Erhvervsaffald og miljø

Farligt affald

Farligt affald

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer det farlige affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores miljø.

Hvis du vil...

Din virksomhed kan komme af med det farlige affald på følgende måder:

 • Du kan anvende en registreret transportør – kontakt kommunen for at få en anvisning.
 • Du kan selv transporterer mindre mængder (max 200 kg) og aflevere det mod betaling hos SMOKA, Prøvestenen U-vej 7, 2300 København S, 33 22 32 37.
 • Du kan aflevere mindre mængder husholdningslignende farligt affald på en af genbrugsstationerne i Vestforbrændings opland. Husk at bede pladspersonalet om en kvittering for det farlige affald.

Du skal aflevere farligt affald korrekt, så det kan blive behandlet på en miljørigtig måde.

Der er forskel på behandlingen af de enkelte affaldstyper. Du må derfor ikke blande farliget affald, og du skal aflevere det i en tæt og forsvarligt lukket beholder – helst i den originale beholder, så dem der behandler affaldet, kan se, hvad der er i den.

Har du eksplosivt eller radioaktivt affald, skal du kontakte Miljøafdelingen på 4328 2828. Hvis din virksomhed har medicinrester eller kanylebokse, skal du aflevere det hos SMOKA eller få SMOKA til at hente det hos dig.

Hvad er farligt affald?

 • Olieaffald, f.eks. smøreolie, spildolie og oliefiltre
 • Kemikalier, f.eks. opløsningsmidler, syrer/baser, insekt- og ukrudtsmidler
 • Maling, lak og lignende
 • Diverse filtre
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Medicinrester
 • Lysstofrør og spare pærer
 • Farligt byggeaffald (asbest, PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner mv.)

Opbevaring af farligt affald

Som en hjælp til at overholde de krav der er til, hvordan du skal opbevare farligt affald, så der ikke sker en forurening af jord og grundvand, har vi har lavet folderen Tips og tricks til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter.

Genanvendeligt farligt affald

Kommunen skal ikke længere skal anvise genanvendeligt farligt affald. Det betyder, at virksomheden må vælge frit, hvem der skal afhente affaldet fra det nationale Affaldsregister. Ikke genanvendeligt farligt affald (som udgør det meste farlige affald) skal du dog stadig have anvist af kommunen.  

 

Asbest

Hvis du overvejer at rense eller nedrive asbestholdige tagbelægninger, facader eller andre bygningsdele, der indeholder asbest, skal du være opmærksom på at asbest er meget farligt, og at der er nogle forholdsregler og retningslinjer, som du skal overholde.

Ved forkert rensning af asbestholdige materialer vil der blive frigjort store mængder mikroskopiske asbestfibre, der er sundhedsfarlige at indånde.

Asbestfibrene er så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mindste dele og ud i cellerne, hvor de kan påvirke kroppens DNA, så de bl.a. kan forårsage forskellige former for kræft.

Behandling og rensning af asbestholdige materialer skal derfor foregå på en måde, der i størst muligt omfang hindrer frigivelse og spredning af asbestfibre.

Inden du går i gang med arbejdet, er det en god idé, at informere naboer om projektet, specielt hvis der kan opstå støj- eller støvgener.

HUSK: du skal altid anmelde dit arbejde med asbest til kommune, ellers kan du risikere at kommunen stopper al arbejdet med øjeblikkelig virkning for ejers regning.

Anmeld asbestaffald via linket i den grønne boks øverst på siden.

Anmeldelse

Hvis arbejdet medfører støv eller støj, skal du anmelde det til kommunen, som miljømyndighed, senest 14 dage før du arbejdet starter.

Anmeldelsen skal redegøre for arbejdsperiodens længde, herunder fordeling på dag-, aften- og nattetimer.

Derudover skal det fremgå, hvad du gør at forebygge forurening og/eller gener for omgivelserne.

Kommunen har herefter mulighed for at fastsætte yderligere krav til arbejdets udførelse eller i visse tilfælde nedlægge forbud mod aktiviteten.

Anmeldelse af arbejdet fritager ikke den ansvarlige for at indhente andre nødvendige tilladelser, godkendelser eller dispensationer, som f.eks. byggetilladelse.

