Erhvervsaffald og miljø

Olietanke

Olietank


Der gælder forskellige regler for villaolietanke (tanke mindre end 6.000 liter) og større olietanke.

Hvis du vil...

Der gælder forskellige regler for villaolietanke (tanke mindre end 6.000 liter) og større olietanke.

Nedenfor kan du læse om reglerne for mellemstore olietanke. Mellemstore olietanke er nedgravede tanke, som kan rumme mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske tanke mellem 6.000 og 200.000 liter.

Olietanke, som er større end dette, kræver særlig tilladelse fra Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Information om olietanke under 6.000 liter (herunder de særlige forsikringsregler for villaolietanke) finder du her.

 

Etablering og udskiftning

Hvis du ønsker at udskifte din olietank eller etablere en ny, hvad enten den er overjordisk eller nedgravet - så skal du anmelde det til Teknisk Forvaltning.

Anmeldelse om etablering af olietank skal sendes senest 4 uger før arbejdet påbegyndes. Du finder anmeldelsesblanketten her. Sammen med anmeldelsen skal du sende en beskrivelse af anlægget og en skitse af placeringen på ejendommen.

Tankattesten skal du sende til Teknisk Forvaltning umiddelbart efter etableringen er udført.

Etableringen skal udføres af en sagkyndig, og som ejer af tanken er det dit ansvar, at olietanken og det tilhørende rørsystem er typegodkendt.

Herudover stiller Olietankbekendtgørelsen kapitel 6 §§ 25-28 en række krav til etableringen af mellemstore olietanke. Du kan finde Olietankbekendtgørelsen her.

Sløjfning

For tanke, der er større end 6.000 liter, er det tankenes tilstand, der afgør, hvornår sløjfning skal ske. Hvis en olietank tages varigt ud af brug, skal tanken og dens rørsystemer sløjfes korrekt. Sløjfningen af en nedgravet olietank sker enten ved at grave olietanken op eller ved at afblænde den.

Ved sløjfning skal tanken bundsuges og spules ren. Hvis tanken ikke fjernes, skal påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres, og tanken plomberes, så påfyldning ikke kan finde sted. Hvis der er fare for sammenstyrtning f.eks. ved tung kørsel ovenpå tanken, anbefaler vi at tanken fyldes med sand.

Vi anbefaler, at du lader en autoriseret VVS-installatør udføre sløjfningen. Hvis tanken ikke bliver sløjfet af en autoriseret VVS-installatør, skal du kontakte os inden arbejdet bliver udført, da vi ønsker at føre tilsyn med at tanken bliver sløjfet korrekt.

Når arbejdet er afsluttet, skal du sørge for, at vi får skriftlig dokumentation for, hvordan tanken er blevet sløjfet. Anmeldelse om at anlægget er sløjfet skal sendes til Teknisk Forvaltning senest 4 uger efter sløjfningen. Du kan finde blanketten her.

Hvis der konstateres en forurening under arbejdet, skal arbejdet straks stoppes og forureningen anmeldes til Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Bortskaffelse

Inden du bortskaffer en olietank, skal den være bundsuget og spulet ren.

Ståltanke

Ved bortskaffelse af ståltanke henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk hvor du kan finde lister over registrerede affaldstransportører og indsamlingsvirksomheder.

Tanke af glasfiber og polyethylen

Denne type tanke kan afleveres som småt brændbart på Brøndby Kommunes Genbrugsstation på Sydgårdsvej. Forinden skal tanken opskæres i stykker på maks. 1x1 meter.

Forurening fra olietanke

Hvis man konstaterer eller har mistanke om at olietanken er utæt, eller hvis man konstaterer eller har mistanke om forurening omkring sin olietank, skal dette straks anmeldes til Teknisk Forvaltning og dit forsikringsselskab.

Hvis der i forbindelse med påfyldning af en olietank sker et spild, er olieleverandøren eller ejeren af olietanken forpligtiget til straks at anmelde dette til Teknisk Forvaltning og sit forsikringsselskab.

Krav til olietanke over 6000 liter

I folderen: Passer du på din olietank? Kan du læse, hvilke generelle regler der gælder for din mellemstore olietank.

Her kan du læse hvilke krav til egenkontrol, der er for din nedgravede eller overjordiske olietank.

Tanke nedgravet før 1. april 1970, som ikke har udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes, medmindre de er beskyttet indvendigt mod korrosion eller beskyttet udvendigt med effektiv katodisk beskyttelse.

Inspektion og tæthedsprøvning

Inspektion og tæthedsprøvning skal udføres af en sagkyndig og ske med følgende intervaller
Anlæg med ståltanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede: mindst hvert 10. år.
Anlæg med ståltanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion: mindst hvert 5. år.
Anlæg med plasttanke skal ikke inspiceres, men tæthedsprøves: mindst hvert 10. år.

Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.

Tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm og overjordiske tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion skal ikke tæthedsprøves.

Ejeren og brugeren af tanken skal opbevare et eksemplar af tankattesten, tilstandsrapporter og dokumentation for udførte reparationer.

Egenkontrol

Brugere af olietanke større end 6.000 l har pligt til mindst én gang om måneden at føre tilsyn med, at anlægget er tæt. Det gøres ved at føre kontrol med forbruget og beholdningen. Forbrug skal enten beregnes ud fra måling med timetæller eller måling med forbrugsmåler. Beholdningen i tanken opgøres på baggrund af pejling eller anden måling. Til pejling må der ikke anvendes pejlestokke af materialer, der kan beskadige tanken eller dens belægninger.

I anlæg med overjordiske tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst en gang hver måned.

Dobbeltvæggede tanke skal kontrolleres ved overvågning af trykforholdet i rummet mellem de dobbelte vægge.

Resultaterne af målingerne skal opbevares i mindst 5 år.

Hvis der opstår mistanke om, at anlægget er utæt, eller hvis der sker spild ved påfyldning af tanken, skal Brøndby Kommunes Miljøafdeling straks kontaktes.

Krav til egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning af mellemstore tanke fremgår af olietankbekendtgørelsens §§ 34-42.

Skrevet af Miljøafdelingen