Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

27.06.19

Dispensation til oprensning af naturbeskyttet sø/regnvandsbassin i Brøndbyskoven ved Brøndbyøstervej

Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassin, Brøndbyøstervej 145 (matr.nr. 98, Brøndbyøster By, Brøndbyøster).

Bassin

HOFOR Spildevand Brøndby A/S har ansøgt om dispensation til sedimentoprensning af regnvandsbassinet, da bassinet er 40% procent fyldt op med sediment: 60 cm over den oprindelige bund. Den aktuelle vanddybde er 100 cm. 25% er grænsen for anbefalet oprensning.

Der er ophobet så meget sediment, godt 2.000 m³, at bassinets funktion som forureningstilbageholder er forringet. Fordi bassinet er mere end 25% fyldt, må det formodes, at stoftilbageholdelsen ikke længere fungerer særligt godt og meget stof løber videre i systemet. Det er derfor væsentligt at oprense bassinet, så der gøres plads til nye sedimentaflejringer fra de kommende års tilførsel af vej- og tagvand.

HOFOR ønsker at foretage oprensningen af bassinet i perioden 1/10 2019 – 15/3 /2020.

Oprensningen vil ske ved at tømme søen for vand og grave sedimentet op. I praksis pumpes vandet til udløb. Sugehoved sættes i et bur med net om, så slam ikke pumpes med. Nedpumpningen tager 2-3 dage og hvis der til sidst er lunker med vand, graves render, så vandet kan løbe hen til pumpen. Så graves der, normalt med en maskine i søen og en på land til at læsse direkte op i lastbiler. Ved at bassinet er tørt, kan graveføreren se hvad han laver og at han ikke graver i den oprindelige bund. Efter afslutning af oprensningen kommer vandet naturligt tilbage.

Der er givet dispensation, da en oprensning af bassinet dels vil gavne naturforholdene i selve bassinet, da forurenet materiale fjernes og iltforholdene forbedres, dels vil gavne naturforholdene i den nedstrøms recipient, voldgraven på Vestvolden, da forurenende stoffer, der ledes til bassinet vil kunne bundfældes her og ikke blive ledt videre.
Erfaringsmæssigt vil livet i regnvandsbassiner hurtigt genindfinde sig med en større diversitet af padder og plantearter.

Kortudsnit 

Dispensationen er meddelt efter § 65 i naturbeskyttelsesloven. Her kan du se ansøgning og dispensation.

Dispensationer givet efter naturbeskyttelseslovens § 65, skal offentliggøres i 4 uger (klagefrist). Dispensationen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen, senest 26. juli 2019. Det fremgår af dispensationens klagevejledning, hvem der er klageberettiget.

Skrevet af Planafdelingen