Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Hjælp i hverdagen

Hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp

 

Kontakt Visitationen i Brøndby Kommune således

Kontakt Visitationen på tlf. 43 28 28 28

Telefonerne er åbne

mandag - onsdag  kl. 9.00 - 14.30

torsdag                kl. 9.00 - 17.30

fredag                  kl. 9.00 - 12.00

Du kontakter visitator i deres telefon tid kl. 9.00 - 10.00. Herefter vil du på telefonnummer få kontakt til en administrativ medarbejder. Hvis du søger hjælp, vil du blive besøgt af en visitator. Ved besøget fortager vi i samråd med dig en individuel og konkret vurdering af dit behov for hjælp. Dette sker ud fra bestemmelserne i servicelovens §83 og §84. Vi kan bevilge en række serviceydelser inden for nogle politiske fastsatte mål - kvalitetsstandarderne. Ude i højre side kan du læse mere om kvalitetsstandarderne.   

Skulle du være berettiget til hjælp, vil denne

  • kunne gives til funktioner, som du umiddelbart ikke selv kan udføre. Det kan omfatte: vejledning, støtte og/eller hjælp til personlig pleje, vejleding, støtte og/eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller madservice 
  • altid tilbydes som hverdagstræning efter princippet "hjælp til selvhjælp"

Målet med hverdagstræningen er, at du efter træningen igen selv kan klare funktionen eller dele af den.

Efter hjemmebesøget udarbejder vi en afgørelse, som vi sender til dig. I brevet er der også en klagevejledning, du kan benytte, hvis du er utilfreds med vores afgørelse om bevilling af hjemmehjælp.

Varig og midlertidig hjemmepleje

Der er to former for hjemmehjælp:

Varig hjemmehjælp kan du søge, hvis du har en varig funktionsnedsættelse. Hjælpen er gratis.

Midlertidig hjemmehjælp kan du søge, hvis du er svækket efter sygdom og midlertidigt har brug for personlig pleje eller praktisk hjælp. Der kan være en egenbetaling afhængig af din indkomst.

Frit valg

Hvis du kan få hjemmehjælp, vælger du selv hvilken leverandør du vil have til at udføre opgaven. Du kan vælge at:

  • modtage hjælpen fra den kommunale hjemmepleje
  • modtage hjælpen fra en privat leverandør, der har tegnet kontrakt med Brøndby Kommune
  • selv udpege en person til at udføre opgaven. Personen skal vi godkende og bliver aflønnet af Brøndby Kommune

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er kommunen, der afgør, om den ældre er berettiget til at modtage hjemmehjælp.

Du kan få flere oplysninger på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside:

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffes på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

  • praktiske opgaver i hjemmet
  • personlig pleje

Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

Du kan inden for bestemte rammer selv være med til at bestemme, hvilke opgaver der skal løses inden for de tildelte timer, og hvordan de fra gang til gang skal tilrettelægges.

Du skal kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Kommunen har ikke pligt til fx at levere hjælp i et bestemt antal timer. Den konkrete service besluttes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning.

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.

Hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, kan du efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

Du kan finde oplysninger om leverandører på Socialstyrelsens "Fritvalgsdatabasen".

Fleksibel hjemmehjælp

Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du har behov for. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt.

Erstatningshjælp

Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Hvad der er rimelig frist besluttes af kommunen.

Brøndby Kommune indberetter IKKE til fritvalgsdatabasen

Det er frivilligt for kommunerne, om de vil indberette oplysninger i fritvalgsdatabasen. Brøndby Kommune har valgt ikke at gøre dette.

Hvis du modtager hjemmehjælp, har du ret til en fast kontaktperson i kommunen, som du kan henvende dig til, hvis du har spørgsmål til hjemmehjælpen. Kommunen skal i forbindelse med afgørelsen om hjælp oplyse dig om, hvem du kan kontakte.

Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet og Brøndby Kommune
Skrevet af Brøndby Kommune

Lovgivning

Du kan finde reglerne for hjemmehjælp i serviceloven, kapitel 16.

Reglerne for betaling kan du læse på Retsinformation: