Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

Højhus i Brøndby Strand

Fem af Brøndbys i alt 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand skal rives ned i løbet af de kommende år.

Læs her om processen for det store projekt.

Beslutningen om at nedrive fem af Brøndby Strand 12 højhuse er truffet af områdets fire boligselskaber, da de fem 16-etagers højhuse er forurenet med PCB.

Boligselskaberne forventer at kunne starte med at nedrive den første bygning i 2020. Frem til den planlagte nedrivning skal en række beslutninger træffes af forskellige parter.

Kommunen er som myndighed involveret i flere faser af nedrivningen. Her kan du læse mere om de beslutninger, som løbende bliver taget og som har relevans for nedrivningen, herunder:

 • Lokalplanen for nedrivning
 • Processen for økonomisk godkendelse
 • Miljøvurderingen af nedrivningsprojektet

Brøndby Kommune har nu fastlagt, hvad boligselskaberne skal undersøge nærmere i forbindelse med miljøvurderingen. Det er fastlagt i en såkaldt afgrænsningsudtalelse, som blandt andet er udarbejdet med input fra 1. høringsperiode. Se mere om processen for miljøvurdering nedenfor.

Høring om miljøvurdering af nedrivningen (afsluttet)

Den 13. september 2018 har Brøndby Kommune afgjort, at projektet for nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af krav om miljøvurdering. Miljøvurderingen skal sikre, at bygherre har taget hensyn til miljøet under planlægningen og udførslen af nedrivningen.

Miljøvurderingen er begyndt med en idéfase, som du kan læse om i vores idéoplæg. Bemærk, at høringen er afsluttet.

Opsamling på borgermøde den 27. september

Den 27. september 2018 afholdt vi borgermøde om miljøvurdering af nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne.

Der var stor nysgerrighed og spørgelyst fra de ca. 100 fremmødte. Vi har samlet de punkter, som kom frem på mødet, og som vi tager med i den videre proces med miljøvurderingen.

Se opsamling på borgermødet den 27. september 2018

Se slides fra borgermødet den 27. september 2018

Supplerende høring og trafik (afsluttet)

Boligselskaberne bliver hele tiden klogere på, hvordan nedrivningen af de fem højhuse skal foregå i praksis. I den proces er der opstået et ønske om at adskille beboertrafikken og byggepladstrafikken under nedrivningen. Som bedste alternative rute for beboerne, har boligselskaberne udpeget ruter igennem Bækkelunden og Kærlunden.   

 

Ønsket om at føre beboertrafikken igennem de to villakvarterer er ny, og en større ændring af projektet. En ændring, som skal indgå i den samlede proces for Miljøvurdering.

 

De berørte beboere og grundejerforeninger har i en supplerende høring haft mulighed for at udtrykke deres bekymringer i forhold til den valgte rute.

 

Se Brøndby Kommunes svar på spørgsmål fra borgermødet og høringssvarene i den supplerende høring


Brøndby Kommune har modtaget fem skriftlige høringssvar til idéoplægget for nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne i den supplerende høring. Spørgsmålene kommer fra ejere, G/F Kæret og G/F Bækkelunden. Herudover har kommunen samlet spørgsmål stillet ved borgermøde den 6. december 2018.

Vi har samlet og vurderet et resumé af de indkomne bemærkninger fra borgermødet og høringssvarene i den supplerende høring. Materialet vil fungere som et tillæg til afgrænsningsudtalelsen for miljøvurderingen af nedrivningen. Flere af de problematikker, som er rejst i forbindelse med den supplerende høring, skal således indgå i den kommende miljøkonsekvensrapport. 

Se kommunens vurdering af indkomne bemærkninger i den supplerende høringsperiode (pdf) 

 

Se oplæg fra det supplerende borgermøde den 6. december

 

Den 6. december 2018 afholdt vi et supplerende borgermøde om miljøvurderingen af nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne.

