Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

Højhus i Brøndby Strand

Fem af Brøndbys i alt 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand skal rives ned i løbet af de kommende år.

Læs her om processen for det store projekt.

Fem af Brøndby Strand Parkenes 16-etagers højhuse er forurenet med PCB. En renovering har vist sig at være meget dyr, og boligselskaberne har i 2017 besluttet at nedrive de fem forurenede højhuse. Boligselskaberne forventer at kunne starte med at nedrive den første bygning i 2021.

Kommunen er som myndighed involveret i flere faser af nedrivningen. På denne side, kan du læse mere om de beslutninger, som løbende bliver taget og som har relevans for nedrivningen.

Sidste nyt

Brøndby Kommune har udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse, som er i høring til om med den 1. september 2019. I forbindelse med høringen holder vi borgermøde den 15. august 2019, kl. 17.00 i Kulturhuset Brønden. Her har du mulighed for at høre mere om projektet og få opklaret eventuelle spørgsmål.

 Udkast til VVM-tilladelse i høring

Brøndby Kommune har udarbejdet et udkast til VVM-tilladelse til nedrivning af de fem østlige højhuse i Brøndby Strand Parkerne. I VVM-tilladelsen fremgår hvordan boligselskaberne har tilpasset projektet. Herudover fremgår de vilkår, som Brøndby Kommune stiller for at sikre miljøet.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 19. juni 2019 vedtaget at sende udkastet til VVM-tilladelse i offentlig høring. Læs mere her.

Udkastet til VVM-tilladelse er lavet på baggrund af den VVM-redegørelse, som boligselskaberne har udarbejdet. VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser. Læs al materialet her:

 

Høring af udkast

Hvis du har kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag, kan du indsende dem på mail til miljo@brondby.dk senest den 1. september 2019. Kommentarer, indsigelser eller ændringsforslag vil blive offentliggjort i forbindelse med den politiske behandling af sagen. I denne forbindelse vil alle personoplysninger blive sløret, og kun adresse(r) og navn vil fremgå. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger i Brøndby Kommunes privatlivs- og databeskyttelsespolitik ved at klikke her

Borgermøde

Der bliver afholdt borgermøde den 15. august 2019, kl. 17.00 i Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum 60, 2660 Brøndby Strand.

 

Nedrivningsprojektet i korte træk

Nedenfor er en kort beskrivelse af det nedrivningsprojekt, som boligselskaberne har beskrevet i VVM-redegørelse. Den fulde beskrivelse af projektet kan du finde her.

Nedrivningsprojektet

Nedrivningen omfatter de fem østligste højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Ved nedrivningen af højhusene bliver også to gangbroer i henholdsvis Albjergparken og Tranumparken revet ned. Der bliver lavet to byggepladser. En omkring de tre højhuse i Albergparken og en omkring de to højhuse i Tranumparken. Det betyder, at Albjergparken og Tranumparken bliver lukket for beboertrafikken. Beboertrafikken vil i nedrivningsperioden bliver ledt igennem Bækkelunden og Kærlunden. Placering af højhusene, gangbroer, byggepladser og midlertidige veje fremgår af nedenstående figur.

Projektområde 

Metode for nedrivning

Inden nedrivningen bliver højhusene dækket ind med stillads og armeret plastik. Inddækningen begrænser spredning af støv og risikoen for, at der falder materialer ned omkring højhusene. Selve nedrivningen starter med, at gulve, døre og sanitet mv. bliver fjernet. Herefter vil højhusene blive pillet fra hinanden etage for etage oppefra og ned. De enkelte elementer bliver løftet ned med kran, enten i store stykke eller efter nedklipning med små maskiner. Der er trange forhold omkring højhusene og begrænsede arealer til brug for byggepladser. Byggepladserne bliver indrettet, så der er størst mulig sikkerhedsafstand fra nedrivningen til beboere i området og til de offentlige sti- og vejsystemer. På byggepladserne vil der foregå sortering af affaldsmaterialer. Affaldet vil blive bortskaffet løbende.

1. høring om miljøvurdering af nedrivningen (afsluttet)

Den 13. september 2018 har Brøndby Kommune afgjort, at projektet for nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af VVM-pligt. VVM-processen skal sikre, at bygherre har taget hensyn til miljøet under planlægningen og udførslen af nedrivningen.

VVM-processen er begyndt med en idéfase, som du kan læse om i vores idéoplæg. Bemærk, at høringen er afsluttet.

Opsamling på borgermøde den 27. september

Den 27. september 2018 afholdt vi borgermøde om miljøvurdering (VVM) af nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Der var stor nysgerrighed og spørgelyst fra de ca. 100 fremmødte. Vi har samlet de punkter, som kom frem på mødet, og som vi tager med i den videre proces med miljøvurderingen. .

Se opsamling på borgermødet den 27. september 2018

Se slides fra borgermødet den 27. september 2018

Afgrænsning af indhold i VVM-redegørelse

Brøndby Kommune fastlagt, hvad boligselskaberne skal undersøge nærmere i forbindelse med VVM-processen. Det er fastlagt i en såkaldt afgrænsningsudtalelse, som blandt andet er udarbejdet med input fra 1. høringsperiode. 

