Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Frivillige og foreninger

Støtte til foreninger

Er du ansvarlig for et frivilligt initiativ eller projekt, kan du finde information om de muligheder, du eller din forening har for at søge om økonomisk støtte.

Foreninger, organisationer og frivillige kan støtte fra to puljer i Brøndby Kommune.

 • § 18-midler kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der laver frivilligt socialt arbejde. Midlerne uddeles én gang om året og ansøgningsfristen er den 15. december hvert år.
 • Udviklingspuljen kan søges af foreninger eller enkeltpersoner, der laver folkeoplysende arbejde (fx idræt, spejder, aftenskole). Der kan ansøges løbende og ansøgninger behandles af Folkeoplysningsudvalget på deres kvartalsvise møder.

Søg støtte fra Udviklingspuljen

Foreninger eller enkeltpersoner, der laver folkeoplysende arbejde som fx idræt, spejder eller aftenskole, kan søge om støtte fra Udviklingspuljen.

Formålet med Udviklingspuljen er at støtte udviklingen af et varieret og alsidigt fritidsudbud igennem nye initiativer og udviklingsprojekter indenfor den frie folkeoplysende virksomhed.

Man kan sende ansøgninger i løbet af året. Ansøgningen vil blive behandlet på det førstkommende møde i Folkeoplysningsudvalget, der mødes fire gange årligt.

Se hvordan du søger og læs mere om Udviklingspuljen her.

Søg støtte fra § 18-midlerne

Foreninger og enkeltpersoner, der af egen drift og på eget initiativ udfører frivilligt socialt, forebyggende og sundhedsfremmende arbejde til gavn for borgerne i Brøndby Kommune, kan søge om støtte fra § 18-midlerne. Ansøg § 18-midler her: Ansøgningsskema til frivilligt socialt arbejde i Brøndby Kommune § 18, stk. 2  

Ansøgningsfristen er 15. december hvert år. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får tildelt midler efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget. Ansøgere kan forvente svar ved udgangen af marts måned.

Støtten ydes fortrinsvis til organisationer, foreninger og aktiviteter, der har lokal forankring i Brøndby Kommune. Læs de politisk vedtagne kriterier for tildelingen af § 18-midler herunder.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan du søger eller er i tvivl, om din forening/dit initiativ er berettiget til økonomisk støtte, er du velkommen til at kontakte Social- og Sundhedsforvaltningen, Ditte Larsen på tlf. 43 28 25 02 eller på e-mail social@brondby.dk

Hvem kan søge § 18-midler?

 • Lokale frivillige sociale organisationer, foreninger eller borgerinitiativer af en mindre formel karakter, der har et socialt sigte, og hvor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats.

Bemærk, det er et krav, at man som modtager af § 18-midler aflægger regnskab, se nærmere beskrivelse herunder. 

Politisk vedtagne kriterier for tildeling af §18-midler

Brøndby Kommune har følgende kriterier/formkrav for tildeling af § 18 støtte:

 • Kommunalbestyrelsen ønsker med § 18-midlerne at fremme samarbejdet med den lokale frivillige sociale sektor med henblik på at skabe gode rammer for den frivillige indsats og fremme samspil mellem de frivillige sociale organisationers aktiviteter og de offentlige sociale tilbud
 • Forening og/eller aktivitet skal fortrinsvis være lokalt forankret
 • Sigtet med støtten er at styrke den frivillige indsats, der foregår i frivillige sociale organisationer og foreninger, samt at give mulighed for at støtte borgerinitiativer af en mindre formel karakter, hvor der er et socialt sigte og hvor den frivillige arbejdskraft er den afgørende indsats. Initiativtagere til sådanne aktiviteter vil kunne støttes i på sigt at danne en forening. 
 •  Der kan tildeles støtte til aktiviteter med et socialt sigte, forstået som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer. En social indsats kan således gå på tværs af sektorer og foregå i regi af for eksempel en boligsocial-, en sundheds- eller en integrationsindsats 
 •  Udgangspunktet er kontinuitet i støtten, dog ønskes symbolsk støtte undgået, og der ønskes mulighed for at give ekstraordinær støtte til etablering af forening og/eller aktivitet 
 •  Balance i fordeling af midlerne mellem målgrupperne (børn/unge, etniske minoriteter, patientgrupper, ældre, kvinder i krise mv.) 
 •  Aktiviteten skal overvejende hvile på frivillighed og være uafhængig af kommunal eller anden offentlig virksomhed 
 •  Begrænset støtte til forplejning i tilknytning til aktiviteter 
 •  Foreningen/ansøger skal have et CVR nummer og kunne modtage Digital Post

Retningslinjer vedrørende administration af § 18 støtte, regnskab og beretning

 • Frivillige foreninger og organisationer, der modtager støtte efter § 18, skal redegøre for, hvordan pengene er anvendt eller aflægge regnskab
 • Ved tildeling af beløb under 100.000 kr. skal der fremsendes regnskab, der redegør for aktiviteter og udgifter. På anmodning skal endvidere fremsendes udgiftsbilag. Regnskabet skal være underskrevet af den eller de personer, som er regnskabsansvarlig(e) for støttebeløbet
 • Ved tildeling af beløb over 100.000 kr. skal der aflægges eksternt revideret regnskab, der redegør for aktiviteter og udgifter
 • Redegørelser og regnskaber fremsendes til Social- og Sundhedsforvaltningen senest 15. marts 
 • I enkelte tilfælde kan der blive knyttet særlige vilkår til ansøgningen
 • Tildelte midler skal som udgangspunkt anvendes i det år de bevilges. Eventuel overførsel af uforbrugte midler mellem årene kan kun ske efter ansøgning, der redegør for årsagen til mindreforbruget. Ansøgning herom sendes til Social- og Sundhedsforvaltningen senest 1. december i bevillingsåret.

Hvis du eller din forening/organisation er interesseret i at søge økonomisk støtte, kan du finde ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema til frivilligt socialt arbejde i Brøndby Kommune § 18, stk. 2

Skrevet af Brøndby Kommune