Veje og trafik

Parkering

Det er gratis at parkere på offentlig vej i Brøndby.

Her på siden kan du finde relevant information om parkeringsforhold på offentlig vej, privat fællesvej og privat vej.

Lastbilparkering

I tidsrummet 7.00 – 19.00 må lastbiler standse og parkere i hele Brøndby Kommune. De skal følge de samme parkeringsregler som alle andre motorkøretøjer.

Natparkering for lastbiler kan kun ske i Ragnesminde Erhvervsområde.

Om aftenen og om natten i tidsrummet fra 19.00 til 07.00 må lastbilerne (totalvægt over 3500 kg) kun parkere på Abildager, Gammelager, Nyager og Dalager i Ragnesminde Erhvervsområde i de dertil skiltede parkeringsbåse.

 

Campingvogne

Campingvogne kan parkeres i indtil 24 timer. Du henvises til at finde privat ordning for længere parkering, da Brøndby Kommune ikke har andre egnede arealer til formålet.

Regler for standsning og parkering

Parkeringsreglerne er fastsat i Færdselsloven (§28-29). Find her færdselslovens parkeringsregler.

Desuden gælder i Brøndby Kommune også "Bekendtgørelse om standsning og parkering". Bekendtgørelsen har bestemmelser om parkering på offentlige kommunale veje og på de private fællesveje, hvor Brøndby Kommune er vejmyndighed.

Klage om ulovlig og uhensigtsmæssig parkering

Kommunen har ingen myndighed i forhold til ulovligt parkerede biler. Anmeldelse heraf skal ske til politiet, der sørger for, at parkeringsreglerne ikke overtrædes.

Parkeringskontrol på private p-arealer er ikke underlagt færdselsloven. Hvis du har modtaget en kontrolafgift på en privat vej, som du finder uberettiget, skal du henvende dig til den private parkeringskontrol, som har skrevet bøden – ikke kommunen. 

Biler uden nummerplader

Biler uden nummerplader må ikke stilles på private eller offentlige veje. Observerer du en bil uden nummerplade, kan du melde det til Teknisk Forvaltning. Bilen vil herefter blive fjernet af kommunen.

Biler i tomgang

I Brøndby Kommune gælder "Regulativ vedrørende adgang til at lade motoren i holdende motordrevne køretøjer være i gang". Regulativet bestemmer, at et motordrevet køretøj højst må lade motoren køre i ét minut. Reglen gælder ikke, når man holder i kø eller når motorkraften er nødvendig for at motorkøretøjet kan arbejde f.eks. med aflæsning.

Etablering af parkeringskontrol

På offentlig vej
Det er ikke muligt at etablere parkeringskontrol på offentlige veje. Det er politiet, der sørger for, at færdselslovens parkeringsregler ikke overtrædes.

På privat fællesvej
Det er muligt at etablere privat parkeringskontrol på private fællesveje med samtykke fra politiet og vejmyndigheden (Brøndby Kommune).

Boligselskabet eller grundejerforeningen kan få godkendelse fra kommunen til for egen regning at etablere privat parkeringskontrol, som udover at påse at parkering foregår efter færdselsloven og kommunens parkeringsbekendtgørelse, også kan opstille supplerende regler, såsom at tillade parkering i en kortere tidsperiode uden parkeringslicens, tildele ”gæsteparkeringslicenser” mm.

Etablering og vedligeholdelse af skilte, samt forvaltningen af parkeringskontrollen gennemføres på boligselskabet eller grundejerforeningen foranstaltning og for egen regning.

Forud for etablering af privat parkeringskontrol på private fællesveje skal Brøndby Kommune modtage en ansøgning om tilladelse til den ønskede parkeringskontrol, som skal indeholde beskrivelse af parkeringsbestemmelserne og i hvilket område parkeringen ønskes reguleret. Hvis et parkeringsfirma ansøger på vegne af et boligselskab eller en grundejerforening, skal parkeringsfirmaet indhente og vedhæfte en fuldmagt.  

Efterfølgende vil Teknisk Forvaltning behandle sagen efter vejlovgivningen, vurdere ansøgningen, høre de forskellige berørte parter i sagen og træffe en endelig afgørelse.
Ansøgningen skal sendes via mail til trafik@brondby.dk

Hvis du har spørgsmål omkring privat parkeringskontrol, kan du kontakte Teknisk Forvaltning via mail eller via telefon 43 28 28 28.

På privat vej
Brøndby Kommune er ikke myndighedsaktør i forhold til private veje, og derfor er det ikke nødvendigt at have kommunens tilladelse til etablering af privat parkeringskontrol, så længe reglerne for parkering på privat område overholdes. 

