Organisation

Sagsbehandlingsfrister

Når du skriver et brev til Brøndby Kommune, er udgangspunktet, at vi besvarer brevet hurtigst muligt – og inden 10 dage. Der er dog nogle forhold, som kan få betydning for, hvor hurtigt du kan forvente svar.

Sagsbehandlingstiden afhænger f.eks. af hvilken slags oplysninger, vi har brug for at indhente, hvor mange gange oplysninger i sagen, skal sendes i høring hos dig, og i udbetalingssager, hvornår på måneden ansøgningen er indkommet. Nedenstående sagsbehandlingsfrister på det sociale område finder tilsvarende anvendelse for sager, der er hjemvist til behandling i kommunen af Ankestyrelsen. For samtlige frister gælder det, at det er udtryk for den generelle sagsbehandlingstid. Der vil være sager, som i betydeligt omfang fraviger dette udgangspunkt, særligt hvis kommunen skal indhente oplysninger fra anden instans. Såfremt sagsbehandlingstiden overskrides, vil borgeren få særskilt besked.

Nedenfor kan du se en oversigt over hvor lang tid, der går fra Brøndby Kommune har modtaget din ansøgning, til der skal være truffet afgørelse i sagen. Hvis denne frist ikke kan overholdes, vil du få skriftlig besked om det, og om hvornår du så kan forvente at få en afgørelse.  

Aktindsigt

Henvendelser om aktindsigt

 Snarest og inden 7 arbejdsdage

Adresseforespørgsel

Adresseforespørgsel

8 dage fra anmodning og betaling af gebyr.

Adresseændring

Adresseændring

Selvbetjeningsløsning

Affald - borgere

Anvisning af affald                                                             

 2 dage – max. 2 uger

Henvendelse vedrørende manglende afhentning af affald

 1 - 5 arbejdsdage

Affald - erhverv

Henvendelser om byggeaffald 

Indenfor 1 døgn – max. 5 arbejdsdage.

Anvisning af affald

2 dage – max. 2 uger

Erhvervsaffaldsgebyr – ansøgning om fritagelse

8 uger efter frist for ansøgning.

Anvisning af bygge- og anlægsaffald

  2 - 5 arbejdsdage

Asbestanvisning

  2 - 5 arbejdsdage

Import/eksport af affald       

  2 - 5 arbejdsdage

Arrangementer og overnatninger

 

Ansøgning om tilladelse til arrangementer på kommunale arealer

4 uger

Ansøgning om tilladelse til arrangementer i skoven

10 arbejdsdage

Midlertidig tilladelse til forsamlingslokaler

14 arbejdsdage

Beredskab

Tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri

Læs mere om Hovedstadens Beredskab 

 

Beskæftigelsesforanstaltninger

Afgørelse om beskæftigelsestilbud

  1 dag til 4 uger

Fleksjob

  3 måneder

Løntilskud

  1 - 2 uger

Jobrotation

  1 uge

Revalidering

  3 måneder

Revalidering – relaterede udgifter

  4 uger

Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber mv.

  4 uger

Sygedagpenge

  2 uger

Voksenlærlinge

  1 - 4 uger

Seniorjob

  8 uger

Personlig assistentordning

8 uger

Førtidspension

3 måneder

Rehabiliteringsteam

8 uger

§ 56

6 uger

Boligstøtte

Ansøgning om lån til boligindskud

10 arbejdsdage

Botilbud

Botilbud efter servicelovens §§ 107/108

12 uger

Bygge- og byplantilladelser

Byggetilladelser

40 dage for mindre kompliceret byggeri, 50-60 dage for mere kompliceret byggeri

Lovliggørelsessager

Ingen tidsfrist

Olietanksager, ændringer af installationer mv.:

6000 liter eller derover
Under 6000 liter

 

4 uger
2 uger

Henvendelser vedr. ændring i BBR

2 uger

Plansager

8 uger

VVM screening (Vurderinger af virkninger for miljøet)

8 uger

Varmeforsyningssager

8 uger

Børn og unge

Ansøgning om foranstaltninger til børn og unge med særlige behov

Indenfor 4 måneder

Merudgiftsydelser på børnehandicapområdet

Indenfor 3 måneder

Tabt arbejdsfortjeneste på børnehandicapområdet

Indenfor 3 måneder

Dagtilbud til børn

Ansøgning om plads – bekræftelse

Digital kvittering fremsendes uden ventetid.

