Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

04.12.18

Offentliggørelse af lokalplan 243 og kommuneplantillæg nr. 16

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. november 2018 endeligt vedtaget lokalplan 243 – boliger Kirkebjerg Søpark 5 og Kirkebjerg Parkvej 7 - og kommuneplantillæg nr. 16.

Lokalplan 243

Formålet med den nye Lokalplan 243 er at åbne op for, at der kan etableres ca. 300 boliger i 4-7 etager i området. Lokalplanen er udarbejdet samtidig med at Kommunalbestyrelsen præciserede sine ønsker til den fremtidige udvikling af Kirkebjerg og inden udkast til Udviklingsplan var ved at være klar.

Redegørelse for behandling på Kommunalbestyrelsesmødet kan ses her

Lokalplanforslaget har været i høring fra d. 22. marts til d. 17. maj 2018. I perioden er der kommet kommentarer fra borgere og erhvervsdrivende i Kirkebjerg samt Glostrup Kommune.

Lokalplanen er desuden tilrettet efter Kommunalbestyrelsens temamøde d. 6. december 2017. Dette betød, at bebyggelsesprocenten og antal etager blev reduceret, ligesom krav til friarealprocenten blev forhøjet.

Hen over sommeren er der udarbejdet et udkast til ”Udviklingsplan for Kirkebjerg”. Hovedprincipperne i udviklingsplanen er indarbejdet i lokalplanen, for så vidt de ikke allerede var indeholdt i lokalplanforslaget.
 
Lokalplan 243 kan ses her
Kommuneplantillæg nr. 16 kan ses her

Ikrafttrædelse

Lokalplan og kommuneplantillæg er gældende fra d. 7. december 2018.

Borgermøde
I perioden har der været afholdt borgermøde d. 16. april. Der deltog ca. 60 personer. Hovedbekymringen blandt enkelte fremmødte var mulige gener ved skygge og indblik fra et kommende byggeri. Der blev også spurgt ind til de trafikale konsekvenser ved en udbygning af hele Kirkebjerg.

Lovgrundlag
Der kan efter Planlovens § 27, stk. 2, foretages ændring af et planforslag i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Teknisk Forvaltning har vurderet, at der ikke er tale om væsentlige ændringer, der ændrer på lokalplanens principper eller berører myndigheder eller borgere. Teknisk Forvaltning har derfor vurderet, at planen kan vedtages endeligt uden at skulle i fornyet høring.

Miljøvurdering
Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. På denne baggrund er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Der er ikke indkommet klager over, at der ikke er foretaget en egentlig miljøvurdering.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Skrevet af Planafdelingen