Affald, jord, vand og vejforhold

Spildevand

På denne side kan du læse hvilke vilkår der gælder for udledning af spildevand.

Spildevand

Spildevand kan opdeles i processpildevand, sanitært spildevand og regnvand. Processpildevand kommer fra virksomhedens produktion, mens sanitært spildevand kommer fra køkken, toilet og bad. Regnvand kommer fra tage, pladser og veje.

Tilslutning af spildevand til kloakken reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. (se evt. også Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4).

Virksomheder med udledning af processpildevand skal have en tilslutningstilladelse fra kommunen.

Tilslutningstilladelsen gives til virksomheden eller grundejeren, der er ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen bliver overholdt. Vilkårene i tilladelsen fastsætter på hvilke betingelser, spildevandet kan ledes til kloakken. Vilkårene vil altid bygge på en konkret vurdering af den enkelt virksomheds spildevandsforhold.

Det er virksomhedens ansvar at søge om tilslutningstilladelse hos kommunen. En byggetilladelse giver ikke automatisk en tilslutningstilladelse heller ikke omvendt. Virksomheden skal spørge om evt. øvrige tilladelser hos de respektive myndigheder (bygge- og/eller beredskabsmyndigheder (brand), Arbejdstilsyn m.v.). 

Tilslutningstilladelser

I følgende situationer skal virksomheden kontakte kommunen:

  • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.
  • Hvis virksomheden har en olie- eller benzinudskiller
  • Ved nye afledninger skal virksomheden haven en tilslutningstilladelse, inden den begynder at lede spildevand til kloak. Derfor er det en god idé allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer at kontakte kommunen.
  • ved ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, nye proceslinier, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer og rengøringsmidler.

Ved mindre afledninger skal virksomheden søge kommunen mindst en måned før virksomheden begynder driften, og ved større afledninger mindst to-tre måneder før. Spørg evt. nærmere herom i kommunen. 

Vejledning om tilslutningstilladelser

Ansøgningsskema

 

Olie- og benzinudskillere

Formålet med udskilleren er at fjerne olie- og benzinrester fra spildevandet. Olie og benzin i spildevandet kan give problemer i både kloak og renseanlæg.

Information om olie- og benzinudskillere

Vaskepladser

Hvis din virksomhed har en plads, som bruges til at  vaske biler eller andet materiel, skal I have en udledningstilladelse. Du kan læse mere om vaskepladser her.

Midlertidig udledning

 

Har du en tidsbegrænset udledning, skal du også søge om tilslutningstilladelse. Det kan f. eks. være i forbindelse med et byggeri, du kan have brug for at aflede grundvand eller overfladevand til kloak eller det kan være en virksomhed, der har spildevand i en kortere periode, som ikke er dækket ind af en tilslutningstilladelse. Se mere under afsnittet om tilslutningstilladelser.

Regnvand til kloak eller nedsivning

Hvis du ønsker at udvide f.eks. et parkeringsareal eller en bygning, og dermed skal aflede mere regnvand til kloakken. Skal du være opmærksom på, at der nogle grænser for, hvor meget vand du må aflede til kloakken. Læs mere under spildevandsplan nedenfor. 

Hvis regnvandsmængden overskrider grænsen i spildevandsplanen, skal du håndtere den overskydende vandmængde på egen grund. Det betyder i praksis, at du skal forsinke vandet f.eks. med et bassin, så der ikke afledes mere vand end tilladt pr. tid til kloak.  

Nogle steder vil det være muligt, at nedsive den overskydende vandmængde. Nedsivning kræver normalt en tilladelse og i nogle tilfælde – f.eks. på forurenede grunde vil nedsivning typisk ikke kunne tillades. 

Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over en af kommunens afgørelser, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet . Du klager via Klageportalen. Husk du skal bruge NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500.

Yderligere information om spildevand kan bl.a. findes på HOFOR og BIOFOS hjemmesider, der modtager spildevandet fra Brøndby Kommune. 

Spildevandsplan

Spildevandsplanen skal sikre, at borgere og erhvervsliv kan bortskaffe spildevand og regnvand uden problemer, således at miljøet ikke lider skade. Den bærende vision for spildevandsplanen er, at sikre et tilfredsstillende serviceniveau samt en økonomisk og miljømæssig sammenhæng på tværs af vandkredsløbet, og i tæt forankring med den øvrige dynamiske planlægning i kommunen.

Her kan du læse spildevandsplanen.
Skrevet af Brøndby Kommune