Planer

Fremtidens Brøndby Strand

Fremtidens Brøndby Strand er en strategisk byudviklingsproces, der strækker sig over de næste tyve år, involverer en lang række interessenter og har stor betydning for hele Brøndby Kommune.

Fremtidens brs 

Hele Brøndby Strand skal forandres. Fremtidens Brøndby Strand er en udvikling af de fysiske og sociale rammer for bydelen. Der skal brydes ned og bygges op.

Fremtidens Brøndby Strand skal stå på skuldrene af den særlige Brøndby-identitet: Stærke lokale fællesskaber, plads til alle, rekreative grønne og blå områder, sport og idræt.
Udviklingen foregår lige nu og de næste tyve år. Formålet med Fremtidens Brøndby Strand er en sammenhængende bydel, som er god at leve i sammen og for alle. Det er en fysisk udvikling af området, der skal forandres, med afsæt i det, Brøndby Strand er lige nu.

Fremtidens Brøndby Strand sker med involvering af borgere, foreninger, virksomheder og det offentlige. Det er os der bor og arbejder her, der skal forme Brøndby Strand.

I fællesskab udvikler vi Fremtidens Brøndby Strand

Udviklingen af Fremtidens Brøndby Strand tager afsæt i kommunalbestyrelsens vision fra strategien ’Brøndby 2030’. Brøndby skal udvikles til et stærkere, sundere og mere bæredygtigt fællesskab, som borgerne er stolte af og aktive i. 

Kommunalbestyrelsen har derfor i budgettet afsat ressourcer til at understøtte en udviklingsproces, der vil inkludere Brøndby Strands beboere, de almene boligselskaber og grundejere i bymidten. Herudover tilknyttes en række eksperter undervejs i processen. 
Realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand vil kræve væsentlige kommunale investeringer, som skal matches af ambitiøse private investeringer i bydelen. De kommunale investeringer kan f.eks. omfatte nye institutioner eller opgradering af infrastruktur. 

Under punktet ’Temaer og fokusområder’ kan du læse mere om, hvilke fysiske områder og temaer den strategiske udviklingsplan vil inkludere. 

Historien bag projektet

Brøndby Strand er en af kommunens tre bydele. Bydelen har en attraktiv beliggenhed i hovedstadsområdet - tæt på vand, grønne områder og god trafikal infrastruktur til resten af regionen, herunder København.

Bydelen blev for alvor udbygget i 60’erne og 70’erne for at være med til at afhjælpe bolignøden i hovedstaden og for at skabe gode, moderne og lyse rammer til den almindelige dansker. 

Gennem de sidste 30 år har det danske samfund ændret sig og det samme har rammerne for det gode liv i Brøndby Strand. I dag er der en række udfordringer i bydelen, som gør, at udviklingen halter efter den øvrige hovedstadsregion og Brøndby Kommune som helhed. For at sikre, at bydelen også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og leve, er der derfor behov for at se på den overordnede udvikling af bydelen.  

 

Temaer og fokusområder

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række temaer, der danner afsæt for udviklingen af vision og helhedsgreb for Fremtidens Brøndby Strand. 

Temaer

Den strategiske udviklingsplan vil gælde for hele bydelen, men der er udvalgt en række fysiske fokusområder hvor indsatserne særligt koncentreres:

Bymidten indeholder bydelens indkøbscenter, der fremstår nedslidt og opleves som utrygt. Der skal sættes rammer for en mere attraktiv bymidte, som bl.a. bliver et velfungerende mødested og byrum.
Brøndby Strand Parkerne skal udvikles som et attraktivt boligområde i overensstemmelse med bebyggelsens unikke karakter. I et partnerskab med boligorganisationerne skal der skabes nye fælles løsninger.
Nord-sydgående forbindelser skal styrkes for at skabe bedre sammenhæng i bydelen, bl.a. til Strandparken og til de andre dele af kommunen, herunder Sportsbyen. 
Kommunale arealer og funktioner er et stort potentiale. Flere af arealerne forventes at komme i spil til nye formål f.eks. til boliger, byrum og nye offentlige servicefunktioner.

Projektets faser

Herunder får du et overblik over faserne i Fremtidens Brøndby Strand-projektet.

Procesoversigt
Fase 1: Opstart
Rammerne for projektet defineres og der udarbejdes en organiseringsmodel. Der udarbejdes en række analyser, herunder foranalyse og tekniske analyser af trafik og miljø. 

Fase 2: Vision og mål
Foranalysen og øvrige analyser vil være udgangspunkt for at kommunalbestyrelsen i dialog med borgere og interessenter fastlægger vision og mål for arbejdet med Fremtidens Brøndby Strand. Vision og mål skal sætte retningen for den efterfølgende byudviklingsproces. Vision og mål fastlægges vinteren 2020/2021. 

Fase 3: Program
Med afsæt i vision og mål udarbejdes et opgaveprogram for et parallelopdrag i samarbejde med interessenter og borgere. Programmet fastlægger, hvilken opgave, som rådgiverne skal komme med løsninger på i parallelopdraget.

