Affald, jord, vand og vejforhold

Byggeaffald

Før du går i gang med renovering eller nedrivning, skal du anmelde til kommunen, hvad byggeaffaldet består af, og hvor meget der er. Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at bygge- og anlægsaffaldet anmeldes korrekt.

Hvis du vil...

Vi skal have din anmeldelse senest 14 dage, før du går i gang når:

• Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald
• Du fjerner asbestholdige materialer
• Du fjerner forurenet eller farligt affald, fx bly i maling og PCB

Vi guider dig igennem forløbet

Brøndby Kommune har udviklet en quick-guide, der hurtigt guider dig igennem, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan dit bygge- og anlægsaffald skal håndteres. Guiden er bl.a. velegnet til brug ved bygningsgennemgangen, inden du starter dit bygge projekt. Download quick-guiden.

Hvis du har brug for mere information har Brøndby Kommunen skrevet en uddybende vejledning der igennem 4 trin guider dig gennem hele processen. Download vejledningen

Du kan også printe Vejledningen til screening af bygninger ved nedrivning og renovering, der er et afkrydsningsskema, der kan hjælpe dig til at identificere miljøproblematiske stoffer i din bygning.

Hvad er byggeaffald?

Alle byggeprojekter, både ombygning, tilbygning, nybyggeri og renovering, producerer en masse affald i form af materialerester fra nedrivning, demontering, fraskæring osv.

Affaldet består typisk af:

 • Natursten, f.eks. granit
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Gulvplanker
 • Blanding af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Fliser/klinker
 • Sanitet
 • Vinduer
 • Gips og puds
 • Jord
 • Jern og metal
 • Asfalt
 • Beton og gasbeton
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Blanding af stenmaterialer 
 • Isolering fx sten- og glasuld
 • Asbestholdige materialer, f.eks. rør, vægge, tagplader m.v.
 • PVC / plast materialer f.eks. i form af rør, tagrender, gulvbelægning m.v.
 • Byggematerialer indeholdende farlige stoffer, f.eks. maling
 • Tagbeklædning med stenkuldstjæreholdig asfalt
 • PCB-holdige materialer

Hvis dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald skal du anmelde affaldet til Brøndby Kommune.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt dit affald er byggeaffald og hvad du skal gøre med det, er du velkommen til at kontakte kommunen på miljo@brondby.dk.

Hvem har ansvaret for byggeaffaldet?

Som bygherre er det dit ansvar at sørge for, at byggeaffaldet bliver anmeldt til kommunen, sorteret efter de gældende regler og kørt væk til genbrugsstationen eller et godkendt modtageranlæg. Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at bygge- og anlægsaffaldet bliver håndteret korrekt. Bygherren er den person/virksomhed, der betaler for det pågældende bygge- og anlægsarbejdet. Du kan læse mere i regulativ for erhvervsaffald.

Allerede i planlægningen af byggeprojektet er det vigtigt at tage højde for, hvordan og hvornår byggeaffaldet skal fjernes. HUSK at du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald til kommunen mindst 14 dage inden du går i gang med byggearbejdet.

Derudover vil det som regel være en god idé at få affaldet kørt væk jævnligt i løbet af byggeriet, både af hensyn til miljøet og for at sikre bedre plads på byggepladsen.

Hvordan anmelder jeg bygge- og anlægsaffald?

Du skal anmelde bygge- og anlægsaffald til kommunen hvis:

  • Dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald. Et byggearbejde, der vedrører flere bygninger eller anlæg, skal vurderes under ét
  • Du fjerner asbestholdige materialer
  • Du fjerner forurenet eller farligt affald, for eksempel bly i maling og PCB

Du skal også sikre dig, at der ikke er miljøfremmede stoffer, såsom asbest, PCB og tungmetaller, i byggeaffaldet. Hvis byggearbejdet vedrører bygningsdele, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, så SKAL der foretages en PCB-screening.

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at bygge- og anlægsaffaldet anmeldes korrekt.

