Affald, jord, vand og vejforhold

Brug af vej og fortov

Vejenes primære formål er trafik. Hvis du ønsker at bruge vejen til arrangementer, materialer og lignende, skal du søge kommunen om tilladelse.

Hvis du vil...

Ansøgning om at afholde et arrangement på vejareal, f.eks. en vejfest eller et cykelløb

Du skal ansøge via digital selvbetjening.

Ansøgningen skal som minimum udfyldes med:

 • En tegning over hvilket område du ønsker at benytte
 • Tidsrum for benyttelse
 • Hvad skal arealet benyttes til
 • Hvordan arrangementet afmærkes eller skiltes
 • Kontaktoplysninger på ansøger

Ansøgning om at anbringe materialer, container og lignende på vejareal

 Du skal ansøge via digital selvbetjening.

Ansøgningen skal som minimum udfyldes med

 • En tegning over hvilket område du ønsker at benytte
 • Tidsrum for benyttelse
 • Hvad skal arealet benyttes til
 • Hvordan arrangementet afmærkes eller skiltes
 • Kontaktoplysninger på ansøger

Ansøgning om kørsel over fortov

Kørsel over fortov må ikke finde sted, medmindre der efter forudgående tilladelse er etableret en godkendt bygge- eller anlægsoverkørsel. Der kan ansøges om dette via trafik@brondby.dk

I forbindelse med benyttelse af vejareal kan kommunen som vejbestyrelse/vejmyndighed fremsætte krav om depositum eller garantistillelse, når der ved den påtænkte benyttelse af vejarealet skønnes at være en risiko for beskadigelse.

Byggepladsen skal indrettes, så der ikke opstår gener for færdslen på vejareal. Vejarealet omfatter kørebane, fortov, cykelsti, rabat m.m.

Beskadigelse af vejareal

Såfremt byggeriet medfører beskadigelse af vejanlægget, herunder fortove, overkørsler, rabatter, kørebaner, vejudstyr, beplantning m.m., er ejendommens ejer ansvarlig for den skade, uanset om skaden er forårsaget af en entreprenør eller leverandør.

Ejendommens ejer skal foranledige skaden udbedret.

Opsætning af plakater

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Læs retningslinjerne for ophængning af valgplakater

Retningslinjer for ophængning af plakater i Brøndby Kommune. (gælder ikke for valgplakater)

Ansøgning

Der skal søges om ophængning af plakater hos vejmyndigheden
Mail: trafik@brondby.dk

Retningslinjerne og en evt. tilladelse fra Brøndby Kommune gælder ikke for stats- og motorvejene.

Med mindre der specifikt er angivet andet, gælder en tilladelse fra Brøndby Kommune kun til de kommunale offentlige veje i Brøndby kommune. Alle større veje har status af offentlige veje, mens mange lokalveje og boligveje er private fællesveje. På private fællesveje, skal man spørge grundejerforeningen

Plakaten

Plakater må maksimalt have en størrelse på 0,8 m².

En ophængt plakat skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat plakatophængningen.

Oplysninger om juridiske personer skal suppleres med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person, der repræsenterer den juridiske person.

Oplysningerne skal anføres på en sådan måde, at de er læselige i hele ophængningsperioden.

Ophængning/nedtagning

Plakater må opsættes 3 uger inden arrangementet og skal være nedtaget senest 8 dage efter arrangementet.

Plakater må hænges op på master til vejbelysning og til brug for elforsyning.

Plakater må ikke ophænges på private fælleveje og private veje.

Plakater skal ophænges forsvarligt, så de ikke dækker for autoriseret afmærkning færdselstavler, vejvisningstavler, signalanlæg eller lign., eller forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold, eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Plakater må ikke hænges op på en måde, der medfører skade på eller ændring af master, hegn eller indretninger til forsyningsvirksomhed

Af hensyn til færdselssikkerheden må plakater ikke ophænges på følgende steder:

 • I midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t 
 • I midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidig er nedsat til 60 km/t eller derunder
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr
 • På høj spændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe eller lignende
 • Nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 meter fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af plakaten
 • Lavere end 2,3 meter direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten
 • Højere end 1,5 meter under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af plakaten

Hvis en eller flere plakater er ophængt i strid med ovenstående regler, kan vejmyndigheden give vedkommende ophænger eller dennes kontaktperson påbud om at nedtage plakaterne indenfor en angivet frist.

Vejmyndigheden kan nedtage plakater, som ikke er nedtaget indenfor en angiven frist.

Vejmyndigheden eller politiet kan straks nedtage plakater, der er hængt op på en måde, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren.

Skrevet af Trafik
Giv os et praj

Giv os et praj

Hjælp os med at holde Brøndby pæn. Støder du på et hul i vejen eller affald der flyder, så giv os et praj.
Gadelampe

Er der ikke lys i gadelampen?

Her kan du fejlmelde manglende gadebelysning.