Affald og genbrug

Oftest stillede spørgsmål

Den nye affaldsløsning – kom i godt gang

Tømning

Hvornår bliver mine beholdere tømt? Kan jeg ændre tømning?

• Mad- og restaffald
Du får som udgangspunkt tømt din beholder hver uge. Du kan også vælge at få den tømt hver 14. dag.

Hvis du ønsker 14-dages tømning af mad- og restaffald skal du ændre det på www.brondby.dk/affald http://brondby.renoweb.dk/borger_tilmeldmateriel.aspx.

Hvis du tilmelder dig 14 dages tømning, sætter skraldemanden et mærkat på din postkasse, for at han kan se, at du kun skal have tømt hver 14. dag.

• Papir og Plast
Beholderen med papir og plast tømmes hver 3. uge.

• Metal og Glas
Beholderen til Metal og glas tømmes hver 8. uge.

• Storskrald
Storskrald hentes som hidtil en gang om måneden.

• Haveaffald
Er du tilmeldt haveaffaldsordningen, får du som hidtil hentet haveaffaldet hver 14. dag i perioden 1. marts til 1. december.

Hvad hvis jeg ikke har fået tømt min beholder?

Hvis du af en eller anden årsag ikke har fået tømt din beholder, hentet haveaffald eller storskrald på din tømningsdag – og du ikke har fået en seddel fra skraldemanden om årsagen, kan du melde det ind på www.brondby.dk/affaldsklage.

Din henvendelse går direkte både til kommunen og til renovatøren/Remondis, der henter dit affald.

Hvor tidligt må skraldemanden starte med at tømme ved villaer og rækkehuse?

Disse affaldstyper må hentes fra kl. 6.00 om morgenen:
• Mad- og restaffald
• Papir
• Plast
• Haveaffald

Disse affaldstyper må hentes fra kl. 7.00 om morgenen:
• Storskrald
• Glas
• Metal

Baggrund for valg af beholdere

Hvorfor har vi fået nye beholdere?

Brøndby Kommune ønsker at være en grøn kommune. Ved at indføre den nye affaldsløsning sikrer vi, at mere affald sorteres fra til genanvendelse. Ressourcerne i affaldet vil derved blive brugt bedst muligt og det er helt i tråd med regeringens ressourcestrategi og nye EU-regler.

De nye beholdere gør det nemmere for den enkelte borger at sortere affaldet. Erfaringer fra andre kommuner med lignende affaldsløsning viser, at når det er nemmere at sortere, kommer der mere affald til genanvendelse. Genanvendelsen af ressourcer betyder også at der spares energi og CO2, hvilket er en gevinst for hele samfundet.

Har I erfaringer fra andre kommuner?

Ja, vi har undersøgt ordningen hos andre kommuner med lignende affaldsløsning, og erfaringer viser, at når det er nemmere at sortere, kommer der også mere affald til genanvendelse. Med en bedre genanvendelse af ressourcer kan der spares energi og CO2, hvilket er en gevinst for hele samfundet.

Hvorfor skal vi kildesortere mere – hvorfor får vi ikke bare sorteret affaldet centralt?

Det skyldes bl.a. at central sortering foregår maskinelt og derfor er langt fra så effektiv/grundig som den sortering, den enkelte borger kan foretage.

Der er planer om at udvikle et sorteringsanlæg på Sjælland, der kaldes ReneScience. ReneScience er endnu blot på forsøgsstadiet, og med vasketeknikken kan man kun udnytte visse affaldstyper – glas, metal og madaffald – mens f.eks. papir, pap og plast bliver sendt til forbrænding som en uadskillelig masse.

Denne type sortering er fortsat under udvikling, og selv om man potentielt vil nå frem til en tilfredsstillende løsning, så vil der gå mindst 5-10 år, før der er opført fuldt fungerende anlæg på Sjælland.

Hvorfor syntes kommunen den nye affaldsløsning giver bedre service?

Vi mener, at den nye ordning gør sorteringen lettere, fordi du får nogle beholdere, der kan stå lige udenfor døren til de 3 affaldstyper glas, plast- og metalemballage. Dette skulle før gemmes til den dag, der hentes storskrald.

Med sortering af madaffald forsøger vi at gøre det så nemt for dig som muligt. Med den nye affaldsløsning bliver det nemmere at være miljøbevidst og du kan være med til at gøre en forskel, som også gavner vores miljø og de næste generationer.

Før skulle du aflevere dit farlige affald på genbrugsstationen. Du får nu en miljøboks til dit farlige affald og småt elektronik, som du kan sætte ovenpå din beholder til mad- og restaffald, når den skal hentes. (Se mere under farligt affald)

Skal borgere i etageejendomme også sortere?

Der sorteres allerede i dag rigtig meget i etageejendomme fx har de papir- og glaskuber stående. De har storskraldsgårde/nedgravede beholdere, hvor der sorteres pap, småt brændbart, jern og metal, plast og farligt affald m.m. Inden 2020 skal alle, der bor i etageejendomme sortere deres madaffald fra.

Detaljer om beholderne og placering

Kan jeg slippe for beholderne?

Du kan ikke slippe for beholderen til mad- og restaffald – den er obligatorisk at have for alle.

Hvis du ikke ønsker de to eller den ene af beholderne til plast/papir og glas/metal, og hellere vil køre disse typer affald på genbrugsstationen, kan du aflevere den/dem tilbage igen. Kommunen kan hente den/dem igen, hvis du ikke ønsker dem, eller du kan selv aflevere dem på kommunens vejplads. Selvom du ikke ønsker beholderne, skal du stadig betale til ordningen. Du kan heller ikke betale mindre. Alle indsamlingsordninger er obligatoriske at betale til, undtagen indsamling af haveaffald..

Hvem ejer beholderne?

Brøndby Kommune ejer beholderne.

Hvem skal rengøre de nye beholdere?

Du skal som bruger selv rengøre dine beholdere – Brøndby Kommune vedligeholder dem, dvs. hvis de fx går i stykker, er det Brøndby Kommune som sørger for at reparerer dem.

Hvad er målene på de nye beholdere?

Målene er: Højde: 110 cm. Bredde: 58-59 cm. Dybde: 73 cm.

Skal beholdernes håndtag stadig vende udad?

JA, men låget på de nye beholdere er to-delt og kan åbnes fra begge sider.

Hvordan sikrer jeg, at min beholder ikke sættes hos naboen?

Vi har udleveret klistermærker med tal på, så man kan sætte sit eget husnummer på de tre beholdere. Du må også gerne skrive navn på.

Hvor langt inde på grunden må beholderne stå?

Beholderne må stå max. 25 m. fra vej eller fortovet – dog er det 40 m. for koteletgrunde.

Skal man kunne se beholderne fra fortovet?

Nej, det skal man ikke, men det hjælper skraldemanden i hans arbejde, hvis de ikke er ”gemt” alt for godt væk.

Hvad er kravene til adgangsvejen i den nye ordning?

Du skal sørge for, at adgangsvejen for skraldemanden er i orden. Arbejdstilsynet har nogle regler, som skraldemanden skal opfylde.

Kravene til adgangsvejen er:
• Der skal være et fast jævnt og plant underlag, som fx asfalt eller fliser. Der må ikke ligge grus, perlesten eller være græs.
• Ingen trin, trapper eller stigninger over 10 %.
• Frihøjde og en bredde, så skraldemanden uhindret kan passere med beholderen. Adgangsvejen skal være mindst 90 cm. bred og der skal være en frihøjde på mindst 2,1 m.
• Der må kun være én låge eller dør på vejen, og den skal kunne stå åben af sig selv.
• Der skal ryddes for sne og gruses i vintersæsonen.
• Der skal være fri for cykler, barnevogne og lign.
• Beholderne skal stå med håndtagene udad.
• Beholderne må højst stå 25 m i gangafstand fra vej eller fortov. Dog 40 m ved koteletgrunde.