Økonomisk fripladstilskud

10 arbejdsdage

Tilskud til privat pasning

30 arbejdsdage

Tilskud til brug for dagtilbud i en anden kommune

10 arbejdsdage

Tilskud til brug for privatinstitution

10 arbejdsdage.

Bemærk: Der kan være ventetid på bevillingens start på op til 3 måneder, da pasningsgarantien også gælder her.

Ansøgning om at oprette og drive et privat dagtilbud

Ansøger indbetaler depositum for ansøgning om godkendelse på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet en afgørelse. Sagsbehandlingstiden er ca. 3 måneder fra modtagelse af fuldt oplyst ansøgning i henhold til kravspecifikationen. 

Dagtilbud til voksne

Aktivitets- og samværstilbud/beskyttet beskæftigelse - servicelovens §§ 103/104

4 uger

Delpension

Udbetaling af delpension efter ansøgning

2 uger

Ejendomsskat - borger

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskat

14 dage fra modtagelse.

Opgørelse over forbrugsafgifter, ejendomsskat mv.

1 uge

Enkeltydelser

Enkeltydelser efter lov om aktiv social politik §§ 81, 83, og 85

3 uger

Enkeltydelser efter lov om aktiv social politik § 82

4 ugerFolkeregister

Folkeregisterattest, herunder bopælsattest evt. med oplysninger om civilstand, statsborgerskab og/eller fødselsregistreringssted, attestation af antal beboere på en adresse

8 dage fra anmodning og betaling af gebyr.

Førtidspension

Førtidspension

3 måneder

Førtidspension – løntilskud til førtidspensionister

4 uger

Grundejerforeninger

Godkendelse af vedtægter og vedtægtsændringer for grundejerforeninger

2 uger

Gæld til Kommunen

Ansøgning om betalingsaftale ved gæld til kommunen

2 uger

Handicappede

Støttetiltag til handicappede i erhverv

4 uger

Hjemmevejledning

Afgørelse om hjemmevejledning efter servicelovens § 85

8 uger

Indsigtsret

Indsigtsret 8 uger 

Invalideparkeringsplads 

Ansøgning om invalideparkeringsplads

8 uger

Jord - borger

Anvisning af jordflytning

1 uge

Jord - erhverv

Jordflytning

1 uge

Ansøgning om § 8 tilladelse

4 uger

Ansøgning om § 19 tilladelse

8 uger

A-boringer

4 uger

B-boringer

14 dages frist for indsigelser.

Jordvarmeanlæg

 

Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

4 uger

Kontanthjælp

Kontanthjælp

2 uger

Ledninger

Forespørgsel om ledningsoplysninger                                                              

  Selvbetjeningsløsning via LER  (Ledningsejerregisteret).

Ledsagerordning

Afgørelse om ledsagerordning efter servicelovens § 97

4 uger

Magtanvendelse

Skriftlig underretning til borger om magtanvendelse efter servicelovens § 126

3 uger

Merudgifter

Afgørelse om dækning af merudgifter efter servicelovens § 100

12 uger

Miljøtilsyn - virksomheder

Ansøgning om miljøgodkendelse eller tillæg til miljøgodkendelse

12 uger

Ansøgning om byggeri inden miljøgodkendelse

2 uger

Klager

Øjeblikkelig respons (max. 14 dage).

Ønsker om tilsyn (virksomheds- eller affaldstilsyn)

2 uger

Tilbagemelding fra miljøtilsyn

2 uger

Kommentering af grønne regnskaber

4 uger

Misbrugsbehandling

Afgørelse om misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141 (stof- og alkoholbehandling)

2 uger

Nedsivning af regnvand

 

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

4 uger

Pas

Ansøgning om dansk, færøsk eller grønlandsk pas

14 dage fra bestilling og betaling er modtaget.

