Særlig støtte

Supplerende indsatser

Skole

Læs her om Brøndby Kommunes supplerende indsatser.

Bækkelund med Rosenlund

UNDER REVISION: Bækkelund, Kettehøj 3, 2660 Brøndby Strand.

Bækkelund med Rosenlund er indtil 1. april 2014 en del af den selvstændige specialskole Tranemosegård.

Bækkelund med Rosenlund og Tranemosegård har begge karakter af et alternativt skoletilbud med både skoleundervisning og diverse projekter tilpasset den enkelte elev.

Den 1. april 2014 ophører Bækkelund og Tranemosegård og med at udgøre en selvstændig specialskole. Herefter bliver eleverne fra Bækkelund og Rosenlund overført til Brøndby Strand Skole. De unge modtager dog stadig deres undervisning i de hidtidige lokaler på Kettehøj 3, og eleverne vil fortsat modtage særligt tilrettelagt undervisning.

Formålet med ændringen er at sikre eleverne den bedst mulige læring, blandt andet gennem deltagelse i de obligatoriske nationale test og i folkeskolens afsluttende prøver.

Ønske om optagelse på Brøndby Strand Skole under denne ordning rettes til skolelederen på Brøndby Strand Skole.

Unge-, Familieteamet 

Tilbuddets karakter

Hjælpeforanstaltning omkring arbejdet som personlig rådgiver og støtte/kontakt person.

Målgruppe

Unge i alderen 13 – 18 år der – som konklusion på en § 50 undersøgelse – har behov for støtte/hjælp i deres hverdag. Opgaver der visiteres til Kontaktnetværket skal dog løses uanset alder. Målgruppens begrænsning er pt. unge der er tilknyttet Handicapgruppen.

Problemernes karakter er primær:

• Manglende kontakt til ansvarlige voksne
• Kriminalitetstruet
• Misbrugsproblemer
• Uden for de etablerede skolesystemer
• Dårligt forhold til forældre/værge
• Problemer med at indgå i positive sociale fællesskaber

Målsætning

Målene for Kontaktnetværkets arbejde bliver fastsat i form af individuelle handleplaner der udarbejdes i samarbejde mellem forældre, sagsbehandler og personlig rådgiver. I handleplanerne fastlægges både lang- og kortsigtede mål.

Opgaver

• At føre ambulant tilsyn med unge der er idømt en ungdomssanktion eller ungdomskontakt
• Stabil voksenkontakt over en kortere eller længere periode
• Støtte og vejlede den unge
• Projektarbejde med specielle ungegrupper
• Være brobygger mellem de etablerede systemer og den unge f.eks. uddannelse, ungdomsklubber, idrætsforeninger etc.

Åbningstid

Døgndækning

Normering

Brugere: Antallet af brugere er ikke fastsat
Ansatte: 5 + daglig leder

Pigehuset

Pigehuset, Strandskolevej 300, 2660 Brøndby Strand.

Tilbuddets karakter

Fritidstilbud, med forebyggende, integrerende og  socialpædagogiske indhold.

Målgruppe

Aktuelt bruges klubben af ca. 30 - 40 piger i alderen 13 – 18 år.
Klubben – der oprindeligt var et fritidstilbud til velfungerende piger – er i dag et tilbud, der både har forebyggende og problemløsende funktioner.

Målsætning

Pigeklubben er først og fremmest et fristed for pigerne, men også et sted, hvor pigerne kan få hjælp og støtte i forhold til deres personlige, sociale og familiære problemer.

Opgaver

Opgaverne i pigeklubben er mangfoldige og dækker alt fra sociale aktiviteter og hygge til forebyggelse, problemløsning, samarbejde med pigernes forældre og med andre instanser (forvaltningen, skoler mm.)

Åbningstid

 

Mandag 12 - 18, Tirsdag 13 - 20, Onsdag 13 - 19, Torsdag 13 - 18, Fredag 12 - 15


Normering

Brugere: 30-40
Ansatte: daglig leder + 3 fuldtids ansatte

Tlf. 2162 1691

Værestedet

Værestedet, Tjørnevangen 9, 2660 Brøndby Strand

Tilbuddets karakter

Værested med fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppe

Unge mænd og kvinder i alderen 16-25 år, primært med flerkulturel baggrund. Hovedparten af brugerne har forskellige socialt relaterede problemer og ingen eller ringe tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.
Der er tale om unge, der ikke tidligere har draget nytte af mere traditionelle tilbud.

Målsætning

• at de unge opstarter eller fastholdes i uddannelse
• at de unge integreres på arbejdsmarkedet
• at etablere ”sunde” og stabile netværk omkring de unge
• at nedbringe uhensigtsmæssig adfærd: f.eks. kriminalitet og misbrug etc.

Opgaver

• at være positive rollemodeller
• at arbejde med et 24 timers perspektiv
• at tilbuddet løbende tilpasses målgruppen og dens behov
• at samarbejde med lokalområdet
• at tilbuddet er helhedsorienteret, hvilket betyder, at der samarbejdes på tværs af fag- og forvaltningsgrænser

Underprojekter

• Samarbejde med DSB omkring byfornyelsesprojekt ved stationen
• Samarbejde med Strandstuen omkring projekt ”Tryghed i alderdommen”
• Samarbejde omkring indsatsen for piger
• Samarbejde med Ungehuset i aktiveringsprojektet VEJ B
• Kortlægning af ”tillægsopgaver” som fx konfliktløsning på skoler i klubber mv.

Åbningstid

Mandag til fredag kl. 14.00 – 21.00

Derudover deltagelse i arrangementer og åbninger i nogle weekender

Normering

Brugere: ca. 40
Ansatte: 3 (ikke fast)

Leder: Peter Vagn Jakobsen mobil: 2167 9772

Skrevet af Brøndby Kommune