Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

Højhus i Brøndby Strand

Fem af Brøndbys i alt 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand skal rives ned i løbet af de kommende år.

Læs her om processen for det store projekt.

Beslutningen om at nedrive fem af Brøndby Strand 12 højhuse er truffet af områdets fire boligselskaber, da de fem 16-etagers højhuse er forurenet med PCB.

Boligselskaberne forventer at kunne starte med at nedrive den første bygning i foråret 2020. Frem til den planlagte nedrivning skal en række beslutninger træffes af forskellige parter.

Kommunen er som myndighed involveret i flere faser af nedrivningen. Her kan du læse mere om de beslutninger, som løbende bliver taget og som har relevans for nedrivningen, herunder:

 • Lokalplanen for nedrivning
 • Processen for økonomisk godkendelse
 • Miljøvurderingen af nedrivningsprojektet

Fra den 13. september til den 14. oktober 2018 har du mulighed for at komme med input til indholdet af den kommende miljøvurdering. Brøndby Kommune arrangerer borgermøde om miljøvurderingen og nedrivningen den 27. september 2018. 

Høring og borgermøde

Den 13. september 2018 har Brøndby Kommune afgjort, at projektet for nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af krav om miljøvurdering. Miljøvurderingen skal sikre, at bygherre har taget hensyn til miljøet under planlægningen og udførslen af nedrivningen.

Miljøvurderingen begynder med en idéfase, og du kan frem til den 14. oktober 2018 give dit input. Læs mere om høringen og find materialer. 

I idèfasen har du mulighed for at komme med dine idéer, forslag og kommentarer til, hvad bygherre skal være opmærksom på i forbindelse med projektet. Læs mere om idéfasen og om hvordan du får indflydelse i vores idéoplæg.

Borgermøde

Du har også mulighed for at deltage i et borgermøde, som Brøndby Kommune arrangerer. Der kan du få yderligere information om projektet og stille spørgsmål om projektet og myndighedsarbejdet til både Brøndby Kommune og bygherre.

Borgermødet afholdes i Multisalen, Kulturhuset Brønden
Torsdag den 27. september 2018 kl. 18:00-19:30

Se idéoplæg

Tilmelding

Tilmeld dig til borgermødet senest den 25. september 2018 af hensyn til indkøb af sandwich og opsætning af stole til teknik@brondby.dk.  

Du er velkommen, selvom du ikke når at tilmelde dig, så er der blot ikke sikkerhed for en sandwich. 

Program

 • Velkomst v/ Borgmester Kent Max Magelund
 • Hvorfor holder vi borgermøde? v/ Teknisk direktør, Brøndby Kommune, Casper Toftholm  
 • Nedrivningen og nedrivningsmetode v/ Bygherrerådgivere fra SBS og Golder
 • Miljøvurderingen, emner og høring v/ Planchef, Brøndby Kommune, Nina Hanne Holst
 • Dialog ved caféborde og sandwich
 • Opsamling og spørgsmål i plenum v/ Teknisk direktør, Brøndby Kommune, Casper Toftholm 

Læs mere om høringen og borgermødet.

Miljøvurdering

Den 13. september 2018 har Brøndby Kommune afgjort at projektet for nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt). Det betyder, at bygherre ikke kan påbegynde nedrivningen før Brøndby Kommune har meddelt VVM-tilladelse til projektet.

Du kan se den samlede proces for miljøvurderingen frem mod VVM-tilladelse af nedenstående proces.

Aktivitet   Beskrivelse og tidsplan
Afgørelse om VVM-pligt  Kommunen afgjorde den 13. september 2018, at projektet for nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af krav om miljøvurdering. 
Idéfase
1. offentlige høring inkl. borgermøde 
Idéoplægget til afgrænsningen miljøkonsekvensrapporten er i offentlig høring frem til den 12. oktober 2018.
1. offentlige høring.    
Afgrænsningsudtalelse  Brøndby Kommune fremsender i oktober 2018 en afgrænsningsudtalelse til bygherre, som fastlægger rammen for indholdet til miljøkonsekvensrapporten.    
Undersøgelser  I efteråret 2018 udfører bygherre de undersøgelser, som er nødvendige for at kunne vurdere miljøpåvirkningen. 
Miljøkonsekvensrapport 
Udkast til VVM-tilladelse  
Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og på baggrund heraf udarbejder kommunen et udkast til VVM-tilladelse (vinter 2018/2019). 
2. offentlige høring (8 uger) inkl. borgermøde  Miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelse om VVM-tilladelse kommer i høring i foråret 2019. Høringsperioden vil være mindst 8 uger.
2. offentlige høring. 
Opsamling og behandling af høringssvar   Brøndby Kommune behandler høringssvar fra 2. offentlighedsfase og træffer herefter endelig afgørelse.     
VVM-tilladelse  Kommunen træffer endelig afgørelse om VVM-tilladelse og offentliggør denne (forventet juni 2019).  

Brøndby Strand i fremtiden

Indenfor den næste tiårige periode forventes det, at boligområderne Brøndby Strand Parkerne er i gang med at blive renoveret fra A til Z, så de bliver forvandlet til nye, klimavenlige kvarterer med styrket bykvalitet. Vi forventer blandt andet at have bygget et nyt sundhedshus og etableret flere handicapvenlige boliger.

Vi står overfor at skulle afklare en samlet plan for et løft af hele Brøndby Strand – også center- og stationsområdet – så vi får et moderne bydelscentrum og en levende, attraktiv og sammenhængende bydel med nye boliger og grønne torve.

