Erhvervsaffald og miljø

Miljøbeskyttelse og tilsyn

Udledning af forurenende stoffer kan skade miljøet

Hvis du vil...

 

Hvad er miljøtilsyn?

Miljøkrav til virksomheder

De overordnede miljøkrav er fastsat i Miljøbeskyttelsesloven og en række tilhørende bekendtgørelser. Derudover udsteder Brøndby Kommune regulativer om affald og vejledende retningslinjer. Kommunen kan overfor hver enkelt virksomhed stille individuelle miljøkrav i form af godkendelser, tilladelser eller påbud. Vilkårene tager udgangspunkt i de vejledninger og bekendtgørelser, der udstedes af Miljøstyrelsen.

Den 23. september 2010 trådte en forskrift for opbevaring af farlige råvarer, stoffer og produkter i kraft. Den stiller krav til, hvordan virksomheder skal opbevare farlige kemikalier. Opbevaring af farligt affald reguleres via affaldsregulativet. Du kan finde forskriften via linket i højre side. Her kan du også se folderen Tips og tricks til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter.

Processpildevand

For de virksomheder, som har processpildevand, udarbejdes der særlige tilladelser (tilslutningstilladelser), hvori der fastsættes grænseværdier og kontrolvilkår for afledning af processpildevand.

Det er overholdelsen af ovennævnte krav, som Miljøafdelingen kontrollerer ved et miljøtilsyn.

Kommunens og virksomhedens pligter

Kommunen har pligt til at føre miljøtilsyn med alle virksomheder, på nær visse større virksomheder, der hører under Miljøcentret Roskilde miljøtilsyn. I forbindelse med miljøtilsynet har kommunen lovhjemmel til at få oplysninger, der vedrører alle virksomhedens miljøforhold.

Kommunen kontrollerer ved et miljøtilsyn, at virksomheden overholder de miljøregler, der gælder for virksomheden mht. jord, spildevand, luft, støj, affald mv.
Hvad gennemgås ?

Ved et virksomhedstilsyn gennemgås virksomhedens produktions- og miljøforhold, herunder:

  • spildevand
  • udledninger til luften
  • støj
  • affald - herunder sortering og bortskaffelse
  • oplagring af farligt affald, olier og kemikalier
  • tankanlæg

Hvis virksomheden ikke overholder regler og vejledninger

Henstilling eller påbud

Medfører virksomhedens produktion eller drift væsentlig forurening, får virksomheden enten en henstilling, som kan sidestilles med en aftale, eller et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav om at ændre på forholdene. I forbindelse hermed fastsættes ofte en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt.

Ulovlige forhold

Hvis kommunen ved miljøtilsynet konstaterer ulovlige forhold, giver kommunen en indskærpelse. Der er ikke tale om fastlæggelse af nye vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af allerede gældende regler. Overtrædelse af vilkårene i godkendelser/tilladelser eller overtrædelse af regulativer, forskrifter, bekendtgørelser eller påbud/indskærpelser kan medføre politianmeldelse.

Vejledning

Et miljøtilsyn handler dog ikke kun om kontrol af virksomhedernes miljøforhold, Miljøafdelingen støtter også med vejledning indenfor affald, jordforurening, hensigtsmæssige opbevaring af farligt affald, samt kan i en række situationer bidrage indenfor indførelsen af “renere teknologi”, miljøstyring og -revision på virksomhederne.

Miljøafdelingen arbejder på, at miljøtilsynet i en glidende proces vil skifte fra det kontrollerende til i højere grad at være vejledende. Dette kræver dog, at virksomhederne udviser en positiv holdning til at forbedre miljøforholdene.

Vi prioriterer den positive dialog med virksomhederne, hvor det er muligt. Det er således vores erfaring, at vi opnår mest, hvis virksomhedens miljøansvarlige kan deltage under tilsynet.

Varsling af tilsyn

Oftest vil Miljøsektionen aftale tid for de planlagte miljøtilsyn, men f.eks. ved klager sker tilsynet uanmeldt.

Klassificering af virksomheder

Klassificering af virksomheder 

Kommunen skal klassificere virksomhederne i kommunen efter nogle kriterier, der bl.a. bygger på branche, potentiel miljøbelastning og størrelsen af virksomheden. 

Klassificeringen danner grundlag for hvilke miljøregler, der vil gælde for virksomheden. F.eks. om den skal have en miljøgodkendelse inden den må etableres eller om der gælder standardregler (auto).  

