Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

08.11.18

Lokalplan 322 - Tillæg i offentlig høring

Den 19. september 2018 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 322 i offentlig høring i 4 uger sammen med den miljøvurdering, der er udarbejdet sammen med planforslaget.

 LP 322
Lokalplanområdet og område for tillæg nr. 1.

Planforslaget

Formålet med lokalplantillægget er at ligestille boligejerne i lokalplanområdet ved at aflyse de deklarationer, der hindrer boligbebyggelse på en grund, der er udstykket fra de oprindelige matrikler. Den gældende lokalplan 322 havde nemlig til hensigt/formål at aflyse deklarationer som ovennævnte, men har ikke gjort det for området som helhed. Ved at udarbejde et tillæg til den gældende lokalplan 322 kan Teknisk Forvaltning aflyse resten af de forældede deklarationer.

 

Udover dette sker der kun rettelser af bestemmelser, som ikke længere er gyldige eller tidssvarende, idet det ikke giver mening at beholde bestemmelser, som forvaltningen ikke kan håndhæve. Alle andre bestemmelser fastholdes. Det betyder fx, at man fortsat skal søge om dispensation for at få lov til at udstykke, og at der bliver stillet krav til kvaliteten af en eventuel udstykning.

 

Høring af forslag

Høringsperioden løber fra torsdag den 8. november 2018 til og med onsdag den 5. december 2018

 

Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du komme med dem på ’DIN MENING’ på de enkelte sider i den digitale lokalplan senest 5. december 2018.

 

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 322 kan ses her.

 

Planforslaget kan også ses via kommunens hjemmeside.

 

Midlertidige retsvirkninger
Når et forslag til lokalplan er offentliggjort og indtil lokalplanen er endeligt vedtaget, må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold.

Når høringsperioden til lokalplanforslaget er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en ejendom bebygges og udnyttes i overensstemmelse med planen.

 

Miljøvurdering

Lokalplantillægget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Screeningen er sket efter § 8, stk. 2.

 

Screeningen viste, at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder, som lokalplanen åbner mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Brøndby Kommune konkluderer på denne baggrund, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljørapport.

 

Klagevejledning til miljøvurdering

Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk , www.virk.dk   eller via Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID.

 

Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

 

Hvad kan man klage over

Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

 

Hvem kan klage

Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

 

Hvad koster det at klage

Gebyret for at klage er på 900 kr. for privatpersoner og på 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Betaling af gebyr skal ske ved elektronisk overførsel til Planklagenævnet inden for en frist, som Planklagenævnet fastsætter. Hvis du ikke betaler ikke inden udløbet af fristen, bliver din klage afvist.

 

Klagefrist

Klager over afgørelsen skal indgives inden 4 uger fra afgørelsens modtagelse.

 

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

 

Klage uden om klageportalen

Planklagenævnet skal afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, med mindre du er blevet fritaget for at bruge klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen sender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, om din anmodning kan imødekommes.

 

Du kan finde mere information om Planankenævnet på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

 

 

Skrevet af Planafdelingen