Miljø og energi

Vand og kloak

Det er HOFOR, der forsyner Brøndby med vand og afløb.

Hvis du vil...

Vand og kloak i Brøndby Kommune

Du kan finde oplysninger om kloak og vand på HOFORs hjemmeside.

Problemer med vand og kloak

Hvis forsyningen af vand svigter, eller hvis du vil anmelde en tilstoppet kloak i vejareal så kan du melde det til HOFORs vagtstation. Vagtstationen kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 38 88 24 24.

Hvis der er tale om en tilstoppet rendestensbrønd, skal du kontakte Brøndby Kommune - Materielgården på telefon 4328 2460.

Hvis det er på en privat fællesvej - skal du selv rense rendestensbrønden.

Spildevandsplan

Spildevandsplanen skal sikre, at miljøet ikke lider skade, når borgere og erhvervsliv skal skaffe sig af med spildevand og regnvand.

Spildevandsplanen er også et væsentligt virkemiddel til at realisere de indsatser, som skal til for at imødekomme klimaudfordringen. Når klimaprojekter indgår i spildevandsplanen giver det kloakforsyningen mulighed for at medfinansiere projekterne.

I Spildevandsplan 2014 beskriver vi, hvordan tagvand og anden overfladevand skal håndteres i Brøndby Kommune. Du kan også læse om, hvordan du kan få penge tilbage, når du håndtere regnvand på egen grund.  

Se Spildevandsplanen

Nedsivning og håndtering af regnvand på egen grund

Ved at forsinke, fordampe og nedsive regnvand belastes kloakkerne ikke, og derved minimerer vi risikoen for vand i kældre og øvrige oversvømmelser.

Hvad du selv kan gøre for at håndtere regnvand på egen grund, kan du se her. 

Ønsker du at nedsive regnvand på din grund, skal du have tilladelse til nedsivning af kommunen. Skema til ansøgning om nedsivningstilladelser, samt hvad du skal være opmærksom på kan du finde her.   

Du har mulighed for at søge HOFOR om at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis du håndterer regnvandet på egen grund. Hvordan du gør, kan du se her.

På regnruten.dk kan du som husejer få inspiration til, hvordan du kan bruge regnvandet på din egen grund i stedet for at lade det løbe i kloakken. Du kan finde adresser på siden, så du kan besøge stederne og se, hvordan andre bruger regnvandet i haver og gårde. 

Kvalitet af drikkevand

HOFOR leverer vand til dig via Brøndbyvester Vandværk.

Du kan find oplysninger om kvaliteten af drikkevandet å HOFOR´s hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om kvaliteten af drikkevandet, skal du kontakte HOFOR på telefon 33 95 23 01. 

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden. Spildevand kommer fra bl.a. husholdninger, industrier, erhvervsvirksomheder og institutioner - regnvand og smeltevand betegnes også som spildevand. Hvis du er forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Hvis din ejendom ikke tidligere har været tilsluttet et offentligt anlæg, skal du betale et standardtilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidraget skal du årligt betale et vandafledningsbidrag for at få spildevandet afledt til det offentlige spildevandsanlæg.

Inden du går i gang med kloakarbejde skal du ansøge om tilladelse hos kommunen. Når kloakarbejdet er færdigt, skal kloakmesteren færdigmelde den på virksomhedsportalen virkd.dk

Hvis du er tilsluttet et privat spildevandsanlæg, skal du, sammen med de andre ejendomme, som er tilsluttet samme anlæg, betale alle udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget. Hvis medlemmerne af det private spildevandsanlæg bliver uenige om driften, bestemmer kommunen, hvordan anlægget skal drives af de private ejere.

Hvis du som ejer af en helårsbolig ikke overholder reglerne for spildevandsrensning, kan kommunen kræve, at du forbedrer forholdene. Kommunen skal tilbyde dig at blive medlem af kloakforsyningen. Når man er medlem af kloakforsyningen, er det kommunen som overtager udførelsen, driften og vedligeholdelsen af din spildevandsløsning. Du skal betale standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag for din bolig.

Kommunen laver spildevandsplanerne. Hvis du er grundejer, kan du komme med indsigelser, men kommunen er ikke forpligtet til at følge indsigelserne.

Hvis du har et sommerhus eller et fritliggende hus, som ikke kan tilsluttes kloaknettet, og som derfor har en septiktank, skal kommunen holde øje med tanken. Kommunen kan forlange, at tanken bliver tømt regelmæssigt, og at den ikke forurener. Kommunen kan også forlange, at sommerhuse og huse i landområder og lign. bliver koblet til kloaknettet.

Generelt må kloakspildevand ikke hældes direkte i de danske fjorde, bugter og have. For mindre lystfartøjer af ældre dato og uden indbygget opsamlingstank er det dog tilladt at udtømme kloakspildevand i havet i en afstand af mindst 2 sømil fra nærmeste kyst. Læs nærmere om reglerne i bekendtgørelsen.

Det er kommunens ansvar at holde øje med badevandets kvalitet, så det er her, du skal henvende dig med spørgsmål.

Derudover kan du finde generel information om forurening af badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside om badevand. Hos Friluftsrådet kan du finde de strande og havne, der har fået det Blå Flag, som symbol på omtanke for natur og miljø.

Den afgørelse, som du har modtaget fra myndigheden/førsteinstansen, indeholder en klagevejledning med oplysninger om klagefrist og klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen
og Miljøafdelingen
Skrevet af Miljøafdelingen
Dråbe

Blødere vand i Brøndby fra september 2017

Der bliver mindre kalk i vandet i Brøndby. Se hvad du skal gøre som privat forbruger, boligselskab eller erhverv.

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om miljøbeskyttelse i 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om spildevand i 'Spildevandsbekendtgørelsen' og 'Spildevandsafgiftsloven' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende love og regler om betalingsregler for spildevandsanlæg i 'Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg' på Retsinformations hjemmeside.

Du kan se de gældende regler for udtømning af spildevand fra lyst- og fritidsfartøjer i bekendtgørelsen

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.