Hvis kravene ikke kan overholdes, skal beholderen stilles frem til skel ved tømning.

Behøver beholderne at stå samlet ét sted?

Nej, det behøver de ikke. De bliver ikke tømt samtidig. Du skal dog stadig overholde reglerne omkring adgangsforhold. (Se mere under: Information om adgangsvejen)

Hvor skal beholderne stå?

Det må du selv bestemme, så længe det overholder adgangskravene. Vi har lavet en folder med forskellige forslag, som kan hentes her.

Kan man få fælles beholdere i rækkehuse og på små veje?

Grundejerforeninger kan lave en særskilt aftale med Brøndby Kommune om fælles beholdere. For at lave en aftale skal grundejerforeningen have en viceværtfunktion, der skal sørge for at rydde op og snerydning.

Sortering og genanvendelse af affaldet

Hvordan skal jeg sortere affaldet?

Du har fået en sorteringsvejledning med billeder, og der sidder en mindre vejledning på indersiden af låget af beholderne. Du kan også finde en meget detaljeret sorteringsguide på www.brondby.dk/affald

Hvordan opbevarer jeg affaldet indendørs, inden det kommer ud i beholderne?

Opsamling af madaffaldet og restaffaldet er smartest at have der, hvor du tidligere havde din dagrenovation/køkkenaffald. De andre affaldstyper kan du samle op, hvor det er mest praktisk for dig og dér hvor du har plads. Vi har samlet inspiration til forskellige smarte løsninger til din indendørs sortering her.

Bliver affaldet blandet sammen, når det hentes hos borgerne?

NEJ, det bliver ikke blandet sammen. Skraldemanden har to-delte rum i skraldebilen. Når der tømmes, kommer affaldet i hvert sit rum. Det bliver også tømt separat, når skraldemanden tømmer bilen med affaldet til videre behandling. Så affaldet blandes på intet tidspunkt sammen i processen.

Hvad sker der med det sorterede affald, når det er hentet hos borgerne?

De forskellige materialer omlastes og sendes til videre bearbejdning, før de går til genbrug. Det er billigere at trække disse ressourcer ud af affaldet til genbrug og produktion af nye produkter, frem for at hente nye i naturen. Det er for eksempel en god forretning at udsortere gamle aviser og lave nye aviser af dem, frem for at fælde træer, og at genbruge gammelt metal til nye dåser, i stedet for at fremstille nyt jern fra en mine. På den måde opnår samfundet en økonomisk gevinst, samtidig med at vi passer bedre på naturen.

Ressourcerne køres til forarbejdning, hvor der er behandlingsanlæg lige nu. Det er forventeligt, at der vil blive bygget flere behandlingsanlæg i Danmark, efterhånden som flere kommuner følger trop med indsamlingen af ressourcer, og på den måde vil den nye politik skabe vækst og arbejdspladser herhjemme på længere sigt.

Papir
Papir kan genbruges op til syv gange. Det bliver f.eks. til nye aviser. På den måde sparer vi både energi, kemikalier og undgår at fælde nye træer.

Metal
Metal koster både energi og råstoffer at udvinde. Et kg aluminium udvundet af bauxit skaber f.eks. ca. 85 kg affald. Et kg genbrugsaluminium skaber derimod kun 3,5 kg affald.

Glas
Genbrugsglas bliver solgt til et glasværk, som smelter det om. Så kan det blive til nye glas igen og igen.

Plast
Der går ca. 2 kg olie til at producere 1 kg plast. Plast kan blive til nye plastprodukter, f.eks. havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld. For øjeblikket bliver det indsamlede plast genanvendt i Tyskland, hvor der bl.a. produceres dampspærrer og fleecetrøjer af det.

Madaffald
Madaffaldet bliver kørt til Hashøj, hvor der trækkes biogas ud af det, og den resterende masse anvendes som kompost. Biogassen bruges til at lave el, varme og brændstof til transport. Komposten spredes på markerne som gødning.

