er, at barnet/den unge udvikler sig i fællesskaber og har ret til at være deltager i fællesskabet.

PPR medarbejderen tilbyder, med sin fagspecifikke viden:

 • at støtte vores samarbejdsparter i at kunne indarbejde det specialpædagogiske i det almenpædagogiske.
 • at udarbejde vurderinger/undersøgelser med henblik på tilbud om eventuel specialpædagogisk foranstaltning
 • at være vejledende og rådgivende i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring  

Rådgivning

PPR giver både pædagogisk og psykologisk rådgivning i forhold til børn og unge.
Alle børn og unge og deres forældre kan, også anonymt, benytte tilbuddet om rådgivning.

Henvisning til PPR kan ske på forældrenes eget initiativ eller via institutions- eller skoleleder i samråd med forældrene.

Indstillingsskema til pædagogisk psykologisk vurdering

Henvisning til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Forældre kan selv indstille deres barn til en pædagogisk psykologisk vurdering.

Benyt venligst denne blanket: PPR Indstillingsskema

Ergoterapeutisk bistand til børn

Børn, der har behov for ergoterapi, har på et eller flere områder svært ved at udføre eller deltage i daglige meningsfulde aktiviteter, der har betydning for deres trivsel og udvikling.

Det kan være:

 • Personlige færdigheder, fx af- og påklædning og spisning
 • Daglige færdigheder, fx følge daglige rutiner, hjælpe med i madlavning
 • Leg, fx individuelt eller sammen med andre børn i hverdagen
 • Finmotorik, fx lyne lynlås, tage sokker af og på, skære frugt, tegne og skrive
 • Grov motorik, fx kravle, hoppe, cykle og boldspil
 • Perception, fx visuel opfattelse og bearbejdelse
 • Regulering af sanserne, fx tilpasse tempo og kraft, holde fokus i aktive omgivelser, undgår/opsøger specifikke legeredskaber fx gynger, klatrestativ

Børneergoterapeuter ser på de grundlæggende forudsætninger hos barnet samt omgivelsernes betydning for at kunne deltage i aktiviteter.

Børnene opleves ofte som motorisk usikre eller motorisk urolige. Børneergoterapeuter kan hjælpe barnet til at udvikle nye færdigheder og opnå en mere velfungerende hverdag.

Børneergoterapeuterne tilbyder nedenstående på indstillede børn:

 • Observationer og undersøgelser
 • Råd og vejledning
 • Forældresamtaler og tværfaglige møder
 • Vurdering/afprøvning af hjælpemidler indenfor kugledyner, -puder, –veste og kædedyner m.m.
 • Ansøgning om afprøvning af hjælpemidler indenfor kugledyner, Kuglepuder, kugleveste og kædedyner, kædeveste m.m. 
  Klik her ”ansøgning om kugledyne”
  • Regler for lån af hjælpemidler
   • Som forælder skal du med din underskrift bekræfte lånet af hjælpemidlet fra PPR.
   • Du forpligter dig til at returnere det udlånte hjælpemiddel senest 1 måned efter udlån eller efter aftale.
   • Har PPR ikke modtaget det udlånte hjælpemiddel den aftalte dato, tilsendes hjemmet en regning på hjælpemidlets beløb.

Det børneergoterapeutiske tilbud omfatter børn i almenområdet i alderen 0 år til og med folkeskolens 2. klasse. 

Procedure ved mistanke om ordblindhed

Talepædagog og læsevejleder deltager begge ved 0. Klasse konferencen efter den generelle sprog vurdering i 0. kl.

Elever, der viser tegn på læsevanskeligheder, kan på 1. klassetrin få tilbudt kursusforløb, der kvalificerer elevens mulighed for at lære at læse.

Som forsøg screenes alle elever i slutningen af 2. klasse eller begyndelsen af 3. klasse med DVOs nonordsstavning. De elever, der viser tegn på skriftsprogsvanskeligheder, skal tilbydes en særligt tilrettelagt undervisning tilpasset elevens vanskeligheder. Disse elever retestes i slutningen af 3. klasse.