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før på www.bygningsaffald.dk

4 trin til en rigtig håndtering af dit bygge- og anlægsaffald

Her er 4 trin, der kan hjælpe dig til at håndtere dit bygge- og anlægsaffald rigtigt:

Trin 1: Bygningsgennemgang og affaldsklassificering

For at kunne sortere affaldet korrekt er det nødvendigt – før nedrivning og renovering påbegyndes – at gennemgå bygningen for at få et overblik over, hvilke typer affald der kan forventes at opstå ved arbejdet.

Du kan printe Vejledningen til screening af bygninger ved nedrivning og renovering der er et afkrydsningsskema der kan hjælpe dig til at identificere miljøproblematiske stoffer i din bygning. Særligt skal miljø- og sundhedsfarligt affald identificeres, og mængderne skal estimeres. Hvis der er mistanke om, at dele af bygge- og anlægsaffaldet kan indeholde farlige stoffer, skal der udtages prøver til analyse for at dokumentere forureningsgraden.

Der gælder særlige regler for gennemgang af bygninger og anlæg, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, da der i denne periode blev anvendt PCB-holdige byggematerialer.

Trin 2: Anmeldelse af dit bygge- og anlægsaffald

 

Hvis der ved nedrivningen eller renoveringen forventes at fremkomme mere end 1 ton byggeaffald, eller arbejdet vedrører mere end 10 m2, skal affaldet anmeldes til kommunen.

Hvis der skal udskiftes termoruder, der kan være fra perioden 1950-1977 skal arbejdet altid anmeldes – uanset affaldsmængderne og størrelsen af det areal, arbejdet vedrører.

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen uanset affaldsmængder og det areal, byggearbejdet vedrører. Farligt affald skal også anmeldes ved nybyggeri.

Du skal anmelde dit bygge- og anlægsaffald mindst 14 dage før på www.bygningsaffald.dk  

Trin 3: Sortering af bygge- og anlægsaffaldet

 

Uforurenet bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i 10 lovbestemte fraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaserede tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaserede tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Isoleringsmateriale såsom sten- og glasuld produceret efter 1997
 • Jord
 • Asfalt
 • Blanding af beton og asfalt

Det sorterede affald skal altid være rent for alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern.

Forurenet eller farligt bygge- og anlægsaffald skal frasorteres det rene bygge- og anlægsaffald.

Trin 4: Behandling og bortskaffelse

 

Det rene og sorterede affald skal så vidt muligt genbruges af bygherren selv. Kan det ikke bruges i eget byggeri, bør det så vidt muligt afsættes til andre, der kan bruge det til materialets oprindelige formål eller lignende formål.

Det rene og sorterede affald, der ikke kan genbruges af bygherre eller af andre, skal sendes til et registreret anlæg for genanvendelse eller afleveres til en indsamlingsvirksomhed, der er registreret i affaldsregistret. Forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald, skal sendes til særlig behandling på et godkendt anlæg. 

Hvordan skal byggeaffald sorteres inden det afleveres?

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning. Generelt gælder, at materialer der kan genanvendes skal genanvendes.

Brøndby Kommune har udarbejdet vejledningen: ”Håndtering af bygge- og anlægsaffald” som blandt andet giver et overblik over, hvordan de enkelte affaldsfraktioner skal sorteres og håndteres. Du kan downloade vejledningen her.

Hvordan kommer jeg af med mit byggeaffald?

Når dit byggearbejde vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald, skal du anmelde det mindst 14 dage før byggearbejdet påbegyndes på www.bygningsaffald.dk  

Farligt affald skal altid anmeldes.

Genbrugsstationer

Du kan aflevere mindre mængder sorteret byggeaffald på genbrugsstationen. Affaldet må afleveres i køretøjer på højst 3.500 kg + en trailer.

Særligt for virksomheder: For at benytte genbrugsstationerne, skal virksomheder være registrerede og tilmeldt enten en abonnementsordning eller en ordning for betalin pr. besøg.

Priserne for besøg på genbrugsstationerne inkluderer aflevering af op til 5 kg farligt affald pr. besøg. For hver 10 kg derudover, skal du betale et gebyr.
Du kan tilmelde din virksomhed her. Læs mere om Brøndby Genbrugsstation og priser for aflevering af affald her

Privat transportør

Skal du have transporteret større mængder byggeaffald, f.eks. i forbindelse med nedrivning af vægge eller udskiftning af taget, kan løsningen være at leje en container hos en transportør eller vognmand eller få ham til at køre det direkte til genbrug. I miljøstyrelsens affaldsregister kan du finde en virksomhed, der kan håndtere eller transportere dit affald.

Du finder Miljøstyrelsens affaldsregister her.

Salg til genbrug

Hvis dit byggeaffald har en kvalitet så det umiddelbart kan genbruges som det er, bør du tage kontakt til en forhandler der sælger brugte byggevarer. Følgende typer byggevare forhandles brugt:

 • Vinduer
 • Døre
 • Køkkeninventar
 • VVS-udstyr som brusekabiner, vaske og wc’er
 • Detaljer som dørgreb og beslag
 • Tagsten og mursten

Nogle forhandlere af brugte byggematerialer har et bredt udvalg, mens andre har specialiseret sig i f.eks. tagsten. Brugte tegl- og tagsten er typisk interessante til renovering og reparation af ældre huse, hvor man enten ikke kan købe nye sten af samme type, eller hvor nye sten vil se grimme ud sammen med de oprindelige.

For at være interessante til genbrug skal materialerne være i god stand og af god kvalitet, men ikke nødvendigvis unikke. Det er vigtigt, at de tages ud eller afmonteres hele, og det kræver forsigtighed under nedrivningen. Får du professionelle til at udføre arbejdet, er det langtfra sikkert, at meromkostningen ved forsigtig nedrivning modsvarer indtægterne ved salg. Står du selv for nedrivningen, er det derimod en overvejelse værd.

Kontakt nogle forhandlere, inden du går i gang, for at høre, om der er interesse for byggematerialerne. Så kan du regne på, om det kan betale sig for dig at forsøge at sælge dem.
Du skal dog være opmærksom på, at materialer der indeholder farlige stoffer ikke må genbruges, men skal håndteres som forurenet eller farligt affald. Det kan for eksempel være termoruder fra perioden 1950-1977, træværk malet med blyholdig maling eller materialer der indeholder asbest og/eller PCB.

Forurenet og farligt affald fra byggeri

Ved nedrivnings- eller renoveringsprojekter skal du være opmærksom på, at der meget ofte er miljøfarlige stoffer i byggematerialerne, særligt i byggeri fra perioden 1950-1985. Som bygherre (privat såvel som virksomhed) er det dit ansvar, at få identificeret eventuelle farlige stoffer og materialer i dit bygge- og anlægsaffald så det kan blive frasorteret og håndteret korrekt i forhold til beskyttelse af miljø og mennesker.

Husk du skal altid anmelde farligt affald på www.bygningsaffald.dk

Undersøg hvad der er i byggematerialerne

For at kunne sortere affaldet korrekt, er det nødvendigt at gennemgå (screene) bygningen/anlægget for miljøfarlige stoffer, inden arbejdet går i gang. Det er særligt bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i perioden 1930 og frem til midten af 1980´erne, der kan indeholde farlige stoffer, såsom: asbest, bly, kviksølv, PCB og klorparaffiner. Hvor klorparaffiner blev brugt helt frem til 2001.

I folderen om bygge- og anlægsaffald kan du få vejledning om hvad du skal være opmærksom på ved screening af ældre bygninger. Du skal være opmærksom på at der gælder særlige regler for PCB-screening.