Fase 4: Parallelopdrag
I parallelopdraget indbydes tre tværfaglige rådgiverteams til at give hver deres bud på en udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. I processen inviteres borgere og interessenter ind i maskinrummet til at kommentere på rådgivernes arbejde. Der er i processen et stort fokus på at sikre en bred og tæt inddragelse af interessenter og borgere.

Fase 5: Udviklingsplan
Udviklingsplanen vil være styringsredskab for udvikling og realisering af Fremtidens Brøndby Strand. Med udviklingsplanen vedtager kommunalbestyrelsen, hvad strategien og dermed rammerne for udvikling af et attraktivt, bæredygtigt og fremtidssikret Brøndby Strand er. Det forventes at den strategiske udviklingsplan ligger klar i slutningen af 2022. 

Fase 6: Realisering
Arbejdet med at konsolidere og realisere udviklingsplanens projekter og etaper går i gang. Opgaven løftes af kommune, interessenter og private investorer. 


Nedenfor kan du se projektets vigtigste milepæle det næste år:

Milepæle

 

Deltag i processen

Vi håber, du vil være med.

Dine input er vigtige for, at vi får realiseret Fremtidens Brøndby Strand.
Bydelens beboere og andre der er interesserede i at sætte deres aftryk på udviklingen er velkomne til at bidrage i processen. 
Der afholdes en række borgermøder i løbet af de kommende år frem mod realiseringen af Fremtidens Brøndby Strand. På disse sider kan holde dig opdateret på kommende borgermøder og andre arrangementer, hvor du kan gøre din indflydelse gældende. 
I Facebook-gruppen for Fremtidens Brøndby Strand kan du følge med i begivenheder, arrangementer og løbende dialoger om projektet. Meld dig ind

Vi opretter et BorgerForum for en mindre gruppe interessenter, som skal følge projektet i hele perioden. Du kan ansøge om at blive en del af BorgerForum ved at sende en ansøgning på maks. ½ A4-side. Den skal indeholde følgende oplysninger: Navn, adresse, tlf., beskæftigelse og dine tanker om hvad der fungerer godt og mindre godt i Brøndby Strand. Send din ansøgning senest d. 15. marts 2021 på mail: TMF-FremtidensBST@brondby.dk. Før sommerferien afholder vi tre møder i BorgerForum: 8. april, 6. maj og 16. juni – alle i tidsrummet 17.00-18.30.

Du kan ansøge om at blive en del af Foreningsforum ved at sende os: Navn, adresse, telefonnummer, alder og foreningsnavn – samt gerne dine tanker om, hvad der fungerer godt og mindre godt i Brøndby Strand. Send din ansøgning senest den 18. april 2021 på mail til: TMF-FremtidensBST@brondby.dk. Før sommerferien afholder vi 2-3 møder  – alle i tidsrummet 17.00-18.30. Det første møde vil være torsdag den 22. april kl. 17.00-18.30.

Hvis du sender en ansøgning, så vil dine personoplysninger blive brugt til at sammensætte et repræsentativt udvalg. Oplysningerne bliver slettet, når udvalget er nedsat, dog senest den 8. april 2021. Se Brøndby Kommunes Privatlivs- og databeskyttelsespolitik.

Materiale fra processen

Brøndby Kommune har udarbejdet en foranalyse af bydelen Brøndby Strand, hvor vi undersøger, hvilke muligheder der er for at udvikle området.

Hent foranalysen som pdf. 

Den 3. marts 2021 blev det første (digitale) borgermøde om Fremtidens Brøndby Strand afholdt. Du kan her se oplægget.

Udbud

Det første udbud forventes sommeren 2021. Det vil være en prækvalifikation til parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand. 
Skriv til TMF-FremtidensBST@brondby.dk, hvis du gerne vil høre mere allerede nu.

 

 

​Nyheder

Nedenfor finder du de seneste nyheder fra Fremtidens Brøndby Strand-projekt fra kommunen:

Kommunalbestyrelsen vedtager proces for Fremtidens Brøndby Strand.


I Facebook-gruppen for Fremtidens Brøndby Strand kan du følge med i begivenheder, arrangementer og løbende dialoger om projektet.

Ift. nedrivningen af de fem forurenede højhuse får du mest opdateret information direkte på brondbystrand.dk, der opdateres af boligselskaberne, der står for nedrivningen.

Nedrivning af de fem forurenede højhuse

Fem af Brøndby Strand Parkernes i alt 12 ikoniske højhuse skal i de kommende år rives ned. Det sker fordi de er forurenet med miljøgiften PCB. Det er desværre ikke lykkedes at finde en metode til at fjerne PCB, som er teknisk holdbar og økonomisk forsvarlig.
Det er de almene boligselskaber der har besluttet nedrivning og styrer processen. Brøndby Kommune har ansvar for VVM-tilladelsen og lokalplanen der muliggør nedrivningen. 

Læs mere direkte på Brøndby Strand-siden, der vedligeholdes af boligselskaberne.

 

Kontakt

Sekretariatet for Fremtidens Brøndby Strand består af Lise (barsel indtil efteråret 2021), der er programchef og Karen, Elisabeth og Emma, der er projektledere med hver deres ansvarsområde.  

Du kan kontakte os på mail: TMF-FremtidensBST@brondby.dkSkrevet af Sekretariat for Fremtidens Brøndby Strand