Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Dagtilbud

Godt at vide om dagtilbud i Brøndby

Læs her om hvordan du opskriver og udmelder dit barn, prisen på daginstitutionsplads, særlig støtte i daginstitutionen m.m.

Hvilke tilbud er der?

Dagpleje

Dagpleje er et tilbud for børn i alderen 0 år og til 2 år og 8 måneder.

Den kommunale dagpleje i Brøndby Kommune har dagplejere fordelt over hele kommunen.

Integrerede institutioner

Integrerede institutioner er for børn i alderen 0 år og til skolestart.

Brøndby Kommune har flest integrerede institutioner fordi dit barn kan blive i institutionen indtil indmeldelse i børnehaveklasse. Oversigt over dagtilbud

Børnehaver

Modtager børn fra 2 år og til skolestart. Brøndby Kommune har 1 børnehave i Brøndbyvester. 

Dagplejen

For at få mere information om dagplejen kan du ringe på tlf. nr. 4328 2601 eller kontakte Dagplejen via mailadressen: dagplejen@brondby.dk

Du kan læse mere om den enkelte institution i institutionens rapport for faglige kvaliteter her. Kvalitetsrapporter for alle dagtilbud i Brøndby 

 

Hvordan skriver jeg mit barn op?

Du skal bruge vores online selvbetjeningsløsning Digital Pladsanvisning. Løsningen kræver NemID, og med den er sikkerheden høj og al information er beskyttet.

I selvbetjeningsløsningen kan du blandt andet:

 • Opskrive dit barn
 •  Acceptere/afslå et pladstilbud
 • Udmelde dit barn
 • Søge om friplads

Er mit barn sikret en plads?

Dit barn mellem 0 til 6 år er garanteret en plads senest 3 måneder efter du har indgivet ansøgningen, dog tidligst fra dit barn er 6 måneder gammel. 

Pasningsgarantien gælder for en alderssvarende plads i hele kommunen og ikke til en bestemt institution.

 

Retningslinjer for optagelse af børn på venteliste?

Retningslinjer for optagelse af børn i Brøndby Kommunes dagtilbud er, at børn anvises plads til dagtilbud efter hvor længe barnet har stået på ventelisten (anciennitetsdatoen).

Herefter tages hensyn til:

 • At alle børn på ventelisten tilbydes plads indenfor pasningsgarantien (Pasningsgarantien er gældende til en plads i hele kommunen)
 • Børn henvist fra speciallæge eller anden myndighed
 • At søskende kan komme i samme institution
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet

Værd at vide om søskendefordelen:

For at ens barn er omfattet af søskendefordelen kræver det at følgende er opfyldt:

 • Barnet skal være skrevet på ventelisten senest en måned efter barnet er født. 
 • Søskende børnene kan gå i institutionen sammen i min. 3. måneder.
 • At der reelt er en ledig plads i institutionen til den pågældende dato

Værd at vide om overflytning:

Såfremt man tilbydes plads i en anden institution end den ønskede institution, har man mulighed for at blive stående på venteliste til overflytning og ens anciennitet bevares. Ved overflytning gælder en karenstid på 3 måneder. Dette betyder at man ikke tilbydes en ny plads før barnet har gået i den tilbudte institution i 3 måneder. Hvis forældrene har måttet acceptere plads i en institution i en anden bydel end den bydel, hvor den ønskede institution ligger, er der dog ingen karensperiode. 
 

Hvad sker der, når jeg modtager pladstilbud?

Når du modtager tilbud om plads i en daginstitution skal du acceptere tilbuddet i Digital Pladsanvisning indenfor den frist, som står i tilbuddet.

Hvis du ikke svarer tilbage inden fristen udløber, vil tilbuddet blive annulleret og vi vil tilbyde pladsen til andet barn på ventelisten. Dit barn vil efterfølgende blive slettet af ventelisten.

Hvis du vælger at sige nej til pladsen inden fristens udløb, bevarer du din plads på ventelisten. 

Ændring af eller fortrydelse af en accepteret plads, kan ske med 1 måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned, før den reelle startdato i et dagtilbud. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, bliver accepten bindende. Forældre kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned.

Er der frokostordning? 

Forældrebestyrelserne i alle daginstitutioner i Brøndby Kommune har valgt fortsat at have den kommunale frokostordning gældende frem til den 31. december 2020 undtagen forældrebestyrelsen i Børnehuset Glentebo, som har valgt ikke at have en frokostordning. 

Frokostordningen skal give børnene et sundt frokostmåltid, som følger:

 • De officielle kostråds anbefalinger
 • Kommunens mad og måltidspolitik
 • Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til vuggestue- og børnehavebørn.

Det vil sige, at vi følger de overordnede retningslinjer, som anbefaler om fedt, kulhydrater, proteiner, kostfibre, vitaminer og mineraler. Frokostmåltidet bliver lavet af køkkenpersonale, som er ansat lokalt på den enkelte institution tæt på børnene og resten af personalet.

Den pædagogiske indsats skal være med til at give børnene en forståelse af en sund frokost, frembringe måltidet ved smør-selv og udvikle sociale kompetencer ved samvær i et rart spisemiljø.

Forældrebestyrelserne i daginstitutioner har mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning hvert andet år.

Hvis jeg har adopteret et barn?

Ved adoption får du anciennitet fra barselsorlovens start, såfremt du sender din ansøgning om plads inden du begynder orloven.

Kan jeg få privat børnepasning?

Privat børnepasning ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med den private pasningsordning. Og kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn under 14 år passes mod betaling.

Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Hvis du ønsker at benytte et tilbud om privat børnepasning, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Du kan læse mere om privat børnepasningsordning i Regler for dagtilbud.

Du kan læse i folderen "Tilskud til privatbørnepasning" læse mere om hvordan du søger tilskud til privatbørnepasning. 

Hvad koster det?

Klik her for at se oversigten over takster for 2018

Når dit får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Vi skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud.

Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 pct. af de gennemsnitlige udgifter til en plads i dagtilbud. Beregningen sker på baggrund af enten de samlede udgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige samlede udgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.

Ud over grundtilskuddet kan kommunen også give tilskud til nedenstående hvis du er berettiget til det:

 • fripladstilskud
 • søskendetilskud
 • behandlingsmæssigt tilskud
 • socialpædagogiske tilskud

Kan jeg søge om økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub? 

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Ligger familiens samlede indtægt under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Klik her for at se fripladsskalaen på Børne- og Socialministeriets hjemmeside

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med et bestemt beløb:

 • for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første og
 • når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger

Klik her for at læse mere om hvordan indkomsten beregnes på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Du skal søge digitalt om økonomisk fripladstilskud og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Der er trådt nye regler i kraft 1. januar 2016 og det betyder at tilskuddet automatisk reguleres, hvis SKAT kan se, at husstandsindkomsten ændrer sig op eller ned med et bestemt beløb om måneden. Du har fortsat oplysningspligt, når der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus o. lign.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Kan jeg søge socialpædagogisk friplads?

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis barnets ophold i dagtilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet gør det vanskeligt for barnets ophold i dagtilbuddet.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan henvende dig til en sagsbehandler i Børne- og familieafdelingen på tlf. nr. 4328 2828 eller på mailadressen born@brondby.dk

Kan jeg få særlig støtte til mit barn i institutionen? 

For at få særlig støtte til dit barn kan du som forælder henvende dig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på eget initiativ eller via dit barns daginstitution i samråd med denne.

Du kan kontakte PPR på telefon: 43 28 28 30, mandag til onsdag 08.30-14.30, torsdag 08.30-17.30, fredag 08.30-12.00 og via e-mail: ppr@brondby.dk

Læs mere om særlig støtte her

Hvornår kan jeg få søskendetilskud? 

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. For at beregne tilskuddet trækkes der først 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og dernæst 85 % af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde søskendetilskud til børn og unge i klubtilbud, men kommunen kan vælge at gøre det.

Kan jeg få tilskud til en plads i en privatinstitution? 

Ønsker du, at barnet skal gå i en godkendt privatinstitution, skal kommunen give et økonomisk tilskud til pladsen. Tilskuddet består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen.

Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune.

Privatinstitutioner kan selv bestemme prisen.

Ønsker du plads i en privatinstitution, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser til børn i en privatinstitution.

Kan jeg få tilskud til privat pasning? 

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe. 

Klik her for at læse om krav og retningslinjer for tilskud til privat børnepasning

Hvordan betaler jeg?

Du skal betale for dit dagtilbud via det girokort vi sender ud til dig hver måned. Ved for sen indbetaling opkræver vi et gebyr efter kommunens normale regler. Du kan vælge at betale via bankernes betalingsordninger som f.eks. PBS ved at kontakte dit eget pengeinstitut.

Du skal også betale for ophold i dagtilbuddet under sygdom, ferie og lukkedage.

Hvis du skylder os penge, fordi du ikke har betalt for pladsen i dagtilbuddet, vil vi opkræve beløbet gennem SKAT´s Inddrivelsescenter. Det betyder, at det beløb du skylder os, vil blive modregnet i op til 100% af din børnefamilieydelse, som du kommer til at få i fremtiden.

Hvis du ikke har modtaget dit indbetalingskort, skal du kontakte Opkrævningsafdelingen, ligesom hvis du har spørgsmål om hvor meget du mangler at betale. 

Hvordan udmelder jeg mit barn, og hvad er opsigelsesvarslet?

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den 1. ellers den 15. i en måned.   

Hvis du vil udmelde dit barn skal du bruge selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning.

Hvis dit barn flyttes til en anden kommunal institution, kommunal dagplejer eller SFO på en folkeskole i kommunen, sker udmeldelsen automatisk. Skal dit barn starte på en privatskole eller i et tilbud i en anden kommune, skal du selv udmelde dit barn af dagtilbuddet.

Kan jeg få passet mit barn i anden kommune?

Du kan søge dit barn optaget på venteliste i en anden kommune end den I bor i.

For at blive optagelse på venteliste i en anden kommune skal du henvende dig til den kommune du ønsker plads i. Optagelse på venteliste følger de regler der gælder for denne kommune, ligesom du kan vælge at beholde en eventuel plads i en anden kommune som du flytter fra.

Din egenbetaling for institutionspladsen følger ganske særlige regler og du kan få flere oplysninger ved henvendelse til pladsanvisningen i Brøndby Kommune på tlf. nr. 4328 2828 eller på mailadressen born@brondby.dk

Hvordan kan jeg få indflydelse på mit barns hverdag i institutionen? 

Du har, som forælder, mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag gennem dialog med institutionens personale.

Forældrebestyrelser

Der er oprettet en forældrebestyrelse i hver enkel daginstitution eller kommunal dagpleje for at give forældre størst mulig indflydelse på principperne for institutionens eller dagplejens drift.

En forældrebestyrelse er et organ, der består af 3, 5 eller 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Der afholdes valg på den enkelte daginstitution/dagpleje i maj måned. Valgperioden er for 2 år og for suppleanter er det 1 år.

Du kan læse mere om arbejdet i forældrebestyrelse i Vedtægter for styrelse af Brøndby Kommunes institutioner

Dialogforum på dagtilbudsområdet

Der er oprettet et dialogforum på dagtilbudsområdet, hvor samtlige forældrebestyrelsesformænd for dagtilbuddene, Børneudvalget, Børneforvaltningens ledelse samt 4 dagtilbudsledere deltager.

Udvalget skal sørge for at fremme dialogen mellem kommunens dagtilbud. Der bliver afholdt 2 årlige møder med relevante emner indenfor hele dagtilbudsområdet. 

Hvordan bliver jeg valgt i forældrebestyrelsen i mit barns daginstitution? 

Det er lederen, som skal indkalde til valg af forældrebestyrelse.

Samtidig med indkaldelsen opsættes en kandidatliste, hvor interesserede forældre kan melde sig som kandidater.

Kandidatlisten skal indeholde kandidatens navn, barnets navn samt barnets stuenavn. Kandidater som er forhindrede i at deltage i valgmødet, kan skriftligt til institutionslederen give fuldmagt til opstilling som kandidat, jf. vedtægter for styrelse af Brøndby Kommunes institutioner. Lederen fører de kandidater, som skriftligt har afleveret fuldmagt til opstilling, på kandidatlisten.

Forældre vil også kunne melde sig personligt som kandidater på valgmødet.

Lederen udfærdiger en vælgerliste, hvorpå de på valgtidspunktet stemme berettigede forældre fremgår.

Skrevet af Pladsanvisningen