Hvis en gennemgang af bygningen viser, at der er problematiske stoffer i bygningen skal du følge særlige krav til håndtering, sortering og bortskaffelse for de enkelte stoffer. Her på siden kan du finde råd og vejledning for nogle af de vigtigste stoffer, såsom: asbest, PCB og tungmetaller.
Hvis en gennemgang af bygningen ikke giver anledning til mistanke om, at der er nogle af de farlige stoffer, skal du følge de gældende krav for sortering af dit byggeaffald.

Rent bygge- og anlægsaffald skal som minimum sorteres i 10 lovbestemte fraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Sten- og glasuld fra efter 1997
 • Jord
 • Asfalt
 • Blanding af beton og asfalt

Kravene er defineret i affaldsbekendtgørelsen § 64, kap. 10

Grænseværdier for de mest almindelige farlige stoffer fra byggeri

Du skal være opmærksom på, at der kan være miljøfarlige stoffer i dit bygge- og anlægsaffald. Afhængigt af koncentrationen af de enkelte stoffer i jeres byggeaffald vil kommunen anvise det som rent, forurenet eller farligt. På listen kan du se de mest almindeligt forekommende stoffer, som du skal være opmærksom på, og deres grænseværdier.

 

Stof gruppe

Stof

Klassificering/grænseværdi mg/kg

Uforurenet affald

Forurenet affald

Farligt affald

Tungmetaller

Arsen (As)

Konc. < 20

20 ≤ konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Bly (Pb)

Konc. < 40

40 ≤ konc. < 2.500

Konc. ≥ 2.500

Cadmium (Cd)

Konc. < 0,5

0,5 ≤ konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Kobber (Cu)

Konc. < 500

500 ≤ konc. < 2.500

Konc. ≥ 2.500

Krom (Cr-total)

Konc. < 500

500 ≤ konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Krom (Cr-VI)

Konc. < 20

20 ≤ konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Kviksølv (Hg, organisk)

Konc. < 1

1 ≤ konc. < 2.500

Konc. ≥ 2.500

Kviksølv (Hg, Uorganisk)

Konc. < 1

1 ≤ konc. < 2.500

Konc. ≥ 2.500

Nikkel (Ni)

Konc. < 30

30 ≤ konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Zink (Zn)

Konc. < 500

500 ≤ konc. < 2.500

Konc. ≥ 2.500

PAH’er

PAH total

Konc. < 4,0

 

 

Naftalen

 

 

Konc. ≥ 2.500

Benz(a)pyren

Konc. < 0,3

0,3 ≤ Konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Benzo(b)fluoranten

 

 

Konc. ≥ 1.000

Benzo(j)fluoranten

 

 

Konc. ≥ 1.000

Benzo(k)fluoranten

 

 

Konc. ≥ 1.000

Dibenzo(a,h)antrancen

Konc. < 0,3

0,3 ≤ konc. < 1.000

Konc. ≥ 1.000

Klorparaffiner

Kortkædet

 

 

Konc. ≥ 2.500

Mellemkædet

 

 

Konc. ≥ 2.500

PBC

PCB total

Konc. < 0,1

0,1 ≤ Konc. ≤ 50

Konc. > 50

Cyanid

Cyanid total

Konc. < 1

 

 

Asbest

Asbest

Ikke påvist

 

Påvist

 

 

PCB

I perioden ca. 1950-1977 blev PCB (Poly Chlorede Biphenyler) brugt i en lang række byggematerialer. Stoffet blev især anvendt i fuger, termoruder, lim og maling samt visse elektriske kompo­nenter. I dag er anvendelsen af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser.

Problemet med PCB er, at det er en sundhedsskadelig miljøgift der bl.a. kan give fosterskader og være kræftfremkaldende. Derfor skal nedtagning og transport af PCB-holdigt affald, foretages med stor varsomhed, for at undgå at det bliver spredt i miljøet.

Hvis din bygning er opført eller renoveret i perioden 1950-1977 skal der foretages en PCB-screening. Du skal bruge skemaet "Kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald" som du finder i den grønne boks øverst på siden.

