Særlig støtte

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR)

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, er en specialenhed under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, hvis væsentligste opgave er at rådgive og vejlede i forhold til inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner og skoler i Brøndby Kommune.

 

PPR er tværfagligt sammensat af tale/høre-konsulenter, børneergoterapeuter, psykologer og administrativt personale.

PPR medvirker til at understøtte Brøndby Kommunes Børne- og Ungepolitik og er gennem en tværfaglig og forebyggende indsats med til at fremme børn og unges udvikling og trivsel ud fra et ønske om nærheds- og mindsteindgrebsprincippet.

Klik her for at læse om PPR's ydelser i ydelseskataloget 

 

Kontakt PPR

Du kan kontakte PPR på telefon: 43 28 28 30, mandag til onsdag 08.30-14.30, torsdag 08.30-17.30, fredag 08.30-12.00.
Og via e-mail: ppr@brondby.dk

Vi befinder os på adressen: PPR, Horsedammen 42 gang B, 2605 Brøndby

Målsætning for PPR

Tilgangen til arbejdet i PPR er primært konsultativ og tværfaglig.

Udgangspunktet er, at barnet/den unge udvikler sig i fællesskaber og har ret til at være deltager i fællesskabet.

PPR medarbejderen tilbyder, med sin fagspecifikke viden:

 • at støtte vores samarbejdsparter i at kunne indarbejde det specialpædagogiske i det almenpædagogiske.
 • at udarbejde vurderinger/undersøgelser med henblik på tilbud om eventuel specialpædagogisk foranstaltning
 • at være vejledende og rådgivende i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring  

Rådgivning

PPR giver både pædagogisk og psykologisk rådgivning i forhold til børn og unge.
Alle børn og unge og deres forældre kan, også anonymt, benytte tilbuddet om rådgivning.

Henvisning til PPR kan ske på forældrenes eget initiativ eller via institutions- eller skoleleder i samråd med forældrene.

Indstillingsskema til pædagogisk psykologisk rådgivning

Henvisning til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Forældre kan selv indstille deres barn til en pædagogisk psykologisk vurdering.

Benyt venligst denne blanket: PPR Indstillingsskema august 2018

Fysio- og Ergoterapeutisk bistand til børn og unge 0-18 år

Børn og unge, der har behov for ergo- og fysioterapeut, har på et eller flere områder svært ved at udføre eller deltage i daglige meningsfulde aktiviteter, der har betydning for deres trivsel og udvikling.

Det kan være:

 • Personlige færdigheder, fx af- og påklædning og spisning
 • Daglige færdigheder, fx følge daglige rutiner, hjælpe med i madlavning
 • Leg, fx individuelt eller sammen med andre børn i hverdagen
 • Finmotorik, fx lyne lynlås, tage sokker af og på, skære frugt, tegne og skrive
 • Grov motorik, fx kravle, hoppe, cykle og boldspil
 • Perception, fx visuel opfattelse og bearbejdelse
 • Regulering af sanserne, fx tilpasse tempo og kraft, holde fokus i aktive omgivelser, undgår/opsøger specifikke legeredskaber fx gynger, klatrestativ

Ergo- og/eller fysioterapeut ser på de grundlæggende forudsætninger hos barnet/den unge samt omgivelsernes betydning for at kunne deltage i aktiviteter.

Børnene/de unge opleves ofte som motorisk usikre eller motorisk urolige. Ergo- og/eller fysioterapeut kan hjælpe barnet/den unge til at udvikle nye færdigheder og opnå en mere velfungerende hverdag.

Ergo- og fysioterapeut tilbyder nedenstående til børn og unge:

 • Observation, undersøgelse og vurdering
 • Rådgivning til forældre og personale omkring barnet 
 • Deltagelse i relevante tværfaglige møder

Klik her ”ansøgning om kugledyne”

 • Regler for lån af hjælpemidler
  • Som forælder skal du med din underskrift bekræfte lånet af hjælpemidlet fra PPR.
  • Du forpligter dig til at returnere det udlånte hjælpemiddel senest 1 måned efter udlån eller efter aftale.
  • Har PPR ikke modtaget det udlånte hjælpemiddel den aftalte dato, tilsendes hjemmet en regning på hjælpemidlets beløb.
  • Åbent hus-arrangementer 0-3 år den 1 tirsdag i hver måned fra 13:30 - 15:00 (vi holder lukket i juli og december måned)
  • Åbent hus-arrangementer 3-5 år den tredje tirsdag i hver måned fra kl. 13:30 - 15:00 (vi holder lukket i juli og december måned)

 

Psykologer

Psykologisk bistand kan være relevant, når der er bekymring omkring barnets personlighedsmæssige, sociale eller indlæringsmæssige udvikling. Psykologernes opgaver er fx rådgivning og vejledning af forældre, lærere og pædagoger samt korte samtaleforløb og undersøgelse af det enkelte barn.

Psykologerne tilbyder:

 • Sparrende, rådgivende og vejledende samtaler med de voksne omkring barnet
 • Psykologiske undersøgelser – herunder pædagogisk psykologiske vurderinger og visitationsarbejde
 • Koordinering af indsats i forhold til barnet
 • Samtaleforløb af kortere varighed
 • Psykologisk krisearbejde  

Psykologisk bistand

PPR-psykologerne arbejder med børn og unge i vanskeligheder enten socialt, følelsesmæssigt eller fagligt.

PPR-psykologerne er tilknyttet alle skoler, daginstitutioner og dagplejen i Brøndby Kommune.

PPR-psykologerne samarbejder med de øvrige faggrupper i PPR om den fortløbende udvikling og kvalificering af PPRs tværfaglige indsats med fokus på en helhedsorienteret og inkluderende praksis.

Både forældre, pædagoger og lærere kan henvende sig.

Arbejdsområdet i forhold til børn, som ikke er indstillet til PPR:

 • Rådgivende, vejledende og konsultative samtaler med de voksne omkring barnet. På skolerne sker dette f.eks. i tværfaglige møder (TVS-møder eller KOM-møder), på nogle skoler kan lærerne henvende sig i de tidsrum, hvor psykologerne har ’åben dør’. Mange daginstitutioner holder også faste tværfaglige møder, hvor den tilknyttede psykolog deltager.

Arbejdsområdet i forhold til børn, som er indstillet til PPR:

 • Pædagogisk Psykologisk Vurdering (PPV)
 • Sparrende, rådgivende og vejledende samtaler med de voksne omkring barnet
 • Observationer med henblik på vurdering af barnet og sparring med de voksne omkring barnet
 • Supervision af relevante fagpersoner
 • Koordinering af indsats i forhold til barnet
 • Psykologiske undersøgelser
 • Psykologisk testning
 • Visitation til børnepsykiatrisk udredning
 • Indstilling til visitation til specialtilbud
 • Korte samtaleforløb med børn eller forældre

Desuden varetager PPR-psykologerne:

 • Psykologisk krisearbejde for børn i Brøndby Kommune
 • Anonym familierådgivning

Tale-hørekonsulenter

Tale-hørekonsulenternes arbejdsområde omfatter børn og unge med vanskeligheder inden for tale, sprog og kommunikation. I alle samarbejdsrelationer tager vi udgangspunkt i sprogets betydning for barnets læring og for den sociale og personlige udvikling.

Tale-hørekonsulenterne tilbyder: 

 • Rådgivende og vejledende samtaler med barnets voksne 
 • Sproglige undersøgelser og vurderinger: Observationer og test med tilbagemelding til de voksne omkring barnet 
 • Udredende/vejledende, eksemplarisk undervisning 
 • Undersøgelses- og undervisningstilbud for børn med særlige vanskeligheder: Visitering til sproggruppe og fonologigruppe i Taleboblen, talesprogklasse og stammegruppe. Børn med hørenedsættelse henvises til høreteamet 
 • Skriftlig vejledning 
 • Hjælp til fremskaffelse af trænings materiale 
 • Deltagelse i samarbejde vedrørende børn, som er henvist til børnepsykiatrisk afdeling, Børneklinikken, Læbe-Ganespalte Centret, Oralmotorisk Team, audiologiske afdelinger og specialskoler

Tale-hørepædagogisk bistand

Tale-hørekonsulenter varetager arbejdet med børn og unge med vanskeligheder inden for tale, sprog og kommunikation.
Tale-hørekonsulenterne servicerer alle skoler og daginstitutioner, dagplejen og behandlingstilbud i Brøndby Kommune.

Tale-, sprog- og kommunikationsvanskeligheder omfatter følgende områder:

• Sprogforståelsesvanskeligheder
• Ekspressive sprogvanskeligheder (produktion af sprog)
• Kommunikative vanskeligheder
• Stammen og/eller løbsk tale
• Udtalevanskeligheder
• Stemmevanskeligheder (fx vedvarende hæshed og efter undersøgelse hos en øre-næse-halslæge)

Forældre såvel som pædagoger og lærere kan henvende sig direkte til PPR med spørgsmål og/eller bekymringer vedrørende et barn.
Henvendelsen tages op i vores tværfaglige teams omfattende tale-hørekonsulenter, fysio- og ergoterapeuter og psykologer for videre behandling.
I det tværfaglige team besluttes hvilke(n) fagperson(er), der indgår, og hvilke foranstaltninger, der skal iværksættes. 

Tale-hørekonsulenterne yder vejledning angående udførelse af sprogvurderinger og indgår i konkret vejledning, hvis et barn har behov for fokuseret eller særlig indsats for at støtte den sproglige udvikling.

Vores arbejdsområder i forhold til børn, der ikke er indstillet til PPR:

 • Rådgivende, vejledende og konsultative samtaler med de voksne, der er omkring barnet evt. på basis af observationer

Vores arbejdsområder i forhold til børn, der er indstillet til PPR:

 • Rådgivende og vejledende samtaler med de voksne, der er omkring barnet
 • Sproglige undersøgelser og vurderinger: observationer og tests med tilbagemelding til de voksne, der er omkring barnet 
 • Udredende/vejledende, eksemplarisk undervisning 
 • Undersøgelses- og undervisningstilbud for børn med særlige vanskeligheder. Visitering til sproggrupper og fonologigruppe i Taleboblen, talesprogklasse og stammegruppe. Børn med hørenedsættelse henvises til høreteamet på PPR
 • Skriftlig vejledning 
 • Hjælp til fremskaffelse af træningsmaterialet  
 • Deltagelse i samarbejde vedrørende børn, som er henvist til børnepsykiatrisk afdeling, IKH Specialrådgivning, Læbe-Ganespalte Centret, audiologiske afdelinger og specialskoler

Det arbejder vi hen imod:

 • At blive del af netværket i kommunen omfattende institutionernes korps af sprogansvarlige 
 • Tættere samarbejde med pædagoger og lærere 
 • Tættere samarbejde med forældrene 
 • Oplæg om fagspecifik viden til forældre, fagpersonale og faggrupper

Læs mere om talepædagogisk bistand her:

Fonologigruppen i Taleboblen - folder
Sproggrupperne i Taleboblen - folder 
Børn med stammen og løbsk tale - folder
Børn med hørenedsættelse

Visitation til specialtilbud 

I overensstemmelse med Lov om Folkeskolen, den tilhørende bekendtgørelse og undervisningsvejledning gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn, hvis udvikling kræver særlig hensyntagen og støtte.

Specialklasser er placeret på kommunens skoler. 

 

Skrevet af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning