Udvikling af Strandparken i Brøndby

Strandparken i Brøndby skal udvikles i de kommende år.

Balance mellem benyttelse og beskyttelse

I Brøndby er udgangspunktet for en modernisering af Strandparken at hensynet mellem benyttelse og beskyttelse skal balanceres. Derfor tager udpegningen af de afgrænsede områder afsæt i at videreudvikle steder i Strandparken med eksisterende aktivitet eller værdi, som skal udvikles eller beskyttes. Formålet er at understøtte de eksisterende aktiviteter, tilføre nye aktiviteter og dermed skabe en række stærke støttepunkter. Det betyder at der kommer et endnu mere varieret udbud af aktiviteter i Strandparken – og at parken bliver tilgængelig for flere - på flere tider af døgnet og hele året. Således fremtidssikres området, så det bliver for alle mennesker, men stadig med god plads til naturen.

De tre hovedområder, støttepunkterne (1-3, markeret med rødt på kortet) er allerede udpeget i Fingerplan 2019 og indarbejdet i Kommuneplanen, mens de øvrige områder (4-6, markeret med sort og grønt på kortet) er udpeget ifm. dette projekt og godkendt af Kommunalbestyrelsen i august 2022, da principaftalen blev godkendt. Alle områderne er tilpasset i processen, bl.a. gennem dialog med interessenterne.

Oversigt over de områder i Strandparken der skal udvikles.

Interessenternes input er centralt for udviklingen
Den 25. oktober 2022 var der inviteret til workshop om udvikling af Strandparken. Målgruppen var foreninger, organisationer, virksomheder, men alle andre var også velkomne – også interessenter der ikke har hjemme i Brøndby. Her blev rammerne for udvikling og modernisering af Strandparken, herunder den anlægslov der skal udarbejdes præsenteret. Derudover blev der fortalt om den planlagte klimatilpasning af Strandparken, som der arbejdes med sideløbende. I workshoppen blev der arbejdet med de tre støttepunkter – Ved Gyvelhusene, Ved Sejlerhuset og Ved Perlemolen. Her fik deltagerne mulighed for at komme med deres idéer og input til udviklingen af de rekreative og naturmæssige rammer i Strandparken. Der har været annonceret om muligheden for at give input via opslag på Facebook, hjemmeside samt annoncer i Folkebladet.

Næste skridt
Alle fem kommuner samler deres planer for udvikling af Strandparken og det udstilles ved et åbent hus-arrangement på Vallensbæk Rådhus mandag d. 28. november, kl. 16.30-18.30. Her kan du se hvad der planlægges af modernisering på tværs af kommunerne og vil også have mulighed for at aflevere input.

Herefter sendes det samlede input til politisk behandling i de fem kommuner (på Kommunalbestyrelsen i Brøndby i februar og april), hvorefter det forventes at kunne fremsendes til Bolig- og Planstyrelsen i starten af april.
 
Styrelsen igangsætter derefter udarbejdelse af et forslag til anlægslov for moderniseringen af Strandparken, som påtænkes fremsat i Folketinget i slutningen af 2023. Forslaget skal samtidig miljøvurderes, det forventes, at miljøvurderingen tager ca. 7 måneder og indgår i udarbejdelsen af anlægsloven. Den næste borgerinddragelse vil forventeligt finde sted i efteråret/vinteren 2023 ifm. behandling af anlægsloven. Herefter skal kommunerne på vanlig vis udmønte mulighederne i anlægsloven i hhv. kommune- og lokalplaner, som selvfølgelig også skal i høring blandt borgere og interessenter.

 

Baggrund for udviklingen af Strandparken

Køge Bugt Strandpark blev indviet i 1980 og var allerede fra begyndelsen et 7 km langt kystbeskyttelsesanlæg, naturområde og en rekreativ park for hele omegnen. I dag, over 40 år senere har Strandparken behov for en revitalisering - særligt kystbeskyttelsen og de efterhånden noget slidte rekreative anlæg skal der kigges på. Samtidig har naturen over årene vundet indpas i Strandparken og skaber et fornyet behov for en særlig opmærksomhed på benyttelse og beskyttelse af området. For at muliggøre en revitalisering af Køge Bugt Strandpark har regeringen i maj 2021 fremsat forslag om udarbejdelse af en anlægslov for Køge Bugt Strandpark. I september har de fem strandpark-kommuner, herunder Brøndby Kommuner og Indenrigs- og boligministeren underskrevet en principaftale om udarbejdelse af en anlægslov.

Køge Bugt Strandpark er som alle andre kyststrækninger i Danmark underlagt særlige beskyttelseskrav i Naturbeskyttelsesloven og Kystbeskyttelsesloven. Disse restriktioner gør det vanskeligt at forny og revitalisere Strandparkens nedslidte faciliteter. En anlægslov kan for afgrænsede områder ophæve bindingerne i anden lovgivning og dermed muliggøre en fornyelse af faciliteterne. I øjeblikket er Brøndby Kommune i gang med at udarbejde en plan for udvikling af Strandparken, som skal blive en del af anlægsloven.

Læs mere om anlægsloven på Strandparkens hjemmeside.

Kontakt

Fremtidens Brøndby Strand Sekretariat

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Har du en idé eller spørgsmål så skriv til
TMF-FremtidensBST@brondby.dk

Træffetider i Strandboxen

Strandboxen er de gule containere ved Kulturhuset Brønden

Torsdag: 15.00 - 18.00

Fredag: 12.00 - 15.00

Sidst opdateret den 04. november 2022
Skrevet af Brøndby Kommune