Dagpenge

Seniorjob i Kommunen

Seniorjob

Du kan få et seniorjob, hvis du har opbrugt din dagpengeret og har du samtidig højst fem år til efterlønsalderen

Disse betingelser skal være opfyldt:

 • du er bosiddende i Brøndby Kommune
 • du er ledig og medlem af en A-kasse
 • din dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen dvs. du skal være fyldt 55 år eller mere, når dagpengeperioden er udløbet
 • du er ved fortsat betaling af efterlønsbidrag berettiget til efterløn, når efterlønsalderen nås

Ansættelse i seniorjob sker efter lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, og kommunen har pligt til at ansætte den ledige i et seniorjob tidligst når dagpengeretten er ophørt og senest 2 måneder efter den dag, hvor vedkommende har anmodet om et seniorjob. Overholdes tidsfristen ikke, skal kommunen betale kompensation fra det tidspunkt, hvor fristen til at ansætte personen udløber – altså når de to måneder er gået. 

Du kan tidligst søge Brøndby Kommune om et seniorjob 3 måneder før og senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber.

Opfylder du ovennævnte kriterier, skal du sende en ansøgning bilagt følgende:

 • Dokumentation fra din a-kasse på at du har ret til at gå på efterløn, samt fra hvornår og med oplysning om, hvornår din dagpengeret udløber
 • Et opdateret CV/dataliste
 • Underskrevet samtykkeerklæring – se andet sted på denne side
 • Blanket om seniorjob, som din A-kasse skal have udfyldt

Ansøgningen skal sendes til Brøndby Kommune, Personaleafdelingen, Park Alle 160, 2605 Brøndby eller evt. via mail: personale@brondby.dk.

Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

Hvis du har ret til et seniorjob, bør du modtage et brev fra din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal herefter selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden eller din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen, 3 måneder før din dagpengeret er opbrugt. I ansøgningen til kommunen anmoder du om et seniorjob. Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

 • være ledig
 • fortsat være medlem af en a-kasse
 • fortsat indbetale efterlønsbidrag
 • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
 • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.

Du har mulighed for at klage over en række af kommunens afgørelser vedrørende seniorjob. Hvilke afgørelser du kan klage over, fremgår af Lov om seniorjob. Du skal klage senest fire uger efter afgørelsen. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad klagen og afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

Skrevet af HR-afdelingen