Bortskaffelse af asbestaffald skal også anmeldes til kommunen. Se linket i boksen ovenfor.  

Håndtering af asbestaffald

Asbestaffald skal anmeldes til kommunen på et anmeldeskema. Du finder skemaet i den grønne boks øverst på siden. Kommunen anviser herefter, hvortil asbestaffaldet skal bortskaffes.

Du betaler selv for at få bortskaffet asbestaffald. 

Asbestaffald inddeles i følgende tre kategorier efter materialetype:

1. Stærkt støvende asbestholdigt affald og støv med indhold af asbest, f. eks. fra rengøring efter fjernelse af asbestholdige bløde plader.

Efter anmeldelse af asbestaffaldet anviser Teknisk Forvaltning, hvor og hvordan du bortskaffer affaldet. Du skal have en  anvisning for hvert læs, som du skal medbringe ved aflevering på modtagestedet. Kvittering for aflevering sendes til Brøndby Kommune umiddelbart efter bortskaffelsen.

Affaldet skal være fugtigt, så det ikke støver, du skal emballere det i dobbelte kraftige plastsække, som er støvtætte under håndteringen, og er mærket "asbestaffald".

Stærkt støvende asbestaffald skal du aflevere hos:
SMOKA, Prøvestenen, U-vej 7, 2300 København S, tlf. 33 22 32 37.  

2. Asbestholdigt affald der kan støve, f.eks. bløde lofts- og vægplader.

Efter anmeldelse af asbestaffaldet anviser Teknisk Forvaltning, hvor og hvordan affaldet bortskaffes. Der skal laves en anvisning for hvert læs affald, som skal medbringes ved aflevering på modtagestedet. Kvittering for aflevering sendes til Brøndby Kommune umiddelbart efter bortskaffelsen.

Affaldet fugtes og emballeres i dobbelte kraftige plastsække, som kan holdes støvtætte under håndteringen, og er mærket "asbestaffald". 

Støvende asbest affald skal du aflevere hos:
AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, tlf. 36 77 15 99, torsdag kl. 07.00 - 14.00.  

3. Asbestholdigt affald der ikke støver, f.eks. hårde tagplader af eternit.

Når du har anmeldt asbestholdigt affald, der ikke støver, så giver Teknisk Forvaltning dig besked om, hvor du kan bortskaffe affaldet.

Der er ikke krav til transporten af denne type asbestholdigt affald.

Affaldet kan du aflevere hos:
AV Miljø, Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre, tlf. 36 77 15 99, torsdag kl. 07.00 – 14.00. 

Hvis du har mindre mængder af denne type affald, kan du aflevere det på:
Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21, åbent alle dage kl. 9:00 - 17:00.

Det skal være pakket ind i klart plast og tapet for at du må aflevere det på genbrugsstationen. Det gælder for al eternit, skifer og asbest.

Ved afleveringen skal du kontakte pladspersonalet om, at der er tale om asbestholdigt affald. Aflevering kan kun ske med bil indtil 3.500 kg totalvægt (eksklusiv trailer)

Pladspersonalet på Genbrugsstationen har ret til at vurdere, hvornår der er tale om mindre mængder asbest, ligesom de altid har ret til at afvise et læs.  

Rensning af asbesttage

Godkendte firmaer

Højtryksrensning af asbesttage kan lade sig gøre, hvis det bliver udført af et godkendt tagrensefirma, som har fået dispensation fra Arbejdstilsynet.

Arbejdet kræver et lukket system med filtrering af spildevandet, som er godkendt af Arbejdstilsynet.  

Private og ikke-godkendte firmaer

For private og firmaer uden dispensation fra Arbejdstilsynet er højtryksrensning af asbesttage forbudt, da sådan en afrensning vil flå asbestfibre af taget, som derefter vil blive spredt i omgivelserne. Forbuddet fremgår af Arbejdsministeriets bekendtgørelse om asbest nr. 660 af 24. september 1986.

Det er dog tilladt at rense et asbesttag ved at bruge stiv kost/børste (ikke stålbørste) og vand under almindelig vandværkstryk. Rensning skal foregå uden brug af hurtiggående værktøj, som f.eks. elektriske slibemaskiner, der frigør og spreder fibrene med stor hastighed.

Tilsvarende må du ikke skære eternitplader med vinkelsliber.

Du skal generelt undgå at bruge rensemidler, specielt hvor tagvandet bliver ledt til regnvandssystemet (separatsystem), da vandet løber direkte i vandløb eller søer uden rensning.

Hvis der opstår en forurening, skal kommunen kontaktes så hurtigt som muligt.

Den enkelte grundejer hæfter selv for udgifter til oprensning af forurening i forbindelse med afrensning af taget. 

Nedrivning af asbesttag

(og andre asbestholdige materialer)

Ved nedrivning af asbesttage skal man tage hensyn til både omgivelser og arbejdsmiljø.

Reglerne i forbindelse med nedrivning af asbesttage, fremgår af kap. 7 i Arbejdsministeriets bekendtgørelse 660 af 24. september 1986 om asbest.

Du skal nedtage tagpladerne i så hel tilstand som muligt, dvs. du må ikke smides dem ned på jorden oppe fra taget. Tagpladerne må ikke afgive støv til omgivelserne under opbevaring og transport.

Hvis først asbesten er spredt i omgivelserne, er det både besværligt og kostbart at foretage oprensning. Den enkelte grundejer hæfter selv for udgifter til oprensning af forurening, i forbindelse med nedrivning af taget.

Hvis der opstår en forurening, skal kommunen kontaktes så hurtigt som muligt.  

Eternitplader

Hvilke eternitplader indeholder asbest?

Asbesttage kan opdeles i 2 typer: Den velkendte bølge-eternitplade og den mindre anvendte skifer-eternit.

Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988. Fra 1984 har man kunnet købe tagplader uden asbest.  Derfor kan man gå ud fra, 

 • at eternittage etableret før 1984 indeholder asbest
 • at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest
 • at eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie.

Man kan få sikkerhed ved at kigge på undersiden af tagpladen. Her er påtrykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første ciffer er 0 eller 1, så indeholder pladen asbest. 

PCB, bly, kviksølv, klorparaffiner

Ved nedrivnings- eller renoveringsprojekter skal du være opmærksom på, at der meget ofte er miljøfarlige stoffer i materialerne i bygningen/anlægget. Som bygherre (privat eller virksomhed) er det dit ansvar, at få identificeret eventuelle farlige stoffer og materialer og få frasorteret bygge- og anlægsaffaldet. For at kunne sortere affaldet korrekt, er det nødvendigt at gennemgå bygningen/anlægget for de miljøfarlige stoffer, inden arbejdet går i gang.

Screening af bygninger inden arbejdet går i gang
Det er særligt bygninger og anlæg, der er bygget eller renoveret i perioden 1930´erne frem til midten af 1980´erne, der kan indeholde stoffer som asbest, PCB, bly, kviksølv og klorparaffiner. For klorparaffiner er det helt frem til 2001. Du kan få vejledning om screening af ældre bygninger i Folder om bygge- og anlægsaffald i den grønne boks. Der er desuden særlige regler for PCB-screening. 

Hvis en gennemgang af bygningen ikke giver anledning til mistanke om, at der er nogle af de farlige stoffer, skal du følge gældende krav for sortering af byggeaffald. 

Hvis en gennemgang af bygningen viser, at der er problematiske stoffer i bygningen er der særlige krav til håndtering, sortering og bortskaffelse.

Asbest
Når du renoverer eller udskifter dit eternittag eller andre installationer fra perioden ca. 1950-1988, der indeholder asbest, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for arbejde med asbest. Læs mere om asbest ovenfor. Asbestaffald er desuden farligt så du skal anmelde det til Miljøafdelingen.

PCB
PCB (PolyChlorede Biphenyler) er en miljøgift, der er sundhedsskadelig og kan være kræftfremkaldende. En række byggematerialer fra perioden ca. 1950-1977 indeholder PCB. Stoffet er især blevet anvendt i fugemasse, termoruder, lim og maling samt visse elektriske komponenter. PCB-holdigt affald skal under nedtagning og transport behandles med stor varsomhed, så det ikke bliver sprede i miljøet.

BEMÆRK DER ER NYE REGLER OM PCB-SCREENING!