Hvad er gevinsten ved at sortere?

Nogle af gevinsterne ved sortering er øget genanvendelse af ressourcer, som også betyder, at der spares energi og CO2.

Der kan nævnes en række fordele: 
• Der skal fældes færre træer, da vi har indsamling af papir til genanvendelse.
• Madaffald udnyttes til fremstilling af energi og jordforbedring/kompost.
• Restaffald udnyttes til fremstilling af energi og varme.
• Metal, som gryder, pander, dåser m.m. kan genbruges til f.eks. en ny cykel, nye pander m.m. Det giver langt mindre affald og et langt mindre forbrug af energi at genbruge metal, end hvis vi skal bruge metal der brydes i miner.
• Emballageglas, skår og ikke genbrugelige vinflasker bliver smeltet og brugt til nyt glas.
• Pap, kan genbruges til nyt pap, hvis det er rent.

Mad og restaffald

Hvilken beholder er bedst til madaffaldet inde i huset?

En lille ventileret beholder er bedst, men en uventileret kan også godt bruges. Du kan frit vælge, men det er praktisk for dig, hvis den lille beholder passer til de udleverede majsposer som du skal bruge til at opsamle madaffaldet. 

Farligt affald - miljøboksen

Kemikalier, batterier, malerrester og andet farligt affald er til skade for vores miljø. Derfor er det vigtigt, at disse fraktioner indsamles og behandles korrekt.

Hvad må jeg komme i miljøboksen?

Du må komme fx malerbøtter, spraydåser, el-sparerpærer, batterier, elektronik, kemikalierester, rengøringsmidler i.

Det er vigtigt, at du lægger dit farlige affald i miljøboksen i den originale indpakning. Har du ikke den, skal du komme den i en frysepose eller glas med låg og tydeligt skrive på, hvad den indeholder. På den måde ved vi, hvordan det skal behandles videre.

Hvad må jeg ikke komme i Miljøboksen?

Medicinrester og -emballage, spidse og skarpe genstande, selvantændelige klude og væsker, fyrværkeri.
Medicinrester skal afleveres på apoteket. Kan dit farlige affald ikke være i miljøboksen, må du ikke lægge det ovenpå, så skal du aflevere det på genbrugspladsen.

Hvornår bliver miljøboksen tømt?

Din miljøboks hentes, når du sætter den ovenpå din beholder til mad- og restaffald og udskiftes med en tom miljøboks. Du skal huske at skrive navn og adresse på miljøboksen på den label, der er sat på. Er der ikke navn og adresse på, vil den ikke blive taget med.

Husk at fylde miljøboksen op inden du afleverer den. Og husk, kun at lægge det i der står på sorteringsvejledningen i boksen.

Storskrald og haveaffald

Større ting skal stadig sættes ud for dit skel på vej eller fortov inden kl. 7.00 om morgenen på afhentningsdagen.

Der bliver ikke længere taget PVC og trykimprægneret træ med i storskraldsordningen. Det skal du fremover selv køre på genbrugspladsen. Det skyldes, at kan være svært for skraldemanden at vurdere/bedømme, hvad der ligger i poserne, og derfor er der risiko for at det ryger til forbrænding i stedet for at blive behandlet som farligt affald. Borgerne forventes at kende produktet og således behandle det korrekt. I modsat fald er der hjælp at hente på genbrugspladsen.

• indbo og møbler
• jern og større metalemner
• hårde hvidevarer og stort elskrot
• sanitet
• porcelæn og keramik
• brædder
• andet brændbart (fx tekstil og småt indbo)

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Skraldemand

Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald,
så bliver det ikke blandet igen
Madaffald

Sådan minimerer du lugtgener fra madaffald

Se de gode råd i videoen.
Sortering

Det nytter at sortere!

Sorteret affald kan bruges igen.
Se fire videoer om, hvorfor det nytter.