Organisation

Social- og Sundhedsforvaltningen

 
Niels Peter Møller
Direktør
Social- og Sundhedsforvaltningen
Mail: npm@brondby.dk   
 

 

I Social- og Sundhedsforvaltningen varetager vi en bred vifte af sociale og sundhedsmæssige opgaver. Vi har ansvaret for aktivering og beskæftigelse af ledige borgere, kommunens borgerservice og tandpleje.

Vi betjener ældre borgere, borgere med handicap, en kronisk lidelse, psykisk sygdom og borgere med behov for genoptræning eller med sociale behov. Vi arbejder blandt andet med hjemmepleje, hjemmesygepleje, madservice, forskellige rehabiliteringsforløb og hjælpemidler.

Vi har desuden ansvaret for driften af kommunens tre ældrecentre og en række bo- og dagtilbud for borgere med nedsat funktionsevne.  

 

Social- og Sundhedsforvaltningens organisering 

Økonomi

Økonomi varetager koordination af Social- og Sundhedsforvaltningens fælles opgaver omkring økonomi og personale samt overordnede sikkerheds- og driftsopgaver.

Handicap, Psykiatri og Misbrug

Handicap, Psykiatri og Misbrug varetager eksterne enheder for voksne med særlige behov såsom botilbud, bofællesskaber, socialpsykiatri, hjemmevejledning, væresteder og misbrug m.v. samt udbud og administration af aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse til fysisk/psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. Visiterer til bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med særlige behov samt til misbrugsbehandling og behandler støtteforanstaltninger efter Serviceloven. Hertil kommer visitation til specialundervisning og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for samme målgruppe.

Ældre og Omsorg

Ældre og Omsorg varetager opgaver inden for pleje/omsorg, praktisk hjælp, social aktivering samt hjælpemidler til kommunens ældre og handicappede borgere. Desuden varetager sektoren trænings- og rehabiliteringsopgaver for såvel yngre som ældre borgere.

Ældre og Omsorg er ansvarlig for visitation og drift af kommunens tre store plejecentre, ældreboliger, Træningscenter Brøndby, hjælpemiddeldepot samt hjemmeplejeområdet, der leverer såvel personlig som praktisk bistand til hjemmeboende borgere. Sektoren rådgiver borgere og pårørende om sundhedsrelaterede områder, bl.a. demens og plejeorlov og er endvidere ansvarlig for forebyggende besøg til alle borgere over 75 år samt koordinationen med sygehuse ved udskrivning af ældre borgere
med særlige problemstillinger. Desuden varetages driften af daghjem, boenhed for demente, sygeplejeklinikker, kontinensklinik, pensionisthuse og cafeer for pensionister.

Jobcenter

Jobcenteret varetager den kommunale beskæftigelsesindsats for ledige borgere, sygedagpengemodtagere, revalidender og borgere under integrationsloven. Indsatsen for borgere på sygedagpenge, borgere i jobafklaringsforløb og i ressourceforløb samt borgere i fleksjob eller på ledighedsydelse varetages i Team Job & Helbred på Rådhuset, hvor også Jobcentrets Administration og Stab ligger. Jobcentrets afdeling på Langbjerg har ansvaret for virksomhedsservice samt for indsatsen for jobparate ledige og aktivitetsparate ledige. Indsatsen for unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse foregår i Ungehuset.

Borgerservice og Sekretariat

Borgerservice
Borgerservice er der, hvor de borgerrelaterede opgaver er samlet. Afdelingen udbetaler ydelser som kontanthjælp, ledighedsydelse, flekslønstilskud samt sygedagpenge. Borgerservice håndterer kommunens telefonomstillingsbord, frontekspeditioner af borgere, akut boliganvisning, folkeregister, vielser, udlejning af nyttehaver og selskabslokaler. Derudover udbetaler afdelingen helbredstillæg, personligt tillæg og enkeltydelse til pensionister samt lån til beboerindskud. På statens vegne administrerer afdelingen ansøgninger om pas og kørekort.

Sekretariat
Sekretariatet varetager sekretariatsopgaver for Social- og Sundhedsforvaltningen, forvaltningens ledelse og politiske udvalg. Her arbejdes med tværgående udviklings- og analyse-opgaver samt tværgående koordinerings- og kommunikationsopgaver i Social- og Sundhedsforvaltningen. Sekretariatet varetager de kommunale opgaver i forhold til borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse samt står for udarbejdelse og koordinering af den kommunale handlingsplan på området. Samarbejde med frivillige sociale aktører og foreninger ligger også i sekretariatet.

 

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter

Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter administreres af Brøndby Kommune og udfører blandt andet undervisning i dansk for udlændinge for de 8 samarbejdende kommuner.

Tandpleje

Tandplejen varetager tandpleje for børn og unge, omsorgstandpleje, specialtandpleje samt tandpleje for de allermest socialt udsatte borgere i Brøndby Kommune.

Skrevet af Brøndby Kommune