Du skal screene bygninger og anlæg for PCB-holdigt materiale, hvis de er opført i perioden 1950-1977, og hvis byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald. Du skal også foretage PCB-screening i forbindelse med udskiftning af termoruder hvis de er fremstillet i perioden 1950-1957.

Du skal bruge skemaet ”Screening for PCB-holdigt affald og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald”, til PCB-screening". Du finder skemaet i den grønne boks foroven.  

Du skal anmelde PCB-affaldet til kommunen, herunder den forventede type PCB-affald, mængden, samt den målte koncentration af PCB i affaldet. Du skal bruge skemaet "kortlægning og anmeldelse af PCB-holdigt affald" se den grønne boks foroven. Du skal vedlægge dokumentation for prøvetagning og analyseresultater. Kommunen anviser herefter, hvor du kan køre affaldet hen. 

Grænseværdier for PCB-holdigt byggeaffald: 

 

Affaldstype

PCB (total)

Håndtering af PCB

Rent affald

< 0,1 mg/kg

Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen

Forbrænding eller deponering

0,1 - 50 mg/kg

Kontakt Miljøafdelingen for anvisning

Farligt affald / anmeldelsespligt

>50 mg/kg

Anvises til NORD (Kommunekemi) af Miljøafdelingen, kontakt Miljøafdelingen først

De angivne værdier er maksimale værdier (faststofindhold) målt ved kilden på det intakte materiale, inden dette bliver nedknust og forureningen bliver fortyndet/opblandet.

Du kan læse mere om PCB på PCB-guiden, i ”Branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer” eller i Københavns Kommunes PCB-vejledning. Du er også velkommen til at kontakte Miljøafdelingen.

Bly
Man benyttede bly i blandt andet blyindfattede vinduer, bly inddækninger (skorsten og vinduer), elkabler med blykappe, visse tagrender og mange forskellige typer malinger. Du skal være opmærksom på, hvis du skal slibe på noget eksisterende maling i et hus, der er mere end 30 år gammelt, kan malingen indeholde bly. Du skal sikre dig og din omgivelser mod at sprede støvet. Før i tiden benyttede man tungmetallet bly og cadmium som stabilisatorer i mange forskellige PVC-holdige byggematerialer så som tagrender, trapezplader og kloakrør. Cadmium blev udfaset i 1992 og blev erstattet af bly. Blyholdigt affald skal anmeldes til Miljøafdelingen. Brug ”Anmeldeskema for asbest og farligt affald” via linket i den grønne boks foroven. 

Det er vigtigt, at affald der indeholder bly bliver sorteret og bortskaffet til godkendt modtager eller genbrugsstationen. Blyholdigt affald må du ikke blande med andre affaldsfraktioner, og håndteringen må ikke bidrage til forurening af omgivelserne. Afhængigt af indholdet/koncentrationen skal du behandle blyholdigt affald på følgende måder: 

Affaldstype

Bly

Håndtering af bly

Rent affald

< 40 ppm

Kan genanvendes efter nærmere regler

Forbrænding eller deponering

40 – 2.500 ppm

Kontakt Miljøafdelingen for anvisning

Farligt affald / anmeldelsespligt

> 2.500 ppm

Anvises til NORD (Kommunekemi) af Miljøafdelingen, kontakt Miljøafdelingen

Klorparaffiner
Klorparaffiner har primært været benyttet som additiv i rustbeskyttende maling, grundmaling og i plastmaterialer (kabler), samt i fugematerialer. De klorede paraffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt og blev brugt frem til 2001.

Der er tre typer klorerede paraffiner: 

 • kortkædede klorparaffiner (C10-C13)
 • mellemkædede klorparaffiner (C14-C17)
 • langkædede klorparaffiner (C18-C30)

De kortkædede klorparaffiner er påvist at være kræftfremkaldende. Hvis indholdet i materialet er mere end 1 % (10.000 mg/ kg) er det klassificeret som farligt affald. Hvis der er klorparaffiner i affaldet i mængder, der gør affaldet farligt, skal du anmelde det til Miljøafdelingen. Brug ”Anmeldeskema for asbest og farligt affald” via linket i boksen øverst på siden.

 

Skrevet af Affald