Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Planer

Nedrivning af højhuse i Brøndby Strand

Højhus i Brøndby Strand

Fem af Brøndbys i alt 12 ikoniske højhuse i Brøndby Strand skal rives ned i løbet af de kommende år.

Læs her om processen for det store projekt.

Fem af Brøndby Strand Parkenes 16-etagers højhuse er forurenet med PCB. En renovering har vist sig at være meget dyr, og boligselskaberne har i 2017 besluttet at nedrive de fem forurenede højhuse. Boligselskaberne forventer at kunne starte med at nedrive den første bygning i 2021.

Kommunen er som myndighed involveret i flere faser af nedrivningen. På denne side, kan du læse mere om de beslutninger, som løbende bliver taget og som har relevans for nedrivningen.

Sidste nyt

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 13. november 2019 endeligt vedtaget VVM-tilladelsen for nedrivning af højhusene i Brøndby Strand Parkerne. Hermed er vejen banet for den videre proces for boligselskabernes nedrivning af de fem østlige højhuse.

Følg dette link https://www.brondbystrand.dk/ hvis du vil vide mere om, hvor langt boligselskaberne er nået i processen.

 VVM-tilladelse til nedrivning

Brøndby Kommune har udarbejdet en VVM-tilladelse til nedrivningen af de fem østlige højhuse i Brøndby Strand Parkerne. VVM-tilladelsen er endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 13. november 2019.

I VVM-tilladelsen kan du se, hvordan boligselskaberne har tilpasset projektet for at mindste påvirkningen af miljøet. Herudover kan du se de vilkår, som vi har stillet for at sikre, at miljøgenerne bliver mindsket og tilstrækkeligt overvåget.  

VVM-redegørelse
Vi har lavet tilladelsen på baggrund af den VVM-redegørelse, som boligselskaberne har fået udarbejdet. VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af det ansøgte projekt og hvordan projektet påvirker miljøet. Læs al materialet her:

 

Høring af udkast

Et udkast til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring i 10 uger fra den 20. juni til den 1. september 2019. Der er indkommet 4 høringssvar i høringsperioden.
I forbindelse med den offentlige høring er der blevet afholdt et borgermøde den 15. august 2019.
Input fra borgermødet og høringssvarene er samlet i en hvidbog. I hvidbogen har vi kommenteret på høringssvarene samt beskrevet de ændringer i VVM-tilladelsen, som høringssvarene har medført.

Nedrivningsprojektet i korte træk

Nedenfor er en kort beskrivelse af det nedrivningsprojekt, som boligselskaberne har beskrevet i VVM-redegørelse. Den fulde beskrivelse af projektet kan du finde her.

Nedrivningsprojektet

Nedrivningen omfatter de fem østligste højhuse i Brøndby Strand Parkerne. Ved nedrivningen af højhusene bliver også to gangbroer i henholdsvis Albjergparken og Tranumparken revet ned. Der bliver lavet to byggepladser. En omkring de tre højhuse i Albergparken og en omkring de to højhuse i Tranumparken. Det betyder, at Albjergparken og Tranumparken bliver lukket for beboertrafikken. Beboertrafikken vil i nedrivningsperioden bliver ledt igennem Bækkelunden og Kærlunden. Placering af højhusene, gangbroer, byggepladser og midlertidige veje fremgår af nedenstående figur.

Projektområde 

Metode for nedrivning

Inden nedrivningen bliver højhusene dækket ind med stillads og armeret plastik. Inddækningen begrænser spredning af støv og risikoen for, at der falder materialer ned omkring højhusene. Selve nedrivningen starter med, at gulve, døre og sanitet mv. bliver fjernet. Herefter vil højhusene blive pillet fra hinanden etage for etage oppefra og ned. De enkelte elementer bliver løftet ned med kran, enten i store stykke eller efter nedklipning med små maskiner. Der er trange forhold omkring højhusene og begrænsede arealer til brug for byggepladser. Byggepladserne bliver indrettet, så der er størst mulig sikkerhedsafstand fra nedrivningen til beboere i området og til de offentlige sti- og vejsystemer. På byggepladserne vil der foregå sortering af affaldsmaterialer. Affaldet vil blive bortskaffet løbende.

VVM-processen

VVM-processen er afsluttet med kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af VVM-tilladelsen d. 13. november 2019. Trinene i den VVM-proces projektet har været igennem kan ses i nedenstående skema. Her kan du også finde links til de materialer, som har været offentliggjort undervejs.

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. Et andet ord for VVM er miljøvurdering af projekter.

Aktivitet   Beskrivelse og tidsplan
Afgørelse om VVM-pligt  Kommunen afgjorde den 13. september 2018, at projektet for nedrivning af de 5 højhuse i Brøndby Strand Parkerne er omfattet af VVM-pligtkrav om miljøvurdering.
Idéfase
1. offentlige høring inkl. borgermøde 
Idéoplægget til afgrænsningen VVM-redegørelsen (miljøkonsekvensrapporten) er i offentlig høring frem til den 12. oktober 2018.
1. offentlige høring.       
Afgrænsningsudtalelse  Brøndby Kommune fremsender i oktober 2018 en afgrænsningsudtalelse til bygherre, som fastlægger rammen for indholdet til VVM-redegørelsen.   
Undersøgelser  I efteråret/vinteren 2018 udfører bygherre de undersøgelser, som er nødvendige for at kunne vurdere miljøpåvirkningen. 
VVM-tilladelse   Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og på baggrund heraf udarbejder kommunen et udkast til VVM-tilladelse (vinter 2018/2019). 
2. offentlige høring (10 uger) inkl. borgermøde  VVM-redegørelsen og udkast til VVM-tilladelse var i høring fra 20. juni til 1. september 2019. I den forbindelse blev der afholdt borgermøde d. 15, august 2019.
2. offentlige høring.
Opsamling og behandling af høringssvar   Brøndby Kommune har samlet høringssvar fra 2. offentlige høring i en hvidbog og indarbejdet dem i VVM-tilladelsen.      
VVM-tilladelse  Kommunen træffer endelig afgørelse om VVM-tilladelse og offentliggør denne (forventet efterår 2019).  

Brøndby Strand i fremtiden

Indenfor den næste tiårige periode forventes det, at boligområderne Brøndby Strand Parkerne er i gang med at blive renoveret fra A til Z, så de bliver forvandlet til nye, klimavenlige kvarterer med styrket bykvalitet. Vi forventer blandt andet at have bygget et nyt sundhedshus og etableret flere handicapvenlige boliger.

Vi står overfor at skulle afklare en samlet plan for et løft af hele Brøndby Strand – også center- og stationsområdet – så vi får et moderne bydelscentrum og en levende, attraktiv og sammenhængende bydel med nye boliger og grønne torve.

I slutningen af 2019 forventer vi, at arbejdet mod en ny strategi for hele bydelen går i gang.

Oversigt over de fem højhuse der står til nedrivning

På kortet kan du se, hvilke fem højhuse i Brøndby Strand, der står til nedrivning:

Kort over nedrivning af højhuse i Brøndby Strand 

kort over højhuse i Brøndby Strand, der skal nedrives

Lokalplaner

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en lokalplan, der gør det muligt at rive de fem højhuse ned.

Lokalplanen er vurderet i forhold til planens konsekvenser for miljøet (se mere under Miljøforhold).

Miljøforhold

Inden en ny lokalplan kan vedtages, skal kommunen altid vurdere om planen kan have en væsentlig påvirkning på miljøet. Vi vurderer, at lokalplantillægget om nedrivning vedtaget i april 2018 kan medføre en sådan påvirkning. For at kortlægge påvirkningen er der udarbejdet miljørapport, der vurderer planens mulige påvirkning på: 

 • Befolkning og sundhed
 • Landskab og jordbund
 • Vand
 • Luft
 • Støj
 • Kultur og arkitekturarv
 • Trafik
 • Visuel effekt
 • Ressourcer og affald
 • Sikkerhed
 • Socioøkonomiske effekter

Miljørapporten indeholder også forslag til, hvordan boligselskaberne undgår, minimerer og kompenserer for de negative påvirkninger af miljøet samt forslag til overvågning af de væsentligste miljøpåvirkninger.

Se miljørapporten og den sammenfattende redegørelse.

Skrevet af Brøndby Kommune og boligselskaberne

Udkast til VVM-tilladelse til nedrivning af højhuse

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget at sende udkast til VVM-tilladelse i offentlig høring.

Nyheder om byudvikling

15.09.20 Afgørelse om at byggeri på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) Brøndby Kommune har truffet beslutning om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med byggeriet af Stationsparken på Søndre Ringvej 27, 2605 Brøndby. 24.08.20 Endelig vedtagelse af lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 Brøndby Kommunalbestyrelse har på sit møde d. 19 august 2020 vedtaget lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1, endeligt. 14.08.20 Dispensation til udlægning af ”strandtæppe” i Strandparken inden for søbeskyttelseslinje for Maglebæk Sø og Stubbe Sø Brøndby Kommune har meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §16 til udlægning af ”strandtæppe” på Strandporten 10, matr.nr. 128a, Brøndbyvester By, Brøndby Strand. 21.04.20 Lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus, Priorparken, endelig vedtaget Kommunalbestyrelsen har på mødet den 15. april 2020 endelig vedtaget lokalplan 149. 31.03.20 Landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen Brøndby Kommune har meddelt landzonetilladelse samt dispensation fra skovbyggelinjen på Midlergårdsvej 54, mat.nr. 9d, Brøndbyvester. 23.03.20 Forslag til lokalplan 244 og 242 i offentlig høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 11 marts 2020 vedtaget at sende forslag til lokalplan 244, Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 1 samt forslag til lokalplan 242, Stationsforplads Kirkebjerg og kommuneplantillæg nr. 2 i offentlig høring. 30.01.20 Tilladelse til fortsat indvinding af 3.500 m3 grundvand pr. år til vanding af golfbane tilhørende Brøndby Golfklub Brøndby Kommune giver Brøndby Golfklub tilladelse til fortsat at indvinde 3.500 m3 grundvand pr. år til vanding af golfbane. 29.01.20 Offentliggørelse af Kystdirektoratets afgørelse om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for Brøndby Havn Brøndby Kommune har fået ophævet strandbeskyttelsen for Brøndby Havn. Strandbeskyttelsen er en zone, der skal sikre kystområderne imod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. 07.01.20 Lokalplan 149, Eventhal og Produktionshus, Priorparken – Offentlig høring Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. december 2019 vedtaget at sende forslag til lokalplan 149 i offentlig høring. 19.12.19 Boliger ved Banemarksvej - offentliggørelse af planer Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 11. december 2019 endeligt vedtaget kommuneplantillæg nr. 20 og lokalplan 249 for boliger ved Banemarksvej.