Du skal anmelde dit PCB-holdige affald til os. I anmeldelsen skal du angive:

 • Type PCB-affald (fx fuge, fliseklæb, termorude)  
 • Den forventede mængden
 • Den målte koncentration af PCB i affaldet

Du skal vedlægge dokumentation for prøvetagningen og analyseresultaterne. Herefter anviser vi dit affald til et godkendt modtageranlæg. Du betaler selv for at få bortskaffet dit PCB-holdige affald. 

I PCB-guiden  kan du finde flere oplysninger om hvordan du skal undersøge din bygning for PCB og hvordan PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres.

Du er også velkommen til at kontakte os på mail: miljo@brondby.dk.

Asbest

Asbest klassificeres som farligt affald og skal derfor altid anmeldes på www.bygningsaffald.dk.

Anvendelse: Asbest var et populært byggemateriale, der blev anvendt i stor stil fra 1920’erne og frem til slutningen af 1980’erne. Populariteten skyldes bl.a. at asbest ikke kan brænde, har varmeisolerende egenskaber og tåler temperaturer op til 900°C. Asbest blev derfor hyppigt benyttet til isolering og brandsik­ring, indtil det endeligt blev forbudt i Danmark i slutningen af 1980'erne.

Asbest er et naturligt forekommende mineral, der sidder sammen i en fin fiberstruktur. Netop de fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Asbestose kan med tiden føre til lunge- og lungehindekræft.

Hvilke byggematerialer kan indeholde asbest? 

Asbest findes hovedsageligt i:

 • Tagbelægninger (eternittage, fra 1920-1986 – men ses frem til 1988)
 • Beklædningsplader til både indendørs og udendørs brug (eternitplader, fra 1930-1985)
 • Loft- og vægplader (fra 1954-1980)
 • Vinyl (fra 1930-1980)
 • Støbegulve (fra 1920-1980)
 • Puds (fra 1953-1980)
 • Fliseklæber (fra 1962-1976)
 • Spartel- og fugemasse (indtil 1972)
 • Rørisolering (indtil 1972)
 • Isolering til elkabler (fra 1930-1980)
 • Luftkanaler (fra 1954-1980)

Håndtering af asbestaffald

Asbest klassificeres som farligt affald og skal derfor altid anmeldes på www.bygningsaffald.dk. Kommunen anviser herefter, hvortil asbestaffaldet skal bortskaffes. Du betaler selv for at få bortskaffet asbestaffald. 

I dag er det forbudt at importere, anvende og arbejde med asbest eller asbestholdige materialer. Hvis der er asbestholdige materialer i din bygning, er det lovligt at lade dem sidde, indtil de skal fjernes ved renovering, da asbest ikke er farligt med mindre man beskadiger materialet. Det er ikke tilladt at genbruge materialer med asbest, og det vil derfor blive anvist af kommunen til deponi.

For at mindske risiko for spredning af asbest til mennesker og miljø anbefaler Brøndby kommune, at du altid får et godkendt firma til at fjerne dit asbestholdige byggeaffald. Det skyldes at asbest er meget sundhedsskadeligt, og en række omfattende sikkerhedsforanstaltninger skal derfor overholdes.

Du kan læse mere om håndtering af asbestholdige materialer på arbejdstilsynets hjemmeside.

Asbesttage

Tagplader (Eternitplader)

Asbesttage kan opdeles i 2 typer: Den velkendte bølge-eternitplade og den mindre anvendte skifer-eternit.

Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest. Du kan derfor gå ud fra, at:

 • eternittage etableret før 1984 indeholder asbest
 • eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
 • eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.

Du kan få sikkerhed ved at kigge på undersiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest.

Rensning af asbesttage

Højtryksrensning af asbesttage må kun udføres af et godkendt tagrensefirma, som har fået dispensation fra Arbejdstilsynet. Arbejdet kræver et lukket system med filtrering af spildevandet, som er godkendt af Arbejdstilsynet.

