Politikker på børne- og ungeområdet

Strategi for inklusion 2015-2020

Hænder i stak

Øget inklusion skal styrke læringsmiljøerne for alle børn

"At være 'inkluderet' betyder at opleve sig som en værdifuld deltager i fællesskabet. Hvor man trives, har positive relationer til jævnaldrende og voksne, samt udvikler sig optimalt i forhold til egne forudsætninger og potentialer på det faglige niveau."

Definitionen fra Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik spiller sammen med en forståelse af, at det er vigtigt for børn og unges læring og trivsel, at de er aktive deltagere i et læringsfælleskab i en skole- eller institutionskultur, som accepterer og anerkender alle de børn, der hører hjemme i lokalmiljøet. Børn og unge skal understøttes i at opnå en følelse af ligeværd og tillid til egne og fællesskabets muligheder. Det bærende princip bliver derfor også ønsket om at fastholde barnets tilknytning til deres almene miljø, så længe barnet trives, lærer og udvikler sig.

I nærværende strategi er der en forståelse af, at øget inklusion skal styrke læringsmiljøerne for alle børn. Det betyder, at der ikke er nogen, der skal inkluderes mere end andre - alle skal inkluderes. På samme måde er der heller ikke nogen, der er mere specielle end andre - alle er specielle.

I praksis flyttes fokus fra barnets eller den unges fejl og mangler til et fokus på deres ressourcer og bidrag til fællesskabet. Blikket flyttes dermed også til fælleskabets måde at være fællesskab på, og udsathed er således ikke en egenskab ved barnet eller den unge med en beskrivelse af den position, som barnet eller den unge befinder sig i.

Læs strategi for inklusion i Brøndby Kommune

Skrevet af Brøndby Kommune