Affald, jord, vand og vejforhold

Forurenet jord

Byggeri

På denne side kan du få information om forurenet jord og hvilke regler, der gælder for håndtering og bortskaffelse af jorden.

Hvis du vil...

Forurening af jorden kan både skyldes spild af olie og kemikalier, læk fra gamle tanke, udlægning af forurenet fyldjord eller slagger, ”fortidens synder” mv. Brøndby Kommune skal altid underrettes hvis du finder en jordforurening.

Når der konstateres en væsentlig jordforurening på en ejendom, eller der er en bestyrket mistanke til at en ejendom er forurenet, vil den som hovedregel blive kortlagt. Hvis der er tale om lettere forurenet byjord kortlægges ejendommen dog ikke. Reglerne for lettere forurenet byjord kan findes under områdeklassificering.

Yderligere information om forurenet jord kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kortlægning

Kortlægning på vidensniveau 1

Hvis der tidligere har været aktiviteter på en ejendom, som kan give anledning til en jordforurening kortlægges ejendommen på vidensniveau 1 (V1). Efterfølgende undersøges ejendommen nærmere og det vurderes om kortlægningen skal bortfalde eller om ejendommen skal kortlægges på vidensniveau 2.

Kortlægning på vidensniveau 2

Hvis der konstateres en væsentlig jordforurening på en ejendom kortlægges den på vidensniveau 2 (V2). Oplysninger om din ejendom er kortlagt kan findes her

Det er Region Hovedstaden, som er kortlægningsmyndighed for Brøndby Kommune. Mere information kan findes på Region Hovedstadens hjemmeside.

Områdeklassificering

Områdeklassificerede arealer er områder, hvor det forventes, at jorden vil være lettere forurenet som følge af den hidtidige anvendelse af området.

Lettere forurening findes i de fleste byområder, typisk de ældre. Den lettere forurenede jord, er ofte et resultat af diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som stammer fra flere forureningskilder, så som bilers udstødning, industriens røg- og støvemissioner mv.

Områdeklassificering i Brøndby?

Miljøafdelingen i Brøndby Kommune har på baggrund af luftfotos, historiske oplysninger og analysedata på jordprøver, vurderet at visse områder vil kunne udtages fra områdeklassificeringen. Forslaget til områdeklassificeringen er illustreret som et digitalt kort med oplysninger om de enkelte områder. Forslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 12. marts 2008. Kort med områdeklassificeringer i Brøndby

Hvad betyder områdeklassificeringen for min ejendom?

Jorden er naturligvis ikke pludseligt blevet mere forurenet end før. Al jord, der flyttes væk fra din grund skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen (dog kun mængder over 1m3). Du skal have taget analyser af jorden ved flytning af jord væk fra matriklen enten inden den flyttes eller hos modtageanlægget. Du bør tage visse forholdsregler ved kontakt med jorden f.eks. ved havearbejde, dyrkning af grøntsager og når børn leger.

Du kan læse mere på Region Hovedstadens hjemmeside.

Baggrund

Pr. 1. januar 2007 trådte flere ændringer af jordforureningsloven i kraft, herunder at kortlægningskriteriet for forurenet jord blev hævet, så lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges.

I stedet for kortlægning af de lettere forurenede arealer, vil alle arealer indenfor byzone med lovændringen automatisk blive områdeklassificeret pr. 1. januar 2008.

Kommunerne kan vælge at udtage større sammenhængende områder af områdeklassificeringen på grundlag af eksisterende viden om området og dets udvikling.

Bygge- og anlægsarbejde på forurenings kortlagt ejendom

 

Hvis du vil bygge, ombygge eller foretage ændringer på en ejendom, der er kortlagt som forurenet på V1- eller V2-niveau, kræver det en såkaldt § 8-tilladelse jf. Jordforureningsloven. Det samme gælder, hvis du vil ændre brugen af din ejendom fra erhverv til bolig eller anden følsom anvendelse.

Som følge af kommunalreformen er det Brøndby Kommune, der har ansvaret for at give § 8-tilladelser indenfor kommunens område. Formålet med en § 8-tilladelse er både at sikre grundvandet, menneskers sundhed og sikre at den forurenede jord ikke bliver spredt. Desuden må et bygge- og anlægsprojektet ikke forhindre eller væsentligt fordyre en eventuel fremtidig offentlig oprydning.

I forbindelse med § 8-tilladelsen kan kommunen stille krav om, at du selv betaler for yderligere undersøgelser af forureningen eller for en indsats, der sikrer mennesker og miljø mod forureningen. Derudover stilles der krav om dokumentation for, at forureningen er fjernet, eller dokumentation for hvilken mængde og koncentration, som efterlades.

Hvis du vil søge om lov til at bygge eller grave på en forurenet grund, skal du bruge skemaet Ansøgning om anlægs- og gravearbejde. Når projektet er afsluttet ,skal der laves en afrapportering til Brøndby Kommune. Skemaet til afrapportering

Hvor hurtigt kan jeg få en tilladelse? Det tager ca. 2 måneder for kommunen at behandle din ansøgning. Det skyldes blandt andet at kommunen har pligt til at sende § 8-tilladelsen til udtalelse hos Regionen. Hvis der er tale om ændring af arealanvendelse til særlige følsom arealanvendelse, vil embedslægen desuden blive orienteret.

Opdager du forurening, mens du graver eller bygger? Hvis du støder du på forurening på en ejendom, som ikke er kortlagt, skal arbejdet stoppes og kommunen skal orienteres. Hvis du på en ejendom, som er kortlagt som forurenet, finder en anden type forurening end den der er kortlagt, skal du også stoppe arbejdet og orientere os.

 

Analysefrit område i forbindelse med etablering af letbanen langs Ring 3

 

I forbindelse med anlægsarbejderne til Letbanen er der gennemført forundersøgelser langs det kommende vej- og banetracé. På baggrund af undersøgelserne er der fastlagt et område, hvor flytning af jord ikke kræver yderligere analyser inden bortkørsel af jorden. Det er en forudsætning at jorden flyttes til modtageanlæg, der kan modtage klasse 2/3-jord. 

 

Jordflytningen skal som normalt indberettes til www.jordweb.dk, men der er ikke krav om vedlagte analyser.   Se det analysefrie areal ved at klikke på den grønne knap: Se om en grund er forurenet.

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune