Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

16.03.17

Forslag til lokalplan 246

Kommunalbestyrelsen vedtog den 8. februar 2017, at forslag til lokalplan 246 for Kornmarksvej 25 for dagligvarebutik samt kommuneplantillæg nr. 12 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Formålet med den lokalplan 246 er:

  • at sikre, at området kun anvendes til butiksformål, og
  • at sikre, at den grønne struktur langs Kornmarksvej fastholdes.

Lokalplanforslag 246

Lokalplanområdet er i dag omfattet af lokalplan 212, som udlægger området til erhvervsformål såsom industri, værksted og handel- og transportvirksomhed. Lokalplanen tillader ikke, at der etableres virksomhed med almindelig kundebetjening.
Lokalplan 246 skal derfor skabe det planmæssige grundlag for, at der kan etableres en dagligvarebutik på op til 1000 m2 på Kornmarksvej 25. Samtidig skal lokalplanen sikre, at den nye dagligvarebutik passes ind i området – hvilket bl.a. betyder, at beplantningen ud mod Kornmarksvej fastholdes, samt at aktiviteterne i de omkringliggende områder og dagligvarebutikkens aktiviteter ikke generer hinanden.

Kornmarksvej 25 ligger op til et område i Vallensbæk Kommune på 2000 m2, der er udpeget til lokalcenter. I henhold til Planloven, må en enkeltstående butik ikke ligge nærmere et lokalcenter end 500 m. Til gengæld må et lokalcenter være op til 3000 m2. Derfor har Brøndby Kommune været i dialog med Vallensbæk Kommune om at udpege et lokalcenter på tværs af kommunegrænsen, på i alt 3000 m2 med henholdsvis 2000 m2 i Vallensbæk Kommune og 1000 m2 i Brøndby Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 12 skal erstatte en del af kommuneplanramme 213.1, så området kan udlægges til centerområde. I dag udlægger kommuneplan området til erhvervsområde.
Med den nye kommuneplanramme kan Kornmarksvej 25 sammen med et areal i Vallensbæk Kommune udpeges til et samlet lokalcenter.

Forslag til lokalplan 246 for Kornmarksvej 25 kan ses her
Forslag til kommuneplantillæg nr. 12 kan ses her

Høringsperioden løber fra torsdag den 23. februar 2017 til og med fredag den 21. april 2017.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser kan afgives via DIN MENING på de enkelte sider i den digitale lokalplan og det digitale kommuneplantillæg senest den 21. april 2017.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om forslagene torsdag d. 23 marts kl. 17.00 -19.00 i mødelokale 1, Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blevet udarbejdet en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da realiseringen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer her.

Skrevet af Planafdelingen