 

Fokus for mødet var boligselskabernes ønske om at føre beboertrafikken igennem Bækkelunden og Kærlunden. Derfor havde vi udelukkende inviteret de berørte beboere og de to grundejerforeninger. Spørgelysten var stor, og der kom mange gode pointer på banen.

Se slides fra det supplerende borgermøde den 6. december 2018 (pdf)

Miljøvurdering

Den 13. september 2018 har Brøndby Kommune afgjort at projektet for nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Det betyder, at bygherre ikke kan påbegynde nedrivningen før Brøndby Kommune har meddelt VVM-tilladelse til projektet.

Du kan se den samlede proces for miljøvurderingen frem mod VVM-tilladelse af nedenstående proces.

Aktivitet   Beskrivelse og tidsplan
Afgørelse om VVM-pligt  Kommunen afgjorde den 13. september 2018, at projektet for nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Idéfase
1. offentlige høring inkl. borgermøde 
Idéoplægget til afgrænsningen miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring frem til den 12. oktober 2018.
1. offentlige høring.    
Afgrænsningsudtalelse  Brøndby Kommune fremsender i oktober 2018 en afgrænsningsudtalelse til bygherre, som fastlægger rammen for indholdet til miljøkonsekvensrapporten.    
Undersøgelser  I efteråret 2018 udfører bygherre de undersøgelser, som er nødvendige for at kunne vurdere miljøpåvirkningen. 
Miljøkonsekvensrapport 
Udkast til VVM-tilladelse  
Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og på baggrund heraf udarbejder kommunen et udkast til VVM-tilladelse (vinter 2018/2019). 
2. offentlige høring (8 uger) inkl. borgermøde  Miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelse om VVM-tilladelse kommer i høring i foråret 2019. Høringsperioden vil være mindst 8 uger.
2. offentlige høring. 
Opsamling og behandling af høringssvar   Brøndby Kommune behandler høringssvar fra 2. offentlighedsfase og træffer herefter endelig afgørelse.     
VVM-tilladelse  Kommunen træffer endelig afgørelse om VVM-tilladelse og offentliggør denne (forventet juni 2019).  

Brøndby Strand i fremtiden

Indenfor den næste tiårige periode forventes det, at boligområderne Brøndby Strand Parkerne er i gang med at blive renoveret fra A til Z, så de bliver forvandlet til nye, klimavenlige kvarterer med styrket bykvalitet. Vi forventer blandt andet at have bygget et nyt sundhedshus og etableret flere handicapvenlige boliger.

Vi står overfor at skulle afklare en samlet plan for et løft af hele Brøndby Strand – også center- og stationsområdet – så vi får et moderne bydelscentrum og en levende, attraktiv og sammenhængende bydel med nye boliger og grønne torve.

I slutningen af 2019 forventer vi, at arbejdet mod en ny strategi for hele bydelen går i gang.

Den økonomiske proces

Beregninger viser, at en renovering, der vil fjerne PCB miljøgiften fra de fem højhuse vil blive for dyr til, at Landsbyggefonden vil kunne støtte den økonomisk. Nedrivningen anslås at koste cirka 200 mio. kroner, og den billigste renovering vil koste omkring 780 mio. kr.

Frem til den planlagte nedrivning, skal en række økonomiske beslutninger træffes af forskellige parter, før nedrivningen formelt set er besluttet. Parterne er boligselskaberne, Brøndby Kommune, Landsbyggefonden og Bolig-, Bygge og Trafikministeriet. 

Tid Aktivitet 
Oktober 2017  Beboerne i de berørte boligselskaber har med overvældende flertal stemt for, at højhusene skal nedrives. Det er Boligselskabernes beslutning. 
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har godkendt Skema A (som indeholder de skønnede omkostninger for nedrivningsprojektet).  
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har truffet sin endelige beslutning omkring nedrivning af højhusene. Det foregår praktisk ved, at kommunalbestyrelsen indstiller budgettet for nedrivningen overfor staten.  
I løbet af 2018  Landsbyggefonden forventes at give støttetilsagn. Efterfølgende vil Bolig-, Bygge og Trafikministeriet tage stilling til om nedrivningen af højhusene kan godkendes. 

Oversigt over de fem højhuse der står til nedrivning

På kortet kan du se, hvilke fem højhuse i Brøndby Strand, der står til nedrivning:

Kort over nedrivning af højhuse i Brøndby Strand 

kort over højhuse i Brøndby Strand, der skal nedrives

Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive de fem højhuse ned.

Lokalplanen er vurderet i forhold til planens konsekvenser for miljøet (se mere under Miljøforhold).

Miljøforhold

Inden en ny lokalplan kan vedtages, skal kommunen altid vurdere om planen kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Vi vurderer, at lokalplantillægget om nedrivning vedtaget i april 2018 kan medføre en sådan påvirkning. For at kortlægge påvirkningen er der udarbejdet miljørapport, der vurderer planens mulige påvirkning på: 

 • Befolkning og sundhed
 • Landskab og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Støj
 • Kultur og arkitekturarv
 • Trafik
 • Visuel effekt
 • Ressourcer og affald
 • Sikkerhed
 • Socioøkonomiske effekter

Miljørapporten indeholder også forslag til, hvordan boligselskaberne undgår, minimerer og kompenserer for de negative påvirkninger af miljøet samt forslag til overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger.

Se miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Brøndby Kommune undersøger desuden om der skal ske en nærmere vurdering af projektet for nedrivningen og dens virkninger af miljøet (VVM).

Se området i Brøndby Strand

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Brøndby Kommune og boligselskaberne

Miljøvurdering af nedrivning i høring

Læs mere om høringen og se idéoplægget og andre materialer.

Nyheder om byudvikling

21.05.19 Offentliggørelse af lokalplan 335 og kommuneplantillæg nr. 21 Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 10. april 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 samt lokalplan 335 – Institutioner og nyttehaver ved Strandskolevej. 07.05.19 Afgørelse om VVM pligt Udvidelse af Kirkebjerg Parkvej er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) 26.04.19 Dispensation til udvidelse af legeplads i Strandparken inden for søbeskyttelseslinje for Maglebæk Sø og Stubbe Sø Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16 til udvidelse af legeplads ved Gyvelhuse, Svingelstien 30, matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand. 12.04.19 Lokalplan 253 samt kommuneplantillæg nr. 24 i offentlig høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 10. april 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 253 samt kommuneplantillæg nr. 24 i offentlig høring. 26.03.19 Lokalplan 339 i offentlig høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. marts 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 339 i offentlig høring sammen med den miljøvurdering, der er udarbejdet sammen med planforslaget. 01.03.19 Offentliggørelse af tillæg nr. 1 til Lokalplan 322 Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 20. februar 2019 endeligt vedtaget tillæg nr. 1 til lokalplan 322 – Et boligområde ved Ny Mæglergårds Allé. 23.01.19 Forslag om ny lokalplan 335 - Institution og strandboliger og Kommuneplantillæg 21 20.11.18 Forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023 Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde d. 14. november 2018 et forslag til støjhandlingsplanen 2018-2023, samt at sende planen i offentlig høring. 08.11.18 Lokalplan 322 - Tillæg i offentlig høring Den 19. september 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 322 i offentlig høring i 4 uger sammen med den miljøvurdering, der er udarbejdet sammen med planforslaget. 06.11.18 Offentliggørelse af forslag til lokalplan 338 for Brøndby Strand Parkerne Den 10. oktober 2018 vedtog kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan 338 for Brøndby Strand Parkerne med tilhørende miljøscreening i offentlig høring i 8 uger. Høringen varer fra den 6. november 2018 til den 9. januar 2019.