Supplerende høring og trafik (afsluttet)

Boligselskaberne bliver hele tiden klogere på, hvordan nedrivningen af de fem højhuse skal foregå i praksis. I den proces er der opstået et ønske om at adskille beboertrafikken og byggepladstrafikken under nedrivningen. Som bedste alternative rute for beboerne, har boligselskaberne udpeget ruter igennem Bækkelunden og Kærlunden.   

 

Ønsket om at føre beboertrafikken igennem de to villakvarterer er ny, og en større ændring af projektet. En ændring, som skal indgå i den samlede proces for Miljøvurdering.

 

De berørte beboere og grundejerforeninger har i en supplerende høring haft mulighed for at udtrykke deres bekymringer i forhold til den valgte rute.

 

Se Brøndby Kommunes svar på spørgsmål fra borgermødet og høringssvarene i den supplerende høring

Brøndby Kommune har modtaget fem skriftlige høringssvar til idéoplægget for nedrivning af fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne i den supplerende høring. Spørgsmålene kommer fra ejere, G/F Kæret og G/F Bækkelunden. Herudover har kommunen samlet spørgsmål stillet ved borgermøde den 6. december 2018.

Vi har samlet og vurderet et resumé af de indkomne bemærkninger fra borgermødet og høringssvarene i den supplerende høring. Materialet vil fungere som et tillæg til afgrænsningsudtalelsen for miljøvurderingen af nedrivningen. Flere af de problematikker, som er rejst i forbindelse med den supplerende høring, skal således indgå i den kommende miljøkonsekvensrapport. 

Se kommunens vurdering af indkomne bemærkninger i den supplerende høringsperiode (pdf) 

 

Se oplæg fra det supplerende borgermøde den 6. december

 

Den 6. december 2018 afholdt vi et supplerende borgermøde om miljøvurderingen af nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne.

 

Fokus for mødet var boligselskabernes ønske om at føre beboertrafikken igennem Bækkelunden og Kærlunden. Derfor havde vi udelukkende inviteret de berørte beboere og de to grundejerforeninger. Spørgelysten var stor, og der kom mange gode pointer på banen.

Se slides fra det supplerende borgermøde den 6. december 2018 (pdf)

Miljøvurdering

Den 13. september 2018 har Brøndby Kommune afgjort, at projektet for nedrivning af de fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af VVM-pligt. Det betyder, at bygherre ikke kan påbegynde nedrivningen før Brøndby Kommune har meddelt VVM-tilladelse til projektet.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Et andet ord for VVM er miljøvurdering af projekter.

Aktivitet   Beskrivelse og tidsplan
Afgørelse om VVM-pligt  Kommunen afgjorde den 13. september 2018, at projektet for nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af VVM-pligtkrav om miljøvurdering.
Idéfase
1. offentlige høring inkl. borgermøde 
Idéoplægget til afgrænsningen VVM-redegørelsen (miljøkonsekvensrapporten) er i offentlig høring frem til den 12. oktober 2018.
1. offentlige høring.       
Afgrænsningsudtalelse  Brøndby Kommune fremsender i oktober 2018 en afgrænsningsudtalelse til bygherre, som fastlægger rammen for indholdet til VVM-redegørelsen.   
Undersøgelser  I efteråret/vinteren 2018 udfører bygherre de undersøgelser, som er nødvendige for at kunne vurdere miljøpåvirkningen. 
VVM-tilladelse   Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og på baggrund heraf udarbejder kommunen et udkast til VVM-tilladelse (vinter 2018/2019). 
2. offentlige høring (10 uger) inkl. borgermøde  VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse om VVM-tilladelse kommer i høring over sommeren 2019. Høringsperioden vil være mindst 8 uger.
2. offentlige høring.
Opsamling og behandling af høringssvar   Brøndby Kommune behandler høringssvar fra 2. offentlighedsfase og træffer herefter endelig afgørelse.     
VVM-tilladelse  Kommunen træffer endelig afgørelse om VVM-tilladelse og offentliggør denne (forventet efterår 2019).  

Brøndby Strand i fremtiden

Indenfor den næste tiårige periode forventes det, at boligområderne Brøndby Strand Parkerne er i gang med at blive renoveret fra A til Z, så de bliver forvandlet til nye, klimavenlige kvarterer med styrket bykvalitet. Vi forventer blandt andet at have bygget et nyt sundhedshus og etableret flere handicapvenlige boliger.

Vi står overfor at skulle afklare en samlet plan for et løft af hele Brøndby Strand – også center- og stationsområdet – så vi får et moderne bydelscentrum og en levende, attraktiv og sammenhængende bydel med nye boliger og grønne torve.

I slutningen af 2019 forventer vi, at arbejdet mod en ny strategi for hele bydelen går i gang.

