Lokalplaner og kommuneplaner

Kommuneplan og Planstrategi

Hvis du vil...

Kommuneplanen er digital 

Se planen her

Kommuneplanen er en plan for Brøndbys fysiske udvikling. Kommuneplanen viser, hvordan Brøndby skal udvikle sig. Kommuneplanen fastlægger den overordnede planlægning for udviklingen i kommunen i de kommende år.

Kommuneplanen er opbygget i emnerne:

 • Temaer,
 • Hovedstruktur,
 • Rammer,
 • Redegørelse,
 • Retningslinjer,
 • Miljøvurdering. 

Hvad gælder for din ejendom?

Planen har betydning for, hvad du må bruge din ejendom til, hvor meget du må bygge på din grund, og hvad der kan bygges i dit nærområde.

I kommuneplanen kan du søge på en bestemt adresse og se, hvad der gælder for netop din ejendom og det sted, du bor eller arbejder.

Spørgsmål og vejledning

Har du spørgsmål til planen eller hvordan du bruger den, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: tf-byplan@brondby.dk 

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. december 2019 enstemmigt vedtaget kommuneplan 2019 med tilhørende miljørapport.

Planens indhold:
Kommuneplanen fastlægger den overordnede planlægning for udviklingen i kommunen i de kommende år. Kommuneplanen er digital og er opbygget i emnerne: Temaer, Hovedstruktur, Rammer, Redegørelse, Retningslinjer samt Miljøvurdering. Forslag til Kommuneplan 2019 med tilhørende Miljøvurderingen har været i høring i 8 uger perioden 4. september til 30. oktober 2019.  Høringen har givet anledning til en række mindre væsentlige ændringer, suppleringer og præciseringer af planen. Høringen har ikke givet anledning til at ændre i miljøvurderingens foreslåede afbødende tiltag, vurderingen af de alternative løsninger eller det foreslåede overvågningsprogram.

De væsentligste ændringer af kommuneplan på baggrund af høringen er:

 • Landskabsinteresser. Den udpegede beskyttede natur er tilføjet bevaringsværdige landskaber.
 • Klimatilpasning. Klimatilpasning omfatter retningslinjer for erosion af kyster ved havoversvømmelse.
 • Vejinteresser. Arealreservation til udvidelse af Amagermotorvejen mellem motorvejskryds Avedøre og Centrumforbindelsen.
 • Energiinteresser. Energiforsyningsanlæg i form af el transmission som luftledning og jordkabler i den grønne kile.
 • By kiler. Udpegning af grønne by kiler i Kirkebjerg, Priorparken, Vibeholm samt for Sportsbyen.
 • Sportsbyen. Rammen for Sportsbyen ændres, så den afspejler Fingerplanens bestemmelser indtil udarbejdelse af udviklingsplan for Sportsbyen og kommuneplantillæg.
 • Grøn kystkile. I rammen var fastsat en mulighed for bebyggelse op til 15 %. Dette tages ud af rammen.
 • Friluftsanlæg på land. Retningslinjen for friluftsområder og friluftsanlæg præciserer, at der ikke må ske en væsentlig forøgelse af det samlede bygningsareal, og at bygninger og anlæg ikke må medføre en væsentlig forøget biltrafik gennem området.
 • Grønt Danmarkskort. Der tilføjes udpegning af areal til potentiel økologisk forbindelse i kystområde omfattet af sø beskyttelse.
 • Nyt mål om fremkommelighed for den bløde trafik tilføjes.
 • Lavere bygningshøjder langs kommunegrænsen til Glostrup ved Vibeholmsvej. Ramme 2E.501-ændres idet højden sænkes fra 5 til 3 meter i to rammeområder.
 • Rammen for erhverv tilføjes at erhvervsområde 2E201 ændres så den er i overensstemmelse med retningslinje for produktionserhverv, transport og logistik erhverv.
 • Rammeområde 2E.301 – Priorparken Vest ændres den maksimale bygningshøjde fra 15 til 16 meter og at der for rammeområde 2B.211- Kirkebjerg Tæt-lav under Særlige bestemmelser tilføjes: Der er mulighed for anlæg til håndtering af regnvand. 

 

Miljøvurdering

Planforslaget er miljøvurderet i henhold til Miljøvurderingslovens § 12. Efter høringen er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, der blev offentliggjort sammen med kommuneplanen. 

Skrevet af Planafdelingen