Organisation

Teknik- og Miljøforvaltningen

Casper Toftholm 
Casper Toftholm
Direktør
Teknik- og Miljøforvaltningen
Mail: casto@brondby.dk    
 

 

I Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder vi med kommuneplanlægning, lokalplaner og strategisk byudvikling, som for eksempel de store udviklingsprojekter i Brøndby Strand og Sportsbyen.

Vores opgaver omfatter desuden kollektiv trafik (letbane og bus), vejbelysning, veje og broer, ligesom vi varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af alle kommunale bygninger - herunder energimærkning og energibesparelser.

Vi betjener som myndighed borgere og virksomheder inden for områderne affald, byggeri, miljø og klima.

Derudover varetager vi den daglige drift og vedligeholdelse af kommunens veje, stier og grønne områder og vi har den daglige drift af affaldsområdet, hvor vi også driver kommunens genbrugsstation.  

 

 

Fælles Service

Fælles Service varetager opgaver for hele Teknik- og Miljøforvaltningen. Hovedopgaverne er udvalgsbetjening af TMU og miljørepræsentantskab samt sekretariatsbistand til direktør, ledelse og forvaltningen.

Fælles Service løser samtidig opgaver indenfor budget, økonomistyring og regnskab, personaleadministration, kommunikation, hjemmeside og intranet, adresseregisterføring og BBR-registrering samt digitalisering og anvendelse af geografisk information - GIS.

Plan

Planafdelingen varetager kommuneplanlægning, strategisk byudvikling og lokalplaner. Plan løser derudover en række andre opgaver fx konkret sagsbehandling inden for landzone, lokalplaner, bygningsreglement, naturbeskyttelse og VVM. Planopgaverne omfatter desuden kollektiv trafik (letbane og bus), vejbelysning, veje, broer, kolonihaver samt grønne områder.

Miljø

Miljøafdelingen løser opgaver inden for affald, miljø og klima. Miljø tager sig både af affaldsplanlægningen og den daglige drift af affaldet fra husstande, erhverv og genbrugsstationen, som er placeret på Sydgårdsvej. Miljøopgaverne indebærer miljøtilsyn med virksomheder, jordforureningssager og myndighedsopgaver inden for kloak og vand. De centrale opgaver, når det gælder klimaet, er planlægning og tilpasning i forhold til regn og hav.

Materielgård

Materielgården varetager den daglige drift, vedligeholdelse og pleje af veje, stier og grønne områder. Materielgårdens medarbejdere rydder sne og glatførebekæmper samt løser diverse mindre serviceopgaver, typisk ad hoc opgaver for kommunens forvaltninger. Endelig løses en række indtægtsdækkede opgaver for andre forvaltninger og en række grundejerforeninger.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme varetager anlæg, drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger - herunder energimærkning og energibesparelser - samt opgaver af tilsvarende karakter i helt eller delvist lejede ejendomme. Med til afdelingen hører også rengøring samt teknisk servicepersonale på skolerne.

Sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand

Den fysiske udvikling af Fremtidens Brøndby Strand er i en størrelse og i et omfang, som ikke er set i Brøndby, siden bydelen blev opført. For at kunne realisere den strategiske udviklingsplan er der nedsat et Sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand, som skal understøtte en succesfuld proces og resultat.

Skrevet af Brøndby Kommune