Planer for trafik

Referat af digitalt orienteringsmøde 18. marts 2021 - Vejledning om støjhegn langs letbanen

Borgermødet blev sendt live på Brøndby Kommunes facebookside torsdag den 18. marts 2021. Grundet Corona-pandemien foregik mødet online og spørgsmål blev stillet i kommentarsporet på Facebook.

Oplæg

Dagsordenen for borgermødet

 1. Velkommen og baggrund for vejledning/ Nina Holst, Planchef
 2. Status for letbanen / Susanne Bislev Sonnenberg, letbane koordinator
 3. Gennemgang af vejledningen / Birgitta Hjort Hansen, Byplanlægger
 4. Spørgsmål/svar

Planchef Nina Holst bød velkommen og fortalte om baggrund for vejledningen

Der er blevet udarbejdet en vejledning for støjhegn fordi, der kommer en letbane. Etableringen af letbanen kommer til at betyde, at vejbanen på Søndre Ringvej vil blive rykket mod den østlige side. I den forbindelse er der en række borgere, som har udtrykt et ønske om at sætte et støjhegn op. Vejledningen er en lavpraktisk manual som bl.a. skal bidrage til sikkerhed for myndighedsgodkendelse samt ensartethed og pænt udseendefor støjhegnene.

Som borger har du selv et ansvar for at opfører og betale for hegnet, men det vil være nemmest hvis flere borgere går sammen om det som et fælles projekt. Dette vil kommunen gerne være behjælpelig med sker på den bedst mulige måde. Det er ikke et krav, at der skal opføres et støjhegn.

Susanne Bislev Sonnenberg fortalte om status for letbanen

Der er indkaldt til supplerende ekspropriationer i april og maj måned, som Hovedstadens Letbane står for. I den kommende tid kommer der til at ske en del anlægsarbejde som;

 • Omlægning af ledninger på strækningen mellem Vallensbækvej og Søndre Ringvej 39
 • Etablering af cykelbro og to broer over Holbækmotorvejen
 • Rydning og anlægsarbejde på den vestligside af Søndre Ringvej mellem Holbækmotorvejen og grænsen til Vallensbæk
 • Byggeplads og stålbroer ved Søndre Ringvej 37
 • Rørarbejde ved regnemarksledningen ud for haveforeningen
 • Anlægsarbejde i den østlige side af Søndre Ringvej mellem Vallensbækvej og Park Allé
 • Etablering af spunsvæg ved Vallensbækvej
 • Gangtunnelen mellem Kirkebjerg Allé og Folemarksvej skal udvides
 • Ekspropriationsforretninger i Brøndby Kommune
 • Etablering af støttemur ved København-Ringstedbanen

Birgitta Hjort Hansen gennemgik vejledningen om støjhegn langs letbanen

Hvad skal du have styr på inden du bygger?

Tjek dine ledningsoplysningerne således at du er sikker på, at der ikke er ledninger, der hvor du vil sætte dine stopler til dit hegn. Disse oplysninger kan man finde på LER-registeret og webadressen står i vejledningen. Derudover skal du vide, hvor dit hegn skal stå, hvor stolperne skal placeres, og hvilket udseende hegnet skal have. Til sidst skal du huske at få tilladelse fra kommunen til at etablere et støjhegn.

Myndighedsbehandling

I forhold til den kommunale tilladelse/ myndighedsbehandling så er det forskelligt alt efter, hvor du bor. Hvis du bor på den østlige side af Søndre Ringvej så gælder lokalplan 223, der indeholder bestemmelser om hegn og her skal du søge om dispensation efter lokalplanens § 8.4.4. Hvis du bor på den anden side af Søndre Ringvej, så er det lokalplanerne 214 og 215, som er gældende. Disse lokalplaner indeholder ikke bestemmelser om hegn, og det er derfor Hegnsloven som er gældende. Her skal du spørge kommunen som nabo (vejejer), hvis du vil sætte et hegn op.

Du skal sende din ansøgning til tf-byplan@brondby.dk med ”støjhegn” i emnefeltet. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af; placering, afstand mellem stolper, træsort, eventuel beplantning ud mod vejen og eventuelle afvigelser fra vejledningen.

Hvad består hegnet af?

Hegnet består af stolper i enten stål, træ eller komposit, som er fastgjort til et betonfundament. En ramme mellem stolperne som kan holde beklædningen. Beklædningen på rammen, som udgør selve hegnet, skal være i træ og tykkelsen på denne afgør, hvor meget støj hegnet kan absorbere. Mellem beklædningen og terrænet er der det, som kaldes for et skørt. Dette skal etableres for at lukke hegnet fuldstændigt, for at undgå støj. Oven på hegnet skal der være en topliste til at beskytte mod vind og vejr.

Placering af hegnet

Hegnet skal placeres mindst 40 cm inde på egen grund. Hvis dine naboer ikke vil etablere et hegn, skal dit hegn gå rundt om hjørnerne på din grund for at opnå bedst virkning mod støj. Dette skal du have din nabos godkendelse til. Der kan være højdeforskelle i forhold til vejen og din grund, når der er tale om en vis højdeforskel bliver der etableret en støttemur. Støjhegnet skal placeres på støttemuren.     

Hegnets omfang og udsende

Hegnet skal have en højde på 2,5 meter, en afstand mellem stolperne på 1,8- 2,5 m, træbeklædning og skørter skal veje over 20 kg pr. kvm. Hegnet skal have en træbeklædning med lodrette brædder, der er monteret i det, man kalder 1 på 2. Stolperne kan være i stål, træ eller komposit. Hegnet kan eventuelt beplantes med klatreplanter såsom Rådhusvin, arkitektens trøst og Vedbend.

Spørgetid

Panelet bestod af

Birgitta Hjort Hansen (Byplanlægger) - BHH
Nina Holst (Planchef) - NH
Susanne Bislev Sonnenberg (Letbane koordinator) – SBS
Henrik Ruø Jensen (Miljømedarbejder) – HRJ

Spørgsmål fra kommentarsporet på Facebook

Er Den Grønne Kile, altså kolonihaverne, også omfattet af disse regler og er det de samme regler for hegn ved kolonihaveområdet?

BHH – kolonihaverne er særlige fordi de ligger i Den Grønne Kile og her gælder Fingerplanen. Der er nogle særlig regler for, hvad man må opføre af bygværker. Dette for at beskytte de landskabelige kvaliteter i kilen. Derfor kan jeg heller ikke helt præcist, svare på det. Det er et spørgsmål, vi har haft inde og drøfte med Erhvervsstyrelsen og håber på at kunne få afklaret snarest muligt.

Eftersom Brøndby Kommune ejer Den Grønne Kile, kan det så forventes, at kommunen opsætter hegn langs kolonihaverne? Der er jo blevet fældet mange træer som kolonihaverne selv har plantet langs ringvejen i HF Harekær?

NH – Vores koordinator af letbanen Susanne har været i dialog med flere af haveforeningerne, og der er ikke truffet en endelig afgørelse fra kommunens side endnu, men vi er indstillet på, at der skal findes en løsning i forhold til ny beplantning

SBS – Vi har talt med den nordligst beliggende haveforening, hvor der er blevet fældet en hel del træer. Vi i gang med at drøfte, hvad der kan lade sig gøre på den nordlige strækning med Erhvervsstyrelsen og bestyrelsen fra foreningen. Blandt andet om der skal sættes hegn, eller om der skal beplantes træer. Den sydlige haveforening har vi ikke talt med, da den ejes af Naturstyrelsen.

Er det begge sider af ringvejen, der skal laves nye hegn på?

SBS – Nej, det er på den østlige side, hvor der skal laves nye hegn. Der er enkelte grunde på den vestlige side, op mod Kirkebjerg Station, hvor der skal laves nye hegn. Størstedelen af grundene på den vestlige side vil kunne beholde de hegn, som de har i dag, hvorfor der ikke skal laves nye hegn.  

NH – Selvom man ikke skal have lavet et nyt hegn, har man stadig samme muligheder, som andre grundejere i området for at søge om at opsætte et nyt støjhegn.

Ifølge vejledning må hegnet højst være 2,5 meter over cykelstien, men der står også, at man må bygge et hegn på 2,5 meter. Min grund ligger 60 cm over vejen, må jeg bygge et hegn på 2,5 meter fra min grund eller kun på 1,9 meter?

BHH – Ifølge vejledning skal hegnet stå der, hvor der er højst, dvs. at hvis ens grund er 60 cm over vejen, så må man godt bygge et 2,5 meter hegn på grunden.

Må man mure et støjhegn op?

BHH – Hvis man bor på den østlige side, så er det ret klart defineret i vejledning, hvad man må. Hvis man bor på den vestlige side, så gælder hegnsloven og så skal man være enig med kommunen i, at det er, det rigtige at gøre, dette vil højst sandsynligt kræve en byggesagsbehandling.

NH –Helt overordnet har formålet med denne vejledning også været, i samarbejde med grundejerne, at få et udseende ud mod Søndre Ringvej som er så ensartet som muligt. Derfor er der også nogle retningslinjer for, hvordan støjhegnet bør se ud. Et muret støjhegn kan ikke rummes inden for disse. Dette er dog ikke det samme som, at politikerne ikke kan træffe en anden beslutning i et konkret tilfælde.

Hvornår ved I noget i forhold til Den Grønne Kile, og er det ikke på tide, at der bliver fundet en løsning nu?

NH – Udfordringen er, at det ikke er os alene som bestemmer det. Vi er i dialog med de statslige myndigheder om, hvad vi kan.

SBS – Det med at finde en løsning afhænger også af, hvornår der kan blive sat noget nyt op og på nuværende tidspunkt er Aarsleff A/S i gang dernede og vil være det i et stykke tid endnu. Så på nuværende tidspunkt, vil der ikke kunne etableres noget nyt.

Hvornår kan man forvente, at der kan sættes hegn op?

NH – Der er jo desværre sket det at HL har fundet ud af, at de ikke har eksproprieret nok første gang, de var ude, og derfor er der nu en ny runde af ekspropriationer.

SBS – Det som ligger i den nye runde af ekspropriationer er, at det areal som de skal bruge midlertidigt til at lave støttemurene skal bruges mellem 1. juni og 31. januar 2022. De skal bruge det i en periode på 3 måneder. Men i denne periode regner de med at få lavet strækningen dernede. Efterfølgende vil man så kunne etablere sit hegn. Når vi kommer ud på ekspropriationerne, så har HL lovet, at de vil have en mere detaljeret tidsplan for, hvornår arealerne skal bruges og dermed efterfølgende, hvornår man vil kunne sætte sit hegn op.   

Bliver vejlysene på REMA 1000 siden også skiftet ud?

SBS – Ja det gør de. Al belysningen derude bliver skiftet ud, så vi får en ensartet belysning. Den slags belysning der vil blive sat op, er den samme som kan ses på billedet i vejledningen og samme slags som fx står på Park Allé.

Selvom Kommunen ikke kan opsætte et levende hegn nu, så burde I kunne opstille noget midlertidigt, så børnene fra foreningen ikke ender ude på vejen, og så de der bor ved den kommende Letbane ikke er til offentligskue ude fra vejen?

SBS – Det som står dernede nu er et trådhegn og det er det som Hovedstadens Letbanen har haft med i deres udbud. Jeg ved, at der har været et ønske om, at man satte et fast pladehegn op, men det har ikke været muligt. Men der er et trådhegn, så man kommer ikke til at kunne løbe ud hverken på vejen eller på arbejdsområdet.

Jeg bor på Folemarksvej og kan forstå, at letbanen kommer til at køre tættest herpå, er det så forsvarligt ikke at have et støjhegn langs Folemarksvej? Som jeg har forstået det, er der kun krav om hegn på den østlige side af ringvejen?

NH – Der er ikke krav om at opsætte støjhegn, vejledningen er alene en guide til, hvordan I som borgere kan opsætte støjhegn, hvis I vil.

BHH – I forhold til om det er forsvarligt, så har jeg forstået det sådan, at letbanen ikke støjer mere end den støj, som er der i forvejen, og at den afløser nogle busser som faktisk støjer mere. Så letbanen i sig selv afleder ikke et behov for støjreduktion.

HRJ – Hvis man ser bort fra selve arbejdet med letbanen, så bliver støjniveauet nærmest identisk. Om det er forsvarligt at have eller ikke have et hegn afhænger af, hvor stille man gerne vil have det i sin have. Hvis man gerne vil have en stille have, så kan et støjhegn være en del af løsningen. Noget af det vigtigste er, at hegnet har en vis højde 2,5 meter, og at hegnet er tæt og langt, evt. i forlængelse med naboernes hegn.

Da afdeling 1 i kolonihaverne hører under Naturstyrelsen, er det så dem foreningen skal tale med om støjhegn? Det er jo stadig Brøndby Kommune vi ligger i, og vi har jo også fået fældet en masse træer?

NH – Det er stadig kommunen som I skal tale med i forhold til, hvad man må i det landskabelige rum i Den Grønne Kile. Der er strenge regler i forhold til, om man overhovedet må opsætte hegn derude. Men det kunne være en god ide at gå i dialog med Naturstyrelsen om, hvem der skal betale for ny beplantning. Beplantning kan man godt få tilladelse til, men det vil være en visuel afskærmning og ikke en støjmæssig afskærmning.

SBS – Der kan være nogle deklarationer i forhold til, hvor højt man må beplante ud mod letbanen.

Men I har jo fjernet beplantningen for at kunne etablere det som er i gang nu, så nu er reetableringen vores eget ansvar, er der ingen medfinansiering fra jer?

SBS – Det er Hovedstadens Letbane, som har fjernet beplantningen, og der står faktisk, at det er noget som haveforeningen selv står for. Så hvis vi går ind og laver noget, så er det fordi, vi også gerne vil have et ensartede udtryk ud mod Ringvejen.

NH – Fordi kommunen ejer grunden, kan det også godt være, at kommunalbestyrelsen vil se på, om vi skal medfinansiere noget af beplantningen. Vi har som kommune heller ikke fået en erstatning for den beplantning, som er fjernet.

Kommer man til at kunne mærke rystelser i jorden?

SBS – Umiddelbart nej. Hovedstadens letbanen arbejder for, at der ikke skal kunne mærkes yderligere vibration i forbindelse med driften af letbanen. Dog vil det været noget andet i forhold til arbejdet med at anlægge letbanen, her vil der komme vibrationer.   Skrevet af Brøndby Kommune