Skole og SFO

Behandling af dine personoplysninger

Sådan indsamler og anvender vi dine oplysninger. Se muligheder for indsigelse og rettelser.

Her forklarer vi, hvordan vi indsamler og anvender dine oplysninger. Det gælder de informationer vi har om dig. Du kan også læse om dine muligheder for at gøre indsigelse og få rettet forkerte oplysninger.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Brøndby Kommune
Park Allé 160
2605 Brøndby
CVR: 65113015
Mail: brondby@brondby.dk

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Isabella Schønbeck, på e-mail dpo@brondby.dk eller telefon 43 28 28 28

Ønsker du at kontakte os pr. brev, kan du sende det til Brøndby Kommune, Park Allé 160, 2605 Brøndby, att. ’databeskyttelsesrådgiveren’

Formålet og lovgrundlaget for at vi behandler dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vi behandler jeres oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af lov om folkeskolen LBK nr. 1510 af 14/12/2017 kapitel 1.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger

 • Vi behandler dine/elevens personoplysninger efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel til at behandle almindelige personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e og behandlingen af følsomme oplysninger er baseret på artikel 9 stk. 2 litra a (samtykke) eller stk. 2 litra f (lovkrav) for så vidt angår de opgaver, som kommunen er forpligtet til at varetage ved lov, fx folkeskolens undervisning.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig og dit barn/børn:

Almindelige personoplysninger og nationale særregler:

 • Navn
 • Alder
 • Allergier
 • Fødselsdato
 • Uddannelsesmæssige oplysninger
 • Køn
 • Adresse
 • Sprog
 • Civilstand
 • Nationalitet
 • Video og foto
 • Cpr nummer

Følsomme personoplysninger:

 • Religiøse forhold
 • Helbredsoplysninger

Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Andre kommuner
 • Andre offentlige myndigheder
 • KMD som er databehandler på vegne af Brøndby Kommune
 • SKAT
 • Danmarks statistik
 • Region hovedstadet
 • BDO (Revisor)
 • Ankestyrelsen
 • Andre regioner
 • Ministre og styrelser
 • CPR
 • Evt. transportfirma i forbindelse med taxa kørsel

Oplysninger videregives når det er fastsat i loven via sikre fagsystemer, ex. Via.

 • Elevadministrationssystemet
 • Dagtilbudssystemet
 • Digitale læresystemer

Vi videre givere kun de relevante oplysninger i forhold til udførelsen af en given opgave.

Overførsel til tredjelande

I visse tilfælde anvender skolerne, databehandlere uden for EU/EØS. Det gør vi i forbindelse med brugen af digitale læremidler, hvor eleven får udleveret en tablet med software og data som behandles hos Google Educate. Google er beliggende i USA og Argentina.

Kommunen stiller ekstra høje sikkerhedskrav og har særlig bevågenhed omkring databeskyttelse i forbindelse med denne overførsel. Vi har sikret de fornødne garantier, hvilket indebærer at landet/landene eller virksomheden af EU-kommissionen er vurderet til at, der generelt er sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau enten via lovgivning eller via andre foranstaltninger.

Hvor henter vi oplysninger om dig

Til brug for din sag kan vi have behov for at indhente yderligere oplysninger fra andre myndigheder eller fælles registre. Vi indhenter personoplysningerne fra, cpr-registreret, andre skoler i og uden for kommunen, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger

Vi gemmer dine oplysninger så længe, der foregår sagsbehandling, eller der er et samarbejde mellem dig og Brøndby Kommune. Når vi ikke har brug for dine oplysninger længere, lukkes sagen. Efter en lovbestemt arkiveringsperiode slettes dine oplysninger helt, eller de overføres til Statens Arkiver jf. Arkivloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores opbevaring og behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi opbevarer og behandler om dig samt en række yderligere oplysninger
 • Hvis du har afgivet samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere afgivne samtykke frem til tidspunktet, hvor du trækker det tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning sker.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, kan du skrive til vores behandling af dine oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail dpo@brondby.dk eller telefon 43 28 28 28

Skrevet af Brøndby Kommune
Kameraovervågning

TV-overvågning kan finde sted i Brøndby Kommunes lokaler og områder


Sådan behandler vi dine person-oplysninger, hvis du bliver filmet.