Parkering i forbindelse med arrangementer ved Brøndby Stadion 

Skal du til arrangement eller fodboldkamp på Brøndby Stadion og tager du bilen?

Du kan her se på et kort, hvor du har mulighed for at parkere på kommunens p-pladser ved stadion under arrangementet. 

Handicapparkering

Parkeringskort

For at kunne parkere på en invalideparkeringsplads, skal du have et (handicap-)parkeringskort. Parkeringskortet til forruden viser, at du har ret til at parkere på en invalideparkeringsplads. Parkeringskortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil. Du kan ansøge om et parkeringskort hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice via e-mail: service@handicap.dk.

Etablering af en handicapplads med bilens registreringsnummer på

Ønsker du at søge om tilladelse til at reservere en handicapparkeringsplads med bilens registreringsnummer på?

For at kunne reservere en parkeringsplads på en offentlig vej eller en privat fællesvej til en person med handicap, skal der være ”særligt tungtvejende hensyn”. Du skal fremsende en ansøgning til trafik@brondby.dk med følgende dokumentation:

  • kopi af nyere lægeerklæring, der dokumenterer dit bevægelseshandicap og dermed behovet for en reserveret handicapplads
  • Handicapkort
  • registreringsnummer på køretøj

Kommunen som vejmyndigheden er ansvarlig for at søge om tilladelse hos politiet til etablering af invalideparkeringsplads, hvis ansøgningen i øvrigt godkendes.

Endvidere kan vi oplyse om, at ansøger skal afholde udgiften til etablering af handicappladsen:

  • Opsætning af skilt
  • Selve skiltet
  • Afmærkning af invalideparkeringsplads

Hvis parkeringspladsen skal etableres inde på privat areal, for eksempel ved et boligselskab,  er det ejeren der skal kontaktes.

 

Ønsker du at søge om udvidelse af parkeringsplads?

Ifølge Serviceloven kan der søges om udvidelse af egen parkeringsplads grundet funktionsnedsættelse. 
Hvis din eksisterende parkeringsplads ikke er stor nok til at du kan komme ind og ud af din bil grundet funktionsnedsættelse, kan du søge om udvidelse eller ændring af din parkeringsplads hos Visitationen/Hjælpemiddelområdet via mail social@brondby.dk.

Skiltning ”Uvedkommende parkering forbudt” m.fl.

Opsætning af skilte som fx ”Parkering for uvedkommende forbudt” eller ”Parkering kun for ejendommens beboere” må kun ske på privat vej, idet alle ifølge vejloven har lov til at parkere på offentlig vej og privat fællesvej.

Ansøgning sker til og skal godkendes af Politiet, da kommunen ikke er vejmyndighed på private veje.

Motorcykelparkering

Tidsbegrænset parkering

I henhold til færdselslovens §§ 93 og 118, stk. 8,  jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 24/2 2016, bekendtgørelse om parkeringsskiver, fremgår bl.a. i § 1, at ”på steder, hvor adgangen til parkering er tidsbegrænset, og hvor der ikke er stillet krav om parkeringsbilletter og/eller parkeringstilladelser, må kun parkeres biler, som er forsynet med parkeringsskiver”.

Definitionen på en bil er, jf. færdselslovens § 2, stk. 1 nr. 2  ”motorkøretøj, der er forsynet med 4 eller flere hjul eller med bælter, valser, meder eller lignende, samt motorkøretøj på 3 hjul hvis egenvægt overstiger 400 kg”.

Det kan således udledes, at pligten til at anvende p-skive er  begrænset til biler.

Motorcykler skal overholde den tidsbegrænsede parkering, men der er ikke krav om anvendelse af parkeringsskive, jf. ovenstående.

Motorcykelparkering i parkeringsbås

En motorcykel må gerne parkeres i almindelig p-bås. Dog er det således, at hvis p-båsen er reserveret til eksempelvis handicappede, eller en særlige køretøjstyper, skal dette respekteres.

De almindeligt forekommende standsnings- og parkeringsforbud er ligeledes gældende fuldt ud for motorcykler.

Vejledende parkeringsnormer

For at sikre en ensartethed i kravene til antallet af parkeringspladser i lokalplaner mm. har Kommunalbestyrelsen den 23. august 2017 vedtaget en generel norm for, hvor mange parkeringspladser, der skal være til boliger og virksomheder. Det er dermed klart for nye investorer, virksomheder og borgere, hvor mange parkeringspladser kommunen som udgangspunkt vil kræve i forbindelse med et nyt projekt om boliger og erhverv.

Se de vejledende parkeringsnormer 

Skrevet af Trafik