Kontanthjælp og integrationsydelse

Integrationsydelse

Integrationsydelse

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse, og hvordan du kan søge om denne ydelse.

Her kan læse om reglerne for, hvem der kan få integrationsydelse, og hvordan du kan søge om denne ydelse.
Integrationsydelsen er for dig som:

  • kommer til Danmark efter den 1. september 2015 - enten ved at du tager lovligt ophold i Danmark eller rejser ind i Danmark efter et kortere eller længerevarende ophold i udlandet.
  • ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år.

Hvis du vil søge om at få integrationsydelse, skal du henvende dig til borgerservice på Brøndby rådhus. Herefter vil det blive vurderet, hvilken slags ydelse du har ret til at modtage - om du kan få integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvornår er man omfattet af integrationsydelsen?

Frem til 1. juli 2016 gælder integrationsydelsen for borgere, der tager lovligt ophold i Danmark, efter den 1. september 2015. Det betyder, at hvis man rejser ind i Danmark efter den 1. september 2015 efter en udrejse, skal vi vurdere, om man er omfattet af reglen om integrationsydelse.

Efter 1. juli 2016 skal alle modtagere af uddannelses- og kontanthjælp opfylde opholdskravet. Det betyder, at borgere skal have opholdt sig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de seneste 8 år for at kunne modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Er opholdskravet ikke opfyldt, vil man være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 1:
En borger får første gang lovligt ophold i Danmark den 1. januar 2010. Borgeren rejser fra Danmark i perioden 1. august 2015 – 15. december 2015. Denne borger vil være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 2:
En borger, der er født og opvokset i Danmark, rejser til USA i 13 måneder som au-pair og kommer hjem til Danmark den 1. oktober 2015. Denne borger vil også være omfattet af reglen om integrationsydelse.

Eks. 3: En borger, der er født og opvokset i Danmark, rejser 15 måneder til Kina som en del af sin uddannelse i 2012/13 og har ikke haft udrejser siden. Borgeren har modtaget kontanthjælp siden 2014. I løbet af foråret 2016 vil denne borger modtage en partshøring fra Ydelsesservice. Denne borger vil modtage integrationsydelse pr. 1. juli 2016 på grund af den tidligere udrejse i 2012/13. Borgeren vil igen være berettiget til at modtage kontanthjælp i 2021.


Gælder integrationsydelsen for alle, hvor opholdskravet ikke er opfyldt?

Nej. Der gælder særlige regler for EU-borgere, som har status som arbejdstager eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark.

Det betyder, at hvis man har haft ophold i et andet EU-land, inden man rejste til Danmark, og fik arbejde i Danmark umiddelbart efter indrejsen, vil man ikke være omfattet af reglerne for integrationsydelse.

Er der perioder med ophold uden for Danmark, Færøerne og Grønland, som ikke tæller med i beregningen af opholdstiden?

Der gælder særlige regler for personer, der har været udsendt på militærmission for den danske stat, under instruktion af forsvaret. Det samme for personer, der har haft ophold i udlandet under instruktion af udenlandsk eller international myndighed, hvis personen er stillet til rådighed af den danske stat.

Perioder, hvor man har opholdt sig i udlandet som følge heraf, tæller ikke som ophold i udlandet. 

Hvor længe kan man opholde sig uden for Danmark uden at det tæller med i beregningen af opholdstiden?

Ophold i udlandet på sammenlagt 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold i Danmark, hvis man har beholdt sin bopæl her i Danmark.

Har man ophold udover 2 måneder pr. kalenderår, tæller det hele med. 

Hvad er dansktillæg?

Dansktillæg er et tillæg til Integrationsydelsen på op til 1517 kr. om måneden (2016-takst), som du kan have ret til, hvis du har bestået prøve i Dansk 2, tilsvarende eller højere prøve i dansk.

Du kan også have ret til dansktillæg, hvis du har fået diagnosticeret langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, og derfor ikke er i stand til at bestå en prøve i Dansk 2.

Vi vil bede dig om, at dokumentere dette, hvis det bliver relevant i din sag.

Du skal dog være opmærksom på, at din integrationsydelse sammenlagt med dansktillægget ikke må overstige, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde ret til uddannelses- eller kontanthjælp.

Hvordan søger jeg om dansktillæg?

Ansøgning om dansktillæg kan ske ved henvendelse til Borgerservice
 

Ferie på integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse har ikke ret til ferie med ydelse.

Vælger du at holde ferie for egen regning, kan det betyde, at datoen for hvornår du har ret til uddannelses- eller kontanthjælp udskydes.

Jobcentret skal have besked, hvis du vælger at holde ferie for egen regning. 

Hvornår har man igen ret til uddannelses- eller kontanthjælp?

Du har igen ret til uddannelses- og kontanthjælp, når du opfylder opholdskravet.
Det betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 ud af de sidste 8 år.

Skrevet af Brøndby Kommune
Gratis økonomisk rådgivning i Brøndby Kommune

Få gratis økonomisk rådgivning

Har du gæld eller slår pengene ikke til? Få anonym og gratis økonomisk rådgivning i Kilden eller Brønden.