Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Strejke og lockout – hvad betyder det for Brøndby Kommune?

Puslespilsbrik i guld lægges i hvidt puslespil

Få overblik over hvad en eventuel konflikt vil betyde for borgerne i Brøndby Kommune.

KL og de faglige organisationer har den 27. april indgået forlig om overenskomsterne for alle ansatte i landets kommuner. Det betyder, at strejke og lockout på det kommunale område med al sandsynlighed er afblæst.

De indgåede aftaler om overenskomst skal dog først til afstemning blandt medlemmerne i de faglige organisationer.  

Strejke

De faglige organisationer har varslet strejke og det er dem, der udpeger, hvilke medarbejdere, der skal strejke. Strejken vil omfatte alle de ansatte, der er medlemmer af de pågældende faglige organisationer – undtaget er bl.a. tjenestemænd, der ikke må strejke. Personalet på de konfliktramte arbejdspladser skal løse deres sædvanlige arbejdsopgaver, men må ikke lave konfliktramt arbejde. Nødberedskab er ikke konfliktramt arbejde.

I tilfælde af strejke vil følgende områder i Brøndby blive berørt:

 • Borgerservice
  Meget lidt personale til rådighed, der må forventes kø både ved personlig og telefonisk henvendelse. Der kan ikke fornyes kørekort og godkendes køreprøver/teoriprøver og der kan kun fornyes pas i meget begrænset omfang.

 • Hjemmeplejen
  Borgerne vil opleve, at de ikke modtager samme hjælp som vanlig. Sygeplejen er dog ikke berørt og fortsætter uden ændringer. Et nødberedskab vil sikre, at alle borgere modtager den mest basale hjælp til at opretholde hverdagen.  

 • Rehabiliteringen på Gildhøjhjemmet
  Der etableres et nødberedskab  

 • Hjælpemiddelområdet
  Der etableres et nødberedskab

 • Job- og Aktivitetscenter Vestegnen 

  Der etableres begrænset nødberedskab ift. at undgå alvorlige helbredstruende følger. Herudover er dagtilbuddet lukket under konflikten. Se mere information på JAC Vestegnens hjemmeside.

   

 • Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter    

 • Affald
  Affald vil ikke blive hentet i Brøndby under strejke og konflikt, da Vestforbrænding ikke modtager rest- og madaffald, papir, plast, glas og metal under konflikten. I udgangspunktet vil afhentning af pap og haveaffald hos borgerne dog fortsætte uberørt af konflikten. Umiddelbart vil genbrugsbrugsstationen i Brøndby holde åbent under konflikten. Du kan dog ikke aflevere småt brændbart og træ på genbrugsstationen i en konfliktperiode, da vi ikke kan aflevere disse affaldstyper videre til Vestforbrænding. Genbrugsstationen må ikke tage i mod mad- og restaffald.  Læs mere her om hvordan du håndterer dit affald under en eventuel konflikt.

Nødberedskab

Brøndby Kommune afventer nærmere informationer fra Kommunernes Landsorganisation (KL) om rammerne for etablering af nødberedskab. Hensigten er at gøre det ens over hele landet for borgere i samme situation.

Lockout

KL har varslet bred lockout i alle kommuner. Hvis lockouten træder i kraft, vil det komme til at påvirke en stor del af kommunens borgere – eksempelvis vil kommunens skoler, daginstitutioner og dagplejen være omfattet. 

Det er KL, der bestemmer, hvilke medarbejdere, der skal lockoutes og lockouten vil omfatte alle de ansatte, der er medlemmer af de udvalgte faglige organisationer – undtaget er bl.a. tjenestemænd, der ikke kan lockoutes. Personalet på de konfliktramte arbejdspladser skal løse deres sædvanlige arbejdsopgaver, men må ikke lave konfliktramt arbejde. Nødberedskab er ikke konfliktramt arbejde.  

Nødberedskab

Brøndby Kommune afventer nærmere informationer fra Kommunernes Landsorganisation (KL) om rammerne for etablering af nødberedskab. Hensigten er at gøre det ens over hele landet for borgere i samme situation.

Få overblik over konsekvenserne ved en konflikt

Børne & Unge området

Dagtilbud
(Børnehuse + dagpleje)  
Daginstitutionerne er lukkede under lockout. Dog er specialpladserne i Uglebo og Nattergalen undtaget og institutionerne orienterer forældrene direkte angående specialpladserne.
Når konflikten er slut vil der blive givet kompensation for forældrebetaling.  
Skoler  Skolerne er lukkede under lockout.
Der gennemføres kun undervisning i de egentlige specialklasser. Skolerne orienterer forældrene direkte angående specialklasserne.
Specialundervisning i normalklasser gennemføres ikke under lockout.
SFO  SFO’erne er lukkede under lockout.
Når konflikten er slut vil der blive givet kompensation for forældrebetaling.  
Idræt- og fritidstilbud
(Dyregården Søholt, Middelalderlandsbyen)  
Tilbuddene er lukkede under lockout.
Når konflikten er slut vil der blive givet kompensation for forældrebetaling.  
Døgninstitution for børn og unge, Dyringparken  Døgninstitutionen fortsætter uændret.  
PPR, pædagogisk psykologisk rådgivning / tale- og høreområdet  PPR fortsætter uændret. 
Ungdomsskolen og Musikskolen
(ungdomsklubber se nedenfor)  
Er lukkede under lockout.
Når konflikten er slut vil der blive givet kompensation for forældrebetaling.
Ungdomsklubber  Alle 3 klubber holdes åbne. 
Sundhedsplejen  Der bliver oprettet et nødberedskab, som varetager de mest nødvendige opgaver under en lockout.  
Pladsanvisningen  Pladsanvisningen er lukket under lockout. Eventuelle svarfrister, som udløber under lockouten vil blive forlænget.
Når konflikten er slut vil der blive givet kompensation for forældrebetaling.  
Børne- Familieafdelingen på rådhuset  Afdelingen vil under en lockout kun håndtere underretninger samt akutte anbringelsessager. Afdelingens øvrige funktioner er omfattet af lockout.  
Weekendkolonien Gillesager  Weekendkolonien fortsætter uændret. 
Unge- og Familieteamet  Kontaktpersonerne arbejder uændret.
SSP (Pigehuset, Satelliten, Ungeindsats)  Området fortsætter uændret. 
Tandplejen  Klinikkerne på såvel Gildhøj 190, som de to klinikker på Ældrecentret Gildhøjhjemmet og Ældrecentret Æblehaven, vil være lukket under lockout.

I tilfælde at meget akut brug for tandlægehjælp, kan man opsøge en privatpraktiserende tandlæge. Private tandlæger må ikke udføre konfliktramt arbejde, men de må afhjælpe en nødsituation. Står du i en nødsituation, skal du selv rette henvendelse til en privat tandlæge, men vær opmærksom på, at det kun er alvorlige nødbehandlinger de privat praktiserende tandlæger må udføre. Den private klinik sender regningen direkte til tandplejen i Brøndby Kommune.  

Ældre & Hjælpemidler

Ældrecentre  Fortsætter uændret. 
Tandklinikkerne på Ældrecentret Gildhøjhjemmet og Ældrecentret Æblehaven   Klinikkerne på såvel Gildhøj 190, som de to klinikker på Ældrecentret Gildhøjhjemmet og Ældrecentret Æblehaven, vil være lukket under lockout.

I tilfælde at meget akut brug for tandlægehjælp, kan man opsøge en privatpraktiserende tandlæge. Private tandlæger må ikke udføre konfliktramt arbejde, men de må afhjælpe en nødsituation. Står du i en nødsituation, skal du selv rette henvendelse til en privat tandlæge, men vær opmærksom på, at det kun er alvorlige nødbehandlinger de privat praktiserende tandlæger må udføre. Den private klinik sender regningen direkte til tandplejen i Brøndby Kommune.
Hjemmeplejen  Borgerne vil opleve, at de ikke modtager samme hjælp som vanlig under strejken (og eventuel lockout). Sygeplejen er dog ikke berørt og fortsætter uden ændringer. Et nødberedskab vil sikre, at alle borgere modtager den mest basale hjælp til at opretholde hverdagen.  
Rehabiliteringen på Gildhøjhjemmet  Der etableres et nødberedskab.
Hjælpemiddelområdet  Der etableres et nødberedskab.  
Visitationen  Fortsætter uændret. 
Træning / genoptræning  Fortsætter uændret. 

Sundhed

Bostøtteteam og Behandlingscenter Brøndby  Fortsætter uændret.  
Multihus  Fortsætter uændret. 

Handicap & psykiatri

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen  Der etableres begrænset nødberedskab ift. at undgå alvorlige helbredstruende følger. Herudover er dagtilbuddet lukket under strejken. Se mere information på JAC Vestegnens hjemmeside. 
Botilbuddene i Brøndby  Fortsætter under lockouten med ekstra beredskab pga. lukket dagtilbud

Jobcenter

Jobcenter Brøndby  Jobcentrets afdelinger Ungehuset og Langbjerg er lukket under lockout. Der er imidlertid åbent i Jobcentret på Rådhuset, hvor der er medarbejdere fra alle funktioner repræsenteret. 

Borgerservice & Rådhus

Borgerservice og rådhuset  Borgerservice
Borgerservice er åben, men der er begrænsninger i de opgaver, der kan udføres. Der kan ikke udstedes/fornyes kørekort og der kan kun fornyes pas i meget begrænset omfang.
Alle øvrige borgerserviceområder kan udføres i meget begrænset omfang.

Der må forventes kø på kommunens hovedomstillingsbord.

Øvrige rådhus
Øvrige funktioner på rådhuset er omfattet af lockout og kan kun i begrænset omfang yde service.  
Sagsbehandling og sociale ydelser  Der må forventes ekstra lange sagsbehandlingstider på alle nye ansøgninger.

Der udbetales sociale ydelser under hele konflikten - fx kontanthjælp  

Kultur, Idræt og Biblioteker

Kulturhuset Brønden, Kilden og Brøndbyvester Bibliotek  Er lukkede under lockout. Afleveringsfrister, som udløber under konflikten vil blive forlænget. 
Svømmehaller på skoler og Vestbad  Vestbad er lukket under strejke og lockout.

Svømmehallerne på Nørregård og Brøndby Strand vil være lukkede under lockout.

Affald, Veje & Miljø

Affald  Der vil ikke blive hentet affald i Brøndby under strejken, da Vestforbrænding ikke modtager rest- og madaffald, papir, plast, glas og metal under konflikten. Læs mere 
Genbrugsstationen  Genbrugsstationen er ikke omfattet af strejke og lockout. Genbrugsstationen vil derfor være åben, så længe det er muligt at modtage affald.
Læs mere 
Rottebekæmpelse m.m.  Sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet vil være omfattet af lockouten. Henvendelser vedr. rottebekæmpelse og indmeldinger via Rotteweb vil blive behandlet, når konflikten er overstået.  
Sagsbehandling på teknik- og miljøområdet   Sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet vil være omfattet af lockouten. Teknisk Forvaltning vil ikke kunne behandle telefoniske, skriftlige og personlige henvendelser i forbindelse med lockout og der vil ikke blive behandlet byggesager, plansager og miljøsager under konflikten.
Ansøgninger indsendt via Byg & Miljø portalen vil blive behandlet, når konflikten er overstået.  
Jordflytninger  Sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet vil være omfattet af lockouten. Anmeldelse via JordWeb vil blive behandlet, når konflikten er overstået. 
Veje og trafik  Sagsbehandlingen på teknik- og miljøområdet vil være omfattet af lockouten.
Henvendelser og indmeldinger via ”Giv et praj” vil blive behandlet, når konflikten er overstået.  

Fritidsaktiviteter & foreninger

Fritids- og foreningsaktiviteter der foregår i kommunens institutioner, lokaler, skoler m.v.  Alle skoler og foreningslokaler vil være lukkede under lockout. Det gælder også idrætshallerne Nørregård, Tjørnehøj, Søholt og Langbjerg. 

Øvrige

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter  Næsten al undervisning vil være aflyst i tilfælde af strejke og lockout. Den undervisning, der fortsætter, vil fremgå af vores hjemmeside: www.vestegnenssprogcenter.dk  
Økonomiske udeståender med eksterne parter  Der vil være længere betalingstider på regninger til eksterne parter. 
Skrevet af Brøndby Kommune