Erhvervsaffald og miljø

Gebyrer for affald

Penge

På denne side kan du læse om affaldsgebyrer i Brøndby Kommune.

Hvis du vil...

Administrationsgebyr

Brøndby Kommune opkræver hvert år administrationsgebyr hos virksomhederne i kommunen. Gebyret dækker kommunens udgifter til bl.a. affaldsplanlægning, anvisning, administration og information om erhvervsaffald. Gebyret er i 2018 fortsat 520 kr. ekskl. moms (650 kr. inkl. moms). Gebyret er ens for alle virksomheder uanset størrelse.

Affaldsgebyret bliver opkrævet hos den enkelte virksomhed for hvert produktionsenhedsnummer (P-nr.) ud fra de oplysninger, der fremgår af CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) den 1. januar i opkrævningsåret. Hvis du flytter i årets løb, bliver du ikke opkrævet i den nye kommune.

Principperne for fastsættelse af gebyr, opkrævning samt muligheden for fritagelser er nationalt bestemt og dermed ens i alle kommuner. Reglerne er fastsat i affaldsbekendtgørelsen. (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012)

I år sendes opkrævningen ud den 24. august med ansøgningsfrist for fritagelse den 24. oktober 2018.

Gebyrer for virksomheder i 2018 i Brøndby Kommune

Gebyr for affaldsplanlægning, regulativ, administration m.m.

 

Pris u. moms 

Pris m. moms 

Gebyr pr. virksomhed 

 520,00 kr.

 650,00 kr.

Priser for adgang til genbrugsstationerne

  Personbil  Kassebil  Ladvogn  

Virksomhedskategori 
Årskort for 2017

Med moms kr.  Med moms kr.  Med moms kr. 
Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere der overvejende afleverer erhvervsaffald 

6.875

10.875 

16.875 

Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere 

3.750 

6.000 

9.250 

Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte) 

1.000 

   
Øvrige virksomheder end de ovennævnte 

4.000 

7.375 

14.250 

 

Priser for engangsbilletter 

 125

 187,5

 250

Priserne er inkl. medbringelse af evt. trailer.
Priserne er inkl. aflevering af max. 5 kg. farligt affald pr. besøg.
For hver 10 kg. farligt affald derudover koster det 45 kr. inkl. moms.

Hvilke virksomheder kan få fritagelse? 

Visse virksomheder er på forhånd direkte fritaget for at betale gebyrer, som følge af affaldsbekendtgørelsen, og bliver derfor ikke opkrævet. Det gælder bestemte brancher med 0 - 1 ansatte, samt visse virksomhedsformer med 0 ansatte. Hvis ejer udfører arbejde for virksomheden tæller han med som ansat. Det fremgår af bilag 8 og 9 i affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012), hvilke brancher og virksomheder, der er fritaget.

SKAT sender en liste til kommunen over virksomheder, der havde en omsætning på under 300.000 kr. i 2016. Disse virksomheder modtager heller ikke en opkrævning fra kommunen. Dette gælder kun virksomheder, der var aktive i 2016.

Andre typer af virksomheder vil have mulighed for at søge om fritagelse for gebyret, forudsat at de ikke anvender en kommunal affaldsordning herunder anvisningsordninger eller genbrugsplads og at de opfylder de øvrige forudsætninger, som er fastsat i affaldsbekendtgørelsen.

Følgende virksomheder har mulighed for at søge fritagelse:

 1. Virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. to år før opkrævningsåret 
 2. Virksomheder helt uden affald
 3. Virksomheder der er ophørt før udsendelse af opkrævningen.

Læs mere om reglerne, ansøgningsprocedure og kommunens krav til dokumentation for disse virksomheder under de enkelte fritagelsesmuligheder nedenfor. Ansøgningen kræver blandt andet en underskrevet tro og love erklæring.

Frist for ansøgning om fritagelse

Der sendes en opkrævning ud for betaling af administrationsgebyr for erhvervsaffald i august 2018.

Virksomheden har derefter 8 uger til at søge om fritagelse fra varslingsbrevet er sendt ud. Fristen for ansøgning om fritagelse i år er den 24. oktober 2018. Efter fristens udløb er det ikke muligt at søge om fritagelse. Dette er en følge af de ændrede gebyrregler, der trådte i kraft 1. januar 2012.

Bemærk at hvis din virksomhed benytter en kommunal affaldsordning herunder anvisningsordninger eller en genbrugsplads, skal den betale for brugen OG det årlige administrationsgebyr for erhvervsaffald. Hvis virksomheden har fået fritagelse for affaldsgebyret og alligevel ønsker at bruge en genbrugsplads, skal den kontakte Brøndby Kommune. Kommunen sender så en ny opkrævning ud. Kommunen gennemfører jævnligt kontrol af, hvilke virksomheder, der bruger genbrugspladsen.

Fritagelse - omsætning

Virksomheden kan fritages for betaling af affaldsgebyret, hvis omsætningen var under 300.000 kr. i 2016.

Forudsætninger for fritagelse

 • Kommunen skal fritage de virksomheder, der kan dokumentere via SKAT, at deres omsætning eller lønsum var under 300.000 kr. i 2016. Virksomheden er dog gebyrpligtig, hvis den anvender eller ønsker at anvende kommunale affaldsordninger herunder anvisningsordninger eller genbrugspladser i 2018.
 • En virksomheds omsætning svarer til virksomhedens samlede salg af produkter/ydelser. For offentlige institutioner og virksomheder opgøres omsætningen som de samlede løn- og driftsudgifter. Hvorvidt virksomheden har haft overskud eller underskud har ikke betydning for gebyropkrævningen.
 • Kommunen vurderer, om din virksomhed kan opnå fritagelse på baggrund af virksomhedens regnskab for 2016 og/eller oplysninger fra SKAT.
 • Virksomheden skal vedlægge ansøgningen en tro-og loveerklæring, hvor i det bl.a. bekræftes, at virksomheden ikke anvender de kommunale affaldsordninger, herunder forbrændingsanlæg, anvisningsordninger eller genbrugspladser.

Virksomheden skal vedlægge ansøgningen en tro-og loveerklæring, hvor i det bl.a. bekræftes, at virksomheden ikke anvender de kommunale affaldsordninger, herunder forbrændingsanlæg, anvisningsordninger eller genbrugspladser. Tro- og loveerklæringen kan hentes HER (link fra ”Hvilke virksomheder kan få fritagelse?”).

  

Bemærk at hvis din virksomhed bruger en kommunal affaldsordning herunder anvisningsordninger eller en genbrugsplads, skal den betale for brugen samt betale det årlige affaldsgebyr. Hvis virksomheden har fået fritagelse for affaldsgebyret og alligevel ønsker at bruge en genbrugsplads, skal den kontakte Brøndby Kommune. Kommunen sender så en ny opkrævning ud. Kommunen gennemfører jævnligt kontrol af, hvilke virksom­heder, der bruger genbrugspladsen.

Du søger om fritagelse her.
 

Fritagelse - intet affald

Forudsætninger for fritagelse

 • Kommunen kan fritage en virksomhed for affaldsgebyret, hvis det kan antages, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. Kommunen er dog ikke forpligtiget til at fritage virksomhederne, selv om de ikke har affald.
 • Det er derfor kun i helt oplagte tilfælde, hvor der ikke er nogen aktivitet i virksomheden, at der gives fritagelse efter denne bestemmelse.
 • Som udgangspunkt vil din virksomhed ikke få fritagelse, hvis der er ansatte i virksomheden.
 • Virksomheden skal vedlægge ansøgningen en tro-og loveerklæring, hvor i det bl.a. bekræftes, at virksomheden ikke anvender de kommunale affaldsordninger, herunder forbrændingsanlæg, anvisningsordninger eller genbrugspladser. Tro- og loveerklæringen kan hentes HER   

Brøndby Kommune vurderer, om virksomheden kan fritages på baggrund af:

 • oplysninger fra CVR og SKAT, (branche og omsætning),
 • virksomhedens egen redegørelse for dens aktiviteter og hvordan den undgår at frembringe typiske affaldsfraktioner,
 • virksomhedens regnskab for 2016, udspecificeret mht. omsætning,
 • andet kendskab kommunen har til virksomheden, herunder virksomhedens eventuelle hjemmeside.

Bemærk, at hvis din virksomhed bruger en kommunal affaldsordning, herunder anvisningsordning eller genbrugsplads, skal den betale for brugen samt betale det årlige affaldsgebyr. Hvis virksomheden har fået fritagelse for affaldsgebyret og alligevel ønsker at bruge en genbrugsplads, skal den kontakte Brøndby Kommune. Kommunen sender så en ny opkrævning ud. Kommunen gennemfører jævnligt kontrol af, hvilke virksom­heder, der bruger genbrugspladsen.

Du søger om fritagelse her

FAQ om administrationsgebyr for erhvervsaffald i 2018

Hvornår udsendes opkrævningen?

Brøndby Kommune fremsender en faktura til betaling af administrationsgebyr for erhvervs­af­fald til alle betalingspligtige virksomheder den 24. august 2018.

Hvad koster det i 2018?

Gebyret er 520 kr. ekskl. moms (650 kr. inkl. moms) i 2018. Ge­byret er ens for alle virksomheder uanset størrelse.

Hvad betaler jeg for?

Gebyret dækker kommunens lovpligtige udgifter til bl.a. generel planlægning, anvisning, admi­nistration og information på erhvervsaffaldsområdet.

Betaling af gebyret giver derimod ikke din virksomhed adgang til at benytte Vestforbrændings genbrugsstationer. Det skal du betale særskilt for.

Hvem kan søge om fritagelse?

Du kan søge om fritagelse, hvis din virksomhed havde en årlig omsætning på under 300.000 kr. i 2016 eller hvis virksomheden er lukket/gået konkurs inden udsendelse af opkrævningen.

Du kan også søge om fritagelse, hvis du kan dokumentere, at virksomheden ikke har nogen for­mer for affald. Bemærk, at kun meget få branchekoder er ikke-affaldsproducerende - se bilag 8 i Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. dec. 2012 om affald).

Muligheden for at søge om fritagelse bortfalder, hvis virksomheden benytter en kommunal af­faldsordning – herunder anvisningsordninger eller genbrugsstationer - i løbet af året.

Skal jeg også betale, hvis jeg søger om fritagelse?

Nej. Søger du om fritagelse, skal du først betale gebyret, hvis du får afslag på ansøgningen.

Hvad sker der, hvis jeg søger for sent?

Så bliver din ansøgning ikke behandlet, og du skal betale administrationsgebyret.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Ønsker din virk­­somhed at søge om fri­ta­gel­se for administrationsgebyret 2018, er der en frist på 8 uger fra udsendelsen af fakturaen.

Efter den 24. oktober 2018 kan virksomheden ikke længere søge fritagelse for gebyret i 2018.

Denne praksis er en følge af de ændrede regler i bekendtgørelsen om affald fra 2012, der giver kom­mu­nerne ret til at sætte en frist for at søge om fritagelse for erhvervsaffaldsgebyret.

Hvordan søger jeg?

1. Du søger om fritagelse her.

2. Når du søger, skal du udfylde hele skemaet på hjemmesiden.

3. Du skal skrive, med hvilken begrundelse du søger om fritagelse.

4. Du skal sørge for at alt relevant dokumentation er vedlagt ansøgningen.

5. Du skal også oplyse en aktiv e-mailadresse, da afgørelsen sendes til dig med e-mail.

Sørg for at have alle relevante oplysninger klar, før du går på hjemmesiden. Du kan se hvilke oplysninger der kræves i næste FAQ.

Husk at fristen for at kommunen modtager din ansøgning, er den 24. oktober 2018.

Hvilke oplysninger skal medtages i en ansøgning om fritagelse?

 • Virksomhedens navn
 • Virksomhedens adresse
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Virksomhedens P-nummer
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Dokumentation for ændringer i virksomhedens branchekode eller virksomhedsform (inkl. dato for regi­streringen i Det Centrale Virksomhedsregister www.cvr.dk)
 • Dokumentation for virksomhedens omsætning (for offentlige institutioner og virksomheder op­gøres om­sætningen som de samlede lønsums- og driftsudgifter).
 • Dokumentation for lukning eller konkursbegæring af virksomheden.
 • Underskrevet tro og love erklæring.

Hvornår behandles min ansøgning?

Ansøgninger behandles løbende og hurtigst muligt. Vi forventer derfor, at du modtager afgørel­sen inden den 24. november 2018.

Hvordan får jeg flere oplysninger?

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til en affaldsmedarbejder i Brøndby Kommune på 43 28 28 28 eller sende en mail på: affald@brondby.dk  

På Brøndby Kommunes hjemmeside kan du læse mere om administrationsgebyret: http:// www.brondby.dk/affaldsgebyr. Her finder du for eksempel både gældende reg­ler og svar på de ofte stillede spørgsmål (FAQ).

 

 

 

Skrevet af Affald