Desuden sætter klassificeringen rammerne for hvor ofte kommunen skal føre miljøtilsyn med virksomheden.

Hvilke virksomheder skal miljøgodkendes?

De virksomheder, som står på Miljøstyrelsens “liste over godkendelsespligtige virksomheder”, skal miljøgodkendes af kommunen. Ved udvidelser og ændringer af disse virksomheder skal det forinden vurderes om der kræves revision af miljøgodkendelsen eller om udvidelsen/ændringer kan ske indenfor den eksisterende godkendelse.

Tilsynsberetning

Alle kom­muner skal hvert år udarbejde en be­ret­ning over tilsynsindsatsen på mil­jøområdet. Disse skal of­fent­liggøres og indberettes til Mil­jøstyr­elsen.  

På baggrund af de indsendte årsbe­ret­ninger ud­arbejder Mil­jøstyrelsen en rap­port over mil­jøindsat­sen i hele lan­det. Rapporten på­taler, hvis der skal ske forbe­drin­ger over for de kom­mu­ner, som ikke lever op til deres for­pligti­gelser. 

Brøndby Kommune udgiver desuden i starten af hvert år et særnummer af Miljøavisen, der i en række artikler uddyber indberetningen til Miljøstyrelsen. Miljøavisen sendes 4 gange om året til de fleste virksomheder i kommunen.

Tilsynsberetning 2014 

Regler for farlige stoffer mv.

Opbevaring_af_farlige_råvarer__stoffer_og_produkter

Tips og Tricks til opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter

Bygge- og anlægsaktiviteter Brøndby Kommune

Tilsynsplan for miljø 2014 - 2017

Tilsynsplanen fortæller, hvordan Brøndby Kommune fører miljøtilsyn med virksomheder. Planen er lavet iht. reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn) og omfatter miljøtilsyn hos alle de typer virksomheder, som der efter bekendtgørelsens regler skal føres miljøtilsyn med.

Geografisk område

Tilsynsplanen gælder for Brøndby Kommune.

Væsentlige forhold der vurderes ved miljøtilsyn

Brøndby Kommune vurderer, at der er nogle væsentlige miljømæssige problemstillinger, som vi kan minimere blandt andet ved miljøtilsyn.
På miljøtilsynet og i sagsbehandlingen er vi som myndighed særligt opmærksomme på, at virksomhedernes indretning og drift ikke udgør en risiko for:
• Jord- og grundvandsforurening
• Driften af det kommunale kloaksystem og renseanlæg
• Vandløb, søer og havet
• Væsentlige lugt- og støjgener for omkringboende
• Ressourcespild
Generel ryddelighed på udendørs arealer bidrager desuden til at mindske gener f.eks. fra papirflugt for naboer.

Sådan beskytter vi jord og grundvand

Ca. 1/3 af det vand der forbruges i Brøndby Kommune indvindes indenfor kommunen. Nedsivning af skadelige stoffer fra f.eks. spild vil kunne skade indvindingen, hvorfor kommunen har stort fokus på at beskytte jord og grundvand.
På selve tilsynet kontrollerer vi, at farligt affald og kemikalier opbevares og håndteres forsvarligt på en tæt belægning og under tag med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Store tanke til benzin og olie bliver jævnligt kontrolleret for om de er tætte, så risiko for forurening af jord og drikkevand bliver minimal.

 

Sådan beskytter vi vandløb, søer og hav

Det er vigtigt, at virksomheders spildevand ikke indeholder stoffer, der kan skade det kommunale kloaksystem, driften af renseanlægget eller vandløb, søer og havet. For at sikre dette laver vi spildevandstilladelser til virksomheder med processpildevand med kvalitetskrav til spildevandet og krav om prøvetagning som dokumentation for at kravene overholdes. I områder med separat kloakering er der bla. i forbindelse med tilsyn fokus på, at der ikke kommer spildevand f.eks. fra vask af køretøjer, gulve eller materiel i regnvandskloakken.

Sådan forebygger vi støj- og lugtgener

Støjende og lugtende aktiviteter kan ofte medføre gener for naboer og der vil derfor ofte blive stillet krav der skal forebygge generne. Det kan f.eks. være at arbejdet skal foregå indendørs eller i dagtimerne, men kan også være at der skal etableres udsugning med luftrensning. Hvis vi får en henvendelse om støj- eller lugtgener, vurderer vi, om genen udgør et problem som skal reguleres for at reducere generne.

Renere teknologi

Nogle af miljøproblemerne kan vi afhjælpe med renere teknologi (best available technology, BAT), herunder udfasning/substitution af farlige eller uønskede stoffer. I andre situationer kan en ændring af arbejdsprocessen/indretningen reducere eller eliminere miljøproblemet. Dette gælder f.eks. i forhold til optimering af ældre produktionsanlæg og indholdsstoffer i spildevand.

 

Ressourcer og affald

Brøndby Kommune fører tilsyn med, at virksomhederne kildesorterer deres erhvervsaffald, så det i videst muligt omfang kan genbruges.
Eksempler på genanvendeligt affald kunne være PVC-affald, spildolie, opløsningsmidler, papir, pap, glas, plast, metal eller træ.
Brøndby Kommune kontrollerer ved tilsyn, at virksomhederne anvender registrerede affaldstransportører og –indsamlere og at affaldet kommer til godkendte anlæg, herunder at f.eks. ikke-genanvendelige farlige stoffer bortskaffes korrekt.

Godt naboskab

I Brøndbys erhvervsområder er der i de senere år etableret kontorvirksomheder side om side med de eksisterende produktionsvirksomheder. Denne udvikling vil i de kommende år også ses andre steder i kommunen. I den forbindelse er det væsentligt for Brøndby Kommune, at støjgrænser overholdes, så der er mulighed for tæt og godt naboskab.
Brøndby vægter bl.a. under tilsyn dialog og information højt for at reducere evt. gener mellem naboer.
Fortegnelse over særlige virksomheder, som der føres miljøtilsyn med (IED-virksomheder)
I Brøndby Kommune er der d. 1. januar 2014 følgende IED-virksomheder:

Brøndby Strand Varmecentral, Daruplund 60, 2660 Brøndby Strand
Steel Tech, Dalager 9, 2605 Brøndby

 

Planlægning, tilrettelæggelse, indsats og gennemførelse af tilsyn

Tilsynet med virksomheder er tilrettelagt således, at tilsynsfrekvenserne i Tilsynsbekendtgørelsen bliver overholdt. Det betyder, at miljøgodkendte virksomheder skal have et basistilsyn, der omfatter hele virksomheden mindst hvert 3. år samtidigt med, at mindst 40 % af disse skal have et fysisk tilsyn hvert år. Øvrige virksomheder omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn skal have et tilsvarende basistilsyn mindst hvert 6. år, og mindst 25 % af disse skal have et fysisk tilsyn hvert år.

Foruden basistilsyn, gennemføres der prioriterede tilsyn, som bl.a. omfatter to årlige tilsynskampagner rettet mod en branche eller et miljøtema. Tilsynskampagnerne gennemføres første gang i kalenderåret 2014, hvor fokus vil være på udvalgte brancher. Samlede konklusioner for tilsynskampagnerne offentliggøres en gang om året på Brøndby Kommunes hjemmeside.

Miljøtilsyn med industrivirksomheder og landbrug varierer meget fra virksomhed til virksomhed og fra gang til gang. De almindeligste elementer, som indgår i forberedelse, gennemførelse og opfølgning på miljøtilsyn er vist i nedenstående tabel.

 

Forberedelse                                                                   Tilsynsbesøg                      Tilsynsrapport                     Håndhævelse                    
 Miljøafgørelser  Møde  Konstateringer  Henstilling
 Luftfotos og situationsplaner  Opfølgning fra sidst Vurderinger Indskærpelse
 Tilsynssagen:
- seneste tilsynsrapporter - egenkontroldata - miljøledelsessystem - grønt regnskab

Afvielsesrapporter

 

Afklaring af spørgsmål Påbud
 Varsling af tilsynet Besigtigelse  Bekræfelse af aftaler Forbud
 Affaldsdata og tilmeldinger til afffaldsordninger 
Prøvetagning  Vilkårsrevision Selvhjælpshandlinger
  Måling Henstilling Politianmeldelse
    Indskærpelse Ekstra besøg
    Varsel om påbud/forbud  

Samarbejde med andre myndigheder

Tilsynsarbejdet udføres i samarbejde med andre afdelinger/fagområder i kommunen, når det er relevant. Det vil typisk være lokalplan- og byggesagsfunktionen, men kan også være f.eks. beredskabet.

Som miljømyndighed har Kommunen en generel pligt til at informere andre myndigheder eller fagområder om de mulige lovovertrædelser på deres lovområde, som vi bliver opmærksom på i forbindelse med udførelsen af vores tilsynsarbejde. Det kan være f.eks. Arbejdstilsynet, Skat, NaturErhvervsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen. Kommunen arbejder sammen med politiet, hvis virksomheder ikke efterkommer kommunens håndhævelse eller hvis kommunen nægtes adgang på en virksomhed.
Derudover har tilsynsfolkene uformelle netværkssamarbejder med kolleger i andre kommuner med henblik på løbende faglig udvikling og harmonisering af tilsynsarbejdet. Desuden har der været udviklet fælles vejledninger, pjecer mv. på miljøområdet.

 

 

Forurenende virksomheder skal have en miljøgodkendelse, der sætter vilkår om, hvor meget virksomheden må belaste miljøet. Kommunen tager sig af langt de fleste miljøgodkendelser, mens Miljøstyrelsen godkender og fører tilsyn med ca. 420 af de mest komplicerede virksomheder.

De mest forurenende virksomheder skal altid have en miljøgodkendelse. Mindre forurenende virksomheder skal ikke nødvendigvis miljøgodkendes, men kommunen kan stille krav om, at de skal nedbringe mængden af forurening.

Den myndighed, der godkender virksomheden, skal løbende føre tilsyn med, hvor meget virksomheden forurener. Kommunen kan oplyse, hvilke virksomheder i området der er miljøgodkendte. Nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter bliver offentliggjort på Digital Miljøadministration.

Læs om miljøgodkendelser på Miljøstyrelsens hjemmeside og tilmeld dig abonnement på nye miljøgodkendelser og tilsynsrapporter for specifikke virksomheder på Digital Miljøadministration.

Miljøledelse handler om, at virksomheden sætter miljøarbejdet i system. Miljøledelse sikrer et løbende overblik over forbruget af ressourcer og påvirkning af miljøet. Det er frivilligt at indføre miljøledelse, men det kan være med til at gøre det nemmere at holde styr på ressourceforbrug og udledninger og samtidig forbedre virksomhedens omdømme.

Miljøledelse kan blandt andet indebære , at den enkelte virksomhed udarbejder en miljøpolitik og miljøhandlingsplan samt kortlægger virksomhedens miljøforhold. Flere virksomheder, der har indført miljøledelse, vælger at udgive en årlig miljøredegørelse.

Alle større virksomheder skal gennem en vurdering, hvis de foretager væsentlige ændringer eller udvidelser af deres anlæg, eller hvis de tager nye anlæg i brug. Vurderingen kaldes Vurdering af Virkninger på Miljøet, VVM, og anvendes på fx kraftværker og større lossepladser til miljøfarligt affald.

I vurderingen lægges vægt på, at virksomheden er placeret, så der er så få ulemper for miljøet som overhovedet muligt. Lokalbefolkningen tages også med på råd via en offentlig høring. Du kan få mere at vide om miljøvurdering hos styrelsen.

Hvis du er generet af forurening fra en virksomhed i drift, kan du tage kontakt til myndigheden. Det vil enten være kommunen eller staten, der er myndighed på området.

Du kan klage over en virksomhed, hvis du er nabo eller på anden vis har særlig interesse i en sag om miljøgodkendelse eller påbud til en virksomhed.

Hvis du ønsker at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelsen, skal du klage via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Brug selvbetjeningen Klag til Miljø- og Fødevareklagenævnet (det tidligere Natur- og Miljøklagenævn).

Skrevet af borger.dk i samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl.
og Brøndby Kommune
Skrevet af Brøndby Kommune

Lovgivning

Miljøbeskyttelsesloven er rammelovgivning for hele miljøområdet. Du kan se 'Miljøbeskyttelsesloven' på Retsinformations hjemmeside.

Reglerne for godkendelse af forurenende virksomheder bliver reguleret gennem 'Godkendelsesbekendtgørelsen' og 'Standardvilkårbekendtgørelsen'.

Reglerne for miljøvurdering af virksomheder mv. er reguleret i 'Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer' og digitalisering af området er reguleret i 'VVM-bekendtgørelsen'.

Reglerne for Natur- og Miljøklagenævnet er beskrevet i bekendtgørelsen.