Veje og trafik

Vedligeholdelse af veje

Kommunen fører tilsyn med de offentlige kommunale veje

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlaug skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Guide til private fællesveje – hvem gør hvad

Ombygninger/hastighedsdæmpende foranstaltninger

Hvis man ønsker at foretage ændringer på en privat fællesvej som f.eks. omlægning af underjordiske ledninger, anbringelse/flytning af masterækker, lysstander ol, samt etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger skal man søge kommunen om lov til dette. Man skal indsende et projekt, der viser de ønskede ændringer.
Det er som udgangspunkt de tilstødende grundejere der skal sørge for projektering, etablering samt finansiering af projektet.

Vejafvanding

Der er to forskellige måder at kloakere på separat- og fælleskloakering:
Ved separat kloakering, er spildevand fra husholdningerne og regnvand fordelt i hver sin kloakledning i stedet for at løbe i den samme ledning.
Det er de tilstødende ejendomme, der har vedligeholdelsespligten for rør og brønde til spildevandet i vejen.
Vedligeholdelsespligten omfatter samtlige riste og brønde i vejen, samt øvrige installationer og rør i vejen

Vedligeholdelsespligten for rør mm i vejen til vejvandet påhviler HOFOR

Ved fælleskloakering er det HOFOR der skal vedligeholde rør i vejen.

 Separat kloak 

 

Fælleskloak     

 

Fælles for dem begge er at, er det ejeren, der har vedligeholdelsespligten for rør og brønde, på de enkelte ejendomme.

 

Andre ledninger:

Arbejde på ledninger, i eller over private fællesveje, som iværksættes af vejmyndigheden eller de vedligeholdsespligtige, der har til formål at bringe vejen i god og forsvarlig stand, betales af ledningsejeren.

 

Vejens belægning

Hvis der er huller i asfalten, er det den/de nærmeste grundejere som har vedligeholdelsespligten. Grundejere som kan dokumenterer at de ikke har vejret til den private fællesvej er undtaget vedligeholdelsen.

Omfatter vedligeholdelsen et særligt element som har betydning for flere grundejere på den private fællesvej f.eks. brønde og trafikregulerende eller hastighedsregulerende foranstaltninger kan grundejeren forlange at det pågældende arbejde skal udføres som et samlet arbejde. (§ 47).

 

Yderligere information omkring lov om private fællesveje kan findes her.

Kommunen gennemgår vejene på faste tidspunkter af året, enten til fods eller i bil.

Hvis du som borger opdager fejl og mangler ved vejene, skal du tage kontakt med kommunen. Det kan fx være fejl og mangler som:

  • belægningsskader, huller i asfalten eller ujævne fliser på fortove
  • dæksler og riste, som er i stykker eller ikke fungerer
  • skilte, lys, striber, rabatter, anlæg og/eller andet, som er nedslidt eller ødelagt.

I nogle tilfælde kan det være en grundejerforening eller et vejlav, som har ansvaret for veje og stier. Det vil kommunen gøre dig opmærksom på, hvis du anmelder fejl og mangler.

Skrevet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
og Trafik
Skrevet af Trafik
Giv os et praj

Giv os et praj

Hjælp os med at holde Brøndby pæn. Støder du på et hul i vejen eller affald der flyder, så giv os et praj.