Erhvervsaffald og miljø

Affaldshåndtering

Affaldssortering - virksomehed

På disse sider kan du læse om, hvordan din virksomhed skal sortere og håndtere affaldet. Du kan downloade en række faktaark for de fleste affaldstyper eller få overblikket i kommunens folder om erhvervsaffald.

Hvis du vil...

Din virksomhed vælger selv, hvem der skal håndtere virksomhedens affald. De firmaer, der må håndtere dit affald, kan du finde i Affaldsregisteret, der er et en landsdækkende register over affaldsindsamlere og modtageanlæg.

Din virksomhed skal opbevare dokumentation for, hvordan virksomhedens affald er håndteret. Dokumentationen skal til enhver tid kunne vises ved et miljøtilsyn.

Hvis du er i tvivl, om affaldet er genanvendeligt eller forbrændings- eller deponeringsegnet, skal du kontakte en affaldsmedarbejder i Brøndby Kommune, Miljøafdelingen, e-mail affald@brondby.dk. Kommunen vil så klassificere affaldet og evt. anvise et modtageanlæg.

Der gælder nogle særlige regler for håndtering af bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald, farligt affald og asbestaffald. Læs mere om dette ved at klikke på link til højre.

Affaldsfolder og faktaark

Få vejledning om, hvordan din virksomhed skal sortere og håndtere affaldet i Brøndby Kommunes affaldsfolder og faktaark.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en folder om erhvervsaffald til alle virksomheder i kommunen. Folderen giver et overblik over, hvordan affaldet skal håndteres, så virksomheden overholder gældende regler.

Til folderen hører der en række faktaark, som giver en beskrivelse af hver affaldstype, hvor det skal hen, hvad virksomhederne skal være særlig opmærksom på etc.

Forneden på siden kan du se og downloade folderen og faktaark.

Efter faktaarkene er der angivet et version nr. som er et tal efterfulgt af et årstal. På den måde kan du altid se om du har de nyeste faktaark.

Det er også muligt at komme på en liste, så du får en mail, når faktaarkene bliver opdateret. Det kan du gøre skive til affald@brondby.dk. Du skal huske at skrive jeres e-mail adresse, virksomhedens navn, adresse, kontakt person og et telefonnummer.

Bemærk! Faktaark for plastemballage er på vej. For bygge- og anlægsaffald er der i stedet for faktaark en folder.

Affaldsforebyggelse - mindre affald, færre udgifter

Alle virksomheder kan have gavn af at mindske deres affaldsmængder. Det giver en bedre økonomi for virksomheden og det mindsker belastningen af miljøet.

Hvis din virksomhed ønsker at arbejde med affaldsforebyggelse, er det første skridt at få overblik over affaldet og dernæst udpege de områder, hvor det er relevant at mindske affaldsmængderne.

Det kan du bruge ”Skema til overblik over affald” til. I faktaarket ”Affaldsforebyggelse” kan du få vejledning til, hvordan du nemt griber opgaven an.

Dagrenovation

Dagrenovation er alt det affald fra virksomheder, der er let fordærveligt eller har været i berøring med madvarer.

Dagrenovation er fx emballage, der har været i kontakt med madvarer, kød, fisk og tilberedte madvarer, papirhåndklæder, hygiejnebind, æbleskrog og andre frugtrester og cigaretskod.

Virksomhedens dagrenovation skal enten lægges i papirsæk eller en container.

Det er vigtigt at "pakke affaldet ind" af hygiejniske årsager og fordi vådt affald ødelægger papirsækken så skraldemanden ikke kan tage sækken med sig uden, at den går i stykker.

Dagrenovation må blandes med småt forbrændingsegnet affald, så længe det afhentes minimum hver 14. dag og køres direkte til forbrænding.

Det er meget vigtigt, at virksomhedens medarbejdere ikke smider farligt affald (batterier, lysstofrør og sparepærer, kemikalier og spraydåser) og plast lavet af PVC (visse presenninger, måtter, gummistøvler og regntøj, samt trapezplader, afløbsrør, kloakrør, tagrender, etc.) ud med dagrenovationen, fordi det kan være giftigt at brænde af.

Brøndby Kommune er ophørt med at indsamle dagrenovation pr. 31. december 2010. Virksomhederne skal derfor benytte en privat affaldstransportør, der er optaget i affaldsregisteret.

Adgang til genbrugspladsen

Virksomheder skal tilmelde sig og købe enten årskort eller engangsbillet til Brøndby genbrugsstation  eller andre genbrugsstationer i Vestforbrændings ejerkommuner for at aflevere affald.

Tilmelding kan ske på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk. Der skal betales forskellige gebyrer afhængigt af køretøjets størrelse.

Læs mere om Brøndby Genbrugsstation ved at klikke på linket til højre.

Skrevet af Affald