I tilfælde af mistanke om dysleksi:

 • Dansklæreren kontakter skolens læsevejleder. Sammen undersøger man hvilke tiltag, der tidligere har været i forbindelse med eleven
 • Dansklæreren sætter læsevejlederen ind i, hvori elevens vanskeligheder består. Lærerteamet udarbejder en KOM-rapport, der udfyldes med relevans for dysleksi.
 • Eleven kommer på KOM-møde.

I tilfælde af, at eleven skal undersøges yderligere for dysleksi:

 • Ordblindetest sættes i gang af ordblindetester. Samtidig udarbejder lærerteamet en indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Når PPR har modtaget indstillingen testes eleven af psykologen, som udarbejder en PPV. Eleven kan også blive vurderet af talepædagogen.  Eleven skal endvidere undersøges af ørelæge og øjenlæge, for at udelukke evt. problemer med hørelsen eller synet.
 • Når ordblindetesteren har udarbejdet en læserapport i forhold til dysleksi, kontakter hun læreren og vejleder denne angående undervisning i klassen m.m.
 • Når psykologen og talepædagogen m. fl. har udarbejdet deres rapport mødes de med ordblindetesteren, lærerteamet samt skolelederen for at danne et samlet billede af eleven.

På baggrund af disse udredninger tages der i samarbejde med forældrene stilling til: 

 • Skal (og kan) der etableres et ændret undervisningsmiljø i klassen, som tilgodeser den ordblinde elevs undervisning?
 • Skal der sendes en indstilling til visitationsudvalget for specialundervisning med henblik på tilbud om plads i en ordblindeklasse?

Det er PPR medarbejderen, der skriver indstillingen til visitationsudvalget på baggrund af de foreliggende undersøgelser og pædagogiske notater.

Ordblinde elever testes med individuelle læseprøver hvert år.

Psykologer

Psykologisk bistand kan være relevant, når der er bekymring omkring barnets personlighedsmæssige, sociale eller indlæringsmæssige udvikling. Psykologernes opgaver er fx rådgivning og vejledning af forældre, lærere og pædagoger samt korte samtaleforløb og undersøgelse af det enkelte barn.

Psykologerne tilbyder:

 • Sparrende, rådgivende og vejledende samtaler med de voksne omkring barnet
 • Psykologiske undersøgelser – herunder pædagogisk psykologiske vurderinger og visitationsarbejde
 • Koordinering af indsats i forhold til barnet
 • Samtaleforløb af kortere varighed
 • Psykologisk krisearbejde  

Psykologisk bistand

PPR-psykologerne arbejder med børn og unge i vanskeligheder enten socialt, følelsesmæssigt eller fagligt.

PPR-psykologerne er tilknyttet alle skoler, daginstitutioner og dagplejen i Brøndby Kommune.

PPR-psykologerne samarbejder med de øvrige faggrupper i PPR om den fortløbende udvikling og kvalificering af PPRs tværfaglige indsats med fokus på en helhedsorienteret og inkluderende praksis.

Både forældre, pædagoger og lærere kan henvende sig.

Arbejdsområdet i forhold til børn, som ikke er indstillet til PPR:

 • Rådgivende, vejledende og konsultative samtaler med de voksne omkring barnet. På skolerne sker dette f.eks. i tværfaglige møder (TVS-møder eller KOM-møder), på nogle skoler kan lærerne henvende sig i de tidsrum, hvor psykologerne har ’åben dør’. Mange daginstitutioner holder også faste tværfaglige møder, hvor den tilknyttede psykolog deltager.

Arbejdsområdet i forhold til børn, som er indstillet til PPR:

 • Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)
 • Sparrende, rådgivende og vejledende samtaler med de voksne omkring barnet
 • Observationer med henblik på vurdering af barnet og sparring med de voksne omkring barnet
 • Supervision af relevante fagpersoner
 • Koordinering af indsats i forhold til barnet
 • Psykologiske undersøgelser
 • Psykologisk testning
 • Visitation til børnepsykiatrisk udredning
 • Indstilling til visitation til specialtilbud
 • Korte samtaleforløb med børn eller forældre

Desuden varetager PPR-psykologerne:

 • Psykologisk krisearbejde for børn i Brøndby Kommune
 • Anonym familierådgivning

Tale-hørekonsulenter

Tale-hørekonsulenternes arbejdsområde omfatter børn og unge med vanskeligheder inden for tale, sprog og kommunikation. I alle samarbejdsrelationer tager vi udgangspunkt i sprogets betydning for barnets læring og for den sociale og personlige udvikling.

Tale-hørekonsulenterne tilbyder: 

 • Rådgivende og vejledende samtaler med barnets voksne 
 • Sproglige undersøgelser og vurderinger: Observationer og test med tilbagemelding til de voksne omkring barnet 
 • Udredende/vejledende, eksemplarisk undervisning 
 • Undersøgelses- og undervisningstilbud for børn med særlige vanskeligheder: Visitering til sproggruppe og fonologigruppe i Taleboblen, talesprogklasse og stammegruppe. Børn med hørenedsættelse henvises til høreteamet 
 • Skriftlig vejledning 
 • Hjælp til fremskaffelse af trænings materiale 
 • Deltagelse i samarbejde vedrørende børn, som er henvist til børnepsykiatrisk afdeling, Børneklinikken, Læbe-Ganespalte Centret, Oralmotorisk Team, audiologiske afdelinger og specialskoler

Talepædagogisk bistand

Talehørekonsulenter varetager arbejdet med børn og unge med vanskeligheder inden for tale, sprog og kommunikation.
Talehørekonsulenterne servicerer alle skoler og daginstitutioner, dagplejen og behandlingstilbud i Brøndby Kommune.

Tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder omfatter følgende områder:

 • Forståelse af sprog/tale
 • Grammatik
 • Sætningskonstruktion
 • Udtale
 • Læsp
 • Artikulation
 • Stemme
 • Stammen
 • Hørelse
 • Kommunikation generelt
 • Læsning
 • Læseforståelse
 • Arbejdshukommelse

Forældre såvel som pædagoger og lærere kan henvende sig direkte til PPR med spørgsmål og/eller bekymringer vedr. et barn.
Henvendelsen tages op i vores tværfaglige teams omfattende talekonsulenter, ergoterapeuter og psykologer for videre behandling.
I det tværfaglige team besluttes hvilke(n) fagperson(er) der indgår og hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. 

Talehørekonsulenterne yder vejledning angående udførelse af sprogvurderinger og indgår i konkret vejledning, hvis et barn har behov for fokuseret eller særlig indsats, for at støtte den sproglige udvikling.

Vores arbejdsområder er i forhold til børn, der ikke er indstillet til PPR:

 • Rådgivende, vejledende og konsultative samtaler med de voksne, der er omkring barnet evt. på basis af observationer

Vores arbejdsområder i forhold til børn, der er indstillet til PPR:

 • Rådgivende og vejledende samtaler med de voksne, der er omkring barnet
 • Sproglige undersøgelser og vurderinger: Observationer og tests med tilbagemelding til de voksne der er omkring barnet 
 • Udredende/vejledende, eksemplarisk undervisning 
 • Undersøgelses- og undervisningstilbud for børn med særlige vanskeligheder: Visitering til sproggrupper og fonologigruppe i Taleboblen, talesprogklasse og stammegruppe. Børn med hørenedsættelse henvises til høreteamet 
 • Skriftlig vejledning 
 • Hjælp til fremskaffelse af trænings materiale 
 • Deltagelse i samarbejde vedrørende børn, som er henvist til børnepsykiatrisk afdeling, Børneklinikken, Læbe-Ganespalte Centret, Oralmotorisk Team, audiologiske afdelinger og specialskoler

Det arbejder vi hen imod:

 • At blive del af netværket i kommunen omfattende institutionernes korps af sprogansvarlige 
 • Tættere samarbejde med pædagoger og lærere 
 • Tættere samarbejde med forældrene 
 • Oplæg om fagspecifik viden til forældre, fagpersonale og faggrupper

Læs mere om talepædagogisk bistand her:

Fonologigruppen
PPR Stammepjece
Taleboblefolder
Høreteam Pjece
Talepædagogisk bistand SMÅBØRN
Talepædagogisk bistand SKOLEBØRN 

Visitation til specialtilbud 

I overensstemmelse med Lov om Folkeskolen, den tilhørende bekendtgørelse og undervisningsvejledning gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte.

Specialklasser er placeret på kommunens skoler. 

 

Skrevet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning