Affald og genbrug

Hvad sker der med dit plastaffald?

I Brøndby Kommune bliver det plast du har sorteret fra til genanvendelse kørt til Vestforbrændings anlæg i Frederikssund.

På anlægget i Frederikssund bliver plastaffaldet presset til baller og via en dansk genanvendelse virk-somhed DKK-Plastics kørt til det tyske modtage- og sorteringsanlæg EGN. Vestforbrænding forventer at sende ca. 4.400 tons husstandsindsamlet plast til EGN i 2020. 

Når EGN sorterer plasten fra Vestforbrænding, er det adskilt fra den plast, der indleveres fra andre kunder. Sorteringen foregår gennem mange forskellige trin, fx på baggrund af vægt, ved hjælp af infra-røde scanninger samt manuel sortering. Du kan se en kort film på engelsk om processen på et lignende sorteringsanlæg her

I kontrakten med Vestforbrænding forpligter EGN sig til at genanvende minimum 78% af den frasorte-rede plast, hvoraf 45% skal frasorteres i rene fraktioner, og de resterende maksimalt 22% bruges til energiudnyttelse. Når plasten er sorteret, sendes det til certificerede aftagere i store sorterede baller. Her bliver det oparbejdet og lavet til nye produkter. 

Hvorfor er der usikkerhed omkring genanvendelsen af plast?
Vestforbrænding har krav om, at ” (…) den udsorterede plast skal afsættes til virksomheder, der er certificeret til at arbejde med genanvendelse”. Disse virksomheders certificering forpligter dem til at bruge den frasorterede plast direkte i deres produktion og at afskaffe det resterende affald korrekt. Vestforbrænding kræver, at plast først må sælges til lande uden for EU/EØS, når det er blevet oparbej-det til at være råvare på ny, og dermed ikke kan klassificeres som affald. 

I 2018 blev en lille del af den plast, der blev sorteret på det daværende tyske sorteringsanlæg ALBA, sendt til Malaysia. Dette er ikke længere muligt på grund af de skærpede krav i Vestforbrændings kon-trakt med modtageanlægget. 

Som det ser ud nu, regnes al plast, der videresælges til genanvendelse fra EGN, som genanvendt. Tab, der skulle forekomme i den videre oparbejdningsproces, hvor plasten blandes med plast fra andre virksomheder, kan ikke måles og medregnes derfor ikke. EU og Miljøstyrelsen arbejder dog i øjeblik-ket på metoder til at gøre tallene for genanvendelse mere præcise. 
  
Hvorfor skal vi sortere plast?
Plast er et ekstremt formbart menneskeskabt materiale. Det er populær, fordi de forskellige plasttyper har mange anvendelsesmuligheder. F.eks. bruges det som emballage til at forlænge fødevarers hold-barhed og i transportindustrien til at mindske vægten på fly og biler, hvorved der spares store mængder brændstof. Så på mange måder sparer brugen af plast på vores ressourcer.

Men produktionen af ny plast er en ressourcekrævende affære. Særligt i forhold til den olie plasten består af. For hvert kilo ny plast der laves, bruges to liter olie i produktion, hvilket svarer til ca. 6% af det globale olieforbrug. Fossile brændstoffer som olie udleder store mængder CO2 ved afbrænding. Derfor giver det god mening at genbruge plast så mange gange som muligt, inden det sendes til for-brænding. På den måde sparer vi olie og skåner miljøet.

Nye produkter lavet af genanvendt og blandet plast kan let komme til at fremstå eller føles anderledes, end vi er vandt til, men det ændrer ikke på kvaliteten. Hvis du vil vide mere om, hvordan danske virksomheder bruger genbrugsplast, kan du læse om det her.  
Skrevet af Affald