Den økonomiske proces

Beregninger viser, at en renovering, der vil fjerne PCB miljøgiften fra de fem højhuse vil blive for dyr til, at Landsbyggefonden vil kunne støtte den økonomisk. Nedrivningen anslås at koste cirka 200 mio. kroner, og den billigste renovering vil koste omkring 780 mio. kr.

Frem til den planlagte nedrivning, skal en række økonomiske beslutninger træffes af forskellige parter, før nedrivningen formelt set er besluttet. Parterne er boligselskaberne, Brøndby Kommune, Landsbyggefonden og Bolig-, Bygge og Trafikministeriet. 

Tid Aktivitet 
Oktober 2017  Beboerne i de berørte boligselskaber har med overvældende flertal stemt for, at højhusene skal nedrives. Det er Boligselskabernes beslutning. 
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har godkendt Skema A (som indeholder de skønnede omkostninger for nedrivningsprojektet).  
Sommer 2018  Kommunalbestyrelsen har truffet sin endelige beslutning omkring nedrivning af højhusene. Det foregår praktisk ved, at kommunalbestyrelsen indstiller budgettet for nedrivningen overfor staten.  
I løbet af 2018  Landsbyggefonden forventes at give støttetilsagn. Efterfølgende vil Bolig-, Bygge og Trafikministeriet tage stilling til om nedrivningen af højhusene kan godkendes. 

Oversigt over de fem højhuse der står til nedrivning

På kortet kan du se, hvilke fem højhuse i Brøndby Strand, der står til nedrivning:

Kort over nedrivning af højhuse i Brøndby Strand 

kort over højhuse i Brøndby Strand, der skal nedrives

Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive de fem højhuse ned.

Lokalplanen er vurderet i forhold til planens konsekvenser for miljøet (se mere under Miljøforhold).

Miljøforhold

Inden en ny lokalplan kan vedtages, skal kommunen altid vurdere om planen kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Vi vurderer, at lokalplantillægget om nedrivning vedtaget i april 2018 kan medføre en sådan påvirkning. For at kortlægge påvirkningen er der udarbejdet miljørapport, der vurderer planens mulige påvirkning på: 

 • Befolkning og sundhed
 • Landskab og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Støj
 • Kultur og arkitekturarv
 • Trafik
 • Visuel effekt
 • Ressourcer og affald
 • Sikkerhed
 • Socioøkonomiske effekter

Miljørapporten indeholder også forslag til, hvordan boligselskaberne undgår, minimerer og kompenserer for de negative påvirkninger af miljøet samt forslag til overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger.

Se miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Brøndby Kommune undersøger desuden om der skal ske en nærmere vurdering af projektet for nedrivningen og dens virkninger af miljøet (VVM).

Se området i Brøndby Strand

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Skrevet af Brøndby Kommune og boligselskaberne

Udkast til VVM-tilladelse til nedrivning af højhuse

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget at sende udkast til VVM-tilladelse i offentlig høring.

Nyheder om byudvikling

17.10.19 Ekspropriation til anlæg af Letbaneforplads Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal anlægges en Letbaneforplads ved Søndre Ringvej/Park Allé. 16.10.19 Ekspropriation til virkeliggørelse af lokalplan 253 Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at de arealer, der er nødvendige for at virkeliggøre Lokalplan 253 - Offentlige formål Kirkebjerg, skal erhverves. 15.10.19 Offentliggørelse af lokalplan 339 - Boliger i Brøndby Strand Centrum Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 21. august 2019 endeligt vedtaget lokalplan 339 – Boliger i Brøndby Strand Centrum 12.09.19 Forslag til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljøscreening Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 11. september 2019 vedtaget at sende Forslag til Spildevandsplan 2019 med tilhørende miljøscreening i offentlig høring indtil d. 7. november 2019. 26.08.19 Lokalplan 253 vedrørende offentlige formål i Kirkebjerg endelig vedtaget Kommunalbestyrelsen har på mødet den 21. august 2019 endelig vedtaget lokalplan 253 samt kommuneplantillæg nr. 24 27.06.19 Dispensation til oprensning af naturbeskyttet sø/regnvandsbassin i Brøndbyskoven ved Brøndbyøstervej Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af regnvandsbassin, Brøndbyøstervej 145 (matr.nr. 98, Brøndbyøster By, Brøndbyøster). 27.06.19 Letbaneforplads ved Søndre Ringvej/Park Allé Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. maj 2019 vedtaget at foretage en offentlig forudgående høring, en såkaldt §23c høring. 26.06.19 Lokalplan 247 og kommuneplantillæg nr. 18 offentliggørelse Brøndby Kommunalbestyrelse har på mødet den 19. juni 2019 endelig vedtaget lokalplan 247 for Stationsparken, samt kommuneplantillæg nr. 18 21.05.19 Offentliggørelse af lokalplan 335 og kommuneplantillæg nr. 21 Kommunalbestyrelsen i Brøndby har på sit møde den 10. april 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 21 samt lokalplan 335 – Institutioner og nyttehaver ved Strandskolevej. 07.05.19 Afgørelse om VVM pligt Udvidelse af Kirkebjerg Parkvej er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)