Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Træning og bevægelse

Genoptræning

Hovedindgangen til Træningscenter Brøndby
Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket pga. sygdom

Hvis du vil...

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus

Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning. Hvis du har været indlagt på hospitalet, og har fået en genoptræningsplan ved udskrivelsen, kan du få genoptræning på Træningscenter Brøndby. Du vil blive kontaktet af os inden for 5 arbejdsdage efter modtagelse af genoptræningsplanen, og efter 15 arbejdsdage skal du være tilbudt opstart, eller lavet aftale om opstartsdato.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Træning ved sygdom/svækkelse

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg eller grundet din alder, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Tal med din kommune om mulighederne for træning. Du kan via din egen læge, speciallæge, hjemmepleje få dem til at kontakte visitationen med henblik på genoptræning efter Servicelovens §86. Derudover har du også selv mulighed for at kontaktet visitationen direkte på tlf. 4328 3989 fra mandag til fredag fra kl. 9-10.

Læs mere om lovgrundlaget i Servicelovens §86 stk. 1 og stk. 2.

Fotoet viser træning efter funktionstab

Forløbsprogrammer - Træning og rådgivning ved kronisk sygdom

I forbindelse med visse kroniske sygdomme som diabetes, KOL, lænde-ryg, hjertesygdom og kræft tilbyder vi rehabiliteringsforløb, hvori der indgår både træning og information om det at leve med en kronisk sygdom. Forløbsprogrammet varetages af fysioterapeuter og ergoterapeuter og vil blive individuelt tilrettelagt. Hvis du er i arbejde, vil det dermed være muligt at bevare tilknytningen til din arbejdsplads.

Du henvises hertil enten af din læge eller hospitalet.

Se kommunens tilbud med hensyn til træning, motion, mere viden, erfaringsudveksling.

Kørsel

Forløbsprogrammerne er ikke omfattet af en kørselsordning

/Borger/Sundhedstilbud/Symptomer-og-sygdom.aspx

Tilskud til fysioterapi og gratis fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning om behandling, som betales af den kommune du bor i. Træning og behandling foregår enten individuelt eller som holdtræning.

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

  • du har et svært fysisk handicap

  • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom 

  • din tilstand er varig.

Blandt de mest almindelige lidelser kan nævnes parkinson, sklerose, følger efter senhjerneskade og leddegigt. Du kan finde en samlet diagnoseliste på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Kørsel

Vederlagsfri fysioterapi er ikke omfattet en kørselsordning

Screening af småtspisende +65-borgere

Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand er hyppigt forekommende blandt ældre i plejebolig og modtagere af hjemmepleje. Det vurderes, at 60 % af denne gruppe er undervægtige. Det er endvidere vist, at et uplanlagt vægttab øger behovet for hjælp til almindelige dagligdags færdigheder, og at underernærede, svage ældre trives væsentligt dårligere og (gen)indlægges oftere end andre ældre.

Et uplanlagt vægttab hos den ældre bør derfor altid give anledning til en forebyggende eller behandlende intervention. I Brøndby Kommunes sundhedspolitik er det derfor et mål at nedbringe antallet af småtspisende +65-årige, bl.a. ved hjælp af tidlig opsporing.


Kvalitetsstandard på Genoptræningsområdet efter Sundhedslovens §140 -2017

Læs mere i Kvalitetsstandard for genoptræning §140.

Kvalitetsstandard §140 Træningscenter Brøndby 2017

Det er forskelligt, hvilke tilbud om genoptræning og vedligeholdelsestræning kommunerne har. Derfor foregår træningen vidt forskellige steder:

  • i dit eget hjem
  • på et sygehus
  • på et sundhedscenter
  • i et træningscenter
Frit valg af træningssted

Hvis kommunen har flere tilbud, kan du frit vælge mellem dem.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Du skal henvende dig til din læge eller til kommunen for oplysninger om genoptræning.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.
Skrevet af redaktionen på sundhed.dk
og Brøndby Kommune

Kontakt os

Se hvordan du kommer i kontakt med Brøndby Kommune om din træning.

Praktiske oplysninger i forbindelse med træning

Læs mere om træningscenteret og hvordan du finder vej.

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du bl.a. læse mere om, hvornår kommunen eller sygehuset har ansvaret for genoptræning, og om lovgivningen på området.

Lovgivning

Du kan læse om genoptræning i Sundhedslovens § 140 og 251 og i Servicelovens § 85 og 86.