Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer for trafik

Letbanen

Letbanen

I 2023/24 kan du tage den første tur med letbanen mellem Lyngby og Ishøj. Den planlagte letbanestrækning bliver 28 km lang, går igennem ni kommuner og får 28 letbanestop - heraf to stop i Brøndby Kommune.

Vi ved, at byggeriet vil kræve din tålmodighed – på forhånd tak.

Læs mere om hvad letbanen kommer til at betyde for dig og Brøndby Kommune.

I Brøndby Kommune vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer:  

  • en station i krydset Sdr. Ringvej/Park Allé
  • en station i krydset Sdr. Ringvej/Vallensbækvej.  

Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Vallensbæk og Glostrup Station. 

I Brøndby vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden. Ved de to kommende letbanestationer forventes der også at skulle placeres stationsforpladser. Stationsforpladserne bliver planlagt og etableret af Brøndby Kommune og vi vil være i tæt dialog med de berørte borgere.

Du kan læse mere om letbanen i Brøndby på Hovedstadens Letbanen hjemmeside – du kan blandt andet finde information om letbanens og stationernes placering - dinletbane.dk

Tid Aktivitet 
2017
2. halvår
Hovedstadens Letbane kontakter de grundejere, der bliver direkte berørt af letbanes placering, for at aftale et møde.
2017
2. halvår
Indledende møde med Hovedstadens Letbane og de grundejere, der bliver berørt. Her får du som grundejer nærmere information om, hvor stort et areal, der bliver eksproprieret fra din grund og Hovedstadens Letbane fortæller om processen og hvad du skal være opmærksom på.
2017
2. halvår
Informationsmøde, som Brøndby Kommuner inviterer til. Mødet er for alle grundejere, der bliver berørt af letbanen. Informationsmødet bliver annonceret i lokalavisen og på hjemmesiden.
2017
2. halvår
Møde med Hovedstadens Letbane og dig som grundejer for besigtigelse af din ejendom og endelige aftaler vedr. ekspropriation af din ejendom.
2017
2. halvår
Brøndby Kommune og Movia planlægger, hvordan buslinerne skal lægges om i byggeperioden med mindst mulig gene for vores borgere. 
2017
4. kvartal
 Endelig beslutning i ejerkredsen på baggrund af resultatet af udbudsfasen (anlæg og drift).
2019 Forsyningsselskaberne går i gang med at omlægge ledninger (el, vand, varme og spildevand) for at skabe plads til letbanen.
2021 Brøndby Kommune og Movia planlægger, hvordan buslinjerne kører, når letbanen er færdig. Alle relevante borgere bliver involveret. 
2021-2022 Hovedstadens Letbane går i gang med selve anlægsarbejdet i Brøndby.
2023/2024 Åbning af letbane.


Linjeføring 

Her kan du se et mere detaljeret kort med linjeføringen i Brøndby. 

Baggrund og politisk proces

Brøndby Kommunes beboere og virksomheder vil drage stor nytte af letbanen. Adgangen til to af kommunens erhvervsområder forbedres mærkbart, hvilket kan understøtte områdernes udviklingsmuligheder. Borgere og pendlere vil få bedre kollektiv trafik og lettere adgang til hospitaler, indkøbscentre og arbejdspladser i regionen.

Læs i Kommuneplanen fra 2013 om letbanens betydning for Brøndby Kommune

Linjeføringen blev politisk behandlet og vedtaget i Brøndbys Kommunalbestyrelse den 10. juni 2015.  Se hele sagen inkl. bemærkninger til linjeføringen her.

11. november 2015 besluttede Brøndbys Kommunalbestyrelse at godkende en ændret linjeføring ved kommunegrænsen til Glostrup. Se hele sagen inkl. bemærkninger her.

Spørgsmål og svar

På Hovedstadens Letbane kan du finde ofte stillede spørgsmål, som er samlet og kategoriseret - dinletbane.dk

Nedenfor har vi samlet en række spørgsmål og svar specifikt vedrørende Brøndby.

Hvorfor anlægger vi en letbane i hovedstadsområdet?

SVAR: Hovedstadens Letbane vil gøre det nemt, hurtigt og komfortabelt at rejse på tværs af hovedstadsområdet. Letbanen giver nye muligheder for vækst langs hele banens forløb.

Det kommer også til at kunne mærkes i Brøndby Kommune. Vi mærker en større interesse fra virksomheder og boliginvestorer til at bygge i Brøndby. Helt særligt vil det give os muligheder for byudvikling tæt på de to letbanestationer – men også til at tænke grøn byudvikling med plads til en masse nye boliger, så letbanen kan styrke Brøndby som en attraktiv kommune at bo og drive virksomhed i.                 

Hvor kommer letbanen til at køre i Brøndby?

SVAR: Linjeføringen er fastlagt i et samarbejde mellem staten, Region Hovedstaden og de

11 kommuner, der står bag letbanen. Den planlagte strækning mellem Lyngby og Ishøj bliver ca. 28 km lang og får 28 stationer undervejs. I Brøndby vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer

  • en station i krydset Søndre Ringvej/Park Allé (Kirkebjerg)
  • en i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej (Brøndbyvester).

I Brøndby Kommune vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden.
Her kan du se et mere detaljeret kort med linjeføringen i Brøndby. 

Hvad kommer letbanen til at koste for Brøndby Kommune?

SVAR: Det vurderes, at det koster ca. 4 mia. kr. at anlægge Hovedstadens Letbane.

Derudover kommer ca. 1,3 mia. kr. til togsæt og etablering af kontrol- og vedligeholdelsescenter. Anlægsudgifterne er fordelt således, at staten betaler 40 pct., Region Hovedstaden betaler 26 pct., og de 11 kommuner til sammen betaler 34 pct. Når letbanen går i drift, fordeles udgifterne, så regionen betaler 43 pct., og kommunerne betaler 57 pct. af omkostningerne.

Det betyder, at anlæggelsen af letbanen for Brøndby Kommune vil koste ca. 14,2 mio. kr., og ca. 4,3 mio. kr./året. Omregnet betyder det, at det for hver enkelt borger i Brøndby Kommune koster ca. 400 kr. (baseret på 35.601 borgere i Brøndby Kommune, primo 2017).

Hvem er Brøndby Kommune sammen med om letbanen?

SVAR: Staten, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune,

Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune har indgået principaftalen om anlæg og drift af en letbane langs Ring 3.

Der er oprettet et selskab, Hovedstadens Letbane I/S, som skal bygge og drive letbanen.

Selskabet har fysisk sekretariat hos Metroselskabet I/S og deler medarbejdere og direktør, Henrik Plougmann Olsen. Når resultatet af udbuddet af de store anlægsarbejder er kendt, træffes endelig beslutning om etablering af letbanen, inden der indgås bindende kontrakter med entreprenører. Det vil formentlig ske inden udgangen af 2017.

Hvornår begynder byggeriet i Brøndby?

SVAR: Det er et stort projekt at bygge en letbane, og det strækker sig over mange år. I maj 2016 vedtog folketinget en anlægslov, der giver grønt lys til at anlægge letbanen. Derfor er projektet nu sendt i udbud og i løbet af 2017, tager ejerkredsen endelig stilling til hvilken entreprenør, der skal have opgaven og til økonomien i letbaneprojektet.

Inden selve byggeriet af letbanen kan begynde, vil forsyningsselskaber lægge el-, gas- og vandledninger om, så der bliver plads til letbanen langs Sdr. Ringvej i Brøndby. Det arbejde regner vi med begynder i 2018 i Brøndby. Først i 2022 forventer vi at begynde selve letbanebyggeriet i Brøndby. Letbanen forventes at køre sin første tur i 2023/2024.

I Brøndby Kommune prioriterer vi at være i tæt dialog med alle, der bliver berørt og direkte påvirket af letbanen. Vores Tekniske Forvaltning har allerede haft indledende møder med mange af jer om projektet.

Hvornår kan jeg som borger sige min mening?

SVAR: Det er et stort og langvarigt projekt, og borgerne inddrages løbende, foreløbigt har der været to offentlige høringsrunder. Her har borgerne haft mulighed for at komme med indsigelser og ændringsforslag til projektet. Den forudgående høring fandt sted i 2014, og den anden høring var omkring VVM-redegørelsen (vurdering af virkninger for miljøet) i 2015. Der blev holdt en række borgermøder i forbindelse med VVM’en, og flere af ønskerne i processen blev imødekommet.

Alle grundejere, som bliver direkte berørt af byggeriet, vil blive kontaktet af Brøndby Kommune og/eller Hovedstadens Letbane i god tid inden ekspropriationerne.

I 2016 har Brøndby Kommune holdt en række indledende møder med grundejere, der bliver påvirket af de kommende stationsforpladser. I 2017 vil lokalplanerne for de to stationsforpladser komme i offentlig høring, hvor det også er muligt at give sin mening til kende.

Grundejere langs letbanen, der vil blive direkte påvirket af letbanen, vil blive kontaktet af Hovedstadens Letbane om ekspropriation i løbet af efteråret 2017.

Også grundejere, der ikke bliver direkte påvirket af letbanen vil blive informeret om processen. Ikke mindst i forbindelse med at vi flytter el-, gas- og vandledninger, som vi forventer begynder i 2018.

Hvordan bliver trafikken påvirket i Brøndby?

SVAR: I forbindelse med omlægning af ledninger og selve etableringen af letbanen bliver trafikken på Søndre Ringvej påvirket. For at gøre plads til letbanen skal der nemlig flyttes el-, gas- og vandledninger. Herefter kommer selve anlægget af letbanen.

Brøndby Kommune samarbejder med Hovedstadens Letbane om at finde de bedst mulige løsninger, men det kan ikke undgås, at vi i perioder bliver nødt til at nedsætte antallet af kørespor i begge retninger. I Brøndby Kommune har vi meget fokus på en fornuftig afvikling af den lokale trafik i Brøndby. Det gælder også den kollektive bustrafik, hvor vi har et tæt samarbejde med Movia om, hvordan buslinjerne kører i de år, hvor letbanen bliver bygget.

Inden letbanen er bygget færdig, planlægger vi sammen med Movia, hvordan buslinjerne skal ændres/tilpasses, når letbanen begynder at køre.

Når letbanen er bygget færdig i 2023/2024, vil der i Brøndby være det samme antal kørespor på Søndre Ringvej som i dag - to spor i hver retning.

Etableringen af letbanen reducerer fremkommeligheden for de øvrige trafikanter, og det vil nogle steder afstedkomme kødannelse og forsinkelser for bilisterne. Dette gælder især, fordi biltrafikken under alle omstændigheder forventes at stige i de kommende år, således at fremkommeligheden på Ring 3 allerede af den grund vil blive reduceret i forhold til dagens situation. Der arbejdes derfor videre med at finde en model, som reducerer generne for de øvrige trafikanter mest muligt, og samtidig sikrer en pålidelig drift af letbanen.

Hvad med ekspropriationer og servitutter i Brøndby Kommune?

SVAR: Hovedstadens Letbane og Brøndby Kommune kommer til at inddrage et antal ejendomme og arealer, for at få den nødvendige plads til letbanen. Disse ejendomme og arealer skal erhverves via ekspropriation. Alle grundejere, som bliver berørt af byggeriet, vil blive kontaktet af Brøndby Kommune og/eller Hovedstadens Letbane i god tid inden ekspropriationerne. Det er nemlig den enkelte kommune, der står for ekspropriation omkring stationsforpladserne, mens det er Hovedstadens Letbane, der står for ekspropriation langs letbanen. Alle berørte grundejere bliver kontaktet i 2017.

Ekspropriation indebærer, at en grundejer skal afgive hele eller dele af sin ejendom – midlertidigt i anlægsperioden, eller permanent i driftsperioden – mod fuldstændig erstatning.

Ekspropriation kan også indebære, at der bliver lagt begrænsninger på udnyttelsen af en ejendom. Dette modtager man som grundejer også fuldstændig erstatning for.

Nye servitutter

Langs hele strækningen skal der på en stor del af de tilstødende naboarealer tinglyses en servitut for at sikre drift og vedligeholdelse af letbaneanlægget. Servitutten skal sikre, at der ikke i fremtiden foretages/etableres forhold, der kan skade letbanen, og dermed forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed. Servitutten pålægges og tinglyses i en afstand af 10 meter fra midten af nærmeste spormidte.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende letbaneprojektet skal stilles til Hovedstadens Letbane, som skal bygge og drive letbanen:

Mail: info@dinletbane.dk 
Telefon: 3311 1700

Spørgsmål specifikt vedr. ekspropriation skal stilles til Hovedstadens Letbane:

Mail: mhp@m.dk
Telefon: 7242 4519

Spørgsmål om myndighedsbehandling stilles til Vej- og trafikteamet, Teknisk Forvaltning, Brøndby Kommune: trafik@brondby.dk

Skrevet af Brøndby Kommune
Letbanen linjeføring

Vil du vide mere om Letbanen?

Få mere viden om letbanen på den nye hjemmeside for Hovedstadens Letbane - dinletbane.dk
Letbane

Letbanen sendt i udbud

Transportministeren giver grønt lys for at sende Hovedstadens Letbane i udbud