Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Hjælp i hverdagen

Hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp

 

Kontakt Visitationen i Brøndby Kommune således

Kontakt Visitationen på tlf. 43 28 28 28

Telefonerne er åbne

mandag - onsdag  kl. 9.00 - 14.30

torsdag                kl. 9.00 - 17.30

fredag                  kl. 9.00 - 12.00

Du kontakter visitator i deres telefon tid kl. 9.00 - 10.00. Herefter vil du på telefonnummer få kontakt til en administrativ medarbejder. Hvis du søger hjælp, vil du blive besøgt af en visitator. Ved besøget fortager vi i samråd med dig en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Dette sker ud fra bestemmelserne i servicelovens §83 og §84. Vi kan bevilge en række serviceydelser inden for nogle politiske fastsatte mål - kvalitetsstandarderne. Ude i højre side kan du læse mere om kvalitetsstandarderne.   

Skulle du være berettiget til hjælp, vil denne

  • kunne gives til funktioner, som du umiddelbart ikke selv kan udføre. Det kan omfatte: vejledning, støtte og/eller hjælp til personlig pleje, vejleding, støtte og/eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller madservice 
  • altid tilbydes som hverdagstræning efter princippet "hjælp til selvhjælp"

Målet med hverdagstræningen er, at du efter træningen igen selv kan klare funktionen eller dele af den.

Efter hjemmebesøget udarbejder vi en afgørelse, som vi sender til dig. I brevet er der også en klagevejledning, du kan benytte, hvis du er utilfreds med vores afgørelse om bevilling af hjemmehjælp.

Varig og midlertidig hjemmepleje

Der er to former for hjemmehjælp:

Varig hjemmehjælp kan du søge, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Hjælpen er gratis.

Midlertidig hjemmehjælp kan du søge, hvis du er svækket efter sygdom og midlertidigt har brug for personlig pleje eller praktisk hjælp. Der kan være en egenbetaling afhængig af din indkomst.

Frit valg

Hvis du kan få hjemmehjælp, vælger du selv hvilken leverandør du vil have til at udføre opgaven. Du kan vælge at:

  • modtage hjælpen fra den kommunale hjemmepleje
  • modtage hjælpen fra en privat leverandør, der har tegnet kontrakt med Brøndby Kommune
  • selv udpege en person til at udføre opgaven. Personen skal vi godkende og bliver aflønnet af Brøndby Kommune

Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som din kommune kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m. Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer din kommune på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • personlig pleje
  • praktiske opgaver i hjemmet     

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du skal kontakte din kommune for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i din kommune, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

Brøndby Kommune indberetter IKKE til fritvalgsdatabasen

Det er frivilligt for kommunerne, om de vil indberette oplysninger i fritvalgsdatabasen. Brøndby Kommune har valgt ikke at gøre dette.

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om hjemmehjælp, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet og Brøndby Kommune
Skrevet af Brøndby Kommune

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: