Planer for trafik

Letbanen

Letbanen

I 2025 kan du tage den første tur med letbanen mellem Lyngby og Ishøj. Den planlagte letbanestrækning bliver 28 km lang, går igennem ni kommuner og får 29 letbanestop - heraf to stop i Brøndby Kommune.

Vi ved, at byggeriet vil kræve din tålmodighed – på forhånd tak.

I de to videoer på siden kan du få et indtryk af, hvordan den kommende letbane bygges, dens placering og lidt om togenes udformning.

(Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video. Læs mere om cookies i kommunens Privatlivs- og databeskyttelsespolitik.)

I Brøndby Kommune vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer:  

 • en station i krydset Sdr. Ringvej/Park Allé (Kirkebjerg)
 • en station i krydset Sdr. Ringvej/Vallensbækvej (Brøndbyvester)

Tæt på kommunegrænsen vil der også blive letbanestationer ved både Glostrup Station og Delta Park i Vallensbæk. 

I Brøndby vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden. Ved de to kommende letbanestationer skal der placeres stationsforpladser. Stationsforpladserne bliver planlagt og etableret af Brøndby Kommune og vi vil være i tæt dialog med de berørte borgere.

(Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video. Læs mere om cookies i kommunens Privatlivs- og databeskyttelsespolitik.)

Du kan læse mere om letbanen på Hovedstadens Letbanen hjemmeside – du kan blandt andet finde information om letbanens og stationernes placering - dinletbane.dk

Tid Aktivitet 
2019-2020 Forsyningsselskaberne omlægger ledninger (el, vand, varme og spildevand mv.) for at skabe plads til letbanen.
2021 Brøndby Kommune og Movia planlægger, hvordan buslinjerne kører, når letbanen er færdig. Alle relevante borgere bliver involveret.
2021-2023 Hovedstadens Letbane forventer at gå i gang med selve anlægsarbejdet i Brøndby.
2025 Åbning af letbane.

Oftest stillede spørgsmål om letbanen

På Hovedstadens Letbane kan du finde ofte stillede spørgsmål, som er samlet og kategoriseret. Du kan blandt andet få svar på spørgsmål om:

 • Hvorfor ikke en metro eller et S-tog og kan man have cykler med i letbanetoget?
 • Hvordan ser økonomien i letbaneprojektet ud og hvordan er det organiseret?
 • Hvordan vil Hovedstadens Letbane sikre danske løn- og arbejdsvilkår i byggeriet?
 • Hvad sker der med bil-, bus- og cykeltrafikken efter letbanebyggeriet?
 • Hvor mange nye jobs bliver skabt under og efter letbanebyggeriet?

Find alle spørgsmål og svar på www.dinletbane.dk

Nedenfor har vi samlet en række svar på spørgsmål, der handler om Brøndby. 

Hvordan er linjeføringen i Brøndby? 

Her kan du se et mere detaljeret kort med linjeføringen i Brøndby. 

Hvad er baggrunden og den politisk proces?

Baggrunden for letbaneprojektet bygger på en principaftale om at anlægge en letbane langs ring 3. Aftalen blev underskrevet af parterne i sommeren 2013.

Parterne bag letbaneprojektet er staten, Region Hovedstaden og 11 kommuner, der ud over Brøndby er Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj og Høje-Taastrup.

Selve anlægsloven for Hovedstadens Letbane blev vedtaget af Folketinget den 31. maj 2016. Du kan læse mere om processen forud for anlægsloven her.

I oktober 2016 blev udbudsmaterialet sendt ud til de prækvalificerede entreprenører. Det blev entreprenør Per Aarsleff A/S, der vandt udbuddet for anlægsarbejdet i Brøndby Kommune. Ejerkredsen satte den endelige underskrift den 26. februar 2018 og godkendte dermed, at byggeriet af Hovedstadens Letbane kan gå i gang.

Politisk proces i Brøndby Kommune

Juni 2017
Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ikke skal være fortov langs østsiden af Sdr. Ringvej. Læs hele sagen her.

 

April 2017

Kommunalbestyrelsen beslutter, at der ved stationen Kirkebjerg etableres stationsforplads og at der i lokalplanen arbejdes videre med en stationsforplads, der er nord-sydvendt, og med omtrentlig størrelse som vist på skitse 1 i redegørelsen. Der arbejdes pt. med forskellige scenarier i forhold til, hvordan stationsforpladserne skal udformes. Læs hele sagen her.

 

November 2015
Kommunalbestyrelsen beslutter at godkende en ændret linjeføring ved kommunegrænsen til Glostrup. Læs hele sagen her.

 

Juni 2015 

Kommunalbestyrelsen vedtager linjeføringen i Brøndby.  Læs hele sagen her.

Du kan læse samtlige sager om letbanen i Brøndby ved at gå ind på politikerweb (søg på letbane hvis du vil have et overblik over alle sager).

Hvorfor en letbane gennem Brøndby?

SVAR: Letbanen vil gøre det nemt, hurtigt og komfortabelt at rejse på tværs af hovedstadsområdet. Den giver nye muligheder for vækst langs hele banens forløb. Det kommer også til at kunne mærkes i Brøndby Kommune.

Vi mærker allerede nu en større interesse fra virksomheder og boliginvestorer. Der er ikke mindst stor interesse for at bygge boliger og kontorbyggeri tæt på letbanen. Helt særligt vil det give os muligheder for byudvikling tæt på de to letbanestationer. 

Du kan læse mere om letbanens betydning for Brøndby i Kommuneplanen fra 2013.                 

Hvor kommer letbanen til at køre i Brøndby?

SVAR: Linjeføringen er fastlagt i et samarbejde mellem staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner, der står bag letbanen.

Den planlagte strækning mellem Lyngby og Ishøj bliver ca. 28 km lang og får 28 stationer undervejs. I Brøndby vil letbanen køre langs Søndre Ringvej, og der kommer to letbanestationer:

 • en station i krydset Søndre Ringvej/Park Allé (Kirkebjerg)
 • en i krydset Søndre Ringvej/Vallensbækvej (Brøndbyvester).

I Brøndby Kommune vil letbanen blive lagt i vestsiden af Søndre Ringvej, dog vil letbanen ved kommunegrænsen til Glostrup krydse over til østsiden.
Her kan du se et mere detaljeret kort med linjeføringen i Brøndby. 

Hvad kommer letbanen til at koste for Brøndby Kommune?

SVAR: Det vurderes, at det koster ca. 4 mia. kr. at anlægge Hovedstadens Letbane.

Derudover kommer ca. 1,3 mia. kr. til togsæt og etablering af kontrol- og vedligeholdelsescenter. Anlægsudgifterne er fordelt således, at staten betaler 40 pct., Region Hovedstaden betaler 26 pct., og de 11 kommuner til sammen betaler 34 pct. Når letbanen går i drift, fordeles udgifterne, så regionen betaler 43 pct., og kommunerne betaler 57 pct. af omkostningerne.

Det betyder, at anlæggelsen af letbanen for Brøndby Kommune vil koste ca. 14,2 mio. kr., og ca. 4,3 mio. kr./året. Omregnet betyder det, at det for hver enkelt borger i Brøndby Kommune koster ca. 400 kr. (baseret på 35.601 borgere i Brøndby Kommune, primo 2017).

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune kender dog først den endelige økonomi ved årsskiftet 2017/2018, når de endelige kontrakter med de entreprenører, der skal bygge letbanen, er på plads.

Hvem er Brøndby Kommune sammen med om letbanen?

SVAR: Staten, Region Hovedstaden, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Rødovre Kommune, Glostrup Kommune, Vallensbæk Kommune, Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune og Ishøj Kommune har indgået principaftalen om anlæg og drift af en letbane langs Ring 3.

Der er oprettet et selskab, Hovedstadens Letbane I/S, som skal bygge og drive letbanen.

