Dagtilbud

Faglig kvalitet i dagtilbud

For at sikre børn kvalitet og god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud. Desuden vurderer pædagoger børnenes sprogudvikling systematisk.

Sprogvurdering af børn

Brøndby Kommune tilbyder en sprogvurdering af 3- og 5-årige børn. Sprogvurderingen er et øjebliksbillede af barnets aktuelle sproglige udvikling

Formålet med en sprogvurdering er at finde ud af, om et barn har de sproglige redskaber det har brug for som 3- og 5-årig. Formålet er også at sikre en tidlig målrettet støtte til barnet, hvis der er brug for det. Derfor bruges sprogvurderingen som grundlag for et opfølgende pædagogisk arbejde i forhold til det enkelte barn.

Pædagogisk tilsyn


Tilsyn med dagtilbud er lovbestemt jf. Dagtilbudslovens §1 og 5 og Retssikkerhedslovens § 15 og 16. Tilsynets funktion er at sikre sig, at dagtilbuddet overholder lovgivningen samt de kommunale retningslinjer og beslutninger. Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtelse retter sig mod både det indholdsmæssige i tilbuddene samt på hvilken måde, opgaverne udføres i dagtilbuddene.
Formålene med tilsyn er:

•At vurdere om dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
•At få kendskab til om dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling
•At vurdere om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
•At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet

Tilsynsforpligtelsen gælder alle Brøndby Kommunes dagtilbud, både private og kommunale. Kommunalbestyrelsen har i Brøndby Kommune delegeret kompetencen til at udføre tilsyn til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, som derfor både har en tilsyns- og konsulentfunktion i forhold til de enkelte dagtilbud.
Alle dagtilbud får mindst et uanmeldt tilsynsbesøg fra den pædagogiske konsulent hvert år og eventuelt flere efter behov, efterfulgt af en skriftlig tilsynsrapport og eventuelle påbud og anbefalinger samt ledelsesopfølgning og konsulentunderstøttelse til videreudvikling af det enkelte dagtilbud.
Tilsynsrapporterne for 2019 kan hentes på den enkelte institutions hjemmeside, som kan findes her.
Derudover føres der pædagogisk tilsyn med kommunens private daginstitution. Tilsynsrapporten kan ses her.

Kvalitetsrapport for 2018-2019

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år. I rapporten beskrives og belyses udvalgte dele af kvalitet og mål i dagtilbuddene.

Rapporten indeholder data om:

  • Dagtilbuddenes faglige resultater
  • Resurser i dagtilbud
  • Medarbejdere og ledelse i dagtilbud
  • Lokale indsatser - data om hvad der i øvrigt arbejdes med på dagtilbudsområdet

Læs den samlede rapport her.

Læs kvalitetsrapporter for hver enkel daginstitution forneden:

Handleplaner i dagtilbud

Børne- og ungepolitikken udgør den overordnede ramme, som sætter en klar fælles retning for arbejdet med børn og unge samt deres familier i Brøndby Kommune. Det er samtidig en understregning af vigtigheden af at skabe en forebyggende og helhedsorienteret indsats overfor børn og unge (børne- og ungepolitikken, 2015).

Vejledning vedrørende visitation samt handleplaner i dagtilbud er retningsgivende i relation til det pædagogiske personales arbejde med den tidlige og forebyggende indsats i det enkelte dagtilbud, således at børn og familier i udsatte positioner sikres relevant støtte så tidligt som muligt.
Materialet bruges både i den kommunale dagpleje samt i alle daginstitutioner.

Læs her om handleplaner i dagtilbud

De 12 dagtilbuds arbejde med "VIDA i bredden"

Boghæftet VIDA i bredden beskriver 12 dagtilbuds arbejde med at understøtte børns trivsel, læring og udvikling ved hjælp af eksperimentforløb. Eksperimentbeskrivelserne spænder bredt og behandler for eksempel nye former for inddragelse af forældrene og kommunikation, børns læring, børneaktiviteter som nye læringsrum samt inklusion og eksklusion.

Læs bogen her

VIDA strategi for dagtilbudsområdet

VIDA strategien skal understøtte dagtilbuddene i at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats ved at forny og forandre den pædagogiske praksis på måder, der sikrer:

 

• At alle børn trives
• At alle børn deltager i et børnefællesskab, hvor de lærer noget
• At alle børn møder omsorg og har mulighed for at skabe nære relationer til andre børn og voksne

 
Klik her for at læse VIDA-strategien

Strategi for overgangssamarbejde

At begynde i SFO og skole er en milepæl i barnets liv.

Børns oplevelse af tryghed i overgangen er betydningsfuldt for, at børn får en god start i skolen, og en god start i skolen er afgørende for børns videre læringsforløb. Derfor har Brøndby Kommune udarbejdet en overgangsstrategi, der skal understøtte de gode og sammenhængende læringsforløb for alle børn.

Der er således skabt et godt grundlag for, at overgangen fremstår som et sammenhængende forløb, der knytter sig til udmøntningen af Børne- og unge politikkens målsætninger.
Den fælles overgangsstrategi gælder alle kommunale dagtilbud med børn frem til skolealderen og de kommunale folkeskoler samt SFO´er i Brøndby og kan læses her.

Klik her for at læse strategien for overgangssamarbejdet

Strategi for inklusion

Læs også Brøndby Kommunes strategi for inklusion. Formålet er at skabe et arbejdsredskab i inklusionsarbejdet inden for og på tværs af fagområder.

Klik her for at læse inklusionsstrategien 

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Brøndby Kommune skal godkende private dagtilbud, hvis de lever op til de centralt fastsatte krav til dagtilbud og til de krav Brøndby Kommune stiller til de kommunale dagtilbud. Brøndby Kommune kan ikke stille højere krav til det private dagtilbud end til egne dagtilbud.

I kravspecifikationen kan du læse om de krav Brøndby Kommune stiller til egne dagtilbud og dermed også til eventuelle private leverandører af dagtilbud.

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby Kommunes dagtilbud

Læs også:

Vedtægt for styrelse af Brøndby Kommunes dagtilbud

 

Skrevet af Pladsanvisningen