Skole og SFO

Om skolerne

Hver bydel har sin skole. Skolen i Brøndby Strand og skolen i Brøndbyvester har to adresser. En til de yngste og en til de ældste.

I Brøndbyøster skole gå alle elever på samme adresse.

Brøndby Kommune sigter mod en folkeskole i verdensklasse

Brøndby Kommune gennemførte en ambitiøs og omfattende ny skolestruktur i august 2010, som kom hele kommunen til gode. I stedet for de eksisterende syv skoler etablerede kommunen tre nye – én i hver bydel.

Vi sikrede hermed eleverne en langt bedre skolegang, og kommunen opnåede store driftsfordele. Vi ville sikre en folkeskole i verdensklasse, og ved at omlægge skolestrukturen kunne vi igen investere i at hæve kvaliteten af skolerne i Brøndby. Det betyder bedre rammer og mere kvalificeret undervisning til kommunens mere end 3.000 børn.

I skolerne lægger vi vægt på hensyn til den enkeltes individuelle undervisningsbehov:

  • En høj af kvalitet af skoler og SFO’er – bedre faglokaler og små miljøer til fordybelse. 
  • Dygtige lærere – gode muligheder for sparring, efteruddannelse, fordybelse med eleverne og flere timer til linjefag. 
  • Tæt kommunikation mellem skole og institution – Skole/hjem-samarbejdet styrket. 
  • En høj grad af tryghed og trivsel – de nye skoler er inddelt så de passer til de to forskellige aldersgrupper.

Med andre ord kan skolen med tage hensyn til den enkeltes individuelle undervisningsbehov. Det betyder, at vi har bedre muligheder for holddannelse, og at vi kan løfte undervisningsniveauet, og dermed bliver børnene dygtigere og gladere for at gå i skole.

Med flere ressourcer kan vi langt hurtigere og bedre identificere og udvikle elevens potentialer til reelle kompetencer, og vores vision er at finde ”verdensmesteren” i eleven og inden for rammerne af fællesskabet give plads for udvikling.

 

Kan jeg selv vælge hvilken skole mit barn skal gå på?  

Retningslinjer for valgfrihed på tværs af skoledistrikter samt over kommunegrænsen. Der er frit skolevalg inden for og over kommunegrænser. Grænsen for optagelse af elever uden for skoledistriktet er fastsat til 26 pr. klasse, 22 pr. klasse på Brøndbyvester Skole.

Vi har følgende regler for optagelse af børn uden for skoledistriktet:

  • Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  • Søskende til elever på skolen går forud for andre
  • Familiemæssig tilknytning til elever på skolen
  • Nærmereboende går forud for fjernereboende
  • Lodtrækning

Hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen, skal du selv betale for transporten.    

Hvad nu hvis jeg er tilflytter

Når du er flyttet til Brøndby, henvender du dig på den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Henvender du dig til distriktsskolen, er du garanteret en plads til dit barn.

Ønsker du en anden skole end distriktsskolen, er det antallet af elever på det pågældende klassetrin der er afgørende.

Hvornår skal vores barn i skole?

Børn skal gå i børnehaveklasse (0.klasse). Normalt begynder børn i børnehaveklasse det år, hvor de fylder seks år.

Alle forældre til børn, der fylder 6 år får et brev fra den lokale skole om tilmelding til børnehaveklasse med start til august det år barnet fylder 6 år. Brevet udsendes i november forud for skolestart.

Det er obligatorisk at starte skolegangen i børnehaveklassen, da undervisningspligten også omfatter 0. klasse.

Hvordan foregår overgangen fra dagtilbud til skole?

Børnehaven, skolen og fritidsordningen skal i samarbejde med dig sikre dit barn en god og tryg overgang.

Dit barn kommer bl.a. på besøg i skolen og fritidsordningen inden det skal starte, for at lære sine nye kammerater, de voksne og stedet at kende.

Af samme årsag overføres børnene fra dagtilbud til SFO den 1. maj.

Du bliver også inviteret til en samtale om dit barn i børnehaven i forbindelse med skoleindskrivningen.

Sammen med pædagogerne, der kender barnet godt, laver I en beskrivelse af dit barn. Ud fra beskrivelsen tager skolen og fritidsordningen imod dit barn på en måde, der sikrer dit barn mest mulig tryghed og læring i overgangen.

Klik her for at læse folderen om "En god skolestart"

Klik her for at læse om strategien for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO.

Kan barnets skolestart udsættes

Jeres barn skal begynde i børnehaveklasse det år, hvor barnet fylder 6 år. Skolestarten kan dog udsættes et år - i særlige tilfælde, hvis det er begrundet i hensyn til barnets udvikling og godkendt af Direktøren for Børne-, Kultur- & Fritidsforvaltningen.

I bedes kontakte jeres barns daginstitution, skolen eller Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, hvor I får udleveret et ansøgningsskema.  

Kan mit barn blive gående på sin skole, hvis jeg flytter?

Hvis I flytter til en anden adresse i Brøndby Kommune, kan dit barn enten skifte skole eller blive gående på den "gamle" skole. I bestemmer selv!

Hvis I flytter til en anden kommune, har barnet ret til at blive gående på den "gamle" skole i Brøndby Kommune, hvis det er det, I ønsker. I bestemmer selv!

Vælger du, at dit barn skal blive gående på den "gamle" skole, er eventuelle udgifter til transport Brøndby Kommune uvedkommende. I betaler selv!    

Hvad hvis mit barn har handicap?

Du er sikkert allerede i kontakt med PPR eller handicapafdelingen.

De kan også hjælpe dig, når dit barn skal starte i skole.

Få flere informationer hos PPR

Hvad hvis mit barn har brug for særlig støtte?

Du kan læse mere om støtte til særlige behov på denne side under PPR.

Få flere informationer hos PPR

Kan mit barn få transport til skole?

Kan min barn få transport til skole? I henhold til Folkeskoleloven skal Kommunalbestyrelsen sørge for befordring mellem skolen og hjemmet af børn, der har længere skolevej end 2½ km i børnehaveklasse og på 1.-3.klassetrin, 6 km på 4.-6.klassetrin, 7 km på 7.-9.klassetrin og 9 km i 10.klasse.
Der er ingen børn i Brøndby der har så langt til distriktsskolen, at de kan få transporten betalt.

Vælger du, at dit barn skal gå eller blive gående på en anden skole end distriktsskolen er eventuelle udgifter til transport Brøndby Kommune uvedkommende. I betaler selv evt. transport.  

Brøndby Kommune sørger for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever. Ligeledes sørger kommunen for transport af elever, der er henvist til specielle undervisningstilbud beliggende på andre skoler end distriktsskolen. Henvend dig på dit barns skole, hvis I på grund af skader (f. eks. brækket ben) har behov for midlertidig transport til og fra skole.

Hvad med skoleskift?

Undervejs i skoleforløbet kan forældrene ønske en anden skole. Forældrene skal henvende sig på den nuværende skole og på den skole hvortil de ønsker barnet flyttet.

Vær opmærksom på, at valg af skole er et spørgsmål begge forældremyndighedsindehavere som udgangspunkt skal være enige om. Kontakt skolen for yderligere information.

Såfremt skolen har plads på det pågældende klassetrin, skal skolen optage eleven.

Feriekalender 

Ferieplan for skoleåret 2020/2021:

Feriekalenderen for skoleåret 2020/2021

Klasse- og elevtal

Klik her for at se klasse- og elevtal for skoleår 2018/2019

Muligheder i undervisningen

Skolerne har muligheder for at lave interessant undervisning for eleverne i kommunen. Skolerne samarbejder blandt andre med:

Middelalderlandsbyen:

Middelalderlandsbyen består af en samling rekonstruerede huse, som de kunne have set ud i 1300-tallet. Der er syv huse med forskellig funktion med tofter omkring samt en smedje. Landsbyen giver indblik i livet, som det blev levet i 1300-tallets Danmark. Vi smeder, laver smykker og tilbereder mad efter gamle opskrifter. Landsbyen er åben for skoler og institutioner alle ugens dage fra 9.00 - 15.00.

Naturskolen:

Naturskolen er gennem tiden blevet fast inventar i skolernes undervisning og betjener alle kommunale skoler, skolefritidsordninger samt daginstitutioner.

Sejlerhuset:

Sejlerhuset er et tilbud under Ungdomsskolen for børn og unge i Brøndby Kommune, der er tilknyttet skoler, SFO’er, klubber m.fl. i kommunen. Sejlerhuset ligger på Strandporten 9, 2660 Brøndby Strand.

Skrevet af Skoler