Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Information til kandidater om kommunalvalget

Den 21. november 2017 er der kommunal- og regionsvalg. Her på siden finder du information om hvordan du stiller op samt retningslinjer for ophængning af valgplakater og regler for kandidaters ageren mv. i valgkampen

Sådan stiller du op til kommunalvalget

Der er kommunalvalg tirsdag den 21. november 2017. Alle, der kan stemme til kommunalvalget, kan også vælges til kommunalbestyrelsen. I Brøndby Kommune skal der vælges 19 medlemmer til kommunalbestyrelsen for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Vær opmærksom på, at der er nye regler og ændrede tidsfrister, du skal overholde som kandidat.

Hvem kan stille op til kommunalvalget?

For at stille op til kommunalvalget skal du kunne stemme til valget. Det vil sige, at du skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og enten:

 • være dansk statsborger
 • være statsborger i et andet EU-land
 • være statsborger i Island eller Norge eller
 • uden afbrydelse have haft fast bopæl i landet de sidste 3 år forud for valgdagen

Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor.

Betingelserne skal være opfyldt senest kl. 12 fredag d. 6. oktober 2017, bortset fra betingelsen om varigheden af fast bopæl i Danmark og aldersbetingelsen, som senest skal være opfyldt på valgdagen.

Der gælder endvidere særlige regler for EU-diplomater, som ikke er tilmeldt det centrale personregister. Disse har ansøgningsfrist 29. september 2017 til at blive optaget på valglisten.

Med virkning fra 1. juli 2017 har følgende personer ikke valgret:

 • Udlændinge på tålt ophold
 • Udviste udlændinge
 • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Hvordan stiller du op til kommunalbestyrelsen?

Alle, der har valgret, kan stille op som kandidat ved kommunalvalget, forudsat at man anbefales af 25 borgere (stillere) i kommunen, der ligeledes har valgret.

Der findes tre måder, du kan opstille som kandidat på:

 • som kandidat for et politisk parti
 • som kandidat for en borgerliste
 • som enkelt person

Du skal udfylde en kandidatliste

For at stille op til valget skal du udfylde en kandidatliste. For at få godkendt din kandidatliste skal den anbefales af et vist antal vælgere (stillere) i Brøndby Kommune. Stillerne skriver her under på, at de ønsker, at listen stiller op.

Kandidatlisten skal indleveres på en særlig blanket. Du kan allerede nu hente blanketten på Brøndby Rådhus, Borgmestersekretariatet, Centralforvaltningen efter telefonisk henvendelse til Birgitte Thygesen, tlf. 43 28 21 12.

Kandidatlister – med stillere

Kandidatlister til kommunalvalget skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 stillere. En stiller skal opfylde betingelserne for at kunne stemme til kommunalvalget her i kommunen. En vælger kan kun være stiller for en kandidatliste, og en kandidat kan ikke være stiller for en kandidatliste, hvor den pågældende er opført som kandidat.

Kandidatlisten skal være indleveret senest tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten den 19. september 2017. Listen indleveres til formanden for valgbestyrelsen, borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Rådhus, Park Alle 160, 2605 Brøndby.

En kandidatliste må højst indeholde 4 kandidater mere end det antal medlemmer, der skal vælges til kommunalbestyrelsen - altså højst 23.

Kandidatlister – uden stillere

Kandidatlister kan anmode om at blive fritaget for kravet om at indsamle stillerunderskrifter. Det kan de, hvis listerne blev valgt ved sidste kommunalvalg og fortsat er repræsenteret i kommunalbestyrelsen ni uger før valgdagen, dvs. tirsdag den 19. september 2017.

Kandidatlisten, hvor der søges fritagelse for kravet om indsamling af stillerunderskrifter, skal være indleveret senest tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00. Du kan tidligst indlevere kandidatlisten den 5. september 2017 til formanden for valgbestyrelsen, borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Rådhus, Park Alle 160, 2605 Brøndby.

Listeforbund og valgforbund

Ved kommunalvalget har opstillede kandidatlister mulighed for at støtte hinanden ved at indgå valgforbund eller listeforbund. For at indgå i valgforbund og/eller listeforbund med andre kandidatlister skal du udfylde en anmeldelsesblanket.

Du kan hente blanketten på Brøndby Rådhus, Borgmestersekretariatet, Centralforvaltningen efter telefonisk henvendelse til Birgitte Thygesen, tlf. 43 28 21 12.

Anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen, borgmester Kent Max Magelund, Brøndby Rådhus, Park Alle 160, 2605 Brøndby senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Godkendte kandidatlister den 10. oktober

 
Kandidatlister og de opstillede kandidater samt oplysning om listeforbund og valgforbund vil blive offentliggjort senest tirsdag den 10. oktober 2017 i Borgerservice/Forhallen på Brøndby Rådhus, i Kulturhusene Kilden og Brønden samt her på hjemmesiden.  

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Valgplakater

Du skal ikke søge tilladelse til at hænge valgplakater op, men du skal følge retningslinjerne for størrelse og placering m.m.

I forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må valgplakater hænges op på offentlige veje i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen fra kl. 12. Ved folketingsvalg må ophængning dog først finde sted, når valget er udskrevet.

Hvad er en valgplakat?

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m².”

Valgplakaten må altså ikke være større end 0,8 m².

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk og en juridisk person (f.eks. partiorganisationer).

Ønsker du at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal du søge om tilladelse hos kommunen på e-mail trafik@brondby.dk.

Hvor og hvordan må valgplakater hænges op?

Du må hænge valgplakater op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje, også på vejtræer, hegn, samt på indretninger fæstnet i jorden, der skal bruges til at fremvise valgplakater.

Valgplakaterne skal være ophængt, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må ikke hænges op på en måde, der medfører skade på eller ændring af master, hegn eller indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Du må ikke hænge valgplakater op på:

 1. motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 2. i midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t
 3. i midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t, eller derunder
 4. på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 5. på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende
 6. nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten
 7. lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 8. eller højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten
 9. valgstedernes matrikler eller den vej, der går ned til valgstedet

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Du skal tage valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) ned igen senest otte dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

Hvornår tager myndighederne valgplakater ned og sender en regning?

Vejbestyrelsen – eller for private fællesvejes vedkommende kommunen – kan nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med de ovenfor gennemgående retningslinjer, eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejbestyrelsen/kommunen vil dog først kontakte ophængeren/kontaktpersonen og give vedkommende 24 timer til selv at tage valgplakaterne ned.

Vejbestyrelsen/kommunen vil nedtage valgplakaterne for ophængerens regning og bede ophængeren/kontaktpersonen om at hente plakaterne inden seks måneder efter valgdatoen.

Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan blive destrueret.

Vejbestyrelsen, kommunen eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejbestyrelsens/kommunens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater og udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren.

Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på bagsiden af valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.

Læs mere i loven (lov nr. 175 af 22. februar 2017)

Eller kontakt Vejdirektoratet, Juridisk enhed på e-mail jura@vd.dk, eller på tlf. nr. 72 44 31 07.

Regler for kandidaters ageren i valgkampen

Brevstemmeområder

Kommune- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger afvikles i kommunale ejendomme, som skal fremstå politisk neutrale. Det skal påses, at vælgere ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen – både ved brevstemmeafgivelsen og på selve valgdagen. Endvidere bør der være respekt omkring hinandens arbejde under valgkampen. Kommunalbestyrelsen har derfor vurderet, at der er behov for nogle egentlige regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget.

Kommunalbestyrelsen ønsker – på vegne af de politiske partier – at arbejde for det frie og demokratiske valg.

Brevstemmeområder

Der kan brevstemmes i kommunens Borgerservice fra valget er udskrevet. Der ud over kan der brevstemmes i Kulturhuset Kilden og Kulturhuset Brønden tre uger før valget.

Et brevstemmested omfatter hele matriklen, herunder også adgangsveje på matriklen frem til brevstemmestedet. Brevstemmeafgivningen foregår i det dertil indrettede brevstemmeområde, som ligger på brevstemmestedet. Plakater eller andet skriftligt valgmateriale må ikke ophænges eller opstilles ved adgangen til brevstemmestederne i kommunen fra offentlig vej eller på de kommunalt ejede parkeringspladser ved brevstemmestederne. Brochurer mv. må gerne forefindes på biblioteket, blot det ikke ligger i eller i nærheden af brevstemmeområdet. Personalet vil anvise, hvor de må lægges. På rådhusets brevstemmeområde må der ikke forefindes valgmateriale i publikumsområdet.

Uddeling af valgmateriale, markant påklædning/fremtoning der viser politisk tilhørsforhold, eller mundtlig agitation (altså opfordring af vælgerne til at stemme på en bestemt kandidat eller et bestemt parti) må heller ikke ske de ovennævnte steder. Det er personalets vurdering, om en kandidat mv. skal forlade brevstemmestedet.

Personalets arbejde med modtagelse af brevstemmer skal respekteres. Vejledningen af vælgeren foretages alene af personalet og foregår i øvrigt på dansk. Personalets anvisninger på brevstemmestedet skal til enhver tid overholdes og respekteres. Hvis personalet vurderer, at en kandidat mv. forstyrrer brevstemmehandlingen og derfor henstiller, at brevstemmestedet forlades, skal dette adlydes.

Kandidater mv. må ikke henvende sig til vælgere på brevstemmestedet, men skal respektere stemmehemmeligheden. Endvidere må kandidater mv. ikke vise tilhørsforhold, når denne befinder sig på brevstemmestedet.

Kandidater mv., som fremstår som levende reklamer ved påklædning eller lignende, må ikke opholde sig på brevstemmestedet.

Afgrænsning af valgstedet på valgdagen

Kommune- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger afvikles i kommunale ejendomme, som skal fremstå politisk neutrale. Vælgerne skal ikke udsættes for valgagitation eller anden form for holdningsmæssig påvirkning i umiddelbar tilknytning til stemmeafgivningen – både ved brevstemmeafgivelsen og på selve valgdagen. Endvidere skal der være respekt om ansattes, tilforordnede vælgeres og valgstyrernes arbejde med afvikling af valget. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at der er behov for regler for opstillede kandidaters ageren mv. i valgkampen før og under valget.

Afgrænsning af valgstedet på valgdagen

Et valgsted omfatter hele matriklen, herunder også adgangsveje på matriklen frem til valgstedet. Valghandlingen foregår på dansk i valglokalet, som ligger på valgstedet.

Valgstyrerne har den overordnede ledelse på stedet, og kan bestemme, at der i valglokalet – udover de personer, der forestår afstemningen – kun må opholde sig vælgere, der skal afgive stemme. Antallet af vælgere i valglokalet kan begrænses, når ordensmæssige hensyn kræver det. Valgstyrerne har ansvaret for, at vælgerne har uforstyrret adgang til og fra valglokalet. Fx må vælgerne ikke udsættes for valgagitation på valgstedets matrikel, dvs. i valglokalet eller andre steder i bygningen og på dens udearealer. Det kan fx være forhal, gange, trapper, skolegårde og lignende steder.

Hvis valgstyrerne vurderer, at hele valgstedet skal lukkes af, så der kun befinder sig vælgere og tilforordnede mv. på valgstedet, så har valgstyrerne mulighed for at gøre dette. Uanset at der på valgstedet er bibliotek, café og lignende.

Kandidater m.fl. må som udgangspunkt gerne opholde sig på resten af matriklen, dvs. den resterende del af valgstedet (fx bibliotek, forhal, café og lignende), men skal respektere, at valgstyrerne har ret til at bede dem forlade området, hvis det vurderes, at de forstyrrer valghandlingen.

Uddeling af valgmateriale, mundtlig agitation og levende reklamesøjler må ikke ske de ovennævnte steder.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. april, 14. maj og 18. juni 2014.

Regler for politikerbesøg på Brøndbys kommunale institutioner

Brøndbys kommunale institutioner skal fremstå politisk neutrale.

Dette indebærer bl.a.:

 

 1. Institutionen kan efter lederens skøn og i det omfang, det er foreneligt med institutionens drift, modtage politikere, herunder kandidater til det kommende kommunevalg, med henblik på at orientere om institutionens virke. Politikeren må ikke få adgang til at agitere for sin eller sit partis politik over for medarbejdere eller brugere af institutionen.
 2. Dog kan en institution arrangere vælgermøder under forudsætning af, at alle partier, som er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, inviteres til at deltage på lige fod. Andre partier/lister skal ligeledes inviteres, hvis de på datoen for mødets afholdelse er godkendt som opstillingsberettigede.
  En liste over de opstillede og godkendte partier/lister kan rekvireres hos valgsekretariatet i Centralforvaltningen fra 22 dage før valget. (NB. Efter reglernes vedtagelse er der kommet en ny bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, sådan at listerne kan rekvireres fra 42 dage før valget)
 3. Skoler kan invitere en politiker til at fortælle om det politiske arbejde i almindelighed eller et af den pågældende politikers politiske ansvarsområder, hvis det sker som led i skolens undervisning.

Ældrecentrenes beboeres boliger er privat område, som kommunen ikke kan udstikke særlige retningslinjer for. Men som for alle andre private boliger gælder det, at indgang uden udtrykkelig tilladelse fra beboeren vil være en krænkelse af privatlivets fred.

Således vedtaget af valgbestyrelsen, onsdag den 12. juni 2013.

Skrevet af Brøndby Kommune