Pasningsorlov

Ansøgning om pasningsorlov § 118

2 uger

Personlig hjælperordning

Ansøgning om personlig hjælperordning efter servicelovens § 96

12 uger

Ansøgning om personlig hjælperordning efter servicelovens § 95

12 uger

Personligt tillæg – for pensionister

Helbredstillæg

3 uger

Helbredskort

2 uger

Helbredstillæg til tandbehandling, briller og fodbehandling

3 uger

Indsigtsret

Indsigtsret

Op til 4 uger

Revalidering

Revalidering

3 måneder

Revalidering – relaterede udgifter

4 uger

Serviceydelser

Forespørgsel om rundvisning på vandværk eller genbrugsstation

1 uge

Specialundervisning for voksne

Afgørelse om specialundervisning

2 uger

Sundhedskort

Ved bortkomst eller defekt

Læs mere om nyt sundhedskort

Ved lægeskift eller skift af sygesikringsgruppe

Læs mere om nyt sundhedskort

Udbud og Indkøb

Skriftlige henvendelser

1 dag – max. 5 dage

Vand og spildevand

Ansøgning om tilslutningstilladelse (Kvalitetskrav til spildevand ved tilsyn)

6 uger

Tilslutningsbidrag (for tilslutning til kloaksystem)

Henvendelse til HOFOR.

Ansøgning om tilladelse til nedsivning

4 - 6 uger

Ansøgning om udledningstilladelse

6 uger

Vej

Forespørgsler

2 uger

Vejmyndighedssager

8 uger 

Henvendelse vedrørende kollektiv trafik

8 uger

Visitation til hjælpemidler

Anmodning om ydelser leveret af kommunikationscentre i Region Hovedstaden

2 uger

Hjælpemidler – kropsbårne som f.eks. ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, brystproteser o. lign.

Sager, der ikke kræver lægeudtalelse, afgøres inden.

2 uger

Hjælpemidler - tekniske som f.eks. kørestol, stok, rollator, og forbrugsgoder samt mindre boligændringer.

I komplekse (ofte tværgående) sager orienteres borgeren løbende om forventet sagsbehandlingstid.

2 uger

Invalidebiler

6 måneder

Visitation til ældrebolig, plejebolig og beskyttet bolig

Ansøgning til ældrebolig, plejebolig, og beskyttet bolig

2 uger

Visitation til hjemmehjælp, personlig/praktisk hjælp

Hjemmehjælp - personlig pleje

Kan afgøres akut samme dag.

Hjemmehjælp - praktisk bistand

2 uger

Hjemmehjælp - indkøb

Kan afgøres akut samme dag.

Almindelige ansøgninger til indkøb

2 uger

Madordning

2 uger. Ved akut behov kan det afgøres samme dag.

Aflastningsophold

3 dage fra modtagelse til afgørelse.

Hospitalsbesøg – der reageres samme dag henvendelse modtages.

3 dage

Visitation til genoptræning

Genoptræning - Sundhedslov

Når træningsstedet har modtaget genoptræningsplanen, vil borgeren blive kontaktet telefonisk og evt. skriftligt inden for 4 kalenderdage.

Borgeren skal have tilbudt opstart af genoptræning inden for 7 kalenderdage.

Genoptræning – Servicelov

Træning påbegyndes efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen.

Prioriteringen af ventelisten er behovsbestemt.

Visitationsbesøg inden for max. 10 hverdage. Borgeren skal have tilbudt opstart af genoptræning inden for 15 hverdage.

 

Vedligeholdende træning – Servicelov

Prioritering af ventelisten er behovsbestemt.


Visitationsbesøg inden for max. 10 hverdage.

Borgeren skal have tilbudt opstart af træningen inden for 30 hverdage.

 

Skrevet af Brøndby Kommune