Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Dagtilbud

Godt at vide om dagtilbud i Brøndby

Læs her om hvordan du opskriver og udmelder dit barn, prisen på daginstitutionsplads, særlig støtte i daginstitutionen m.m.

Der er indtil videre ikke truffet politisk beslutning om tilbagebetaling af forældrebetalingen i forbindelse med Covid19 såfremt man holder børnene hjemme. Bliver der det, vil forældrene blive orienteret.

Hvilke tilbud er der?

Dagpleje

Dagpleje er et tilbud for børn i alderen 0 år og til 2 år og 8 måneder.

Den kommunale dagpleje i Brøndby Kommune har dagplejere fordelt over hele kommunen.

For at få mere information om dagplejen kan du ringe på tlf. nr. 4328 2599 eller kontakte Dagplejen via mailadressen dagplejen@brondby.dk 

Integrerede institutioner

Integrerede institutioner er for børn i alderen 0 år og til skolestart.

Oversigt over dagtilbud 

Du kan læse mere om den enkelte institution i institutionens rapport for faglige kvaliteter her. Kvalitetsrapporter for alle dagtilbud i Brøndby

Privat institution i Brøndby Kommune

Solstrålen, Ulsøparken 3, 2660 Brøndby Strand

Private institutioner ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat institutioner må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med de private institutioner.

Fleksible pasningsordninger

Kombinationstilbud

Fra den 1. juli 2018, får forældre med et dokumenteret behov for pasning, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstider, mulighed for at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til ’fleksibel pasning’.

Forældre, som har et dokumenteret behov for pasning, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstider, er berettiget til at få et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning.

Fleksibel pasning beror i lighed med privat pasning som udgangspunkt på en privatretlig aftale, der indgås mellem forældre og en fleksibel børnepasser.

Reglerne for privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80-85 gælder som hovedregel også for fleksibel pasning. Det betyder, at forældres tilskud til fleksibel pasning skal beregnes efter de regler, der gælder for privat pasning, ligesom der i lighed med privat pasning skal indgås en pasningsaftale mellem forældrene og den fleksible børnepasser, som kommunen skal godkende og føre tilsyn med som forudsætning for, at forældrene kan få et tilskud.

Er vi berettiget til tilskud ?

Forældre, hvor begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for at få et kombinationstilbud. Enlige forsørgere er berettiget til et kombinationstilbud, hvis den enlige forsørger kan dokumentere at have en beskæftigelsessituation, der medfører, at vedkommende har et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

Ansøgning

Det er forældrene, der skal ansøge kommunen om et kombinationstilbud. Dette gøres ved at udfylde blanketten på den digitale pladsanvisning
Som dokumentation for pasningsbehovet, skal der fremsendes en arbejdsgivererklæring og en vagtplan.
Det er kommunalbestyrelsen, som ud fra den enkelte families ansøgning og dokumenterede behov fastlægger, hvor mange timer deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning gennemsnitligt skal udgøre. Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.
Såfremt barnet er optaget i et dagtilbud, og forældrene ansøger og er berettiget til et kombinationstilbud til barnet, vil det være det dagtilbud, som barnet er optaget i, hvori kombinationstilbuddet skal tilbydes.
Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger. 

Krav til fleksibel pasning

Fleksibel pasning er i lighed med kravene til private pasningsordninger omfattet af følgende krav:
Hovedsproget i den fleksible pasningsordning skal være dansk. Den fleksible passer skal kunne dokumentere, at vedkommende har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Dokumentation fremsendes sammen med ansøgningen, enten i form af gennemført 9.-klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, bestået Prøve i Dansk 2, eller et tilsvarende niveau.
Den fleksible pasning skal tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
Kommunen skal føre tilsyn med den fleksible pasning.

Klage adgang

Kommunalbestyrelsens afgørelser om optagelse i et kombinationstilbud kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Deltidstilbud til børn af forældre på barselsorlov

Deltidstilbud i forbindelse med barsel træder i kraft pr. 1. januar 2019. 

Med en deltidsplads i forbindelse med barsel er pasningstiden nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. I reduktionen af forældrebetalingen tages der højde for, at der er udgifter, som der er uafhængige af den tid barnet er i dagtilbuddet. 

Så længe en forælder er på barsel, har forældrene ret til deltidspladser til søskendebørn mellem 26 uger og skolestart, som er indmeldt i et dagtilbud.

I Brøndby Kommune kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 09-15. Det betyder, at barnet først kan afleveres efter kl. 09 og skal hentes senest kl. 15. Er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.

Dette gælder også hvis du søger deltidsplads hele barslen og denne slutter midt i en måned.  Så bevilges deltidspladsen måneden ud og du kan derfor kun benytte pladsen i tidsrummet klokken 9-15. Så hvis du starter arbejde inden deltidspladsen stopper, skal du overveje om du søge deltidspladsen til måneden ud inden din barsel slutter.

Ansøgning om deltidsplads i forbindelse med barsel

Ansøgning om deltidsplads skal indgives til Pladsanvisningen senest to måneder før den ansøgte periodes start. Ændringer til ansøgningen skal ligeledes meddeles senest to måneder før de træder i kraft. Ansøgningen skal indeholde den ønskede periode for deltidspladsen samt dokumentation for, at én af forældrene er på barsel i perioden.

Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest. Er der indgået aftale om barsel med arbejdsgiveren eller jobcenter, skal kopi af denne ligeledes fremsendes. Der vil typisk være indgået aftale senest 8 uger efter fødslen.

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste hverdag i en måned. Det forudsættes blot, at man har barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele måneden.

Såfremt forældre ikke er samlevende, vil retten til deltidsplads følge den forælder, der afholder fraværet, såfremt barnet har folkeregisteradresse hos den pågældende forælder.

Forældrene kan skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads. Forældre vil fortsat have ret til deltidsplads, såfremt arbejdet genoptages delvist med op til 3 arbejdsdage eller hvis forældre deler barselsorloven med 2 dages orlov til den ene forælder og 3 dage orlov til den anden forælder.

Bortfald af plads
Retten til deltidsplads bortfalder, hvis barselsperioden afbrydes eller på anden vis ophører. Forældrene kan dog have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til en deltidsplads.

Forældrene har pligt til at oplyse pladsanvisningen, hvis barselsfraværet afbrydes af en periode på mere end 5 uger eller hvis barselsfraværet på anden vis ophører.

Opsigelse før tid af deltidsplads i forbindelse med barsel

Forældre kan vælge at deres barns plads, skal overgå til en fuldtidsplads til fuldtidstakst før udløb af den ansøgte periode for deltidspladsen i forbindelse med barsel. Dette kan dette ske fra den efterfølgende 1. måned ved henvendelse til pladsanvisningen.

Hvis dagtilbuddet oplyser pladsanvisningen om, at der mere end 3 gange er gjort brug af pladsen ud over deltidspladsens 30 timer konverteres deltidspladsen automatisk til en almindelig fuldtidsplads pr. den 1 i den førstkommende måned.

Forældrebetalingstakst for 2021

  Forældrebetaling
pr. måned 
Forældrebetaling
pr. måned deltidsplads 

Dagpleje

 3.412 2.404
 Vuggestue uden frokost  3.288 2.122
 Vuggestue med frokost 3.923 2.757
 Børnehave uden frokost 1.843 1.244
 Børnehave med frokost 2.378 1.779

 

Kontakt Pladsanvisningen for mere information

Pladsanvisningen@brondby.dk eller til den krypterede e-mailadresse: born@brondby.dk, att. Pladsanvisningen.

Ansøgningen om deltidsplads i forbindelse med barsel kan udfyldes på borger.dk

Lov om ændring af dagtilbudsloven

Hvordan skriver jeg mit barn op?

Du skal bruge vores online selvbetjeningsløsning Digital Pladsanvisning. Løsningen kræver NemID, og med den er sikkerheden høj og al information er beskyttet.

I selvbetjeningsløsningen kan du blandt andet:

 •  Opskrive dit barn
 •  Acceptere/afslå et pladstilbud
 • Udmelde dit barn
 • Søge om friplads  

Du kan kun benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker.

Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Er mit barn sikret en plads?

Dit barn mellem 0 til 6 år er garanteret en plads senest 3 måneder efter du har indgivet ansøgningen, dog tidligst fra dit barn er 6 måneder gammel. 

Pasningsgarantien gælder for en alderssvarende plads i hele kommunen og ikke til en bestemt institution. 

Retningslinjer for optagelse af børn på venteliste?

Retningslinjer for optagelse af børn i Brøndby Kommunes dagtilbud er, at børn anvises plads til dagtilbud efter hvor længe barnet har stået på ventelisten (anciennitetsdatoen).

Herefter tages hensyn til:

 • At alle børn på ventelisten tilbydes plads indenfor pasningsgarantien (Pasningsgarantien er gældende til en plads i hele kommunen)
 • Børn henvist fra speciallæge eller anden myndighed
 • At søskende kan komme i samme institution
 • Sammensætning af børnegrupperne med hensyn til alder, køn og etnicitet

Værd at vide om søskendefordelen:

For at ens barn er omfattet af søskendefordelen kræver det at følgende er opfyldt:

 • Barnet skal være skrevet på ventelisten senest en måned efter barnet er født. 
 • Søskende børnene kan gå i institutionen sammen i min. 3. måneder.
 • At der reelt er en ledig plads i institutionen til den pågældende dato

Værd at vide om overflytning:

Såfremt man tilbydes plads i en anden institution end den ønskede institution, har man mulighed for at blive stående på venteliste til overflytning og ens anciennitet bevares. Ved overflytning gælder en karenstid på 3 måneder. Dette betyder at man ikke tilbydes en ny plads før barnet har gået i den tilbudte institution i 3 måneder. Hvis forældrene har måttet acceptere plads i en institution i en anden bydel end den bydel, hvor den ønskede institution ligger, er der dog ingen karensperiode. 
 

Hvad sker der, når jeg modtager pladstilbud?

Når du modtager tilbud om plads i en daginstitution skal du acceptere tilbuddet i Digital Pladsanvisning indenfor den frist, som står i tilbuddet.

Hvis du ikke svarer tilbage inden fristen udløber, vil tilbuddet blive annulleret og vi vil tilbyde pladsen til andet barn på ventelisten. Dit barn vil efterfølgende blive slettet af ventelisten.

Hvis du vælger at sige nej til pladsen inden fristens udløb, bevarer du din plads på ventelisten. 

Ændring af eller fortrydelse af en accepteret plads, kan ske med 1 måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned, før den reelle startdato i et dagtilbud. Når der er mindre end 1 måned til startdatoen i dagtilbuddet, bliver accepten bindende. Forældre kan herefter tidligst opsige pladsen med en måneds varsel, senest til den 15. eller den sidste dag i en måned.

Er der frokostordning? 

Forældrebestyrelserne i alle daginstitutioner i Brøndby Kommune har valgt fortsat at have den kommunale frokostordning gældende frem til den 31. december 2020 undtagen forældrebestyrelsen i Børnehuset Glentebo, som har valgt ikke at have en frokostordning. 

Frokostordningen skal give børnene et sundt frokostmåltid, som følger:

 • De officielle kostråds anbefalinger
 • Kommunens mad og måltidspolitik
 • Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til vuggestue- og børnehavebørn.

Det vil sige, at vi følger de overordnede retningslinjer, som anbefaler om fedt, kulhydrater, proteiner, kostfibre, vitaminer og mineraler. Frokostmåltidet bliver lavet af køkkenpersonale, som er ansat lokalt på den enkelte institution tæt på børnene og resten af personalet.

Den pædagogiske indsats skal være med til at give børnene en forståelse af en sund frokost, frembringe måltidet ved smør-selv og udvikle sociale kompetencer ved samvær i et rart spisemiljø.

Forældrebestyrelserne i daginstitutioner har mulighed for at fravælge den kommunale frokostordning hvert andet år.

Retningslinjer for forældres fravalg af et sundt frokostmåltid, jf. dagtilbudslovens § 16b stk. 7.

I dagplejen er mad altid indcluderet i taksten.

klik her for at læse dagtilbudsloven

Hvis jeg har adopteret et barn?

Ved adoption får du anciennitet fra barselsorlovens start, såfremt du sender din ansøgning om plads inden du begynder orloven.

Kan jeg få tilskud til privat pasningsordning?

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasningsordning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasningsordning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.
Klik her for at læse om krav og retningslinjer for tilskud til privat børnepasning


Hvilke tilskud giver Brøndby Kommune til private pasningsordninger: Klik her for at se takster


Private pasningsordninger ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat pasning må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med den private pasningsordning. Og kommunen skal give tilladelse, hvis mere end to børn passes mod betaling.

Der må ikke være mere end fem børn i en privat pasningsordning, medmindre der er flere personer til at passe børnene. Hvis du ønsker at benytte et tilbud om privat pasningsordning, skal kommunen give et økonomisk tilskud.

Orientering om forskellen mellem dagtilbud og privat pasningsordning

Private pasningsordninger kan ikke sidestilles med et dagtilbud og derfor ikke er omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudslovens §§ 7-44. Dette betyder, at der i private pasningsordninger ikke er krav om:

• Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan
• At sprogvurderingen af barnet i 3-års-alderen eller 2-års-alderen ikke sker i den private pasningsordning men foretages af PPR
• Formaliseret forældreindflydelse
• Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg
• Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger
• At barnet ikke kan opsiges fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger

Der gives ikke fripladstilskud til privat pasning.

Overgang mellem privat pasningsordning og almindeligt dagtilbud
Såfremt du ikke længere ønsker at benytte den private pasningsordning og i stedet ønsker at dit barn skal optages i et kommunalt dagtilbud, skal dit barn opskrives på ventelisten. Ancienniteten gælder fra den dato hvor dit barn bliver opskrevet på ventelisten og der anvises plads i henhold til de gældende anvisningskriterier der er godkendt af kommunalbestyrelsen, se under punktet ”Hvordan skriver jeg mit barn op”.
Du kan læse mere om privat pasningsordning i Regler for dagtilbud

Du kan læse i folderen Tilskud til privat pasningsordning læse mere om hvordan du søger tilskud til privat pasningsordning.

Klageadgang i forhold til kommunens godkendelse af private pasningsordninger

Forældre kan ikke påklage kommunalbestyrelsens afgørelser om godkendelse af pasningsaftaler til Ankestyrelsen som klageinstans.

Hvis du ikke er enig i forvaltningens afgørelse kan du klage til kommunalbestyrelsen. 

Hvad koster det? 

Klik her for at se oversigten over takster for 2019

Klik her for at se oversigten over takster for 2020 

Klik her for at se oversigten over takster for 2021 

Når dit barn får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen. Vi skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud.

Forældrenes egenbetaling må højst udgøre 25 pct. af de gennemsnitlige udgifter til en plads i dagtilbud. Beregningen sker på baggrund af enten de samlede udgifter for den enkelte daginstitution eller på grundlag af de gennemsnitlige samlede udgifter for daginstitutioner af samme type i kommunen.

Ud over grundtilskuddet kan kommunen også give tilskud til nedenstående hvis du er berettiget til det:

 • fripladstilskud
 • søskendetilskud
 • behandlingsmæssigt tilskud
 • socialpædagogiske tilskud

Kan jeg søge om økonomisk friplads i dagtilbud, SFO og klub? 

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Ligger familiens samlede indtægt under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Der kan ikke søges fripladstilskud til private pasningsordninger

Klik her for at se fripladsskalaen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med et bestemt beløb:

 • for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første og
 • når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger

Du skal søge digitalt om økonomisk fripladstilskud og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Der er trådt nye regler i kraft 1. januar 2016 og det betyder at tilskuddet automatisk reguleres, hvis SKAT kan se, at husstandsindkomsten ændrer sig op eller ned med et bestemt beløb om måneden. Du har fortsat oplysningspligt, når der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus o. lign.

Behandlingsmæssigt fripladstilskud

Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, skal kommunen give et ekstra tilskud. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

Socialpædagogisk fripladstilskud

Kommunen skal ligeledes give et økonomisk tilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud.

Kan jeg søge socialpædagogisk friplads?

Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis barnets ophold i dagtilbuddet er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet gør det vanskeligt for barnets ophold i dagtilbuddet.

Ansøgningen vil blive behandlet ud fra en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Du kan henvende dig til en sagsbehandler i Børne- og familieafdelingen på tlf. nr. 4328 2828 eller på mailadressen born@brondby.dk

Kan jeg få særlig støtte til mit barn i institutionen? 

For at få særlig støtte til dit barn kan du som forælder henvende dig til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) på eget initiativ eller via dit barns daginstitution i samråd med denne.

Du kan kontakte PPR på telefon: 43 28 28 30, mandag til onsdag 08.30-14.30, torsdag 08.30-17.30, fredag 08.30-12.00 og via e-mail: ppr@brondby.dk

Læs mere om særlig støtte her

Hvornår kan jeg få søskendetilskud? 

Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Hvis du/I har mere end et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.

Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning, efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. For at beregne tilskuddet trækkes der først 50% af prisen for kommunens billigste dagtilbud, og dernæst 85 % af dette beløb.

Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor i husstanden.

Kommunen er ikke forpligtet til at yde søskendetilskud til børn og unge i klubtilbud, men kommunen kan vælge at gøre det.

Kan jeg få tilskud til en plads i en privatinstitution? 

Ønsker du, at barnet skal gå i en godkendt privatinstitution, skal kommunen give et økonomisk tilskud til pladsen. Tilskuddet består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen.

Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune.

Privatinstitutioner kan selv bestemme prisen.

Ønsker du plads i en privatinstitution, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise pladser til børn i en privatinstitution.

Private institutioner ligger uden for kommunens regi. De, der passer børnene, er hverken ansat eller lønnet af kommunen. Der er ingen faste regler om, hvad privat institutioner må koste, eller hvem der skal passes i den enkelte pasningsordning. Kommunen skal dog føre tilsyn med de private institutioner.

Hvordan betaler jeg?

Du skal betale for dit dagtilbud via den opkrævning vi sender ud til dig hver måned. Ved for sen indbetaling opkræver vi et gebyr efter kommunens normale regler. Du kan vælge at betale via bankernes betalingsordninger som f.eks. PBS ved at kontakte dit eget pengeinstitut.

Du skal også betale for ophold i dagtilbuddet under sygdom, ferie og lukkedage.

Hvis du skylder os penge, fordi du ikke har betalt for pladsen i dagtilbuddet, vil vi opkræve beløbet gennem SKAT´s Inddrivelsescenter. Det betyder, at det beløb du skylder os, vil blive modregnet i op til 100% af din børnefamilieydelse, som du kommer til at få i fremtiden.

Hvis du ikke har modtaget din opkrævning, skal du kontakte Opkrævningsafdelingen, ligesom hvis du har spørgsmål om hvor meget du mangler at betale. 

Hvordan udmelder jeg mit barn, og hvad er opsigelsesvarslet?

Du skal udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den sidste eller den 15. i en måned.   

Hvis du vil udmelde dit barn skal du bruge selvbetjeningsløsningen Digital Pladsanvisning.

Du kan kun benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker.

Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Hvis dit barn flyttes til en anden kommunal institution, kommunal dagplejer eller SFO på en folkeskole i kommunen, sker udmeldelsen automatisk. Skal dit barn starte på en privatskole eller i et tilbud i en anden kommune, skal du selv udmelde dit barn af dagtilbuddet.

Kan jeg få passet mit barn i anden kommune?

Du kan søge dit barn optaget på venteliste i en anden kommune end den I bor i, med mindre den pågældende kommune har lukket for ventelisten. Se mere herom, under punktet ”Hvordan skriver jeg mit barn op”. 

For at blive optagelse på venteliste i en anden kommune skal du henvende dig til den kommune du ønsker plads i. Optagelse på venteliste følger de regler der gælder for denne kommune, ligesom du kan vælge at beholde en eventuel plads i en anden kommune som du flytter fra.

Din egenbetaling for institutionspladsen følger ganske særlige regler og du kan få flere oplysninger ved henvendelse til pladsanvisningen i Brøndby Kommune på tlf. nr. 4328 2828 eller på mailadressen born@brondby.dk

Hvordan kan jeg få indflydelse på mit barns hverdag i institutionen? 

Du har, som forælder, mulighed for at få indflydelse på dit barns hverdag gennem dialog med institutionens personale.

Forældrebestyrelser

Der er oprettet en forældrebestyrelse i hver enkel daginstitution eller kommunal dagpleje for at give forældre størst mulig indflydelse på principperne for institutionens eller dagplejens drift.

En forældrebestyrelse er et organ, der består af 3, 5 eller 7 forældrevalgte repræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter.

Der afholdes valg på den enkelte daginstitution/dagpleje i maj måned. Valgperioden er for 2 år og for suppleanter er det 1 år.

Du kan læse mere om arbejdet i forældrebestyrelse i Vedtægter for styrelse af Brøndby Kommunes institutioner

Dialogforum på dagtilbudsområdet

Der er oprettet et dialogforum på dagtilbudsområdet, hvor samtlige forældrebestyrelsesformænd for dagtilbuddene, Børneudvalget, Børneforvaltningens ledelse samt 4 dagtilbudsledere deltager.

Udvalget skal sørge for at fremme dialogen mellem kommunens dagtilbud. Der bliver afholdt 2 årlige møder med relevante emner indenfor hele dagtilbudsområdet. 

Hvordan bliver jeg valgt i forældrebestyrelsen i mit barns daginstitution? 

Det er lederen, som skal indkalde til valg af forældrebestyrelse.

Samtidig med indkaldelsen opsættes en kandidatliste, hvor interesserede forældre kan melde sig som kandidater.

Kandidatlisten skal indeholde kandidatens navn, barnets navn samt barnets stuenavn. Kandidater som er forhindrede i at deltage i valgmødet, kan skriftligt til institutionslederen give fuldmagt til opstilling som kandidat, jf. vedtægter for styrelse af Brøndby Kommunes institutioner. Lederen fører de kandidater, som skriftligt har afleveret fuldmagt til opstilling, på kandidatlisten.

Forældre vil også kunne melde sig personligt som kandidater på valgmødet.

Lederen udfærdiger en vælgerliste, hvorpå de på valgtidspunktet stemme berettigede forældre fremgår.

Skrevet af Pladsanvisningen