Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

15.10.19

Offentliggørelse af lokalplan 339 - Boliger i Brøndby Strand Centrum

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 21. august 2019 endeligt vedtaget lokalplan 339 – Boliger i Brøndby Strand Centrum

Lokalplan 339

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til centerformål, herunder butikker, service, kontor, uddannelsesinstitutioner, offentlige formål, boliger, og parkering. Desuden er formålet at hindre yderligere boligbebyggelse og at fjerne muligheden for udnyttelse af tagetage og etablering af en 3. sal med penthouse samt tagterrasse. Brøndby Kommune har nedlagt § 14 forbud efter planloven den 13. juni 2018. Derfor har kommunen udarbejdet lokalplan 339, der nu er gældende.

Derudover bliver lokalplanområdet udvidet mod syd ud til banen med mulighed for at retablere den cykelparkering, der er på arealet i dag, samt en bygning til affaldshåndtering til brug for områdets brugere (beboere og butikker).

Offentlig høring
Lokalplanen har været i offentlig høring i 8 uger fra 25. marts til 19. maj 2019. Der er indkommet 7 høringssvar i høringsperioden. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændring af lokalplanen. Lokalplan 339 kan ses her: http://brondby.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=202

Ikrafttrædelse
Lokalplantillægget gælder fra tirsdag den 15. oktober 2019.

Miljøvurdering
Der er forud for udarbejdelse af lokalplanen foretaget en screening af planens forventede miljøpåvirkninger i forhold til omgivelserne. Screeningen viste, at lokalplanen ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger af området. Derfor er der ikke foretaget en egentlig miljøvurdering af lokalplanen. Det har været muligt at klage over Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende miljøvurdering i 4 uger samtidig med høringsperioden for lokalplanen. Der er ikke indkommet klager over, at der ikke er foretaget en egentlig miljøvurdering.

Klagevejledning
Du kan klage til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på Planklagenævnets hjemmeside hvor du logger på, som du plejer, typisk med NemID. Når din klage er modtaget, skal planklagenævnet høre den myndighed, der har truffet afgørelsen (i dette tilfælde kommunen). Kommunen sender sit svar til afgørelsen, som du får en kopi af. Du har frist på 3 uger til at komme med bemærkninger til kommunens svar. Alt dette foregår gennem klageportalen.

Hvad kan man klage over
Efter planlovens § 58 kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at du fx kan klage, hvis du mener, at kommunalbestyrelsen ikke har haft lovgrundlag til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunalbestyrelsen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse.

Hvem kan klage
Klageberettiget er enhver med en væsentlig individuel interesse i sagens udfald, visse landsdækkende foreninger og organisationer samt erhvervsministeren, jf. planlovens § 59.

Klagefrist
Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Rettidig klage har ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside.

Skrevet af Planafdelingen