Råd og hjælp til familien

Hvis du er bekymret for et barn/ung under 18 år

Hvis du har mistanke om vold og børn/unge der ikke trives, skal du fortælle kommunen om det. Det hedder at underrette kommunen, hvilket du har pligt til at gøre ifølge Serviceloven.

Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Offentligt ansatte og personer, har dog en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til et barn som lever under bekymrende forhold.

 

Sådan underretter du kommunen

Du kan kontakte Børne- og Familieafdelingen på den måde du ønsker. Du kan udfylde en blanket, skrive et brev eller en e-mail, ringe, møde frem osv.

Som underretter bliver du ikke selv part i barnets sag. Det betyder også, at du ikke får at vide, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Du kan anvende denne blanket til underretninger eller se under vores kontakt oplysninger

Hvis du ønsker at være anonym

Du kan vælge at være anonym, når du underretter kommunen. 

Når du gerne vil være anonym, skal du ikke oplyse dit navn, når du kontakter os. Kommunen har nemlig notatpligt i henhold til offentlighedslovens § 6. Det betyder, at hvis du opgiver dit navn i en e-mail, pr. telefon eller i en skriftlig underretning, er du ikke længere anonym. 

Forældrene har dog ret til at se underretningen også selvom afsenderen er anonym. 

Du kan anvende denne blanket til anonyme underretninger.

Hvordan behandler vi din underretning

Kommunen skal undersøge forholdene omkring barnet.

Når Børne- og familieafdelingen har modtaget underretningen vil vi vurdere, om barnet eller den unge er udsat for akut fare. Vurderingen sker inden for 24 timer. Hvis barnet er udsat for akut fare, vil der blive handlet med det samme.

Dernæst vil Børne- og familieafdelingen indkalde forældrene til et underretningsmøde, hvor de vil tale om indholdet og bekymringerne i underretningen. Efter en konkret vurdering bliver der også talt med barnet eller den unge. Vi vil også indhente udtalelser fra skole eller daginstitution for at høre, hvordan de oplever barnet og familien. Undersøgelsen har til formål at afklare ressourcer og problemer i familien, samt de muligheder for løsninger, som kan ligge i familien eller som familien kan have brug for støtte til at arbejde med. Når vi har gennemført undersøgelsen foretager vores familierådgivere en faglig vurdering af, hvad der videre skal ske. 

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle informationer mellem disse parter:

  • Kommune
  • Politi
  • Anklagemyndighed
  • De involverede myndigheder

Hvad kan du som underretter få at vide

Når du som borger har underrettet kommunen om din bekymring, får du – hvis du har opgivet dit navn – en skriftlig kvittering inden for 6 dage. Derefter hører du ikke mere til sagen fra kommunen. Praksis er, at sagsbehandleren skal tale med forældrene om underretningen og herefter planlægge det videre forløb i sagen. Det skal bemærkes, at du kan følge op på underretningen men du har ikke partstatus.

Når du som fagperson (fx skolelærer, pædagog, eller fodboldtræner) underretter kommunen, har du ret til at følge op på din underretning og du har ret til at få en tilbagemelding om hvorvidt underretningen har ført til en foranstaltning. Dette gælder dog ikke hvis der er tale om særlige forhold.

Hvad er beredskabsplanen?

Brøndby Kommunes beredskabsplan ”Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge“, henvender sig til alle professionelle, som i det daglige arbejder med børn og unge under 18 år. Læs Beredskabsplanen- Når omsorgen svigter her.

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

 

Skrevet af Børn og Familier