For private og firmaer uden dispensation fra Arbejdstilsynet er højtryksrensning af asbesttage forbudt, da sådan en afrensning vil flå asbestfibre af taget, som derefter vil blive spredt i omgivelserne. Forbuddet fremgår af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest nr. 660 af 24. september 1986.

Det er dog tilladt at rense et asbesttag ved at bruge stiv kost/børste (ikke stålbørste) og vand under almindelig vandværkstryk. Rensning skal foregå uden brug af hurtiggående værktøj, som f.eks. elektriske slibemaskiner, der frigør og spreder fibrene med stor hastighed.

Tilsvarende må du ikke skære eternitplader med vinkelsliber.

Du skal generelt undgå at bruge rensemidler, specielt hvor tagvandet bliver ledt til regnvandssystemet (separatsystem), da vandet løber direkte i vandløb eller søer uden rensning.

Hvis asbest bliver spredt til omgivelserne, er det både besværligt og dyrt at foretage en oprensning. Hvis nedrivningen af et tag medfører en forurening, er det den enkelte grundejer, der hæfter for udgifterne til oprensning af forureningen.

Hvis der opstår en forurening, skal kommunen kontaktes så hurtigt som muligt. Den enkelte grundejer hæfter selv for udgifter til oprensning af forurening der er sket i forbindelse med afrensning af taget.

Nedrivning af asbesttage og andre asbestholdige materialer

Ved nedrivning af asbesttage skal der tages hensyn til både omgivelser og arbejdsmiljø. Det er vigtigt at du fjerner tagpladerne i så hel en tilstand som muligt, fx må du ikke smide dem ned på jorden oppe fra taget, eller brække dem i mindre stykker. Det er vigtigt at tagpladerne ikke afgiver støv til omgivelserne under opbevaring og transport, da det er støvet (fibrene) der udgør en sundhedsrisiko.

Hvis asbest bliver spredt til omgivelserne, er det både besværligt og dyrt at foretage en oprensning. Hvis nedrivningen af et tag medfører en forurening, er det den enkelte grundejer, der hæfter for udgifterne til oprensning af forureningen. Hvis der opstår en forurening, skal kommunen kontaktes så hurtigt som muligt. Du kan finde reglerne for nedrivning af asbesttage i Asbestbekendtgørelsen kap. 7

Bly, kviksølv og andre tungmetaller

Tungmetaller er i stor udstrækning blevet anvendt i mange forskellige byggematerialer fra før år 1900 og helt frem til i dag. Tungmetaller er giftige for mennesker og miljø. Det er derfor vigtigt at du får håndteret og afskaffet dit byggeaffald som indeholder tungmetaller rigtigt.

Tungmetaller findes ofte i

 • Maling – specielt fra før 1950
 • Linoleumsgulve
 • PVC-holdige byggematerialer, fx vinyl, tagrender, trapezplader og kloakrør
 • Fliser og klinker
 • Energisparepærer (Kviksølv)
 • Bly inddækninger ved skorsten og vinduer
 • El-kabler med blykappe

For at undgå spredning af tungmetaller til fare for dig, dine omgivelser og miljøet er det vigtigt at du sorterer og bortskaffer byggeaffald der indeholder tungmetaller til et godkendt modtageranlæg eller genbrugsstationen.

Hvad skal du gøre
Hvis der er risiko for at noget af dit byggeaffald kan indeholde tungmetaller skal du tage prøver fra alle de overflader hvor der er risiko for at finde dem. Prøverne skal sendes til analyse på et akkrediteret laboratorium. Brøndby kommune anbefaler at du altid benytter et miljøfirma der har erfaring med at tage disse prøver.

På baggrund af analyseresultaterne vil kommunen klassificerer og anviser affaldet.

Du betaler selv for at få bortskaffet dit bygge- og anlægsaffald der indeholder tungmetaller. 
Affald der indeholder tungmetaller skal anmeldes til Brøndby Kommune på www.bygningsaffald.dk  

Klorparaffiner

Klorparaffiner har primært været tilsat rustbeskyttende maling, grundmaling og plastmaterialer (fx kabler), samt i fugematerialer. Klorparaffiner blev tilsat materialerne som erstatning for PCB, da PCB blev forbudt i 1977. Klorparaffiner er blevet brugt frem til 2001.

Klorparaffiner er kræftfremkaldende og hvis et materiale indeholder mere end 1 % bliver det klassificeret som farligt affald.

Hvis der er klorparaffiner i affaldet i mængder, der gør at affaldet klassificeres som forurenet eller farligt, skal du anmelde det til Brøndby Kommune på www.bygningsaffald.dk.

Du betaler selv for at få bortskaffet dit bygge- og anlægsaffald der indeholder farlige stoffer.

PAH’er 

PAH’er (Polyaromatiske hydrocarboner) er nogle særlige tjærestoffer, som man finder i asfalt, tagpap og andre tjæreholdige produkter, som for eks. klæber til teglsten, parketgulve og linoleum, samt plast. Det dannes også ved brand og findes således også i skorstene.

PAH’er er blandt andet kræftfremkaldende og kan give fosterskader.

Hvis der er PAH’er i affaldet i mængder, der gør at affaldet klassificeres som forurenet eller farligt, skal du anmelde det til Brøndby Kommune på www.bygningsaffald.dk

Hvorfor er det vigtigt at sortere?

Når du anmelder og håndterer dit byggeaffald korrekt, er du ikke kun med til at beskytte vores sundhed og nærmiljø, du er også med til at mindske vores forbrug af primære råstoffer. Meget af byggeaffaldet kan nemlig genanvendes til nye produkter. Faktisk udgør affald fra bygge- og anlægssektoren i målt vægt 1/3 af den samlede mængde affald i Danmark. Hvis vi i højere grad genanvender det i stedet for at sende det til forbrænding og deponi, sparer det nye ressourcer.

Anmeldelse af midlertidig aktivitet

Hvad er reglerne for begrænsning af gener?

Brøndby Kommune har vedtaget et sæt regler for begrænsning af gener, såsom støj, støv og vibrationer, fra bygge- og anlægsarbejder.

Læs reglerne om begrænsning af gener ved bygge- og anlægsaktiviteter i Brøndby Kommune.

Forskriften gælder når du skal nedrive eller bygge på din grund og du ikke gør arbejdet selv. Formålet er at begrænse gener fra bygge- og anlægsarbejde ved at bruge afskærmning o.l., kun at arbejde indenfor de tilladte arbejdstider og eventuelt orientere dine naboer.

Forskriftens krav om begrænsning af gener og arbejdstider for generende arbejde gælder således alle erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter. Dvs. de eneste aktiviteter der er undtaget kravene, er aktiviteter udført af en privat borger på sin egen ejendom.

Hvad skal anmeldes og hvornår skal det anmeldes

Følgende aktiviteter skal anmeldes til Brøndby Kommune senest 14 dage før aktiviteten startes:

 • Asfaltanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre fritstående konstruktioner
 • Etablering af spunsvægge
 • Sandblæsning
 • Etablering af jordankre
 • Betonnedbrydning og betonskæring
 • Pilotering
 • Tilsvarende støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder

Anmeldelsen skal redegøre for arbejdsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Derudover skal det fremgå, hvad du gør at forebygge forurening og/eller gener for omgivelserne.

Kommunen har herefter mulighed for at fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer, som f.eks. byggetilladelse.

Bortskaffelse af asbestaffald skal også anmeldes til kommunen. Se linket i boksen øverst på siden. 

Vejledninger og nyttige links

Skrevet af Affald

Vidste du at i 2015

• blev der produceret 2,6 mio. ton bygge- og anlægsaffald i Danmark
• 2,1 mio. ton blev genanvendt
• 19.5 ton blev sendt til forbrænding
• 177.6 ton blev deponeret