Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

28.02.19

Forslag til lokalplan 247 for Stationsparken

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20. februar 2019 vedtaget, at forslag til lokalplan 247 for Stationsparken, samt kommuneplantillæg nr. 18 sendes i offentlig høring til den 28. april 2019.

LP 247

Lokalplanområdet afgrænses af Glostrup Kommune mod nord, og af Søndre Ringvej mod vest. Mod syd og øst afgrænses området af Kirkebjerg Erhvervsområde, som løbende skal omdannes til et boligområde.

Læs forslag til lokalplan 247.

Læs forslag til kommuneplantillæg nr. 18.

Formål

Formålet med lokalplan 247 er at:

  • Give mulighed for boligbyggeri mellem 3 og 7 etager med variation i højder og facadeudtryk.
  • Sikre større, ubebyggede opholds- og friarealer.
  • Give mulighed for etablering af service-, liberale og publikumsorienterede erhverv så som caféer, restauranter samt mindre butikker og lignende i stueetagen ud mod Kirkebjerg Parkvej.

Baggrund

Kirkebjerg erhvervsområde rummer i dag både traditionelt erhverv, vidensbaserede virksomheder og service og en række forretninger med pladskrævende varer (f.eks. biler og møbler), som er beliggende ud mod Søndre Ringvej.
 
Kirkebjerg har en central placering med nem adgang til Glostrup Station. Området bliver endnu mere lettilgængeligt, når der omkring 2024 etableres et letbanestop i området.
 
Brøndby Kommunes Kommunalbestyrelse har besluttet, at området skal udvikles og på sigt blive en levende bydel med grønne arealer og boliger.
 
Området for lokalplan 247 er nu omfattet af lokalplan 216 og 232, der udlægger området til fortrinsvis erhverv. For at der kan bygges boliger på hele lokalplanområdet, skal der derfor en ny lokalplan til, der giver mulighed for boligbyggeri. Derfor har Kommunalbestyrelsen fået udarbejdet dette lokalplanforslag, der giver mulighed for boligbyggeri og sætter rammerne for hvordan byggeriet kan udformes. Samtidig skal kommuneplanrammen ændres, så den giver mulighed for det ønskede byggeri.
 
Kulturhistorie

Kirkebjerg indeholder en del bevaringsværdige bygninger. Derfor har Forstadsmuseet foretaget en SAVE analyse af kulturhistoriske bygninger. Analysen udpeger de to eksisterende bygninger på Kirkebjerg Parkvej 4 som bevaringsværdige.
 
Visse typer af bygninger – herunder lagerhaller og lignende – er svære at omdanne til boliger særligt grundet manglende lysindfald og en udfordrende bygningsdybde. Der stilles krav i lokalplanen om at bevare den ene af de to bevaringsværdige bygninger.
 
Høring af forslag

Høringsperioden løber fra den 28. februar 2019 til og med den 28. april 2019.
 
Eventuelle bemærkninger eller indsigelser kan afgives via "Indsend kommentar" øverst på siden på de enkelte sider i den digitale lokalplan og det digitale kommuneplantillæg.

Idéer, forslag og bemærkninger vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I denne forbindelse vil alle personoplysninger blive sløret, og kun adresse(r) og navn(e) vil fremgå.
 
Borgermøde

Der vil blive afholdt et offentligt møde om lokalplanforslaget. Nærmere oplysninger om tid og sted kommer senere og vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget blevet udarbejdet en screening af planens miljømæssige påvirkninger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke skal miljøvurderes, da realiseringen ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger.
 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen, som du finder på www.borger.dk  og www.virk.dk.
Du finder mere information om frister, vilkår og procedurer på Planklagenævnets hjemmeside


Skrevet af Planafdelingen