I Brøndby Kommune er det entreprenør Per Aarsleff A/S, der står for anlægsarbejdet. Entreprenøren blev valgt på baggrund af en udbudsproces.

Hvornår begynder byggeriet i Brøndby?

SVAR: Det er et stort projekt at bygge en letbane og det strækker sig over mange år. Men det forberedende arbejde er allerede i gang.

Inden selve byggeriet af letbanen kan begynde, vil forsyningsselskaber lægge el-, gas- og vandledninger om, så der bliver plads til letbanen langs Sdr. Ringvej i Brøndby.

Det arbejde regner vi med begynder i starten af 2019 i Brøndby. Selve letbanebyggeriet begynder senere. Det er først, når vi har indgået aftale med de entreprenører, der skal bygge letbanen, at vi kender den nøjagtige tidsplan for Brøndby. 

Så snart vi kender tidsplanen, vil vi sørge for at informere kommunens borgere og virksomheder. 

Hvornår inddrager Brøndby Kommune borgerne?

SVAR: Letbanebyggeriet er et stort og langvarigt projekt og Brøndby Kommune prioriterer at være i tæt dialog med alle, der bliver berørt og direkte påvirket af letbanebyggeriet.

Brøndby Kommune har og vil fortsat løbende inddrage borgere og virksomheder, når det handler om:

Stationsforpladser
Brøndby Kommune har holdt møder med de grundejere, der bliver påvirket af de kommende stationsforpladser.
Lokalplanen for stationsforpladsen ved Sdr. Ringvej/Vallensbækvej (lokalplan 241) er vedtaget efter at have været i høring hos borgerne.

Letbanebyggeriet
Inden selve byggeriet af letbanen kan begynde, vil forsyningsselskaber lægge el-, gas- og vandledninger om, så der bliver plads til letbanen langs Sdr. Ringvej i Brøndby. Grundejere - og bilister - der bliver påvirket af arbejdet med at omlægge ledninger vil løbende blive informeret. Læs mere om påvirkninger af trafikken nedenfor.

Hvordan bliver trafikken påvirket i Brøndby?

SVAR: I forbindelse med omlægning af ledninger og selve etableringen af letbanen bliver trafikken på Søndre Ringvej påvirket. For at gøre plads til letbanen skal der nemlig flyttes el-, gas- og vandledninger. Herefter kommer selve anlægget af letbanen.

Brøndby Kommune samarbejder med Hovedstadens Letbane om at finde de bedst mulige løsninger, men det kan ikke undgås, at vi i perioder bliver nødt til at nedsætte antallet af kørespor i begge retninger. Det vil betyde perioder med kødannelse og forsinkelser.

I Brøndby Kommune har vi dog meget fokus på en fornuftig afvikling af den lokale trafik i Brøndby i tæt dialog med vores borgere og brugere.

Det gælder også den kollektive bustrafik, hvor vi har et tæt samarbejde med Movia om, hvordan buslinjerne kører i de år, hvor letbanen bliver bygget.

Inden letbanen er bygget færdig, planlægger vi sammen med Movia, hvordan buslinjerne skal ændres/tilpasses, når letbanen begynder at køre.

Når letbanen er bygget færdig i 2025, vil der i Brøndby være det samme antal kørespor på Søndre Ringvej som i dag - to spor i hver retning.

Hvad med ekspropriationer og servitutter i Brøndby Kommune?

Ekspropriationer

Ekspropriationerne i Brøndby er i gang. De fleste arealer er eksproprieret, men ekspropriationerne fortsætte i efteråret 2019. De berørte grundejere er kontaktet.

Det vil være muligt at se materiale til de kommende ekspropriationer i forbindelse med letbanen, der bliver afholdt i perioden den 19. april til den 20. maj 2021. Hvis du ønsker at se materialet, skal der bestilles tid til dette ved at sende en mail til trafik@brondby.dk, hvorefter materialet kan ses på Brøndby Rådhus. Du kan her læse Bekendtgørelsen for ekspropriationerne

Servitutter

Langs hele strækningen skal der på en stor del af de tilstødende naboarealer tinglyses en servitut for at sikre drift og vedligeholdelse af letbaneanlægget. Servitutten skal sikre, at der ikke i fremtiden bygges, graves eller andet, der kan forringe driften af letbanen og passagerernes sikkerhed.  

Hvilke gener vil letbanebyggeriet give i Brøndby?

Det er endnu ikke muligt præcis at beskrive, de nøjagtige konsekvenser af letbanebyggeriet i Brøndby.

Arbejdet med ledningsomlægninger og anlæg af letbanen vil dog medføre gener for de naboer, der bor tæt på byggearbejdet – eksempelvis i form af støj, støv, lys og vibrationer fra byggepladserne. De fleste steder er arbejdet dog af kortere varighed og vil flytte sig, som arbejdet skrider frem.

Der er udarbejdet en støjhandleplan, hvor der blandt andet står, at byggeriet skal foregå indenfor normal arbejdstid om muligt. Der udføres kun nat- og aftenarbejde, når det er nødvendigt af hensyn til trafikken eller sammenhængende arbejdsprocesser. I Brøndby Kommune har vi ligeledes vedtaget et sæt regler for begrænsninger af gener, så som støj, støv og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder, som skal følges.

Andre forventede gener langs Sdr. Ringvej vil være:

 • Begrænset fremkommelighed for trafikken på alle veje omkring letbanebyggeriet
 • Lukkede veje og alternative ruter for biler, busser, cyklister og gående
 • Nedlæggelse af p-pladser
 • Vanskeligere adgang til boliger, virksomheder og butikker
 • Støj, støv, lys og vibrationer fra byggepladserne
 • Fældning af træer og anden beplantning

Det er besluttet, at trafikanter skal kunne komme frem i hele perioden. Derfor er der bl.a.:

 • Indført restriktioner i udbudsmaterialet om, at særligt udsatte steder og kryds ikke må ombygges samtidigt
 • Nedsat en rådgivende gruppe med politi, brandvæsen og beredskab, som skal sørge for, at udrykningskøretøjer kan komme frem
 • Planlagt at busserne får forkørselsret og særlige spor, så de altid kan komme frem
 • Planlagt at cykelstier fastholdes i videst muligt omfang, så cyklister kan føle sig sikre og ikke tvinges ud i omkørsler eller andre baner
 • Indgået samarbejde mellem relevante aktører om trafikinformation, så trafikanter kan planlægge deres kørsel i god tid
 • Pålagt entreprenøren at tilrettelægge arbejdet, så det påvirker omgivelserne mindst muligt

Selve letbane er en moderne, el-drevet udgave af sporvognen og er derfor meget støjsvag. Støjbelastningen vil derfor være stort set uændret, også når letbanen tages i brug.    

Kontakt

Spørgsmål vedrørende letbaneprojektet skal stilles til Hovedstadens Letbane, som skal bygge og drive letbanen:

Mail: info@dinletbane.dk 
Telefon: 3311 1700

Spørgsmål specifikt vedr. ekspropriation skal stilles til Hovedstadens Letbane:

Mail: mhp@m.dk
Telefon: 7242 4519

Spørgsmål om myndighedsbehandling stilles til Vej- og trafikteamet, Teknik- og Miljøforvaltningen, Brøndby Kommune: trafik@brondby.dk

Skrevet af Brøndby Kommune

Kontakt

""

Vejledning om støjhegn langs letbanen

Referat af digitalt orienteringsmøde 18. marts 2021
Letbane

Følg byggeriet af Hovedstadens Letbane

Tilmeld dig Hovedstadens Letbanes Infoservice og få seneste nyt om letbanebyggeriet i Brøndby.
Letbanen linjeføring

Vil du vide mere om Letbanen?

Få mere viden om letbanen på den nye hjemmeside for Hovedstadens Letbane - dinletbane.dk