Råd og hjælp til børn og unge

Børn og unge med særlige behov

Børne- & Familieafdelingen samarbejder med forældrene, barnet/den unge og skolen, dagtilbud mv. for at finde frem til problemstillingerne hos børn og unge med særlig behov

Hvilken støtte kan du få?

Kommunen kan give særlig støtte i følge servicelovens § 52 stk. 3 for at hjælpe børn og unge, der har problemer.

Støtten kan f.eks. være:

  • praktisk eller pædagogisk støtte i hjemmet
  • familiebehandling
  • ordning med kontaktperson
  • etablering af døgnophold og aflastningsordninger
  • anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted
  • økonomisk støtte i særlige situationer

Vi skal undersøge barnets forhold

Inden vi kan tilbyde støtte, skal vi undersøge barnets forhold. Børneundersøgelsen skal omfatte barnets udvikling, opførsel, familieforhold, skoleforhold og sundhedsforhold. Vi skal afslutte undersøgelsen efter fire måneder og nå frem til en vurdering af hvad barnet har behov for.


Den der har forældremyndigheden over barnet, skal som udgangspunkt være enig i at vi laver undersøgelsen og selv deltage i undersøgelsen. Vi har dog mulighed for at lave undersøgelsen uden at forældrene/forældremyndighedsindehaveren er enig. '

I særlige tilfælde kan vi vælge at få barnet anbragt på en institution, hvis vi frygter at barnets sundhed eller udvikling er i fare. Det kræver at kommunens Børn- og unge udvalg træffer en afgørelse om at anbringe dit barn.

Forældre og børn har ret til advokathjælp

Vi skal som kommune tilbyde den forælder, der har forældremyndigheden, gratis advokathjælp i sager om anbringelse uden samtykke. Det samme tilbud skal gives unge over 15 år.

Frivillig anbringelse udenfor hjemmet

Målet med anbringelser er, at barnet/den unge for en periode af kortere eller længere tid få støtte i et professionelt miljø for at udvikle sig. Samtidigt bliver der arbejdet på at løse de hjemlige problemer, således at barnet eller den unge kan komme hjem igen. Anbringelser kan være kortvarige, men kan også vare hele barnealderen ud. Hvis vi vurderer, at der er behov for at anbringe et barn uden for hjemmet, kan den eller de, der har forældremyndigheden, vælge frivilligt ved at give sit samtykke til anbringelsen. Så kaldes anbringelsen for frivillig Indehaveren af forældremyndigheden skal være informeret om årsagen til anbringelsen og formålet med den. Der skal også være en handleplan for anbringelsen. Når vi beslutter at anbringe et barn uden for hjemmet, fortsætter vi med at have ansvaret for barnets anbringelse - også selv om forældrene flytter kommune. Vi beregner, om forældrene selv skal betale et beløb, når et barn anbringes uden for hjemmet. Forældrebetalingen beregnes efter forældrenes indkomst.  

Anbringelse udenfor hjemmet uden samtykke

Hvis der er en åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling, kan anbringelse uden samtykke komme på tale. Det kan ske af følgende grunde: utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnevold eller andre alvorlige overgrebmisbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den ungeadfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet. Det er desuden en forudsætning, at problemerne ikke vil kunne løses, mens barnet opholder sig i hjemmet.   Beslutning om anbringelse uden samtykke Sagsbehandleren i Børne- og familieafdelingen laver en indstilling til kommunens Børn- og unge udvalg, som skal vurdere, om der er grund til at anbringe et barn uden samtykke. Vi bestemmer, hvor barnet skal anbringes og kan fastsætte reglerne for samvær og kontakt. Vi tager også stilling til, om barnet har behov for egentlig behandling.

Hjælp til akutte henvendelser udenfor rådhusets åbningstid

I Brøndby kommune er der oprettet en rådighedsvagt, som tager sig af akutte henvendelser om sociale problemer udenfor Rådhusets almindelige åbningstid. Personalet i rådighedsvagten er mest sagsbehandlere fra Børne- & Familieområdet. Eksempler på situationer rådighedsvagten bruges til: Afhøring af børn og unge under 18 år. Fremstilling af børn og unge under 18 år i retten Børn der ikke er afhentet i daginstitutioner Andre situationer hvor det ved lov kræves, at en kommunal repræsentant er til stede. Du kan kontakte Rådighedsvagten gennem Glostrup politi på telefon nummer 43 86 14 48.

Ungekontakten

Ungekontakten er et projekt op startet pr. 1. september 2013. Det er frivillig rådgivning for unge mellem 13-25 år som primært er bosat i Brøndbyøster. Ungekontakten har åbent to gange om ugen for personligt fremmøde. Tirsdage fra 15-17 g torsdage fra 15-17. Derudover er der mulighed for at skrive mail til Ungekontakten 24 timer i døgnet samt ringe. De unge kan forvente at få respons fra enten telefon eller mail indenfor 24 timer efter deres henvendelse. Ungekontaktens placering er på den gamle Nørregårdsskole: Horsedammen 42, 265 Brøndby. 

Læs mere her

Børnetelefonen

Børn og unge kan ringe gratis på tlf. 116 111 i alle hverdage fra kl. 11-23 og i weekenden fra kl. 11-19. Børnetelefonen er børnenes telefon og er oprettet for at give børn og unge mulighed for at få gode råd eller en at snakke med - helt gratis. På Børnetelefonen kan børn og unge helt anonymt tale med en af rådgiverne om hvad der bekymre dem og fortælle om deres tanker og problemer.

 

 

Skrevet af Børn og Familier