Den økonomiske proces

Beregninger viser, at en renovering, der vil fjerne PCB miljøgiften fra de fem højhuse vil blive for dyr til, at Landsbyggefonden vil kunne støtte den økonomisk. Nedrivningen anslås at koste cirka 200 mio. kroner, og den billigste renovering vil koste omkring 780 mio. kr.

Frem til den planlagte nedrivning, skal en række økonomiske beslutninger træffes af forskellige parter, før nedrivningen formelt set er besluttet. Parterne er boligselskaberne, Brøndby Kommune, Landsbyggefonden og Bolig-, Bygge og Trafikministeriet. 

Tid Aktivitet 
Oktober 2017  Beboerne i de berørte boligselskaber har med overvældende flertal stemt for, at højhusene skal nedrives. Det er Boligselskabernes beslutning. 
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har godkendt Skema A (som indeholder de skønnede omkostninger for nedrivningsprojektet).  
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har truffet sin endelige beslutning omkring nedrivning af højhusene. Det foregår praktisk ved, at kommunalbestyrelsen indstiller budgettet for nedrivningen overfor staten.  
I løbet af 2018  Landsbyggefonden forventes at give støttetilsagn. Efterfølgende vil Bolig-, Bygge og Trafikministeriet tage stilling til om nedrivningen af højhusene kan godkendes. 

Oversigt over de fem højhuse der står til nedrivning

På kortet kan du se, hvilke fem højhuse i Brøndby Strand, der står til nedrivning:

Kort over nedrivning af højhuse i Brøndby Strand 

kort over højhuse i Brøndby Strand, der skal nedrives

Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive de fem højhuse ned.

Lokalplanen er vurderet i forhold til planens konsekvenser for miljøet (se mere under Miljøforhold).

Miljøforhold

Inden en ny lokalplan kan vedtages, skal kommunen altid vurdere om planen kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Vi vurderer, at lokalplantillægget om nedrivning vedtaget i april 2018 kan medføre en sådan påvirkning. For at kortlægge påvirkningen er der udarbejdet miljørapport, der vurderer planens mulige påvirkning på: 

 • Befolkning og sundhed
 • Landskab og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Støj
 • Kultur og arkitekturarv
 • Trafik
 • Visuel effekt
 • Ressourcer og affald
 • Sikkerhed
 • Socioøkonomiske effekter

Miljørapporten indeholder også forslag til, hvordan boligselskaberne undgår, minimerer og kompenserer for de negative påvirkninger af miljøet samt forslag til overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger.

Se miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Brøndby Kommune undersøger desuden om der skal ske en nærmere vurdering af projektet for nedrivningen og dens virkninger af miljøet (VVM).

Se området i Brøndby Strand

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Brøndby Kommune og boligselskaberne

Miljøvurdering af nedrivning i høring

Læs mere om høringen og se idéoplægget og andre materialer.

Nyheder om byudvikling

13.09.18 Nedrivning af højhuse skal miljøvurderes Brøndby Kommune har besluttet, at de miljømæssige forhold omkring nedrivningen af fem højhuse i Brøndby Strand skal undersøges grundigt, inden nedrivningen går i gang. Selve nedrivningen forventes at begynde i 2020 og tage 2-3 år. 13.09.18 Miljøvurdering af nedrivning i høring Indkaldelse af idéer og forslag til miljømæssige forhold, der skal undersøges inden nedrivningen af højhusene i Brøndby Strand Parkerne. 10.09.18 Byggeriet af Hovedstadens Letbane går i gang Nu begynder arbejdet med at anlægge hovedstadens nye letbane. Letbanen er central for udviklingsplanerne i kommunerne langs strækningen og vil løfte den kollektive trafik på tværs af hele Region Hovedstaden, når den står klar i 2025. Anlægsperioden vil dog medføre gener og trafikale udfordringer. 10.09.18 Trafikanter får ekstra information under letbanebyggeriet Trafikken på og omkring Ring 3 bliver påvirket de kommende år, når byggeriet af hovedstadens nye letbane går i gang. For at mindske generne for trafikanter er der indledt et nyt samarbejde og indført ny teknologi, som skal give bedre trafikinformation. 04.09.18 Planer om nyt og større Lionslund i høring Der er lagt op til at bygge flere og større boliger til udviklingshæmmede borgere med det nye byggeri ”Strandboligerne”, der skal opføres som erstatning for Lionslund. 03.09.18 Kom til folkemøde om trafikstøj Den 1. oktober bliver der sat fokus på trafikstøj, og du er inviteret med til en dag, hvor du kan: 08.08.18 Giv dit input til Brøndbys kommende trafikhandlingsplan Brøndby Kommune er i gang med at revidere kommunens trafikhandlingsplan, og du kan give dit syn på forslaget og dine ønsker til konkrete projekter frem til den 2. september 2018. 25.04.18 Tillæg 1 til Lokalplan 307A Offentliggørelse af Tillæg 1 til Lokalplan 307A 21.03.18 Forslag til lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 14. marts 2018 vedtaget at forslag til lokalplan 243 for Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7, samt kommuneplantillæg nr. 16 sendes i offentlig høring. 13.02.18 Køge Bugt Strandpark Dispensation til etablering af træterrasse inden for søbeskyttelseslinjen for Maglebæk Sø og Stubbe Sø (matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand).